TRIMETAZIDIN PharmaS

TRIMETAZIDIN PharmaS 35 mg tableta

60 tableta s prilagođenim oslobađanjem (6 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
trimetazidin
Jačina ATC Oblik
35 mg tableta C01EB15 tableta s prilagođenim oslobađanjem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

∆ Trimetazidin PharmaS
35 mg
tableta s prilagođenim oslobađanjem

trimetazidin

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Sačuvajte ovu uputu, jer ćete je možda trebati ponovno pročitati.

Ukoliko imate dodatna pitanja, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.

Ovaj lijek propisan je Vama osobno i ne smijete ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako

imaju simptome jednake Vašima.

Ako neka nuspojava postane ozbiljna ili primjetite nuspojavu koja nije opisana u ovom uputstvu,

molim Vas informišite svog ljekara ili farmaceuta.

Sadržaj upute:
1.

Što su i za što se koriste Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

2.

Prije nego počnete uzimati Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

3.

Kako uzimati Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTO SU I ZA ŠTO SE KORISTE Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Ovaj lijek namijenjen je za upotrebu kod odraslih bolesnika, a koristi se u kombinaciji s drugim
lijekovima koji se koriste u liječenju angine pektoris (bol u prsima uzrokovana koronarnom arterijskom
bolešću).
Štiti srčane ćelije od učinka smanjenje opskrbe kisikom za vrijeme angine.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim

oslobađanjem

Nemojte uzimati Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

ako ste preosjetljivi (alergični) na trimetazidin ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (vidjeti dio

6.).

ako bolujete od Parkinsonove bolesti, bolest mozga koja uzrokuje smetnje u kretanju

( drhtanje, ukočenost, spore kretnje, nesiguran hod)

ako imate teško oštećenje funkcije bubrega

Budite oprezni s lijekom Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Upitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije upotrebe lijeka Trimetazidin PharmaS.

Lijek nije namijenjen za liječenje napada angine, niti je namijenjen kao terapija nestabilne angine ili
srčanog udara.

U slučaju napada angine pektoris, obavijestite svog ljekara. Vaša terapija bi se trebala preispitati.

Ovaj lijek može uzrokovati ili pogoršati simptome poput drhtanja, ukočenosti, usporenosti pokreta ili
nesigurnosti u hodu, pogotovo u starijih bolesnika. O pojavi ovih znakova morate izvijestiti svog ljekara
koji će razmotriti Vaše liječenje.

Trimetazidin PharmaS treba sa oprezom primjenjivati kod bolesnika koji imaju visok očni pritisak
(glaukom zatvorenog tipa).

Djeca i adolescenti
Trimetazidin PharmaS se ne preporučuje za djecu i adolescente do 18 godina starosti

Trudnoća i dojenje
Kao mjere predostrožnosti, ne preporučuje se terapija ovog lijeka za vrijeme trudnoće i dojenja.

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću posavjetujte se sa svojim
liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Pitajte svog ljekara ili farmacaeuta za savjet prije upotrebe bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i rad na strojevima

∆ Trigonik,lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti( pažnja prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).

Trimetazidin može uzrokovati omaglicu ili pospanost što može utjecati na Vašu sposobnost
upravljanja motornim vozilima ili rada na strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Trimetazidin PharmaS 35 mg tableta s prilagođenim

oslobađanjem

Ovaj lijek sadržava laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja (intoleranciju)
nekih šećera, konzultirajte se s njim prije uzimanja ovog lijeka.

3.

KAKO UZIMATI Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem uvijek uzimajte onako kako Vas je
uputio ljekar . Niste li sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili farmaceutom.

Doziranje

Odrasli:

Uobičajena doza Trimetazidin PharmaS 35 mg je jedna tableta dva puta dnevno uz obrok, ujutro i
navečer. Progutajte cijelu tabletu. Nemojte je žvakati.

Djeca:

Ne preporučuje se djeci.

Pacijenti sa bolestima bubrega i stariji pacijenti:
Ako imate problema sa bubrezima ili ste stariji od 75 godina, Vaš ljekar će vam prilagoditi dozu.
Lijek se ne preporučuje za bolesnike sa teškim bibrežnim oboljenima.

Ako ste zaboravili uzeti Trimetazidin PharmaS 35 mg tabletu s prilagođenim oslobađanjem
Ako zaboravite uzeti tabletu, sljedeću dozu uzmite u predviđeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku
dozu da nadomjestite onu propuštenu.

