ZEPIRA

ZEPIRA 10 mg tableta

30 film tableta (3 PVC/Aclar-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
escitalopram
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N06AB10 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

∆ ZEPIRA
5 mg, film tableta
10 mg, film tableta
15 mg, film tableta
20 mg, film tableta
escitalopram

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Zepira i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Zepira

3.

Kako uzimati Zepira

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Zepira

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE ZEPIRA I ZA ŠTA SE KORISTI

Zepira sadrži escitalopram i služi za liječenje depresije (velikih depresivnih epizoda) i anksioznih
poremećaja (kao što su panični poremećaj sa agorafobijom ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj,
generalizovani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj).

Escitalopram pripada grupi antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja
serotonina (SSRI). Ti lijekovi djeluju na serotoninske sisteme u mozgu, povećavajući nivo serotonina.
Poremećaji serotoninskog sistema se smatraju značajnim faktorom u razvoju depresije i srodnih
poremećaja.

Može potrajati nekoliko sedmica prije nego što počnete da se osjećate bolje. Nastavite uzimati lijek
Zepira, čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite poboljšanje u Vašem stanju.

Svom ljekaru morate reći ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI ZEPIRA

Nemojte uzimati Zepira:
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na escitalopram ili bilo koji drugi sastojak lijeka (navedenih u

odjeljku 6. “Dodatne informacije”).
-

ako uzimate lijekove koji pripadaju grupi pod nazivom MAO inhibitori, uključujući selegilin (koji

se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koji se koristi za liječenje depresije) i
linezolid (antibiotik).
-

ako imate od rođenja ili ste ikad imali epizodu nenormalnog srčanog ritma (vidljivo na EKG-u, to

je pretraga kojom se procjenjuje rad srca).
-

ako uzimate lijekove za teškoće sa srčanim ritmom ili one koji mogu uticati na srčani ritam

(pogledati odjeljak 2 “Uzimanje drugih lijekova s Zepirom”).

Budite oprezni s Zepirom:
Obavijestite Vašeg ljekara ako imate bilo kakav drugi poremećaj ili bolest, kako bi to Vaš ljekar mogao
uzeti u obzir. Naročito obavijestite Vašeg ljekara:

ako imate epilepsiju. Liječenje Zepirom mora se prekinuti ako se pojave konvulzije ili ako

prethodno postojeće konvulzije postanu učestalije (pogledati takođe poglavlje 4. “Moguća neželjena
djelovanja").
-

ako imate oštećenu jetrenu ili bubrežnu funkciju. Vaš ljekar će možda morati prilagoditi dozu.

ako imate šećernu bolest. Liječenje Zepirom može promijeniti kontrolu glikemije. Možda će biti

potrebno prilagođenje doze inzulina i/ili oralnih antidijabetika.
-

ako imate sniženi nivo natrijuma u krvi.

ako ste skloni lakom razvoju krvarenja ili stvaranja modrica.

ako ste u toku elektrokonvulzivnog liječenja.

ako imate koronarnu bolest srca.

ako bolujete ili ste bolovali zbog teškoća sa srcem ili ste nedavno imali srčani udar;

ako imate spore otkucaje srca u mirovanju i/ili znate da biste mogli imati manjak soli prouzročen

dugotrajnijim ozbiljnim prolivom i povraćanjem ili uzimanjem diuretika (tablete za mokrenje).
-

ako ste imali brzo ili nepravilno kucanje srca, nesvjesticu, kolaps ili vrtoglavicu kod ustajanja,

koji mogu ukazivati na nenormalno funkcioniranje srčanog ritma.
-

ako imate ili ste ikad imali problem sa očima, kao što su određene vidove glaucoma (povećani

očni pritisak)

Mjere opreza
Neki pacijenti s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Karakterizirana je
neuobičajenim i brzo izmjenjujućim idejama, neodgovarajućim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom
aktivnošću. Ako razvijete maničnu epizodu, javite se Vašem ljekaru.

