SERPENTIL

SERPENTIL 10 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji

Supstance:
escitalopram
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N06AB10 filmom obložena tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

∆ Serpentil
10 mg
filmom obložene tablete

escitalopram

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.
Uputu sačuvajte jer ćete ju vjerojatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne informacije
o lijeku Serpentil. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se
liječniku ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama. Može im
naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši. Ukoliko neka od nuspojava postane
ozbiljnom, ili ako primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo Vas, obratite se
liječniku ili farmaceutu.

Sadržaj upute
1.

Što je Serpentil i za što se koriste?

2.

Prije nego što počnete uzimati Serpentil

3.

Kako uzimati Serpentil?

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Serpentil?

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTO JE SERPENTIL I ZAŠTO SE KORISTE?

Serpentil sadrže djelatnu tvar escitalopram u obliku oksalata. Serpentil pripada skupini lijekova koji se
nazivaju antidepresivi, zvani selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ( SSRI) . Ti lijekovi
djeluju na sistem serotonina u mozgu, povisujući razinu serotonina. Poremećaji serotoninskog sistema
smatraju se važnim faktorom u razvoju depresije i srodnih poremećaja.

Serpentil se koriste za liječenje bolesnika sa depresijom ( teške depresivne epizode) i anksioznim (
tjeskobnim) poremećajima , kao što su panični poremećaj sa ili bez agorafobije (strah od otvorenih
prostora), socijalna fobija (strah od susreta s ljudima), sa generaliziranim tjeskobnim poremećajem
(dugotrajna tjeskoba i nemir) i opsesivno-kompulzivni poremećajem (neželjene misli i ponavljana
ponašanja).

Može potrajati nekoliko tjedana prije nego što se počnete osjećati bolje. Nastavite uzimati
escitalopram, čak i potraje prije nego što uvidite poboljšanje svog stanja.

Morate reći liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2.

PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI SERPENTIL

Nemojte uzimati Serpentil:
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na escitalopram ili na bilo koji sastojak ovog lijeka (vidjeti popis
pomoćnih tvari u poglavlju 6.);

ako uzimate druge lijekove koji pripadaju skupini MAO inhibitora, uključujući selegilin (koristi se za
liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koristi se za liječenje depresije) i linezolid (antibiotik).

- ako imate prirođen nepravilan srčani ritam ili ste imali epizodu abnormalnog rada srca (uočenu na
EKG-u; pregledu za procjenu rada srca).
- ako uzimate lijekove zbog problema s radom srca ili lijekove koji mogu utjecati na rad srca (vidjeti
dio 2 “Uzimanje drugih lijekova”)

Kada je nužan poseban oprez pri uzimanju lijeka Serpentil
Obavijestite Vašeg liječnika ili farmaceuta ako imate bilo kakav drugi poremećaj ili bolest, kako bi to
Vaš liječnik mogao uzeti u obzir. Naročito obavijestite Vašeg liječnika:
- ako imate epilepsiju. Liječenje Serpentilom se mora prekinuti ako se napadi pojave po prvi put ili
ako prethodno postojeći napadi postanu učestaliji (također vidjeti dio 4. „Moguće
nuspojave“).
- ako imate oštećenu jetrenu ili bubrežnu funkciju. Vaš liječnik će možda morati prilagoditi dozu.

- ako imate šećernu bolest. Liječenje Serpentilom može promijeniti kontrolu glikemije. Možda će biti
potrebna prilagodba doze inzulina i/ili oralnih antidijabetika.
- ako imate sniženu razinu natrija u krvi.
- ako ste skloni lakom razvoju krvarenja ili stvaranju modrica.
- ako ste u tijeku elektrokonvulzivnog liječenja
- ako imate koronarnu bolest srca.
- ako bolujete ili ste bolovali od srčanih bolesti ili ako ste nedavno imali srčani infarkt
- ako u mirovanju imate nizak broj otkucaja srca/ili znate da možda imate manjak soli kao posljedicu
produženog teškog proljeva i povraćanja ili zbog upotrebe diuretika (lijekova za
mokrenje)
- ako ste doživjeli brzo ili nepravilno kucanje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu prilikom ustajanja,
što može upućivati na nepravilan srčani ritam.
- imate ili ste imali očnih problema, kao što su određene vrste glaukoma (povišen očni tlak).

