STOCRIN

STOCRIN 600 mg tableta

30 filmom obloženih tableta u plastičnoj bočici, u kutiji

Supstance:
efavirenz
Jačina ATC Oblik
600 mg tableta J05AG03 filmom obložena tableta

0831-BIH-2016-012542

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

STOCRIN 600 mg filmom obložene tablete

efavirenz

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, jer sadrži važne podatke za
Vas.

Sačuvajte ovu uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Za dodatne informacije, obratite se svom ljekaru, apotekaru ili medicinskoj sestri.

Ovaj lijek je propisan za Vas. Nemojte ga davati nikome drugom. Čak i ako ima iste simptome
kao i Vi, mogao bi mu štetiti.

O svakom neželjenom efektu obavijestite ljekara ili apotekara. Vidi dio 4.

Sadržaj uputstva

1.

Šta je STOCRIN i za šta se koristi

2.

Šta morate znati prije nego što počnete uzimati STOCRIN

3.

Kako treba uzimati STOCRIN

4.

Mogući neželjeni efekti

5.

Kako treba čuvati STOCRIN

6.

Dodatne informacije

1.

Šta je STOCRIN i za šta se koristi

STOCRIN, koji sadrži aktivnu supstancu efavirenz, spada u grupu antiretrovirusnih lijekova koji se
nazivaju nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI). To je antiretrovirusni lijek koji suzbija
infekciju virusom humane imunodeficijencije (HIV)
tako što smanjuje količinu virusa u krvi. Uzimaju ga
odrasli, adolescenti i djeca u dobi od 3 godine i starija.

Ljekar Vam je propisao STOCRIN jer ste zaraženi HIV virusom. Uzimanje lijeka STOCRIN u
kombinaciji sa drugim antiretrovirusnim lijekovima smanjuje količinu virusa u krvi. To će Vam ojačati
imunološki sistem i smanjiti rizik od razvoja bolesti povezanih sa HIV-infekcijom.

2.

Šta morate znati prije nego što počnete uzimati STOCRIN

Nemojte uzimati STOCRIN:

ako ste alergični na efavirenz ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Posavjetujte
se sa svojim ljekarom ili apotekarom.

ako imate tešku bolest jetre

ako trenutno uzimate neki od sljedećih lijekova:
-

astemizol ili terfenadin (za liječenje simptoma alergije)

bepridil (za liječenje bolesti srca)

cisaprid (za liječenje žgaravice)

ergot alkaloide (npr. ergotamin, dihidroergotamin, ergonovin i metilergonovin) (za liječenje

migrene i '

cluster' glavobolje)

midazolam ili triazolam (primjenjuju se za uspavljivanje)

pimozid (za liječenje nekih psihičkih bolesti)

gospinu travu, kantarion (

Hypericum perforatum) (biljni preparat za liječenje depresije i

tjeskobe)

Ako uzimate neke od ovih lijekova, o tome odmah obavijestite svog ljekara. Uzimanje ovih lijekova sa
lijekom STOCRIN može stvoriti mogućnost za nastanak ozbiljnih i/ili po život opasnih neželjenih
efekata ili spriječiti ispravno djelovanje lijeka STOCRIN.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekaru prije nego što uzmete STOCRIN.

STOCRIN se mora uzimati sa drugim lijekovima koji djeluju protiv HIV virusa. Ako liječenje
lijekom STOCRIN započinjete zato što Vaše dosadašnje liječenje nije spriječilo razmnožavanje
virusa, istovremeno morate početi uzimati drugi lijek, koji do sada niste uzimali.

HIV virus možete prenijeti čak i dok uzimate ovaj lijek, iako je tada rizik od prenosa manji zbog
efikasne antiretrovirusne terapije. Važno da primijenite mjere opreza kako ne biste zarazili druge
osobe spolnim kontaktom ili putem krvi. Razgovarajte sa svojim ljekarom o mjerama opreza koje
morate poduzeti kako ne biste zarazili druge osobe. Ovaj lijek neće izliječiti HIV infekciju te se i
dalje mogu nastaviti razvijati infekcije ili druge bolesti povezane sa oboljenjem HIV-a.

Morate ostati pod kontrolom svog ljekara dok uzimate STOCRIN.

