TONSILOTREN

TONSILOTREN 12.5 mg tableta+ 10 mg tableta+ 50 mg tableta+ 5 mg tableta+ 25 mg tableta

60 tableta (3 PVC/Alu blistera sa 20 tableta) u kutiji

Supstance:
atropin sulfuricum trit. D5 hepar sulfuris trit. D3 kalium bichromicum trit. D4 mercurius bijodatus trit. D8 silicea trit. D2
Jačina ATC Oblik
12.5 mg tableta+ 10 mg tableta+ 50 mg tableta+ 5 mg tableta+ 25 mg tableta Nije dodijeljen tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

TONSILOTREN
(12,5 mg + 10 mg + 50 mg + 5 mg + 25 mg) tableta

Atropinum sulfuricum trit.D5, Hepar sulfuris trit. D3, Kalium bichromicum trit. D4, Silicea trit. D2,

Mercurius bijodatus trit. D8

Prije primjene ovog lijeka pažljivo pročitajte cijelo uputstvo, jer sadrži Vama važne informacije.
Uvijek uzimajte ovaj lijek kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je to rekao Vaš ljekar ili
farmaceut.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda će biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama ili Vam je potreban savjet, obratite se
svom farmaceutu.

Ako ispoljite bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se svom ljekaru. Ovo uključuje i moguća
neželjena dejstva koja nisu navedeni u ovom uputstvu. Vidjeti dio 4

Obratite se sa svojm ljekaru ako Vam se nakon 3 dana stanje ne poboljša ili ako se
pogorša

Sadržaj ovog uputstva

1. Šta je TONSILOTREN i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati TONSILOTREN
3. Kako uzimati TONSILOTREN
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati TONSILOTREN
6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

1. Šta je TONSILOTREN i za šta se koristi

TONSILOTREN

je homeopatski lijek koji se koristi za olakšavanje tegoba koje su posljedica zapaljenja

grla.

Indikacije su bazirane isključivo na principima homeopatije.

2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati TONSILOTREN

Nemojte uzimati lijek TONSILOTREN
- ako ste alergični na hrom, živu ili na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak lijeka
(naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

ako imate oboljenje štitne žlijezde (hipertiroidizam), posavjetujte se sa svojim ljekarom
prije uzimanja lijeka TONSILOTREN.

Obratite se Vašem ljekaru:

ako imate povišenu tjelesnu temperaturu duže od 3 dana ili ako je tjelesna temperatura
iznad 39°C, zapaljenje je akutno ili zagnjojeno, odmah se obratite svom ljekaru.

Djeca
Primjena TONSILOTREN nije odobrena za upotrebu kod djece mlađe od 2 godine. Zbog toga se
TONSILOTREN ne smije koristiti u ovoj starosnoj grupe. Molimo Vas da se obratite svom ljekaru.

Uzimanje drugih lijekova sa TONSILOTREN
Nema poznatih interakcija sa drugim lijekovima.
Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate, ako ste do nedavno uzimali ili postoji mogućnost da
uzmete bilo koji drugi lijek.

Uzimanje hrane i pića sa TONSILOTREN
Loše navike života, kao i stimulansi ili alkohol i duhan, mogu negativno uticati na dejstvo
homeopatskog lijeka.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama
TONSILOTREN nema uticaja na sposobnost upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.

TONSILOTREN sadrži laktozu (mliječni šećer) i saharozu.
Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom ljekaru prije upotrebe ovog
lijeka.

3. Kako uzimati TONSILOTREN

Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš
ljekar ili farmaceut. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli: u

akutnim stanjima, 1 tableta se uzima svaki sat, do najviše 12 tableta dnevno, dok ne nastupi

poboljšanje. U

nastavku terapije ili hroničnim stanjima treba uzimati 1-2 tablete tri puta dnevno.

Primjena kod djece i adolescenata
Djeca uzrasta od 2 do 5 godina: kod

akutnih stanja i u nastavku terapije ili kod hroničnih stanja treba

uzimati po 1 tabletu 3 puta dnevno.

Djeca od 6 do 11 godina:kod

akutnih stanja treba uzimati po 1 tabletu na svaka 2 sata, do najviše 6

tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje. U

nastavku terapije ili kod hroničnih stanja treba uzimati

po 1 tabletu 3 puta dnevno.

Adolescenti uzrasta12 godina i stariji: kod

akutnih stanja treba uzimati po 1 tabletu na svaki sat, do

najviše 12 tableta dnevno, dok ne nastupi poboljšanje. U

nastavku terapije ili kod hroničnih stanja

treba uzimati 1-2 tablete 3 puta dnevno.

Kod

hroničnih stanja, djeca i adolescenti uzimaju 1 tabletu 3 puta dnevno.

Kod

hroničnih i hronično-recidivirajućih stanja, dobro se pokazala ponovljena terapija više puta

godišnje po 6 do 8 sedmica.

Učestala upotreba (akutna doza) duže od jedne sedmice zahtjeva konsultaciju sa ljekarom.

Interval između unosa hrane i lijeka treba iznositi najmanje pola sata.
Tabletu treba pustiti da se lagano rastopi u ustima. Kod male djece tablete se mogu rastvoriti u malo
vode.

Ako uzmete više TONSILOTREN nego što ste trebali
Nema štetnih efekata u slučaju predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti TONSILOTREN
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu tabletu.

Ako prestanete uzimati lijek TONSILOTREN
Ne očekuje se štetno djelovanje u slučaju prestanka uzimanja TONSILOTREN tableta.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi drugi lijekovi, lijek TONSILOTREN može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih.
U vrlo rijetkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti kao što je osip na koži. U tim
slučajevima obratite se svom ljekaru.
U slučaju povećane salivacije (lučenja pljuvačke), treba smanjiti dozu ili prekinuti terapiju.

Tokom primjene homeopatskih lijekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba
(inicijalno homeopatsko pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lijekom TONSILOTREN i
konsultujte se sa svojim ljekarom.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati TONSILOTREN

Ovaj lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek se ne smije koristiti poslije isteka roka trajanja navedenog na blisteru i pakovanju. Rok trajanja se
odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvati na temperaturi do 30°C.

Lijek se ne smije odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte svog farmaceuta kako
ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoline.

6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

Šta TONSILOTREN sadrži:

1 tableta sadrži sljedeće aktivne supstance: Atropinum sulfuricum trit. D5 12,5 mg, Hepar
sulfuris trit. D3 10 mg, Kalium bichromicum trit. D4 50 mg, Silicea trit. D2 5 mg, Mercurius
bijodatus trit. D8 25 mg

Ostali sastojci: saharoza, laktoza monohidrat, magnezij stearat.

Kako lijek TONSILOTREN izgleda i sadržaj pakovanja
Bijele ili skoro bijele, ravne tableta sa fasetom, povremeno mogu biti blago prošarane
Blisteri od PVC i aluminijske folije sa po 20 tableta.
60 tableta u kartonskoj kutiji sa uputstvom za pacijenta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)
Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr.24
76227 Karlsruhe
Njemačka

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka
Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr.24
76227 Karlsruhe
Njemačka

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Alpen Pharma d.o.o.
Palih boraca lok 2
78 000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

04-07.9-6904/13 od 02.03.2015.

Datum revizije

Februar, 2016.