Mjere opreza
Neki bolesnici s manično‐depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Karakterizirana je
neuobičajenim i brzo izmjenjujućim idejama, neadekvatnim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom
aktivnošću. Ako razvijete maničnu epizodu, javite se Vašem liječniku.
Tokom prvih tjedana liječenja također može doći do pojave nemira ili poteškoće/nemogućnosti da se
mirno sjedi ili stoji. Odmah obavijestite Vašeg liječnika ukoliko razvijete ove simptome.

Ako se počnete osjećate lošije ili imate misli o samoozljeđivanju
Ako ste u depresiji i/ili imate anksiozni poremećaj, katkada Vam se mogu javiti misli o
samoozljeđivanju ili o samoubojstvu. One se mogu pojačati nakon što prvi puta počnete uzimati
antidepresive jer je potrebno određeno vrijeme da ti lijekovi počnu djelovati, obično oko dva tjedna,
katkada i duže.
Veća je mogućnost da se jave takve misli:
-

ako ste i ranije razmišljali o samoubojstvu ili o samoozljeđivanju,

ako ste mlada odrasla osoba od 25 godina. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su povećani

rizik od suicidalnog ponašanja u mladih odraslih osoba (mlađih od 25 godina) sa psihijatrijskim
stanjima, koji su uzimali antidepresive.
Ako ikada pomislite da biste se željeli ozlijediti ili počiniti samoubojstvo, odmah se javite liječniku ili
otiđite u bolnicu.

Možda će Vam koristiti ako kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste u depresiji ili da imate anksiozni
poremećaj, i da ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti da Vam kažu misle li da se Vaša
depresija ili anksiozni poremećaj pogoršava, ili jesu li zabrinuti zbog promjena u vašem ponašanju.

Primjena u djece i adolescenata (osoba mlađih od 18 godina)
Serpentil normalno ne trebaju uzimati djeca ni osobe mlađe od 18 godina. Također valja znati da u
osoba mlađih od 18 godina postoji veći rizik od nuspojava poput suicidalnih misli i neprijateljstva
(pretežno agresivnosti, oporbenog ponašanja i srdžbe) pri uzimanju te vrste lijekova. Unatoč tome,
liječnik će možda propisati Serpentil i osobi mlađoj od 18 godina, ako ocijeni da je to u njenom
najboljem interesu. Ako je liječnik propisao Serpentil osobi mlađoj od 18 godina, i ako o tome želite
razgovarati, molimo obratite se liječniku. Ako se u osobe mlađe od 18 godina, koja uzima Serpentil,
javi bilo koji od gore navedenih simptoma ili ili dođe do njihovog pogoršanja , o tome trebate
obavijestiti liječnika. Uz to, dugoročna neškodljivost escitaloprama s obzirom na njegov utjecaj na rast,
sazrijevanje, kognitivne funkcije i ponašanje nije još dokazana.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove.
Posebno obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:
- neselektivne inhibitore monoaminooksidaze (MAOI), koji sadrže fenelzin, ipronijazid, izokarboksazid,
nialamid i tranilcipromin kao djelatne tvari. Ako ste uzimali bilo koji od navedenih lijekova, potrebno je
pričekati 14 dana prije nego počnete liječenje Serpentilom.
Ukoliko prelazite s liječenja Serepentilom na bilo koji od navedenih lijekova, potrebna je pauza od 7
dana.
- reverzibilne, selektivne MAO‐A inhibitore, koji sadrže moklobemid kao djelatnu tvar (koriste se za
liječenje depresije).
- ireverzibilne MAO‐B inhibitore, koji sadrže selegilin kao djelatnu tvar (koriste se za liječenje
Parkinsonove bolesti). Prilikom istodobne primjene povećan je rizik od nastanka nuspojava.

