TEOKAP SR

TEOKAP SR 200 mg kapsula

30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 15 kapsula) u kutiji

Supstance:
teofilin
Jačina ATC Oblik
200 mg kapsula R03DA04 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Teokap SR
200 mg
kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda
teofilin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije upotrebe ovog lijeka.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovno pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru i/ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Njima može naškoditi čak i ako imaju
iste simptome kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno djelovanje
koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite Vašeg ljekara i/ili
farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitat ćete:

1. Šta je lijek Teokap SR i čemu je namijenjen
2. Šta trebate znati prije nego uzmete lijek Teokap SR
3. Kako se upotrebljava lijek Teokap SR
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek Teokap SR
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek Teokap SR i čemu je namijenjen

Teokap SR je lijek koji se koristi u tretmanu astme (bronhodilatator).
Teokap SR se koristi u tretmanu i prevenciji respiratornog distresa uzrokovanog opstrukcijom disajnih
puteva (bronhokonstrikcija) kod pacijenata sa perzistentnom (trajnom) bronhijalnom astmom ili
umjerenom do ozbiljnom opstruktivnom (konstriktivnom) bolešću respiratornog trakta (npr. hronični
bronhitis i plućni emfizem).

Napomena: Kada se teofilin koristi u dugotrajnoj terapiji gore navedenih oboljenja, preporučuje se da
se kombinira sa drugim bronhodilatatornim i protuupalnim lijekovima (npr. dugodjelujući β-
simpatomimetici i glukokortikoidi).
Preparati sa produženim otpuštanjem teofilina, kao što je lijek Teokap SR, nisu pogodni za akutni
tretman

Status Asthmaticus-a (ozbiljna kriza bronhijalne astme), astmatičnih napada ili akutnog

bronhospazma (kriza respiratornog distresa usljed bronhokonstrikcije).

2. Šta trebate znati prije nego uzmete lijek Teokap SR
Lijek Teokap SR nemojte koristiti:

ako ste preosjetljivi (alergični) na teofilin ili bilo koji od sastojaka lijeka Teokap SR;

ako ste nedavno imali infarkt;

ako patite od akutnog poremećaja ritma srca sa ubrzanim lupanjem srca (tahiaritmija).

Uzmite lijek Teokap SR sa posebnim oprezom:

ako patite od nestabilne angina-e pectoris (koronarno oboljenje);
ako imate tendenciju prema poremećaju ritma srca sa ubrzanim lupanjem srca (tahiaritmija);
ako patite od vrlo visokog krvnog pritiska;
ako patite od hipertrofične opstruktivne kardiomiopatije (hronično oboljenje srčane

muskulature);

ako patite od hiperaktivnosti tiroidne žlijezde (hipertireoidizam);

ako patite od epilepsije;
ako imate želučani i/ili duodenalni čir;
ako patite od porfirije (specifični metabolički poremećaj);
ako patite od disfunkcije jetre ili bubrega;
ako primate elektrokonvulzivnu terapiju, obzirom da teofilin može produžiti trajanje spazma

(grča).

Ako imate bilo koje od gore navedenih stanja ili ste ih imali u prošlosti, molimo da se konsultujete sa
Vašim ljekarom prije uzimanja lijeka Teokap SR.

Djeca
Teokap SR se ne upotrebljava kod djece mlađe od 6 godina zbog visokog sadržaja aktivne supstance.

Stariji pacijenti
Korištenje lijeka Teokap SR kod starijih i/ili ozbiljno oboljelih pacijenata je povezano sa povećanim
rizikom od predoziranja i samim tim ovi pacijenti moraju biti pod stalnim nadzorom kroz mjerenja nivoa
u krvi (vidjeti dio 3).