Tokom prvih sedmica liječenja takođe može doći do pojave uznemirenosti ili poteškoće/nemogućnosti
da se mirno sjedi ili stoji. Odmah obavijestite Vašeg ljekara ukoliko razvijete ove simptome.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje Vaše depresije ili anksioznog poremećaja
Ukoliko ste depresivni i/ili patite od anksioznih poremećaja, ponekad Vam se mogu pojaviti misli o
samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ove misli mogu postati učestalije po prvom uvođenju liječenja
antidepresivima, budući da je svim ovim lijekovima potrebno vrijeme dok ne počnu djelovati, obično
oko dve sedmice, ali ponekad i duže.
Vi možete biti skloniji ovakvom razmišljanju:
-

Ako su Vam se i prije pojavljivale misli o samoubojstvu ili samoozljeđivanju.

Ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazali su na povećani rizik

suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim poremećajima, a koji su
bili liječeni antidepresivima.

Ukoliko Vam se pojave misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu u bilo koje vrijeme, odmah se javite
Vašem ljekaru ili otiđite u bolnicu.

Možda bi Vam bilo korisno da rođaku ili bliskom prijatelju kažete da ste depresivni ili da imate
anksiozni poremećaj i zamolite ga da pročita ovo uputstvo. Mogli biste ga zamoliti da Vas upozori ako
misli da Vam se depresija ili anksioznost pogoršava, ili ako je zabrinut zbog promjena u Vašem
ponašanju.

Primjena u djece i adolescenata do 18 godina
Zepira se uobičajeno ne primjenjuje u liječenju djece i adolescenata do 18 godina. Potrebno je takođe
napomenuti da su djeca i adolescenti do 18 godina koji se liječe antidepresivima izloženi povećanom
riziku od pojave neželjenih efekata kao što su pokušaji suicida i suicidalne misli, kao i izraženo
neprijateljstvo (izražena agrestivnost, inatljivo ponašanje i bijes). Usprkos tome, ljekar može propisati
Zepiru pacijentima do 18 godina jer je odlučio da je to u najboljem pacijentovom interesu. Ako je Vaš
ljekar propisao terapiju escitalopramom pacijentu do 18 godina i Vi želite objašnjenje, obratite se
svom ljekaru. Ljekara morate

obavijestiti ako se javi ili pogorša bilo koji od gore navedenih simptoma

kod pacijenta do 18 godina koji uzima escitalopram. Dosadašnjim kliničkim ispitivanjima nije
dokazana djelotvornost i dugotrajna neškodljivost escitaloprama kod djece i adolescenata do 18
godina u pogledu rasta, razvoja te kongitivnog i bihevioralnog sazrijevanja.

Uzimanje drugih lijekova s Zepirom
Molimo obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste nedavno
uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:
-

”Neselektivne inhibitore monoaminooksidaze (MAOI)”, koji sadrže fenelzin, ipronijazid,

izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin kao aktivne supstance. Ako ste uzimali bilo koji od ovih
lijekova morate čekati 14 dana prije nego što počnete liječenje Zepirom. Nakon prekida uzimanja
Zepire mora proći 7 dana prije nego počnete liječenje bilo kojim od ovih lijekova.
-

“Reverzibilne, selektivne MAO-A inhibitore”, koji sadrže moklobemid kao aktivnu supstancu

(koriste se za liječenje depresije).
-

“Ireverzibilne MAO-B inhibitore”, koji sadrže selegilin (koriste se za liječenje Parkinsonove

bolesti). Njihova kombinacija povećava rizik neželjenih dejstava.
-

Antibiotik linezolid.

Litijum (koristi se u liječenju manično-depresivno poremećaja) i triptofan.

Imipramin i desipramin (oba se koriste u liječenju depresije).

Sumatriptan i slične lijekove (koriste se za liječenje migrene) i tramadol (lijek protiv teških

bolova). Njihova kombinacija povećava rizik neželjenih dejstava.
-

Cimetidin, lanzoprazol i omeprazol (koriste se u liječenju čira na želucu), fluvoksamin

(antidepresiv) i tiklopidin (koristi se za smanjenje rizika moždanog udara). Njihova kombinacija može
povisiti koncentraciju escitaloprama u krvi.
-

Kantarion (

Hypericum perforatum) – biljni lijek za depresiju.

