STREPSILS narandža sa vitaminom C

STREPSILS narandža sa vitaminom C 0.6 mg Pastila, Lozenga+ 1.2 mg Pastila, Lozenga+ 100 mg Pastila, Lozenga

24 pastile (2 PVC/PVDC//Al - blistera po 12 pastila) u kutiji

Supstance:
askorbinska kiselina 2 4-dihlorbenzil alkohol amilmetakrezol
Jačina ATC Oblik
0.6 mg Pastila, Lozenga+ 1.2 mg Pastila, Lozenga+ 100 mg Pastila, Lozenga R02AA20 pastila

UPUTA O LIJEKU ZA PACIJENTA

STREPSILS

Narandža sa vitaminom C

0,6 mg + 1,2 mg +100 mg

pastila

amilmetakrezol + 2,4-dihlorbenzilalkohol + vitamin C

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek, jer ono sadrži važne informacije za
Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek
Strepsils

Narandža sa vitaminom C, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi upotrebom lijeka ne poboljšaju, ili se pogoršaju nakon 3 dana upotrebe, trebate
se obratiti svom ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Sadržaj uputstva:

1. Šta je Strepsils narandža sa vitaminom C i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Strepsils narandža sa vitaminom C
3. Kako uzimati Strepsils narandža sa vitaminom C
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Strepsils narandža sa vitaminom C
6. Dodatne informacije

1.

Šta je Strepsils narandža sa vitaminom C i za šta se koristi

Strepsils narandža sa vitaminom C su okrugle pastile narandžaste boje, karakterističnog ukusa na
narandžu, sa utisnutim "Strepsils" zaštitnim znakom sa obje strane pastile.

Lijek je namenjen za ublažavanje simptoma upale sluzokože usne duplje i ždrijela. Vitamin C
može imati povoljno dejstvo tokom infekcija, kada se smatra da je nivo vitamina C u organizmu
smanjen.

Jedna pastila Strepsils narandža sa vitaminom C sadrži aktivne sastojke:

Amilmetakrezol ...............................0,6 mg
2,4 – dihlorbenzil alkohol ................ 1,2 mg
Vitamin C ………………………….. ...............100,0 mg
(kao askorbinska kiselina i natrijum-askorbat)

Pomoćni sastojci: levomentol, vinska kiselina, aroma crvene narandže, propilenglikol, boja
Sunset žuta (E110), boja Ponceau 4R (E124), tečna saharoza, tečna glukoza.

2.

Prije nego počnete uzimati Strepsils narandža sa vitaminom C

Upozorite svog ljekara ukoliko uzimate druge lijekove, bolujete od hronične bolesti, imate poremećaj
metabolizma

ili

ste

alergični

na

lijekove.

Ovaj lijek se preporučuje za primjenu kod odraslih, djece starije od 6 godina i starijih osoba. Djeca mlađa
od 6 godina ne treba da koriste ovaj lijek.

Nemojte uzimati Strepsils narandža sa vitaminom C:

ako ste alergični na 2,4-dihlorbenzilalkohol, amilmetakrezol ili bilo koji drugi sastojak lijeka;

ukoliko ste mlađi od 6 godina.

Budite oprezni sa Strepsils narandža sa vitaminom C:

ako imate netoleranciju na određene šećere poput fruktoze, glukoze-galaktoze i saharoze-
izomaltaze. Ovakve vrste alergija obično potvrđuje Vaš ljekar. Nepodnošenje nekih šećera može
biti uzrokovano nedostatkom enzima fruktoza-1-fosfat aldolaze (uzrokuje nepodnošenje fruktoze),
malapsorpcijom glukoze-galaktoze i nedostatkom saharoze-izomaltaze.

Uzimanje drugih lijekova sa Strepsils narandža sa vitaminom C:
Nisu poznate klinički značajne interakcije.

Uzimanje hrane i pića sa Strepsils narandža sa vitaminom C:
Nisu poznate interakcije.

Trudnoća i dojenje
Ne postoji dovoljan broj podataka o primjeni lijeka Strepsils narandža sa vitaminom C tokom trudnoće i
dojenja.
Kao i kod primjene ostalih lijekova u toku trudnoće i dojenja, prije primjene lijeka Strepsils narandža sa
vitaminom C potrebno je posavjetovati se sa ljekarom.

Upravljanje vozilima i mašinama
Lijek Strepsils sa vitaminom C nema uticaja ili ima zanemariv uticaj na sposobnost vožnje i upravljanje
mašinma.