Primjena drugih lijekova
Molimo obavijestite Vašeg ljekara i/ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neke druge
lijekove, uključujući i lijekove koji se nabavljaju bez ljekarskog recepta.
Istovremenom upotrebom lijeka Teokap SR i dole nabrojanih lijekova pojačava se učinak lijeka
Teokap SR:

lijekovi koji sadrže druge ksantine;

ß–simpatomimetici (lijekovi za stimulaciju autonomnog nervnog sistema);

napici koji sadrže kofein kao što su kafa, čaj, koka-kola, mate, guarana, “energy” pića;

oralni kontraceptivi (pilule za kontracepciju);

određeni antibiotici (npr. makrolidni antibiotici kao što su eritromicin ili troleandromicin,
klaritromicin, josamicin, spiramicin);

kinoloni ili fluorokinoloni (antibiotici koji spadaju u grupu inhibitora enzima giraze, naročito
ciprofloksacin, enoksacin, pefloksacin, vidjeti dole*);

imipenem (antibiotik; neželjeno djelovanje koje se može očekivati usljed istovremene
upotrebe su grčevi);

hidrazid izonikotinske kiseline (antibiotik);

tiabendazol (lijek protiv gljivica i crijevnih parazita);

blokatori kalcijumovih kanala (kao što su verapamil, diltiazem. Koriste se za liječenje
kardiovaskularnih oboljenja);

propranolol, propafenon, meksiletin, tiklopidin (lijekovi za liječenje kardiovaskularnih
oboljenja);

cimetidin, ranitidin (lijekovi za smanjenje produkcije želučane kiseline);

alopurinol, febuksostat (lijekovi za tretman gihta);

fluvoksamin, viloksazin (antidepresivi);

alfa-interferon i peginterferon alfa (lijekovi za stimulaciju imunog sistema)

rofekoksib (antireumatski lijek);

pentoksifilin (lijek za poremećaje cirkulacije);

disulfiram (lijek za liječenje ovisnosti o alkoholu);

fenilpropanolamin (lijek koji utiče na smanjenje apetita);

zafirlukast i zileuton (lijekovi za liječenje astme);

vakcine protiv gripe i tuberkuloze;

idrocilamid (lijek za tretman bolnih mišićnih kontrakcija);

aciklovir (lijek za tretman virusnih infekcija);

etintidin.

U slučajevima istovremene upotrebe sa jednim od ovih lijekova, nivoi teofilina bi trebali biti
kontrolirani, a doza prilagođena, ako je potrebno. Ovo također vrijedi i u slučajevima nakon što se
prekine korištenje jednog od ovih lijekova.

* Kada se teofilin primjenjuje istovremeno sa ciprofloksacinom, doza teofilina se mora smanjiti na ne
više od 60%, sa enoksacinom na ne više od 30% i sa grepafloksacinom ili klinafloksacinom na 50%
preporučene doze.
Drugi kinoloni (npr. pefloksacin ili pipemidinska kiselina) mogu potencirati djelovanje lijekova koji
sadrže teofilin. Samim tim, češće provjere koncentracija teofilina se strogo preporučuju kod
istovremenog tretmana kinolonima.

Efikasnost lijeka Teokap SR može biti umanjena, te je moguće da će biti potrebno povećanje doze
teofilina pri istovremenoj upotrebi sljedećih lijekova:

barbiturati kao što su fenobarbital, pentobarbital i primidon;

karbamazepin (lijek za tretman epilepsije);

fenitoin, fosfenitoin (antiepileptici);

rifampicin i rifapentin (antibiotici);

sulfinpirazon (protuupalni i lijek koji sprječava formiranje krvnih ugrušaka);

ritonavir (lijek za tretman HIV infekcije);

aminoglutetimid;

hipericin u sastavu kantariona (Gospina trava);

kod pušača.

Djelovanje litij karbonata, β blokatora, adenozina i benzodiazepina može biti izmijenjeno, odnosno
učinak smanjen ako se istovremeno uzme lijek Teokap SR.
Teofilin može pojačati učinak diuretika kao što je furosemid (lijekovi koji potiču mokrenje).

Molimo Vas da obratite pažnju da ova informacija vrijedi i u slučajevima ako ste nedavno koristili
lijekove.
Zbog brojnih interakcija općenito se preporučuje kontrola teofilina u serumu u slučaju da se lijek
Teokap SR koristi istovremeno s drugim lijekovima na duži period.