Obavijestite svog ljekara:

- ako ste bolovali od psihičkih bolesti, uključujući depresiju, ili ste bili ovisni o drogama ili

alkoholu. Odmah obavijestite ljekara ako se osjećate depresivno, razmišljate o
samoubistvu ili imate neuobičajene misli (vidi dio 4.

Mogući neželjeni efekti).

- ako ste imali konvulzije (epileptičke napade) ili se liječite antikonvulzivnim lijekovima

kao što su karbamazepin, fenobarbital i fenitoin. Ako uzimate bilo koji od ovih lijekova,
ljekar će Vam možda morati provjeriti koncentraciju antikonvulzivnog lijeka u krvi kako
bi bio siguran da se nije promijenila zbog uzimanja lijeka STOCRIN. Ljekar Vam može
propisati neki drugi antikonvulzivni lijek.

- ako ste imali bolest jetre, uključujući aktivni hronični hepatitis.

Bolesnici sa hroničnim hepatitisom B ili C koji se liječe kombinacijom antiretrovirusnih
lijekova imaju povećan rizik za nastanak teških i potencijalno po život opasnih
poremećaja jetre. Ljekar Vam može provesti analize krvi kako bi provjerio kako radi
jetra ili Vam može propisati neki drugi lijek. Ako imate tešku bolest jetre, nemojte
uzimati STOCRIN
(vidi dio 2.

Nemojte uzimati STOCRIN).

Nakon što počnete uzimati STOCRIN, obratite pažnju na:

- znakove vrtoglavice, poteškoće sa spavanjem, pospanost, poteškoće sa

koncentracijom ili neobične snove. Ovi neželjeni efekti se mogu početi pojavljivati u
prvih 1 do 2 dana liječenja i obično nestaju nakon prve 2 do 4 sedmice.

- bilo kakve znakove kožnog osipa. Ako primijetite bilo kakve znakove jakog osipa sa

mjehurićima ili temperaturom, odmah prestanite uzimati STOCRIN i javite se svom
ljekaru. Ako ste imali osip za vrijeme uzimanja nekog drugog NNRTI-ja, možete imati
povećan rizik za dobijanje osipa kod uzimanja lijeka STOCRIN.

- bilo kakve znakove upale ili infekcije. Kod nekih bolesnika sa uznapredovalom HIV

infekcijom (AIDS), koji su već imali oportunističke infekcije, znakovi i simptomi upale
od prijašnjih infekcija mogu nastupiti ubrzo nakon početka liječenja HIV-a. Smatra se

da su ti simptomi posljedica poboljšanja imunološkog odgovora koji omogućava tijelu
da se bori protiv infekcija koje su možda bile prisutne bez vidljivih simptoma. Ukoliko
primijetite bilo kakve simptome infekcije, odmah obavijestite svog ljekara.

Nakon što počnete uzimati lijekove za liječenje HIV infekcije, pored oportunističkih
infekcija se mogu javiti autoimune bolesti (stanja koja nastaju kada imunološki sistem
napada zdrava tkiva). Autoimune bolesti se mogu javiti nakon više mjeseci od početka
liječenja. Ako primijetite bilo kakve simptome infekcije ili druge simptome kao što su
slabost u mišićima, slabost koja počinje u rukama i nogama, a zatim se kreće prema
trupu, lupanje srca, tremor (nevoljno drhtanje) ili hiperaktivnost, molimo Vas da odmah
obavijestite svog ljekara i potražite neophodno liječenje.

- tegobe sa kostima. Kod nekih bolesnika koji uzimaju kombinovanu antiretrovirusnu

terapiju se može razviti bolest kostiju koja se zove osteonekroza (odumiranje
koštanog tkiva zbog prestanka dotoka krvi). Dužina trajanja kombinovanog
antiretrovirusnog liječenja, uzimanje kortikosteroida, konzumacija alkohola, jaka
imunosupresija, povećan indeks tjelesne mase mogu, između ostalog, biti neki od
brojnih faktora rizika za razvoj ove bolesti. Simptomi osteonekroze su ukočenost
zglobova, bolovi (naročito u kuku, koljenu ili ramenu) i poteškoće u kretanju. Ako
primijetite neke od ovih simptoma, obavijestite svog ljekara.

Djeca i adolescenti
STOCRIN se ne preporučuje za djecu mlađu od 3 godine ili djecu tjelesne težine manje od 13 kg, jer
kod tih bolesnika nije ispitan na odgovarajući način.