Važne informacije o nekim sastojcima ovog lijeka
Ovaj lijek sadrži saharozu i glukozu. Ne treba da ih uzimaju osobe sa nedostatkom enzima saharoza-
izomaltaza, poremećajem apsorpcije glukoze/galaktoze ili nasljednom nepodnošljivošću fruktoze.
Ovaj lijek sadrži boju Ponceau 4R (E 124) i boju Sunset žuto (E 110), koje mogu da izazovu alergijsku
reakciju.

3.

Kako uzimati Strepsils narandža sa vitaminom C:

Odrasli:
Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2-3 sata, a najviše 12 pastila unutar 24 sata.

Starije osobe:
Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih osoba.

Pedijatrijska populacija:

Djeca starija od 6 godina:
Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2-3 sata, a najviše 12 pastila unutar 24 sata.

Djeca mlađa od 6 godina:
Djeca mlađa od 6 godina ne treba da uzimaju ovaj lijek.

Ako uzmete više Strepsils narandža sa vitaminom C nego što ste trebali:
Možete osjetiti stomačnu nelagodu.
Prestanite s upotrebom lijeka i potražite savjet ljekara ili farmaceuta.

Ako ste zaboravili uzeti lijek:
Nemojte uzeti duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu. Nastavite uzimati lijek prema uputama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka Strepsils narandža sa vitaminom C
obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4.

Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi Strepsils narandža sa vitaminom C može izazvati neželjena djelovanja.

Neželjena djelovanja se javljaju veoma rijetko ako se pridržavate preporučenih doza.

Neželjena dejstva do kojih može doći tokom liječenja lijekom Strepsils narandža sa vitaminom C,
razvrstana su prema učestalosti u sljedeće grupe:

- veoma česte (≥ 1/10),
- česte (≥ 1/100 do < 1/10),
- povremene (≥ 1/1000 do < 1/100),
- rijetke (≥ 1/10.000 do < 1/1000),
- veoma rijetke (< 1/10.000), nepoznata učestalost (nije moguće ocijeniti iz raspoloživih podataka).

Nepoznata učestalost:

Mogu se javiti reakcije preosjetljivosti,

bol u predjelu stomaka, mučnina, preosjetljivost jezika na dodir,

osip.

Ukoliko primjetite bilo koje neželjeno djelovanje potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Ovo

podrazumijeva i neželjena djelovanja koja nisu navedena u ovom uputstvu o lijeku.

5.

Kako čuvati Strepsils narandža sa vitaminom C

Lijek Strepsils narandža sa vitaminom C čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Lijek Strepsils narandža sa vitaminom C se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na
pakovanju. Rok upotrebe odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok upotrebe lijeka Strepsils narandža sa vitaminom C je 3 godine od datuma proizvodnje.

Lijekovi se ne smiju bacati u odvode niti u kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta kako zbrinuti lijekove koji
Vam više nisu potrebni. Ovim postupcima pomoći ćete u očuvanju okoliša.

7. Dodatne informacije

Šta

Strepsils narandža sa vitaminom C sadrži:

Aktivni sastojci:

1,2 mg 2,4-dihlorbenzilalkohola

0,6 mg amilmetakrezola

100 mg vitamina C u obliku askorbinske kiseline i Na-askorbata

Pomoćni sastojci: Levomentol, vinska kiselina, aroma crvene narandže, propilenglikol, boja Sunset žuta
(E110), boja Ponceau 4R (E124), tečna saharoza, tečna glukoza.

Kako Strepsils narandža sa vitaminom C izgleda i sadržaj pakovanja:

Strepsils narandža sa vitaminom C su okrugle pastile narandžaste boje, sa utisnutim "Strepsils" zaštitnim
znakom sa obje strane pastile.

Sadržaj pakovanja: Pastile su pakovane u kartonsku kutiju. Svaka kutija sadrži 2 blistera po 12 pastila.

Režim izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište):

Reckitt Benckiser Bulgari Food

Flora Kaneva 67, Sofija, Bugarska

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet):

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd

Thane Road, NG90 2DB, Nottingham, Velika Britanija

NOSITELJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET:

Ataco d.o.o.

Kralja Tomislava L4 88 000 Mostar

BiH

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

STREPSILS Narandža sa vitaminom C, pastila, 24x(0,6mg+1,2mg+100mg); 04-07.10-4819/13 od
12.02.2014.godine

Datum revizije uputstva:

April, 2017.godine