Acetilsalicilnu kiselinu (aspirin) i nesteroidne protuupalne lijekove koji se koriste za ublažavanje

boli ili za razrjeđivanje krvi, tzv. antikoagulansi. Ovi lijekovi mogu povećati sklonost krvarenju.
-

Varfarin, dipiridamol i fenprokumon (lijekovi koji se koriste za razrjeđivanje krvi, tzv.

antikoagulansi). Vaš ljekar će vjerovatno provjeriti zgrušavanje krvi prije uvođenja i prije ukidanja
escitaloprama kako bi provjerio da je Vaša doza antikoagulansa i dalje odgovarajuća.
-

Meflokin (lijek za liječenje malarije), bupropion (koristi se za liječenje depresije) i tramadol (lijek

protiv teških bolova) zbog mogućeg rizika snižavanja praga za nastup konvulzija.
-

Neuroleptike (lijekove za liječenje šizofrenije, psihoza) zbog mogućeg rizika snižavanja praga

za nastup konvulzija, i antidepresive.
Flekainid, propafenon, i metoprolol (koriste se kod bolesti srca i krvnih žila) klomipramin, i nortriptilin
(antidepresiv) i risperidon, tioridazin, i haloperidol (antipsihotici). Možda će biti potrebno prilagoditi
dozu escitaloprama.

Lijekovi koji smanjuju koncentracije kalijuma ili magnezijuma u krvi, jer ova stanja povećavaju

rizik od poremećaja srčanog ritma opasne po život.

Ne uzimajte lijek Zepira ako uzimate lijekove za teškoće sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu
uticati na srčani ritam, kao što su antiaritmici klase IA i III, antipsihotici (npr. derivati fenotiazina,
pimozid, haloperidol), triciklički antidepresivi, neki antimikrobni lijekovi (npr. sparfloksacin,
moksifloksacin, eritromicin i.v., pentamidin, lijekovi za liječenje malarije, osobito halofantrinom), neki
antihistaminici (astemizol, mizolastin).
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, porazgovarajte sa svojim ljekarom.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Zepira
Escitalopram se može uzeti sa ili bez hrane (pogledati odjeljak 3 “Kako uzimati Zepira”).
Kao i za mnoge druge lijekove ne preporučuje se kombiniranje escitaloprama s alkoholom, iako se ne
očekuje interakcija escitaloprama s alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego počnete koristiti bilo koji lijek!

Obavijestite Vašeg ljekara ako ste trudni ili to planirate postati. Ne uzimajte lijek Zepira ako ste trudni
ukoliko s Vašim ljekarom niste porazgovarali o mogućim rizicima i koristi od liječenja.
Ako uzimate escitalopram tokom trećeg tromjesečja trudnoće morate biti svjesni da se u Vašeg
novorođenčeta mogu pojaviti sljedeći efekti: poteškoće s disanjem, plavkasta koža, napadi, promjene
tjelesne temperature, poteškoće sa sisanjem, povraćanje, niski nivo šećera u krvi, povećan tonus
mišića ili njihova mlohavost, pojačani refleksi, tremor, razdražljivost, iritabilnost, letargija, neprekidan
plač, pospanost ili poteškoće sa spavanjem. Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od navadenih
simptoma, odmah kontaktirajte Vašeg ljekara.
Provjerite znaju li Vaša babica i/ili ljekar da uzimate lijek Zepira. Ako se uzimaju tokom trudnoće,
osobito tokom zadnja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi kao što je Zepira mogu povećati rizik ozbiljnog
stanja kod novorođene djece, nazvanog perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN),

uzrokujući ubrzano disanje i plavkastu boju djeteta. Ovi simptomi se obično pojavljuju tokom prva 24
sata nakon rođenja djeteta. Dođe li do toga kod Vašeg djeteta, odmah se javite svojoj babici ili ljekaru.
Ako se uzima tokom trudnoće, uzimanje escitaloprama se ne smije nikada naglo prekinuti.
Ne uzimajte lijek Zepira ako dojite ukoliko s Vašim ljekarom niste porazgovarali o mogućim rizicima i
koristi od liječenja.
U ispitivanjima na životinjama, citalopram, lijek sličan escitalopramu, smanjuje kvalitetu spermija. Iako
teoretski to može uticati na plodnost, još uvijek nije primijećen efekat na plodnost kod čovjeka.

