VINER

VINER 100 mg tableta

4 filmom obložene tablete (1 PVC/PE/PVDC/Al blister) u kutiji

Supstance:
sildenafil
Jačina ATC Oblik
100 mg tableta G04BE03 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

VINER
50 mg
100 mg
filmom obložena tableta

sildenafil

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo
Sačuvajte ovo uputstvo. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga davati nikome drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak
i ako ima simptome slične Vašim.
Ukoliko neki od neželjenih efekata postane ozbiljan ili ako primijetite neki neželjeni efekatkoji nije
naveden u ovome uputstvu, molimo Vas, obratite se liječniku ili ljekarniku

Što se nalazi u ovom uputstvu:

1. Šta je lijek VINER filmom obložene tablete i za šta se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek VINER filmom obložene tablete
3. Kako uzimati lijek VINER filmom obložene tablete
4. Moguće neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek VINER filmom obložene tablete
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK VINER FILMOM OBLOŽENE TABLETE I ZA ŠTA SE KORISTI

VINER filmom obložene tablete sadrže djelatnu tvar sildenafil koja pripada skupini lijekova pod
nazivom inhibitori fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5). Svojim djelovanjem omogućuju opuštanje krvnih žila
penisa čime omogućuju dotok krvi u penis prilikom seksualnog uzbuđenja. VINER filmom obložene
tablete će Vam pomoći u postizanju erekcije jedino ako ste seksualno stimulirani.

VINER filmom obložene tablete su namijenjene liječenju odraslih muškaraca s erektilnom
disfunkcijom, ponekad zvanom impotencija. Do toga dolazi kada muškarac nije u mogućnosti postići ili
održati ukrućenost penisa u mjeri dovoljnoj za primjerenu spolnu aktivnost.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK VINER FILMOM OBLOŽENE

TABLETE

Nemojte uzimati VINER filmom obložene tablete:
-

Ako ste alergični na sildenafil ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Ako uzimate lijekove koji se nazivaju nitrati, jer kombinacija može dovesti do opasnog pada
krvnog tlaka. Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od ovih lijekova koji se često koriste
za ublažavanje angine pektoris (ili "boli u prsima"). Ako niste sigurni, upitajte svog liječnika ili
liječniknika.

Ako uzimate bilo koje od lijekova poznatih kao donori dušikovog oksida poput amil nitrita, jer
kombinacija također može dovesti do opasnog pada krvnog tlaka.

Ako imate teške probleme sa srcem ili jetrom.

Ako ste nedavno imali moždani ili srčani udar ili ako imate nizak krvni tlak.

Ako imate određene rijetke nasljedne bolesti oka (kao što je

retinitis pigmentosa).

Ako ste ikada imali gubitak vida zbog nearteritične prednje ishemijske optičke neuropatije
(NAION).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek VINER filmom
obložene tablete:
-

Ako imate anemiju srpastih stanica (poremećaj crvenih krvnih stanica), leukemiju (zloćudnu
bolest krvnih stanica), multipli mijelom (zloćudnu bolest koštane srži).

Ako imate deformaciju penisa ili Peyronijevu bolest.

Ako imate poteškoće sa srcem. Vaš liječnik treba pažljivo procijeniti može li Vaše srce podnijeti
dodatni napor spolnog odnosa.

Ako trenutno imate čir na želucu ili probleme s krvarenjem (kao što je hemofilija).

Ako osjetite iznenadno slabljenje ili gubitak vida, prestanite uzimati VINER filmom obložene
tablete i odmah zatražite savjet liječnika.

Ne smijete uzimati lijek VINER filmom obložene tablete s drugim oralnim (primijenjenim kroz usta) ili
lokalnim lijekovima za erektilnu disfunkciju (poremećaj erekcije).

Ne smijete uzimati lijek VINER zajedno s terapijom za plućnu arterijsku hipertenziju (PAH) koja sadrži
sildenafil ili neke druge inhibitore PDE5.

Ne smijete uzimati lijek VINER filmom obložene tablete ako nemate poremećaj erekcije.

Ne smijete uzimati lijek VINER filmom obložene tablete ako ste žena.

Posebna upozorenja za bolesnike s poremećajem bubrega ili jetre

Obavijestite svog liječnika ako imate poteškoće s bubrezima ili jetrom. Liječnik Vam može odlučiti
sniziti dozu.

Djeca i adolescenti
VINER filmom obložene tablete se ne smiju davati osobama mlađim od 18 godina.

Drugi lijekovi i VINER filmom obložene tablete
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

VINER filmom obložene tablete mogu međusobno djelovati s nekim lijekovima, osobito onima koji se
koriste za liječenje boli u prsima. U slučaju hitne medicinske intervencije, morate upozoriti svog
liječnika ili ljekarnika ili medicinsku sestru da ste uzeli VINER filmom obložene tablete te kada ste ih
uzeli. Nemojte uzimati VINER filmom obložene tablete s drugim lijekovima, osim ako Vam tako nije
rekao liječnik.