- antibiotik linezolid.
- litij (koristi se u liječenju manično‐depresivnog poremećaja) i triptofan.
- imipramin i dezipramin (oba se koriste u liječenju depresije).
- sumatriptan i slične lijekove ( terapija migrene) i tramadol ( terapija teške boli). Mogu dovesti do
povećanog rizika za nastanak nuspojava.
- cimetidin , lansoprazol i omeprazol (koriste se u liječenju želučanog vrijeda), fluvoksamin
(antidepresiv), tiklopidin (koristi se za smanjenje rizika moždanog udara). Ovi lijekovi mogu povećati
razinu Serpentila u krvi.
- gospinu travu (Hypericum perforatum) ‐ biljni pripravak koji se koristi za depresiju.
- acetilsalicilatnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (lijekove koji se koriste za ublažavanje
bolova ili za razrjeđivanje krvi, tzv. antikoagulansi). Ovi lijekovi mogu povećati sklonost krvarenju.
- varfarin, dipiridamol i fenprokumon (lijekovi koji se koriste za razrjeđivanje krvi, tzv.
antikoagulansi). Vaš će liječnik vjerojatno provjeriti vrijeme zgrušavanja prije uvođenja i prije ukidanja
Serpentila s ciljem provjere da je Vaša doza antikoagulansa i dalje odgovarajuća.
- meflokin (koristi se za liječenje malarije), bupropion (koristi se za liječenje depresije) i tramadol
(koristi se za liječenje teške boli) , zbog mogućeg rizika snižavanja praga za nastup
napadaja.
- neuroleptike (lijekovi za liječenje shizofrenije, psihoze) i antidepresive ( triciklični i SSRI) zbog
mogućeg rizika od sniženja praga za pojavu napada
- flekainid, propafenon i metoprolol (koriste se u srčanožilnim bolestima), klomipramin i
nortriptilin (antidepresivi) i risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici). Možda će biti
potrebna prilagodba doze Serpentila.
- lijekove koji snižavaju nivoe kalija ili magnezija u krvi, jer to može povećati rizik po život opasnih
kardijalnih aritmija.

Nemojte uzimati Serpentil ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu
utjecati na srčani ritam poput antiaritmika klase IA i III, antipsihotika (npr. derivati fenotiazina, pimozid,
haloperidol), tricikličkih antidepresiva, nekih antimikrobika (npr. sparfloksacin, moksifloksacin,
eritromicin IV, pentamidin, antimalarici posebno halofantrin), nekih antihistaminika (astemizol,
mizolastin).

Ako trebate dodatne obavijesti u vezi ovoga obratite se svom liječniku.

Uzimanje hrane i pića s Serpentilom
Serpentil se može uzimati s hranom ili bez nje (vidjeti dio 3. Kako uzimati Serpentil).
Kao i kod mnogih drugih lijekova, kombinacija Serpentila s alkoholom se ne preporučuje, iako se ne
očekuju njihove interakcije.

Trudnoća i dojenje
Obavijestite Vašeg liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću. Nemojte uzimati Serpentil tokom
trudnoće ili dojenja, osim ako ste s liječnikom porazgovarali o mogućim rizicima u odnosu na korist od
liječenja.
Ako uzimate Serpentil tokom trećeg tromjesečja trudnoće morate biti svjesni da se u Vašeg
novorođenčeta mogu pojaviti sljedeći učinci: poteškoće s disanjem, plavkasta koža, napadaji,
promjene tjelesne temperature, poteškoće s hranjenjem, povraćanje, niska razina šećera u krvi,
ukočeni ili mlohavi mišići, pojačani refleksi, nevoljno drhtanje, razdražljivost, letargija, neprekidan plač,
pospanost i poteškoće sa spavanjem. Ako se u Vašeg novorođenčeta pojavi bilo koji od navedenih
simptoma, odmah se obratite liječniku.
Pobrinite se da Vaša primalja i/ili liječnik znaju da uzimate Serpentil. Kad se uzimaju za vrijeme
trudnoće, osobito u posljednja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput Serpentila mogu povećati rizik od
ozbiljnog stanja u novorođenčadi, pod nazivom perzistentna plućna hipertenzija u novorođenčeta
(PPHN), koje u novorođenčeta uzrokuje ubrzano disanje i plavkasti izgled. Ovi simptomi obično
počinju unutar prva 24 sata nakon rođenja djeteta. Ako se to dogodi Vašem novorođenčetu, odmah se
trebate javiti Vašoj primalji i/ili liječniku.
Ako se Serpentil uzima tokom trudnoće, njegova se primjena nikada ne smije naglo prekinuti.
Serpentil se očekivano izlučuje u majčino mlijeko.

