VIPIDIA (▼)

VIPIDIA (▼) 12.5 mg tableta

28 film tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji

Supstance:
alogliptin
Jačina ATC Oblik
12.5 mg tableta A10BH04 film tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

VIPIDIA
25 mg
12,5 mg
6,25 mg
film tablete

alogliptin

Ovaj lijek je predmet dodatnog praćenja/nadzora. Ovo će omogućiti da se nove bezbjedonosne

informacije o lijeku pribave u što kraćem vremenu. Možete pomoći prijavljivanjem bilo koje neželjene
reakcije koju ste možda iskusili, svom ljekaru ili apotekaru.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.
-

Sačuvajte ovu Uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili apotekaru.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili apotekara. To uključuje i
svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Šta se nalazi u ovoj uputi:

1.

Šta je Vipidia i za šta se koristi

2.

Šta morate znati prije nego počnete uzimati lijek Vipidia

3.

Kako uzimati lijek Vipidia

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati lijek Vipidia

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

1.

Šta je Vipidia i za šta se koristi

Vipidia sadrži djelatnu tvar alogliptin koja pripada skupini lijekova koji se zovu „oralni antidijabetici“.
Koriste se za snižavanje razina šećera u krvi u odraslih sa šećernom bolešću tipa 2. Šećerna bolest
tipa 2 također se zove i dijabetes melitus neovisan o inzulinu.

Vipidia djeluje tako da povisuje razine inzulina u tijelu nakon obroka i smanjuje količinu šećera u tijelu.
Mora se uzimati zajedno s drugim antidijabetičkim lijekovima koje Vam je propisao ljekar, poput
sulfonilureja (npr. glipizid, tolbutamid, glibenklamid), metformina i/ili tiazolidindiona (npr. pioglitazon) i
metformina i/ili inzulina.

Vipidia se uzima kad se šećer u krvi ne može odgovarajuće kontrolirati dijetom, tjelovježbom i s jednim
ili više drugih antidijabetičkih lijekova. Važno je da nastavite uzimati druge antidijabetičke lijekove, te
da nastavite slijediti savjete o dijeti i tjelovježbi koje ste dobili od medicinske sestre ili ljekara.

2.

Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Vipidia

NEMOJTE uzimati Vipidiju:

ako ste alergični na alogliptin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)

ako ste imali ozbiljnu alergijsku reakciju na neki drugi slični lijek koji uzimate radi kontrole

šećera u krvi. Simptomi ozbiljne alergijske reakcije mogu uključivati: osip, izdignute crvene
mrlje na koži (koprivnjača), oticanje lica, usnica, jezika i grla što može uzrokovati teškoće pri
disanju ili gutanju.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru ili apotekaru prije nego uzmete Vipidiju

ako imate šećernu bolest tipa 1 (Vaše tijelo ne stvara inzulin)

ako imate dijabetičku ketoacidozu (komplikaciju šećerne bolesti koja se javlja kad se zbog

nedostatka inzulina glukoza u tijelu ne može razgraditi). Simptomi uključuju izrazitu žeđ, često
mokrenje, gubitak teka, mučninu ili povraćanje te brzi gubitak težine.

ako uzimate antidijabetički lijek poznat kao sulfonilureja (npr. glipizid, tolbutamid, glibenklamid)

ili inzulin. Ljekar će možda htjeti sniziti dozu sulfonilureje ili inzulina ako uz bilo koji od njih
uzimate lijek Vipidia kako bi se izbjeglo pretjerano sniženje šećera u krvi (hipoglikemija)

ako imate bolest bubrega, moći ćete uzimati ovaj lijek, ali ljekar će možda sniziti dozu

ako imate bolest jetre

ako patite od zatajenja srca

ako ste imali alergijske reakcije na bilo koje druge lijekove koje ste uzimali za kontrolu šećera

u krvi. Simptomi mogu uključivati generalizirani svrbež i osjećaj vrućine koji posebice zahvaća
tjeme, usta, grlo, dlanove ruku i tabane nogu (Stevens-Johnsonov sindrom)

ako uzimate inzulin ili antidijabetički lijek, ljekar će možda htjeti sniziti dozu drugog

antidijabetičkog lijeka ili inzulina ako bilo koji od njih uzimate zajedno s Vipidijom kako bi se
izbjeglo pretjerano sniženje šećera u krvi.

ako imate ili ste imali bolest gušterače.

