Korona virus COVID-19

TECENTRIQ (▼)

TECENTRIQ (▼) 60 mg mL

jedna staklena bočica sa 20 ml koncentrata za otopinu za infuziju,

Supstance:
atezolizumab
Jačina ATC Oblik
60 mg mL L01XC Koncentrat za otopinu za infuziju