Ne smijete uzimati lijek VINER filmom obložene tablete ako uzimate lijekove koji se nazivaju nitrati jer
kombinacija ovih lijekova može dovesti do opasnog pada krvnog tlaka. Uvijek obavijestite svog
liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate bilo koji od ovih lijekova koji se često koriste za
ublažavanje angine pektoris (ili "boli u prsima“).

Ne smijete uzimati lijek VINER filmom obložene tablete ako uzimate bilo koje od lijekova poznatih kao
donori dušikovog oksida poput amil nitrita jer kombinacija, također, može dovesti do opasnog pada
krvnog tlaka.

Ako uzimate lijekove poznate kao inhibitore proteaze, na primjer za liječenje infekcije HIV-a (npr.
ritonavir), primjena lijeka VINER se ne preporučuje. Liječnik Vam može propisati najnižu početnu dozu
(25 mg) lijeka VINER, ali maksimalna doza lijeka VINER ne smije premašiti 25 mg unutar 48 sati.

Pojedini bolesnici koji uzimaju alfa-blokatore za liječenje visokog krvnog tlaka ili povećanja prostate
mogu imati omaglicu ili ošamućenost što može biti uzrokovano sniženjem krvnog tlaka nakon naglog
uspravljanja u sjedeći ili stojeći položaj. Određeni bolesnici imali su te simptome prilikom uzimanja
sildenafila s alfa-blokatorima. To će se najvjerojatnije dogoditi unutar 4 sata nakon uzimanja
sildenafila. Kako bi se smanjila mogućnost pojave tih simptoma, trebate biti na redovitoj dnevnoj dozi
alfa-blokatora prije nego počnete uzimati lijek VINER filmom obložene tablete. Liječnik Vas može
staviti na početnu nižu dozu (25 mg) lijeka VINER filmom obložene tablete.

VINER filmom obložene tablete s hranom, pićem i alkoholom
VINER filmom obložene tablete se mogu uzeti sa ili bez hrane. Međutim, ako uzmete lijek VINER
filmom obložene tablete uz obilniji obrok, možda će proći više vremena do početka njegovog
djelovanja.

Konzumiranje alkohola može privremeno narušiti sposobnost postizanja erekcije. Kako biste izvukli
najviše koristi od lijeka, savjetuje se da ne uzimate veće količine alkohola prije uzimanja lijeka VINER
filmom obloženih tableta.

Trudnoća, dojenje i plodnost
VINER filmom obložene tablete nisu namijenjene za primjenu u žena.

Upravljanje vozilima i strojevima
VINER filmom obložene tablete

mogu uzrokovati omaglicu i utjecati na vid. Prije upravljanja vozilima ili

strojevima trebate biti svjesni kako VINER filmom obložene tablete

djeluju na Vas.

3. KAKO UZIMATI LIJEK VINER FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim
liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Preporučena početna doza je 50 mg.
Najveća preporučena doza iznosi 100 mg.

VINER filmom obložene tablete

se ne smiju uzeti više od jedanput na dan.

Ako imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega, liječnik Vam može propisati nižu dozu.
Trebate uzeti lijek oko jedan sat vremena prije planirane spolne aktivnosti. Progutajte cijelu tabletu uz
čašu vode.
Ako osjećate da je učinak lijeka VINER filmom obloženih tableta

prejak ili preslab, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

VINER filmom obložene tablete

će Vam pomoći u postizanju erekcije jedino ako ste seksualno

stimulirani. Vrijeme potrebno za početak djelovanja lijeka VINER filmom obloženih tableta razlikuje se
od osobe do osobe, ali se obično kreće između pola sata i jednog sata. Ako uzmete VINER filmom
obložene tablete uz obilniji obrok, možda će proći više vremena do početka njegovog djelovanja.
Trebate obavijestiti svog liječnika ako Vam VINER filmom obložene tablete ne pomažu u postizanju
erekcije ili ako erekcija ne traje dovoljno dugo za dovršetak spolnog odnosa.

Ako uzmete više VINER filmom obloženih tableta nego što ste trebali
Mogli biste imati brojnije i jače nuspojave. Doze iznad 100 mg ne povećavaju djelotvornost.

Ne smijete uzimati više tableta nego što Vam je preporučio liječnik.

Obratite se svom liječniku ako ste uzeli više tableta nego što ste smjeli.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće razviti kod svakoga.
Nuspojave zabilježene kod primjene sildenafila obično su blage do umjerene i kratko traju.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati lijek VINER filmom obložene
tablete i odmah zatražite medicinsku pomoć:

Alergijska reakcija - javlja se manje često (može se javiti u do 1 na 100 osoba)

Simptomi uključuju iznenadno piskanje, otežano disanje ili omaglicu, oticanje očnih kapaka,
lica, usana ili ždrijela.

Bolovi u prsima - javljaju se manje često

Ako se to javi tijekom ili nakon spolnog odnosa:

Zauzmite polusjedeći položaj i pokušajte se opustiti.