Drugi lijekovi i STOCRIN
Ne smijete uzimati STOCRIN sa određenim lijekovima.
Ti lijekovi su navedeni na početku dijela 2. u
podnaslovu "Nemojte uzimati STOCRIN". Među njima su neki lijekovi koji se često uzimaju kao i biljni
preparat (kantarion) koji mogu izazvati ozbiljne interakcije.

Obavijestite svog ljekara ili apotekara ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili namjeravate uzeti bilo koje
druge lijekove.

Moguće su interakcije lijeka STOCRIN sa nekim drugim lijekovima, uključujući biljne preparate kao što
su ekstrakti biljke

Ginkgo biloba. Kao rezultat toga se mogu promijeniti koncentracije lijeka STOCRIN

ili drugih lijekova u krvi. To može spriječiti puni efekat lijekova ili pogoršati neke neželjene efekte. U
nekim slučajevima Vaš ljekar će Vam možda morati prilagoditi dozu ili provjeriti koncentracije lijeka u
krvi. Važno je da obavijestite svog ljekara ili apotekara ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

druge lijekove koji se koriste u liječenju HIV infekcije:

inhibitore proteaze: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, ritonavirom pojačan
atazanavir, sakvinavir ili fosamprenavir/sakvinavir. Ljekar može razmotriti mogućnost
uvođenja nekog drugog lijeka ili promijeniti dozu inhibitora proteaze.

maravirok

kombinovana tableta koja sadrži efavirenz, emtricitabin i tenofovir se ne smije uzimati sa
lijekom STOCRIN, osim ako Vam tako nije preporučio Vaš ljekar, zato što taj lijek sadrži
efavirenz, aktivnu supstancu lijeka STOCRIN.

lijekove koji se koriste za liječenje infekcije uzrokovane virusom hepatitisa C: boceprevir,
telaprevir, simeprevir.

lijekove koji se koriste za liječenje bakterijskih infekcija, uključujući tuberkulozu i sa AIDS-om
povezan

Mycobacterium avium kompleks: klaritromicin, rifabutin, rifampicin. Ljekar može

razmotriti mogućnost promjene doze ili uvođenja nekog drugog antibiotika. Osim toga, ljekar
Vam može propisati veću dozu lijeka STOCRIN.

lijekove koji se koriste za liječenje gljivičnih infekcija (antimikotike):

vorikonazol. STOCRIN može smanjiti koncentraciju vorikonazola u krvi, a vorikonazol
može povećati koncentraciju lijeka STOCRIN u krvi. Ako uzimate ova dva lijeka zajedno,
doza vorikonazola se mora povećati, a doza efavirenza se mora smanjiti. Najprije morate
provjeriti sa svojim ljekarom.

itrakonazol. STOCRIN može smanjiti koncentraciju itrakonazola u krvi.

posakonazol. STOCRIN može smanjiti koncentraciju posakonazola u krvi.

lijekove koji se koriste za liječenje malarije:

artemeter/lumefantrin: STOCRIN može smanjiti koncentraciju artemetera/lumefantrina u
krvi.

atovakvon/progvanil: STOCRIN može smanjiti koncentraciju atovakvona/progvanila u krvi.

lijekove koji se koriste za liječenje konvulzija/epileptičkih napada (antikonvulzive):
karbamazepin, fenitoin, fenobarbital. STOCRIN može smanjiti ili povećati koncentraciju
antikonvulziva u krvi. Karbamazepin može smanjiti efikasnost lijeka STOCRIN. Ljekar može
razmotriti mogućnost primjene nekog drugog antikonvulziva.

lijekove koji se koriste za snižavanje masnoća u krvi (statine): atorvastatin, pravastatin,
simvastatin. STOCRIN može smanjiti koncentraciju statina u krvi. Ljekar će Vam provjeriti
vrijednosti holesterola u krvi i po potrebi razmotriti promjenu doze statina.

metadon (lijek koji se koristi za liječenje ovisnosti o opijatima): ljekar će Vam možda trebati
promijeniti dozu metadona.

sertralin (lijek koji se koristi za liječenje depresije): ljekar će Vam možda trebati promijeniti dozu
sertralina.

bupropion (lijek koji se koristi za liječenje depresije ili za pomoć pri prestanku pušenja): ljekar će
Vam možda trebati promijeniti dozu bupropiona.