Uzimanje lijeka Teokap SR sa hranom i pićem
Kofein pojačava učinak teofilina. Pušenje povećava razgradnju teofilina i samim tim slabi njegov
učinak. Istovremeno uzimanje alkohola može dodatno uticati na brzinu reakcije (vidjeti poglavlje 2
„Uticaj lijeka Teokap SR na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama “).
Istovremeno uzimanje hrane nema uticaj na djelovanje lijeka.

Uzimanje lijeka Teokap SR u periodu trudnoće i dojenja
Prije nego što počnete uzimati bilo koji lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom i/ili farmaceutom.

Trudnoća
Obzirom da je iskustvo u korištenju teofilina tokom prvog trimestra trudnoće još uvijek nedovoljno,
upotrebu teofilina tokom ovog perioda potrebno je izbjegavati.
Tokom drugog i trećeg trimestra, teofilin bi se trebao koristiti jedino nakon pažljive procjene rizika i
koristi od strane ljekara, obzirom da prolazi u cirkulaciju fetusa i može ispoljiti djelovanje.
Ako se pacijentica tretira teofilinom krajem trudnoće, kontrakcije uterusa mogu biti inhibirane.
Novorođenčad koja su bila izložena teofilinu za vrijeme trudnoće moraju se pažljivo pratiti na efekte
lijeka.

Dojenje
Teofilin prolazi u majčino mlijeko. Iz ovog razloga, terapeutske doze teofilina kod dojilja trebaju biti
najniže moguće. Preporučuje se provesti dojenje što više vremena prije uzimanja lijeka. Novorođenče
koje doji se mora pažljivo pratiti na efekte teofilina. Ako je potrebno dati više terapeutske doze,
dojenje se mora obustaviti.

Uticaj lijeka Teokap SR na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Teokap SR
može imati uticaj na brzinu reagovanja do te mjere da, na primjer, sposobnost vožnje,
rukovanja mašinama, kao i rada na visini ili bez zaštitne sigurnosne opreme, može biti smanjena.
Ovo se posebno odnosi na situacije ako se lijek Teokap SR koristi u kombinaciji sa alkoholom ili
drugim lijekovima koji imaju uticaj na brzinu reagovanja.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Teokap SR
Ovaj lijek sadrži saharozu (šećer). Samim tim, molimo da se posavjetujete sa Vašim ljekarom prije
uzimanja lijeka Teokap SR, ako znate da patite od netolerancije na određene šećere.

3. Kako se upotrebljava lijek Teokap SR
Lijek Teokap SR uvijek uzimajte tačno onako kako Vam je Vaš ljekar propisao. Ako niste sigurni,
molimo da se posavjetujete sa Vašim ljekarom i/ili farmaceutom.
Doziranje lijeka Teokap SR je potrebno prilagoditi pojedincu u skladu sa učincima lijeka.

Ako je moguće, dozu je potrebno odrediti nakon mjerenja serumskih nivoa teofilina (koncentracija
teofilina u krvi, ciljni raspon: 8-20 µg/ml). Serumski nivoi teofilina se posebno moraju provjeravati u
slučajevima smanjene efikasnosti ili ako se pojave neželjena djelovanja.

Da bi se odredila inicijalna doza, moraju se uzeti u obzir svi prethodni tretmani teofilinom ili njegovim
jedinjenjima zbog moguće potrebe za smanjenjem doze.

Doza se određuje uzimajući u obzir normalnu težinu kao tjelesnu težinu pacijenta, obzirom da se
teofilin ne apsorbira u masno tkivo; posebno je potrebno ovo uzeti u obzir kod pretilih pacijenata.

Dnevna doza održavanja za odrasle je približno 11-13 mg teofilina po kilogramu (kg) tjelesne težine.

Teokap SR
Pušači trebaju više doze teofilina po tjelesnoj masi od odraslih nepušača. S druge strane, kod kod
starijih pacijenata (preko 60 godina) izlučivanje teofilina je produženo/prolongirano.