U ispitivanjima na životinjama pokazalo se je da se citalopram i lijekovi slični escitalopramu, smanjuje
kvalitetu sperme. U teoriji, to bi moglo utjecati na plodnost, ali još uvijek nisu pokazali loš učinak na
plodnost kod ljudi.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama
∆ trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti ( pažnja prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).
Vi ste odgovorni za procjenu da li ste sposobni za vožnju ili rad na mašinama.

3. KAKO UZIMATI SERPENTIL?
Serpentil uvijek uzimajte točno onako kako Vam je rekao liječnik. Ako niste sigurni, provjerite s
liječnikom.

Doziranje kod odraslih
Depresija
Uobičajena doza je 10 mg jedanput na dan. Doza se može povećati do najviše 20 mg na dan.

Panični poremećaji
Početna doza je 5 mg tokom prvih tjedan dana, prije nego što se doza poveća na 10 mg na dan. Doza
se može povećati do najviše 20 mg na dan.

Socijalna fobija
Uobičajena doza je 10 mg jedanput na dan. Doza se može smanjiti na 5 mg, ili povećati do najviše 20
mg na dan, ovisno kako odgovarate na terapiju.

Generalizirani anksiozni poremećaj
Početna doza je 10 mg jedanput na dan. Liječnik može povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Opsesivno kompulzivni poremećaj
Početna doza je 10 mg jedanput na dan. Liječnik može povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Stariji bolesnici (stariji od 65 godina)
Preporučena početna doza je 5 mg jednom dnevno. Liječnik može povećati dozu za 10 mg na dan.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)
Serpentil se ne smije davati djeci i mladima do 18 godina. Za dodatne informacije pogledajte poglavlje
2 "Prije nego počnete uzimati Serpentil".

Možete uzeti Serpentil sa ili bez hrane.
Progutajte tabletu s malo vode. Nemojte ih žvakati, jer ukus je gorak.

Ako je potrebno, tablete se mogu dijeliti.
Stavite tabletu na ravnu površinu sa središnjom brazdom, okrenutom na gore.
Pritisnite svaki kraj tableta s kažiprstima, kao što je prikazano na crtežu.

Trajanje liječenja
Može proći i nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite uzimati Serpentil
čak i onda kad treba vremena da osjetite poboljšanje.
Nemojte sami mijenjati dozu lijeka bez prethodnog razgovora s Vašim liječnikom.
Nastavite uzimati Serpentil toliko dugo koliko Vam to savjetuje liječnik. Ako prerano prekinete liječenje,
Vaši simptomi se mogu vratiti. Stoga se preporučuje liječenje nastaviti najmanje 6 mjeseci nakon što
se počnete osjećati bolje.

Ako uzmete više Serpentila nego što treba
Ako uzmete više lijeka nego što ste trebali ili ako lijek slučajno uzme dijete, odmah se javite liječniku ili
otiđite u najbližu bolnicu. Učinite to i kada dijete nema nikakve simptome.

Među simptome predoziranja ubrajaju se omaglica, tremor, uznemirenost, konvulzije gubitak svijesti,
mučnina, povraćanje, ubrzani ili nepravilni otkucaji srca, sniženi krvni tlak i promjena ravnoteže
tjelesnih tekućina/soli.
Ponesite pakiranje lijeka do liječnika ili u bolnicu.

Ako zaboravite uzeti Serpentil
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Ako zaboravite uzeti dozu
lijeka, a sjetite se prije odlaska na spavanje, uzmite ju odmah. Sljedećeg dana nastavite uzimati lijek
kao obično. Ako se tokom noći ili sljedeći dan sjetite da ste propustili uzeti dozu lijeka, zanemarite to i
nastavite uzimati lijek kao i obično.