diltiazem ili slične lijekove (koji se zovu blokatori kalcijevih kanala; to su lijekovi koji se obično
primjenjuju kod povišenog krvnog pritiska ili srčanih tegoba):
kada počnete uzimati STOCRIN,
ljekar će Vam možda trebati prilagoditi dozu blokatora kalcijevih kanala.

imunosupresive kao što su ciklosporin, sirolimus ili takrolimus (lijekovi koji se koriste za
sprečavanje odbacivanja presađenog organa): kada počnete ili prestanete uzimati STOCRIN,
ljekar će Vam pažljivo kontrolisati koncentraciju imunosupresiva u plazmi i možda će morati
prilagođavati njihovu dozu.

hormonske kontraceptive, kao što su tablete za sprečavanje trudnoće, kontraceptivi u injekciji
(npr. Depo-Provera) ili kontracepcijski implantat (npr. Implanon):
morate koristiti i pouzdanu
mehaničku metodu kontracepcije (vidi Trudnoća, dojenje i plodnost). STOCRIN može smanjiti
efikasnost hormonske kontracepcije. Trudnoća je nastupila kod žena koje su uzimale STOCRIN
i koristile kontracepcijski implantat, premda nije utvrđeno da liječenje lijekom STOCRIN
sprečava djelovanje kontraceptiva.

varfarin ili acenokumarol (lijekove koji se koriste za smanjivanje zgrušavanja krvi): ljekar će Vam
možda trebati prilagoditi dozu varfarina ili acenokumarola.

ekstrakti biljke

Ginkgo biloba (biljni preparat).

STOCRIN sa hranom i pićem
Uzimanjem lijeka STOCRIN na prazan želudac se mogu smanjiti neželjeni efekti. Za vrijeme uzimanja
lijeka STOCRIN treba izbjegavati sok od grejpfruta.

Trudnoća i dojenje
Žene ne smiju zatrudniti za vrijeme terapije
i 12 sedmica nakon završetka liječenja lijekom STOCRIN.
Vaš ljekar će možda zatražiti da napravite test na trudnoću kako biste bili sigurni da niste trudni prije
nego što počnete liječenje lijekom STOCRIN.

Ako biste mogli zatrudniti dok uzimate STOCRIN, morate koristiti pouzdano mehaničko
kontracepcijsko sredstvo (npr. kondom) zajedno sa drugim metodama kontracepcije, uključujući
kontracepcijske tablete (pilule) ili druge oblike hormonske kontracepcije (npr. implantat ili injekcije).
Efavirenz može ostati u krvi neko vrijeme nakon završetka liječenja. Stoga, morate nastaviti koristiti
kontracepcijske metode kako je gore navedeno još 12 sedmica nakon prestanka uzimanja lijeka
STOCRIN.

Odmah obavijestite svog ljekara ako ste trudni ili planirate trudnoću. Ako ste trudni, STOCRIN smijete
uzimati samo ako ste zajedno sa ljekarom odlučili da je to neophodno. Obratite se svom ljekaru ili
apotekaru za savjet prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Kod nerođenih životinja i kod djece žena koje su se u trudnoći liječile efavirenzom ili kombinovanim
lijekom koji sadrži efavirenz, emtricitabin i tenofovir, primijećene su ozbiljne urođene mane. Ako ste
tokom trudnoće uzimali STOCRIN ili kombinovanu tabletu koja sadrži efavirenz, emtricitabin i
tenofovir, Vaš ljekar može zatražiti redovne analize krvi i druge dijagnostičke testove kako bi pratio
razvoj Vašeg djeteta.

Ne smijete dojiti Vašu bebu ako uzimate STOCRIN.

Upravljanje motornim vozilima i mašinama
STOCRIN sadrži efavirenz i može uzrokovati vrtoglavicu, pad koncentracije i pospanost
. Ako
primijetite opisane pojave, nemojte voziti niti raditi na mašinama ili sa alatima.

STOCRIN sadrži laktozu u jednoj dnevnoj dozi od 600 mg.

Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, posavjetujte se sa ljekarom prije uzimanja ovog
lijeka.

3.

Kako treba uzimati STOCRIN

Ovaj lijek uvijek uzimajte tačno onako kako Vam je rekao ljekar ili apotekar. Provjerite sa svojim
ljekarom ili apotekarom ako niste sigurni. Ljekar će Vam dati upute o pravilnom doziranju.