Doziranje pacijenata koji su prestali pušiti treba biti pažljivo određeno zbog porasta nivoa teofilina u
krvi.
Izlučivanje teofilina je vrlo često produženo kod pacijenata sa zatajenjem srca (srčana insuficijencija),
ozbiljnim nedostatkom kisika, oštećenom funkcijom jetre, upalom pluća, virusnim infekcijama
(posebno gripe), kod starijih pacijenata, te tokom istovremenog korištenja određenih lijekova (vidjeti
dio 2 “Primjena drugih lijekova”). Kada je prisutna ozbiljna bubrežna disfunkcija, moguće je
akumuliranje metabolita teofilina. Samim tim, potrebne su niže doze kod ovih pacijenata, a povećanje
doze se mora provesti sa posebnom pažnjom. Nadalje, smanjeno izlučivanje teofilina je prijavljeno
nakon vakcinacije protiv tuberkuloze i gripe, pa je samim tim potrebno smanjenje doze tokom
istovremene primjene.

Preporučena šema doziranja

Ako nije drugačije propisano, preporučuju se sljedeće doze, a povezano sa starosnom dobi:

Dob u godinama

Tjelesna težina u kg

1

Dnevna doza teofilina u mg po
kg tjelesne težine

Djeca

1–5
6–8
8–12

Adolescenti

12–16

Odrasli
nepušači
pušači

5–20
20–25
25–40

40–60

50–70
50–70

24
24
20

11–13
18

u slučajevima pretilih pacijenata potrebno je uzeti u obzir normalnu tjelesnu težinu

Ako se preparat teofilina koji nema svojstva produženog otpuštanja teofilina treba zamijeniti onim koji
ima svojstva produženog otpuštanja teofilina, mora se imati na umu da će možda biti potrebno
smanjiti dnevnu dozu. Ako se teofilinski preparat sa svojstvima produženog otpuštanja treba zamijeniti
drugim, npr. proizvodom drugog proizvođača, potrebno je kontrolirati serumske nivoe teofilina
(koncentraciju teofilina u krvi). Ovo se također preporučuje u slučajevima davanja/primjene visokih
doza.
Ukoliko dođe do pojave simptoma predoziranja, ovisno o ozbiljnosti ovih simptoma, potrebno je
preskočiti sljedeću dozu ili je reducirati za 50% u skladu sa uputama ljekara. U svakom slučaju, uvijek
je potrebno posavjetovati se sa ljekarom kad je u pitanju bilo kakva prilagodba/promjena doze.

Metoda primjene
Kroz usta (oralna primjena).
Uzmite lijek Teokap SR nakon jela sa dosta tekućine. Kapsula se ne smije žvakati.
Ako imate problema sa gutanjem kapsule, možete je otvoriti i progutati cijeli sadržaj kapsule sa dosta
tekućine.

Tretman je potrebno početi, ako je moguće, uvečer, kratko prije polaska u krevet, a doza se treba
povećavati lagano kroz 2-3 dana.
Zatim, potrebno je podijeliti dnevnu dozu na dva dijela: prvi se uzima ujutro uz doručak, a drugi uvečer
prije odlaska u krevet.

Dozu je potrebno povećati ili smanjiti samo ako ljekar tako odredi.

Trajanje primjene
Lijek Teokap SR uzimati jedino po uputi ljekara.
Vrijeme trajanja primjene lijeka ovisi o prirodi, ozbiljnosti i toku oboljenja, a određuje ga ljekar.

Ako ste uzeli više lijeka Teokap SR nego što je trebalo
U slučaju predoziranja lijekom Teokap SR, sa serumskim nivoima teofilina do 20 µg/ml, obično se
zapažaju poznata neželjena djelovanja teofilina (između ostalog, žalbe na gastrointestinalne tegobe,
ekscitiranost središnjeg živčanog sistema, poremećaji ritma srca), ali sa povećanim intenzitetom.
Kod nivoa teofilina u krvi iznad 25 µg/ml mogu se pojaviti ozbiljni srčani ili cerebralni funkcionalni
poremećaji, npr. konvulzije ili ozbiljna srčana aritmija, kao i kardiovaskularno zatajenje. Takve reakcije
ne moraju obavezno biti označene pojavom blažih neželjenih djelovanja. U slučaju intoksikacije
proizvodima teofilina sa svojstvima produženog otpuštanja, simptomi intoksikacije se mogu pojaviti sa
kašnjenjem.
Pacijenti sa povećanom individualnom osjetljivošću na teofilin mogu iskusiti ozbiljnije simptome
predoziranja čak i kod nižih nivoa u krvi od onih spomenutih ovdje.
Ako se sumnja na predoziranje lijekom Teokap SR, potrebno je odmah obavijestiti ljekara. Ljekar bi
trebao, ovisno o tome kad su kapsule uzete, sprovesti sljedeće mjere:

U slučaju blagih simptoma predoziranja
Primjena lijeka Teokap SR se treba prekinuti i serumski nivoi teofilina se trebaju odrediti. U slučaju
nastavljanja tretmana, dozu je potrebno adekvatno smanjiti.