Ako prestanete uzimati Serpentil
Nemojte prestati uzimati Serpentil sve dok Vam to ne dozvoli Vaš liječnik. Nakon što je liječenje
završeno, preporučuje se dozu Serpentila postupno snižavati tokom nekoliko tjedana.
Prestanak uzimanja Serpentila, osobito ako je nagao, može uzrokovati simptome sustezanja.
Ovi su simptomi česti u slučaju prestanka liječenja Serpentilom. Rizik je veći ako je liječenje
Serpentilom trajalo dugo, u velikoj dozi ili se doza prebrzo snižavala. U većine bolesnika simptomi su
blagi i prolaze sami od sebe unutar dva tjedna. Ipak, u nekih bolesnika ti simptomi mogu biti ozbiljnijeg
intenziteta ili produženog trajanja (2‐3 mjeseca ili duže). Ako nakon prestanka liječenja Serpentilom
razvijete teže simptome sustezanja, obavijestite Vašeg liječnika. On ili ona Vam mogu savjetovati da
ponovno počnete uzimati tablete i da ih postepeno ukidate.
Simptomi sustezanja uključuju: osjećaj omaglice (osjećaj nestabilnosti ili neravnoteže), osjete poput
trnaca i bockanja iglom, osjećaj žarenja te (manje često) osjete poput udara električne struje,
uključujući i u glavi, smetnje spavanja (živopisni snovi, noćne more, nesanica), osjećaj tjeskobe,
glavobolje, mučninu, znojenje (uključujući noćno znojenje), osjećaj nemira ili uznemirenosti, tremor
(nevoljno drhtanje), osjećaj smetenosti ili dezorijentiranosti, osjećaj emocionalne nestabilnosti ili
razdražljivosti, proljev (rijetke stolice), smetnje vida, osjećaj podrhtavanja ili lupanja srca (palpitacije).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili farmaceutu

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.
Nuspojave obično nestaju nakon nekoliko tjedana liječenja. Ne zaboravite da mnogi od ovih učinaka
mogu također biti simptomi Vaše bolesti i stoga iščezavaju kad se počnete bolje osjećati.
Javi li se koja od sljedećih nuspojava, odmah prestanite uzimati Serpentil i javite se liječniku ili otiđite u
bolnicu:

Manje često ( javlja se kod 1-10 na 1000 pacijenata):
- neuobičajena krvarenja, uključujući krvarenja u probavnom sistemu

Rijetko ( javlja se kod 1-10 na 10000 pacijenata):
- oticanje kože, jezika, usana ili lica ili poteškoće kod disanja ili gutanja
(alergijska reakcija)
- vrućica, uznemirenost, smetenost, drhtanje i naglu mišićni grčevi - to mogu biti
znaci rijetkog stanja zvanog serotoninski sindrom.

Izvještavane nuspojave ( uticaj na nepoznati broj korisnika)

- teškoće pri mokrenju
- napadi, također vidjeti dio Budite posebno oprezni s Serpentilom
- žutilo kože i bjeloočnica oka su znakovi oštećenja jetrene funkcije /hepatitisa
- brzo nepravilno kucanje srca, nesvjestica što može biti simptom po život opasnog stanja
poznatog kao Torsade de Pointes.
- misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu (vidi također poglavlje 2 "upozorenja i mjere opreza").

Prijavljene su i niže navedene nuspojave:

Vrlo često (javlja se kod više od 1 na 10 pacijenata)
-

mučnina

glavobolja

Često (javlja se kod od 1 na 10 na 100 pacijenata):
-

začepljenost ili curenje nosa (upala sinusa)

smanjen ili povećan apetit

tjeskoba, nemir, nenormalni snovi, smetnje usnivanja, pospanost, omaglica, zijevanje,
nevoljno drhtanje, trnci po koži

- proljev, zatvor, povraćanje, suha usta
- pojačano znojenje
-

bolovi u mišićima i zglobovima (mijalgija i artralgija)

poremećaji seksualne funkcije (odloženo izbacivanje sjemena (ejakulacija), problemi s

erekcijom, smanjena seksualna želja, žene mogu imati teškoća u postizanju orgazma)

umor, vrućica

povećana tjelesna težina.