Doza lijeka za odrasle je 600 mg jedanput dnevno.

Dozu lijeka STOCRIN će možda trebati povećati ili smanjiti ako uzimate i neke druge lijekove
(vidi Drugi lijekovi i STOCRIN).

STOCRIN se uzima kroz usta. Preporučuje se da se STOCRIN uzima na prazan želudac, po
mogućnosti prije spavanja. To može ublažiti neke neželjene efekte (na primjer omaglicu,
pospanost). Prazan želudac obično znači 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka.

Preporučuje se da se tableta proguta cijela sa vodom.

STOCRIN morate uzimati svaki dan.

STOCRIN nikada ne smijete uzimati kao jedini lijek za liječenje HIV infekcije. STOCRIN se
uvijek mora uzimati u kombinaciji sa drugim lijekovima protiv HIV-a.

Primjena kod djece i adolescenata

Doza lijeka za djecu tjelesne težine 40 kg ili više je 600 mg jedanput dnevno.

Doza lijeka za djecu tjelesne težine manje od 40 kg se računa prema tjelesnoj težini djeteta i
uzima se jedanput dnevno, kako je prikazano ispod:

Tjelesna težina

STOCRIN

(kg)

Doza (mg)

13 do <15

200

15 do <20

250

20 do <25

300

25 do <32,5

350

32,5 do <40

400

dostupne su STOCRIN 50 mg, 200 mg i 600 mg filmom obložene tablete

Ako uzmete više lijeka STOCRIN nego što ste trebali
Ako uzmete previše lijeka STOCRIN, javite se ljekaru ili u najbližu hitnu službu radi savjeta.
Ponesite sa sobom bočicu lijeka da lakše možete opisati šta ste uzeli.

Ako zaboravite uzeti STOCRIN
Pokušajte ne propustiti dozu lijeka. Ako ipak propustite uzeti dozu, sljedeću dozu uzmite što je prije
moguće, ali nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Ako trebate pomoć u
planiranju najpogodnijeg vremena za uzimanje lijeka, obratite se svom ljekaru ili apotekaru.

Ako prestanete uzimati STOCRIN
Kad se Vaša zaliha lijeka STOCRIN približi kraju,
nabavite novo pakovanje od svog ljekara ili
apotekara. To je vrlo važno jer ako prestanete uzimati lijek, makar i na kratko, količina virusa opet
može porasti. Tada virus može postati otporniji na liječenje.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka STOCRIN obratite se svom ljekaru
ili apotekaru.

4.

Mogući neželjeni efekti

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može izazvati neželjene efekte iako se oni ne moraju javiti kod svih
osoba. Kod liječenja HIV infekcije nije uvijek moguće procijeniti da li su neki neželjeni efekti nastali
zbog primjene lijeka STOCRIN ili drugih lijekova koji se uzimaju istovremeno, ili zbog same HIV
bolesti.

Tokom terapije HIV-a je moguće povećanje tjelesne težine i vrijednosti lipida i glukoze u krvi. To je
djelimično povezano sa poboljšanim zdravljem i stilom života, dok je u slučaju lipida u krvi ponekad
povezano i sa lijekovima za liječenje HIV-a. Vaš ljekar će obaviti analize na ove poremećaje.

Najčešći neželjeni efekti povezani sa primjenom lijeka STOCRIN u kombinaciji sa drugim lijekovima za
liječenje HIV-a su kožni osip i simptomi nervnog sistema.

Ako Vam se pojavi osip, odmah se obratite svom ljekaru jer neki osipi mogu biti ozbiljni. Međutim, u
većini slučajeva osip se povuče, a da nije potrebno mijenjati terapiju lijekom STOCRIN. Osip se puno
češće javlja kod djece nego kod odraslih liječenih lijekom STOCRIN.

Simptomi nervnog sistema se obično javljaju na početku liječenja i u pravilu se smanjuju u prvih
nekoliko sedmica. U jednom ispitivanju su se simptomi nervnog sistema često javljali u prvih 1-3 sata
nakon uzimanja doze lijeka. Ako se kod Vas pojave opisani simptomi, ljekar Vam može predložiti da

STOCRIN uzimate prije spavanja i na prazan želudac. Neki bolesnici imaju ozbiljnije simptome koji
mogu uticati na raspoloženje ili sposobnost rasuđivanja. Neki bolesnici su počinili samoubistvo. Ovakvi
neželjeni efekti se češće javljaju kod bolesnika koji su bolovali od neke psihičke bolesti. Odmah
obavijestite svog ljekara ako se tokom uzimanja lijeka STOCRIN pojave opisani simptomi ili bilo koji
drugi neželjeni efekti.