Ne uzimajte nitrate za liječenje bolova u prsima.

Produljene i ponekad bolne erekcije – javljaju se rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

Ako imate erekciju koja traje dulje od 4 sata, odmah se obratite svom liječniku.

Iznenadno smanjenje ili gubitak vida - javlja se rijetko

Ozbiljne kožne reakcije - javljaju se rijetko

Simptomi mogu uključivati jako ljuštenje i oticanje kože, stvaranje mjehura u ustima, na genitalijama i
oko očiju, vrućicu.
-

Napadaji - javljaju se rijetko.

Ostale nuspojave:

Vrlo često (može se javiti kod više od 1 na 10 osoba): glavobolja.

Često (mogu se javiti kod do 1 na 10 osoba):
- Mučnina, crvenilo lica uz osjećaj vrućine, navale vrućine (simptomi uključuju iznenadni osjećaj

vrućine u gornjem dijelu tijela), poremećaj probave, djelovanje na vid (uključujući kolorirani vid,
osjetljivost na svjetlo, zamagljen vid ili smanjenu oštrinu vida), začepljenost nosa i omaglica.

Manje često (mogu se javiti kod do 1 na 100 osoba):
- povraćanje, kožni osip, iritacija oka, krvave oči/crvene oči, bol u očima, bljeskovi pred očima,

osjećaj svjetlosti pri gledanju, osjetljivost na svjetlo, suzenje očiju, upala očne spojnice, lupanje
srca, ubrzani otkucaji srca, visok krvni tlak, nizak krvni tlak, bol u mišićima, pospanost, smanjen
osjet dodira, vrtoglavica, zvonjenje u ušima, suhoća usta, puni ili začepljeni sinusi, upala nosne
sluznice (simptomi uključuju curenje iz nosa, kihanje i začepljen nos), bol u gornjem dijelu trbuha,
gastroezofagealna refluksna bolest (simptomi uključuju žgaravicu), krv u mokraći, bol u rukama ili
nogama, krvarenje iz nosa, osjećaj vrućine i osjećaj umora.

Rijetko (mogu se javiti kod do 1 na 1 000 osoba):
- nesvjestica, moždani udar, srčani udar, nepravilni otkucaji srca, privremeno smanjenje protoka krvi

u određene dijelove mozga, osjećaj stezanja u grlu, utrnulost usta, krvarenje u očnoj pozadini,
glaukom, brzo zamaranje očiju, dvostruki vid, smanjena oštrina vida, neuobičajen osjet u oku,
oticanje oka ili očnog kapka, sitne čestice ili mrlje u vidnom polju, aureole oko izvora svjetlosti,
širenje zjenice oka, promjena boje bjeloočnice, krvarenje iz penisa, krv u sjemenoj tekućini, suhoća
nosne sluznice, oticanje unutrašnjosti nosa, osjećaj razdražljivosti i iznenadno smanjenje ili gubitak
sluha.

Nakon stavljanja lijeka u promet rijetko su prijavljeni slučajevi nestabilne angine (srčani poremećaj) i
iznenadne smrti. Potrebno je napomenuti kako je većina muškaraca, ali ne svi, koja je imala
navedene nuspojave, imala poteškoće sa srcem već prije uzimanja ovog lijeka. Nije moguće utvrditi
jesu li ovi događaji izravno povezani sa sildenafilom.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti vašeg liječnika
ili ljekarnika. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI LIJEK VINER FILMOM OBLOŽENE TABLETE

Lijek čuvajte na temperaturi do 25ºC
Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „Rok
valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne trebate. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta VINER filmom obložene tablete sadrže
Djelatna tvar je sildenafil.
VINER 50 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 50 mg sildenafila u obliku sildenafil citrata.
VINER 100 mg filmom obložene tablete: jedna tableta sadrži 100 mg sildenafila u obliku
sildenaficitrata.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete

Celuloza, mikrokristalična; kalcijev hidrogenfosfat, bezvodni; povidon; karmelozanatrij, umrežena;
magnezijev stearat.

Film ovojnica

Hipromeloza; celuloza, mikrokristalična; boja titanijev dioksid (E171); boja brilliant blue FCF (E133);
makrogolstearat; makrogol 6000; voda, pročišćena.

Kako VINER filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakovanja
VINER

50 mg i 100 mg filmom obložene tablete su plave, ovalne, bikonveksne filmom obložene

tablete s razdjelnom crtom na obje strane. Razdjelna crta služi dijeljenju tablete na dvije jednake
doze.

Sadržaj pakovanja: 4 tablete u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz jekarski recept.

PROIZVOĐAĆ:
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka:
FARMAVITAd.o.o.SARAJEVO
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet:
FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet:
Viner, filmom obložena tableta 50 mg, 4 tablete broj: 04-07.3-1-1488/14 od 08.09.2015.
Viner, filmom obložena tableta 100 mg, 4 tablete broj: 04-07.3-1-1489/14 od 08.09.2015.