Tretman kod svih teofilinskih intoksikacija
Ispiranje želuca može biti razuman potez do 2 sata nakon primjene lijeka. Za daljnju eliminaciju
toksina, ponavljati primjenu aktivnog uglja, po mogućnosti u kombinaciji sa brzodjelujućim laksativom
(npr. Glauber-ova sol).

U slučajevima reakcije na središnji živčani sistem (npr. nemir i konvulzije)
Diazepam

i.v., 0,1-0,3 mg/kg tjelesne težine, do 15 mg

U slučajevima po život opasnih simptoma:

pratiti vitalne funkcije;

održavati disajni otvor prohodnim (intubacija);

davati kisik;

ako je potrebno, davati intravenski plazma ekspandere;

provjeravati i, ako je potrebno, korigovati ravnotežu vode i elektrolita;

hemoperfuzija (vidjeti niže).

U slučajevima alarmirajuće srčane disritmije
Intravenska primjena propranolola kod neastmatičara (1 mg kod odraslih, 0,02 mg/kg tjelesne težine
kod djece), primjena ove doze se može ponavljati svakih 5-10 minuta dok se ritam ne normalizuje ili
do maksimalne doze od 0,1 mg/kg.
Oprez:
Propranolol može pokrenuti ozbiljan bronhospazam kod astmatičara. Astmatični pacijenti bi se trebali
tretirati verapamilom.
Kod posebno ozbiljnih slučajeva intoksikacije, detoksikacija se može postići
hemoperfuzijom/hemodijalizom (dijaliza bubrega).
Daljnje opcije u tretmanu intoksikacije lijekom Teokap SR se određuju u ovisnosti o ozbiljnosti,
kliničkog toka, kao i u ovisnosti od simptoma.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Teokap SR
Nemojte uzeti dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu dozu. Posavjetujte se sa Vašim
ljekarom i nastavite uzimati lijek u skladu sa njegovim uputama.

Ako naglo prestanete uzimati lijek Teokap SR
Ako je tretman lijekom Teokap SR isprekidan ili iznenada u potpunosti prekinut, morate odmah
obavijestiti Vašeg ljekara, s obzirom da postoji opasnost da ne primate adekvatan tretman Vašeg
oboljenja.
Ako imate bilo kakva daljnja pitanja u vezi primjene ovog lijeka, molimo da se posavjetujete s Vašim
ljekarom i/ili farmaceutom.

4. Moguća neželjena djelovanja?
Kao i svi lijekovi, lijek Teokap SR može imati neželjena djelovanja koja se ne moraju javiti kod svakog
pacijenta.
Neželjena djelovanja se procjenjuju na osnovu sljedećih informacija o učestalosti njihove pojave:

Vrlo često: više od 1 od 10 liječenih pacijenata

Često: 1 do 10 od 100 liječenih pacijenata

Manje često: 1 do 10 od 1000 liječenih pacijenata

Rijetko: 1 do 10 od 10.000 liječenih pacijenata

Vrlo rijetko: manje od 1 od 10.000 liječenih Nepoznato: učestalost nije mogla biti procjenjena

pacijenata

na osnovu dostupnih podataka

Moguća neželjena djelovanja
Kardiovaskularni poremećaji
Vrlo često: ubrzan, nepravilan ritam srca, palpitacija, pad krvnog pritiska

Gastointestinalni poremećaji
Vrlo često: gastrointestinalni poremećaji, mučnina, povraćanje, dijareja

Nepoznato: stimulacija proizvodnje želučane kiseline
Smanjen napon donjeg ezofagealnog sfinktera (slabljenje mišićnog tonusa donjeg ezofagealnog
sfinktera) može potencirati već postojeći noćni refluks, odnosno vraćanje sadržaja želuca
(gastroezofagealni refluks, žgaravica).