Ako uzmete više Trimetazidin PharmaS 35 mg tableta s prilagođenim oslobađanjem
nego što ste trebali
Ako ste uzeli više tableta nego što je propisano, odmah obavijestite liječnika ili najbližu hitnu
medicinsku službu.

Ako prestanete uzimati Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem
Potrebno je da razgovarate sa ljekarom ukoliko prekinete terapiju.

U slučaju pitanja u vezi s primjenom Trimetazidin PharmaS 35 mg tableta s prilagođenim

oslobađanjem obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, i Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem mogu, kod
nekih ljudi, izazvati nuspojave.

Učestalost mogućih nuspojava je:

Česte (pojavljuju se kod 1 do 10 korisnika od 100 )

Omaglica, glavobolja, bol u trbuhu, proljev, loša probava, mučnina, povraćanje, osip, svrbež, urtikarija
(koprivnjača) i osjećaj slabosti.

Rijetke (pojavljuju se kod 1 do 10 korisnika od 10 000)

Brzi i nepravilni otkucaji srca (tkz. palpitacija), prekomjeran broj otkucaja srca, ubrzani broj otkucaja
srca, pad krvnog pritiska kod naglog ustajanja koji uzrokuje omaglicu, ošamučenost ili nesvjesticu,
malaksalost (osjećaj opće slabosti), vrtoglavica, padovi, crvenilo.

Nepoznato (učestalost nije poznata):

Ekstrapiramidalni simptomi (neobični pokreti, uključujući drhtanje ruku i prstiju, uvijanje tijela,
poteškoće u hodanju i ukručenost ruku i nogu) koje obično prestaju po prekidu uzimanja lijeka.
Poremećaji spavanja (poteškoće u spavanju, omamljenost), zatvor, ozbiljan crveni osip po cijelom
tijelu sa pojavom mjehurića, otekline lica, usana, ustiju, jezika ili grla što može uzrokovati poteškoće u
gutanju ili disanju.
Značajno smanjenje broja bijelih krvnih stanica što olakšava nastanak infekcije, smanjenje broja
trombocita, što povećava rizik od krvarenja ili nastanak modrica.

Oštečenje jetre (mučnina, povraćanje, gubitak apetita, opći osjećaj slabosti, vručica, svrbež, žuta boja
kože i beonjača, svijetla boja stolice, tamna boja mokraće)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem morate čuvati izvan dohvata i

pogleda djece.

Čuvati pri temperaturi do 30ºC.

Ukoliko ljekar odluči da prekinete terapiju, vratite farmaceutu tablete koje su vam ostale. Zadržite ih
samo u slučaju da Vam to kaže ljekar.

Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem se ne smiju upotrijebiti nakon

isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Datum isteka roka valjanosti je zadnji dan mjeseca

koji je naveden.

Neiskorišteni lijek se ne smije uklanjati putem otpadnih voda ili voda iz kućanstva. Neiskorišteni lijek
uvijek vratite svojem ljekarniku. To će pomoći zaštiti okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Što Trimetazidin PharmaS 35 mg tableta s prilagođenim oslobađanjem sadržava
Jedna tableta s prilagođenim oslobađanjem sadržava 35 mg trimetazidindiklorida.

Ostali sastojci su:

Jezgra: laktoza hidrat; ksantanska guma; povidon; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev

stearat

Film ovojnica: hipromeloza (E464); titanijev dioksid (E171); magnezijev stearat; makrogol 6000;

glicerol; željezov oksid, crveni (E172)

Tinta: šelak glazura; željezov oksid, crni (E172); propilenglikol

Kako Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem izgledaju i kako su pakirane

Trimetazidin PharmaS 35 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem su ružičaste, okrugle, bikonveksne
filmom obložene tablete s utisnutom oznakom „U 10“ na jednoj strani.

Pakirane su u blisteru, 60 tableta s prilagođenim oslobađanjem u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
PharmaS d.o.o.
Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
PharmaS d.o.o.
Potok, Industrijska cesta 5, 44 317 Popovača, Hrvatska

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
PharmaS d.o.o. Sarajevo
Pijačna 14 K, 71 210 Ilidža, Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
∆ Trimetazidin PharmaS, tableta s prilagođenim oslobađanjem, 60 x 35 mg:
04-07.9-3348/12 od 12.08.2014.

Poslednja revizija teksta
Juli 2014