Manje često (javlja se kod 1-10 na 1000 pacijenata )
- koprivnjača, osip, svrbež (pruritus)
- škrgutanje zubima, uznemirenost, nervoza, napadaji panike, stanje smetenosti
- poremećaj spavanja, promjene okusa, nesvjestica (sinkopa)
- proširenje zjenice (midrijaza), smetnje vida, zvonjava u ušima (tinitus)
- gubitak kose
- probojno vaginalno krvarenje
- poremećaj menstrualnog ciklusa
- smanjenje tjelesne težine
- ubrzani otkucaji srca
- oticanje ruku i nogu
- krvarenje iz nosa

Rijetko ( javlja se kod 1-10 na 10000 pacijenata):
-

- agresija, depersonalizacija, halucinacije

- usporeni otkucaji srca

Neke su osobe prijavile (učestalost nije poznata):

snižene razine natrija u krvi (simptomi su osjećaj da Vam je mučno i da Vam nije dobro, mišićna
slabost i smetenost)

omaglicu pri ustajanju, zbog niskog krvnog tlaka ( ortostatska hipotenzija)

nenormalne nalaze pretraga jetrene funkcije (povišene vrijednosti jetrenih enzima u krvi),

poremećaje pokreta (nehotični pokreti mišića)

bolne erekcije ( prijapizam)

poremećaji krvarenja uključujući krvarenja u kožu i sluznice (ekhimoze),

iznenadno oteknuće kože ili sluznice (angioedemi),

povećanu količinu izlučene mokraće (neprimjereno lučenje antidiuretskog hormona (ADH))

istjecanje mlijeka u muškaraca i žena koje nisu dojilje,

manija

uočen je povećani rizik od prijeloma kostiju u bolesnika koji uzimaju ovu vrstu lijekova

promjena srčanog ritma (tzv. „produženje QT intervala“, registrirano na EKG (bilježi se

električna aktivnost srca).
Uz to, poznate su brojne nuspojave lijekova koji djeluju slično Serpentilu To su:
• motorni nemir,
• gubitak apetita

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
za lijek, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI SERPENTIL?
SERPENTIL MORATE ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE.
Rok trajanja lijeka je 36 mjeseci od datuma proizvodnje.
Lijek ne koristiti nakon isteka roka trajanja otisnutog na pakovanju.
Datum se odnosi na posljednji dan u mjesecu.
Čuvati pri temperaturi do 30° C.

Čuvati u originalnom pakiranju, zaštićeno od svjetlosti i vlage.

6. DODATNE INFORMACIJE
Što sadrži Serpentil?
Djelatna tvar je escitalopram. Jedna Serpentil filmom obložena tableta sadrži 10 mg escitaloprama
(u obliku oksalata).
-

Ostali sastojci

Jezgra tablete: celuloza, mikrokristalna; silicij, dioksid koloidni, bezvodni; kroskarmeloza natrij;
stearatna kiselina i magnezij stearat.
Ovojnica tablete: Opadry Y-1 7000H white: hipromeloza (E464); makrogol 400 i titan dioksid (E171).

Kako Serpentil izgleda i sadržaj pakovanja
Bijela, filmom obložena, bikonveksna tableta sa središnjom brazdom na jednoj strani i oznakom “9” s
lijeve strane brazde, a oznakom “3” s desne strane brazde. Na drugoj strani tablete je oznaka “7462”.
Tableta se može prelomiti na dva jednaka dijela.

Serpentil je dostupan u pakovanju od 28 (2x14) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište):
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača (mjesto puštanja lijeka u promet):
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
Zagreb, Hrvatska
i
Teva Operations Poland Sp z.o.o.
Mogilska 80, Krakow, Poljska
i
Teva UK Limited
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East
Velika Britanija
i
Pharmachemie B.V.
Swenseg 5 2031 GA Harlem
Holandija
i
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
4042 Debrecen, Pallagi út 13
Mađarska

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz liječnički recept.

BROJ I DATUM RJESENJA 0 ODOBRENJU ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
Broj: 04-07.9-383/14 datum: 27.04.2015.

Datum revizije upute
Oktobar, 2015