Djeca i adolescenti
Vipidia se ne preporučuje djeci i adolescentima u dobi do 18 godina zbog nedostatka podataka u tih
bolesnika.

Drugi lijekovi i Vipidia
Obavijestite svog ljekara ili apotekara ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru
ili apotekaru za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema iskustava o primjeni lijeka Vipidia u trudnica ili tijekom dojenja. Vipidia se ne smije koristiti
tijekom trudnoće ili dojenja osim ako ljekar smatra da je to nužno neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nije poznato da Vipidia utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Uzimanje lijeka Vipida u
kombinaciji s lijekovima zvanim sulfonilureje, inzulinom ili kombiniranom terapijom s tiazolidindionom
uz metformin može uzrokovati preniske razine šećera u krvi (hipoglikemija), što može utjecati na
sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3.

Kako uzimati lijek Vipidia

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili apotekar. Provjerite sa svojim
ljekarom ili apotekarom ako niste sigurni.

Ljekar će lijek Vipidia preporučiti zajedno s jednim ili više drugih lijekova za kontrolu šećera u krvi.
Ljekar će Vam reći trebate li promijeniti količinu drugih lijekova koje uzimate.

Preporučena doza je lijeka Vipidia je 25 mg jedanput na dan.

Osobe s bolešću bubrega
Ako imate bolest bubrega ljekar će Vam možda propisati sniženu dozu. To može biti 12,5 mg ili
6,25 mg jedanput na dan, ovisno o težini bolesti bubrega.

Osobe s bolešću jetre
Ako imate blago ili umjereno smanjenu funkciju jetre, preporučena doza lijeka Vipidia je 25 mg
jedanput na dan. Ovaj lijek se ne preporučuje bolesnicima s teško smanjenom funkcijom jetre jer nema
podataka o primjeni u tih bolesnika.

Tabletu progutajte cijelu s vodom. Ovaj lijek možete uzeti s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više lijeka Vipidia nego što ste trebali
Ako uzmete više tableta nego što ste trebali, ili ako netko drugi ili dijete uzme Vaš lijek, odmah se
obratite Vašem ljekaru ili najbližoj Hitnoj službi. Ponesite sa sobom ovu uputu ili nekoliko tableta kako
bi ljekar tačno znao što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Vipidia
Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste
nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek Vipidia
Ne prekidajte uzimanje lijeka Vipidia bez savjetovanja s ljekarom. Nakon prekida uzimanja lijeka
Vipidia mogu porasti razine šećera u krvi.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili apotekaru.

4.

Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

PREKINITE uzimanje lijeka Vipidia i odmah se javite ljekaru ako primijetite bilo koju od sljedećih
ozbiljnih nuspojava:

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

Alergijska reakcija. Simptomi mogu uključivati: osip, koprivnjaču, teškoće pri gutanju ili disanju,

oticanje usnica, lica, grla ili jezika, te osjećaj nesvjestice.

Teška alergijska reakcija. Simptomi mogu uključivati: generalizirani svrbež i osjećaj vrućine –

posebno po tjemenu, ustima, grlu, dlanovima ruku i tabanima nogu (Stevens-Johnsonov
sindrom).

Jaka i ustrajna bol oko gornjeg dijela trbuha koja se može širiti prema leđima, a može biti znak

upale gušterače (pankreatitis).

Savjetujte se s ljekarom ako primijetite sljedeće nuspojave:

Česte (mogu se pojaviti kod do 1 od 10 osoba)

Simptomi niskog šećera u krvi (hipoglikemija) mogu se javiti kada se Vipidia uzima u

kombinaciji s inzulinom ili sulfonilurejama (npr. glipizid, tolbutamid, glibenklamid).