Obavijestite svog ljekara ako primijetite neke od sljedećih neželjenih efekata:

Vrlo česti (javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika)
-

kožni osip

Česti (javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika)
-

neobični snovi, poteškoće sa koncentracijom, vrtoglavica, glavobolja, poteškoće sa spavanjem,
pospanost, poteškoće sa koordinacijom ili ravnotežom

bol u trbuhu, proljev, mučnina, povraćanje

osjećaj svraba

umor

osjećaj tjeskobe, depresivno raspoloženje

Nalazi mogu pokazati:
-

povišene vrijednosti jetrenih enzima u krvi

povišene vrijednosti triglicerida (masnih kiselina) u krvi

Manje česti (javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika)
-

nervoza, zaboravljivost, smetenost, napadi, neobične misli

zamagljen vid

osjećaj da se sve okreće ili da se tlo naginje (vrtoglavica)

bol u abdomenu (stomaku) prouzrokovana upalom gušterače

alergijska reakcija (preosjetljivost) koja može izazvati teške kožne reakcije (multiformni eritem,
Stevens-Johnsonov sindrom)

žuta boja kože ili beonjača, osjećaj svraba ili bolovi u abdomenu (stomaku) izazvani upalom
jetre

povećanje dojki kod muškaraca

ljutito ponašanje, promjene raspoloženja, vidno ili slušno opažanje pojava koje zapravo ne
postoje (halucinacije), manija (psihičko stanje koje označavaju epizode pretjerane aktivnosti,
ushićenja ili razdražljivosti), paranoja, suicidalne misli

zviždanje, zvonjava ili drugi uporno prisutni zvukovi u ušima

tremor (nevoljno drhtanje)

crvenilo praćeno osjećajem vrućine

Nalazi mogu pokazati:
-

povišene vrijednosti holesterola u krvi

Rijetki (javljaju se kod 1 do 10 na 10 000 korisnika)
-

osip koji svrbi uzrokovan reakcijom na sunčevu svjetlost

kod primjene efavirenza je nastupilo zatajenje jetre, koje je u nekim slučajevima dovelo do smrti
ili presađivanja jetre. U većini slučajeva se radilo o bolesnicima sa već postojećom bolešću
jetre, ali je nekoliko slučajeva zabilježeno i kod bolesnika koji nisu imali bolest jetre

neobjašnjivi osjećaj tuge, koji nije povezan sa halucinacijama, ali može biti teško jasno ili
razumno razmišljati

samoubistvo

Prijavljivanje sumnje na neželjene efekte lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
apotekara. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako treba čuvati STOCRIN

Čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30°C.
STOCRIN se ne smije primjenjivati nakon isteka roka trajanja utisnutog na pakovanju. Rok trajanja se
odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju odlagati i bacati u odvode ili kućni otpad. Pitajte svog apotekara šta da učinite sa
lijekovima koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu u očuvanju životne sredine.

6.

Dodatne informacije

Šta sadrži STOCRIN

Jedna STOCRIN filmom obložena tableta sadrži 600 mg aktivne supstance efavirenza.

Drugi sastojci u jezgri tablete su: natrijeva kroskarmeloza, mikrokristalna celuloza, natrijev lauril
sulfat, hidroksipropilceluloza, laktoza monohidrat i magnezijev stearat.

Film ovojnica sadrži: hipromelozu (E464), titanijev dioksid (E171), makrogol 400, žuti željezov
oksid (E172) i karnauba vosak.

Kako STOCRIN izgleda i sadržaj pakovanja

STOCRIN 600 mg filmom obložene tablete su dostupne u bočici sa 30 tableta.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje lijeka u promet
MERCK SHARP & DOHME BH d.o.o.
Rajlovačka cesta 23, 71000 Sarajevo
BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv i adresa proizvođača
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 PC Haarlem
NIZOZEMSKA

Naziv i adresa proizvođača gotovog lijeka
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 PC Haarlem
NIZOZEMSKA

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Datum revizije uputstva
19. maj 2016.