Poremećaji imunog sistema
Manje često: reakcija preosjetljivosti na teofilin (npr. osip, svrbež, urtikarija, bronhospazam)
uključujući i ozbiljne alergijske (anafilaktičke) reakcije

Uticaj na metabolizam i ishranu
Vrlo često: smanjenje koncentracije kalija u krvi (hipokalijemija), povećanje nivoa kalcija, povećanje
šećera u krvi (hiperglikemija), kao i povećanje nivoa urične kiseline (hiperurikemija)

Poremećaji živčanog sistema
Vrlo često: glavobolje, stanje ekscitacije (uzbuđenosti), tremor (drhtanje), nemir, nesanica, vrtoglavica
Nepoznato: konvulzije

Bubrežni i urinarni poremećaji
Vrlo često: povećano izlučivanje urina (diureza)
Neželjena djelovanja mogu biti intenzivnija kada je prisutna individualna preosjetljivost ili predoziranje
(krvni nivoi teofilina preko 20 µg/ml).
Posebno, krvni nivoi teofilina (koncentracija teofilina u krvi) koji prelaze 25 µg/ml mogu proizvesti
simptome intoksikacije kao što su konvulzije, nagli pad krvnog pritiska, poremećaji srčanog ritma
(ventrikularna aritmija), kardiovaskularno zatajenje, dezintegracija/raspadanje skeletne muskulature
(rabdomioliza), te ozbiljni fenomeni na gastrointestinalnom traktu (npr. gastrointestinalno krvarenje).

Poseban savjet
Na prve znakove reakcije preosjetljivosti morate prestati uzimati lijek Teokap SR. Ako primijetite
neželjena djelovanja, molimo da obavjestite Vašeg ljekara kako bi mogao procijeniti ozbiljnost ove
reakcije i odlučiti koje se daljnje mjere trebaju poduzeti.

5. Kako čuvati lijek Teokap SR
Sve lijekove držite izvan pogleda i domašaja djece.
Lijek čuvati na temperaturi ispod 25 °C u originalnom pakovanju.

Ne koristite ovaj lijek nakon što mu istekne rok trajanja naveden na pakovanju. Datumom isteka roka
trajanja se smatra zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne odlagati ovaj lijek u otpadne vode ili vode iz domaćinstva. Molimo zatražite od Vašeg farmaceuta
da izvrši odlaganje ovog lijeka ako više nije potreban. Ova mjera potpomaže očuvanje okoline.

6. Dodatne informacije
Šta sadrži lijek Teokap SR

Aktivni sastojak je teofilin.
1 kapsula lijeka Teokap SR tvrde kapsule sa produženim oslobađanjem sadrži 200 mg teofilina.
Ostali sastojci su: šećerne kuglice (mikropelete šećera i kukuruznog škroba), šelak, talk, Indigo
carmine-FD&C Blue, voda, želatina.

Informacija za dijabetičare:
1 kapsula lijeka Teokap SR sadrži 41,39 mg šećernih mikropeleta.

Kako izgleda lijek Teokap SR i sadržaj pakovanja
Teokap SR
su tvrde želatinske kapsule sa produženim oslobađanjem ljekovite suspstance, No.2,
tamno plave TR/boje kože TR; sadrže bjeličaste, sferične mikropelete i 200 mg teofilina kao aktivne
supstance.

Teokap SR kapsule dolaze u pakovanjima od 30 kapsula. Svaki blister sadrži 15 kapsula, a u kutiji su
2 blistera.

Režim izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş. (administrativno sjedište)

Ümraniye 34768 İstanbul Türkiye

Proizvođač gotovog lijeka

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Sancaklar 81100 Düzce Türkiye

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet

NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo

Hasiba Brankovića 9, 71 000 Sarajevo, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

Teokap SR, 30 x 200 mg, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda

04-07.10-555/13 od 10.09.2013.

Datum revizije teksta uputstva za pacijenta

April, 2013.