Simptomi

mogu uključivati: drhtavicu, znojenje, tjeskobu, zamućen vid, trnce u usnicama, bljedilo,

promjena raspoloženja i osjećaj smetenosti. Šećer u krvi može pasti ispod normalne razine, ali
može se ponovno povisiti uzimanjem šećera. Preporučuje se da uz sebe imate kocke šećera,
slatkiše, kekse ili slatki voćni sok.

simptomi nalik prehladi poput grlobolje, punog ili začepljenog nosa,

osip

svrbež kože

glavobolju

bol u trbuhu

proljev

probavne tegobe, žgaravicu

Nepoznate učestalosti

problemi s jetrom poput mučnine ili povraćanja, boli u trbuhu, neobičnog ili neobjašnjivog

umora, gubitka teka, tamne mokraće ili žutila kože ili bjeloočnica.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju pojave bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom
uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati lijek Vipidia

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i na blisteru iza „Rok
valjanosti“/ EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece, na temperaturi do 25°C. Čuvajte ga u originalnom pakiranju radi
zaštite od vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

Što Vipidia sadrži
-

Djelatna tvar je alogliptin.

Svaka tableta od 25 mg sadrži alogliptinbenzoat koji odgovara 25 mg alogliptina
-

Drugi sastojci su: manitol, mikrokristalična celuloza, hidroksipropilceluloza, umrežena

karmelozanatrij, magnezijev stearat, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid
(E172), makrogol 8000, šelak i crni željezov oksid (E172).

Svaka tableta od 12,5 mg sadrži alogliptinbenzoat koji odgovara 12,5 mg alogliptina
-

Drugi sastojci su: manitol, mikrokristalična celuloza, hidroksipropilceluloza, umrežena

karmelozanatrij, magnezijev stearat, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid
(E172), makrogol 8000, šelak i crni željezov oksid (E172).

Svaka tableta od 6,25 mg sadrži alogliptinbenzoat koji odgovara 6,25 mg alogliptina
-

Drugi sastojci su: manitol, mikrokristalična celuloza, hidroksipropilceluloza, umrežena

karmelozanatrij, magnezijev stearat, hipromeloza, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid
(E172), makrogol 8000, šelak i crni željezov oksid (E172).

Kako Vipidia izgleda i sadržaj pakovanja
-

Vipidia 25 mg film tablete (tablete) su svijetlocrvene, ovalne (otprilike 9,1 mm duge i 5,1 mm
široke), bikonveksne film tablete s oznakom „TAK“ i „ALG-25“ otisnutom sivom tintom na jednoj
strani.

Vipidia 12,5 mg film tablete (tablete) su žute, ovalne (otprilike 9,1 mm duge i 5,1 mm široke),
bikonveksne film tablete s oznakom „TAK“ i „ALG-12,5“ otisnutom sivom tintom na jednoj strani.

Vipidia 6,25 mg film tablete (tablete) su svijetloružičaste, ovalne (otprilike 9,1 mm duge i 5,1 mm

široke), bikonveksne film tablete s oznakom „TAK“ i „ALG-6,25“ otisnutom sivom tintom na
jednoj strani.

Vipidia je dostupna u pakovanju od 28 film tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept

Nositelj odobrenja
Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o.
Milana Preloga 12
Bosmal City Center, kula B, II sprat
71 000 Sarajevo, BiH

Proizvođač (administrativno sjedište i mjesto puštanja u promet)
Takeda Ireland Ltd.
Bray Business Park
Kilruddery, Co. Wicklow
Irska

Broj i datum Rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet:
Vipidia 28 x 25 mg film tablete: 04-07.9-1813/14 od 31.10.2014. godine
Vipidia 28 x 12,5 mg film tablete: 04-07.9-1814/14 od 31.10.2014. godine
Vipidia 28 x 6,25 mg film tablete: 04-07.9-1815/14 od 31.10.2014. godine