Upravljanje vozilima i mašinama
Δ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposbnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).

Preporučuje se da ne upravljate vozilima ili mašinama dok ne procjenite kako lijek Zepira djeluje na
Vas.

3. KAKO UZIMATI ZEPIRA

Uvijek uzimajte Zepiru onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se s
Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli

Depresija

Uobičajena doza je 10 mg/dnevno koja se uzima jednokratno. Vaš ljekar može povećati dozu.
Najveća preporučena doza iznosi 20 mg na dan.

Panični poremećaj

Početna doza Zepire je 5 mg i primjenjuje se jednom dnevno kroz prve sedmice liječenja, a zatim se
povećava na 10 mg na dan. Ljekar može naknadno povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Socijalni panični poremećaj

Uobičajena preporučena doza Zepire iznosi 10 mg i primjenjuje se jednom dnevno. Ovisno o tome
kako ćete se osjećati nakon uzimanja lijeka kroz neko vrijeme, ljekar Vam može ili sniziti dozu do 5
mg na dan ili povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Zepire iznosi 10 mg i primjenjuje se jednom dnevno. Ljekar može
povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Zepire iznosi 10 mg i primjenjuje se jednom dnevno. Ljekar može
povećati dozu do najviše 20 mg na dan.

Stariji pacijenti (iznad 65 godina)
Uobičajena preporučena doza Zepire iznosi 5 mg i primjenjuje se jednom dnevno. Ljekar može
povećati dozu do 10 mg na dan.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)
Zepira se ne smije primjenjivati u liječenju djece i adolescenata. Za dodatne informacije pogledati
odjeljak 2 “Prije nego počnete uzimati Zepiru”.

Zepiru možete uzeti sa ili bez hrane. Popijte tabletu s nekoliko gutljaja vode. Ne žvačite tabletu jer je
gorkog okusa.
Po potrebi tablete se mogu prelomiti. Stavite tabletu na ravnu površinu, tako da je strana s urezom
okrenuta prema gore. Tableta se može prelomiti pritiskom oba kažiprsta na rubove tableta kao što je
prikazano na slici.

Trajanje liječenja
Može proći nekoliko sedmica prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite uzimati Zepiru čak i
kada treba vremena da osjetite poboljšanje.
Nikad ne mijenjajte dozu lijeka bez prethodnog savjetovanja s Vašim ljekarom.
Nastavite uzimati Zepiru dok god to Vaš ljekar preporučuje. Ako prerano prekinete liječenje, simptomi
bolesti mogu se vratiti. Stoga se preporučuje nastaviti liječenje najmanje 6 mjeseci nakon što se
počnete osjećati bolje.

Ako uzmete više Zepira nego što ste trebali
Ako ste uzeli Zepiru u većoj dozi od propisane, odmah se javite Vašem ljekaru ili otiđite do najbliže
hitne pomoći. Učinite to čak i kada ne osjećate nikakve tegobe. Neki od znakova predoziranja
uključuju: omaglicu, drhtanje, uznemirenost, konvulzije, komu, mučninu, povraćanje, promjene
srčanog ritma, snižen krvni pritisak i promjene ravnoteže tekućine/elektrolita. Ponesite sa sobom kutiju
lijeka Zepira kada idete ljekaru ili u bolnicu.

Ako ste zaboravili uzeti Zepira

U slučaju da ste zaboravili uzeti Vaš lijek nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu

koju ste propustili. Ukoliko ste zaboravili uzeti dozu, a sjetite se prije odlaska na spavanje, odmah je

uzmite. Sljedećeg dana nastavite po uobičajenom rasporedu. Ukoliko se sjetite tek tokom noći ili
idućeg dana, izostavite propuštenu dozu i nastavite prema uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete uzimati Zepira
Ne prekidajte uzimati Zepiru sve dok Vam to ne savjetuje Vaš ljekar. Nakon što je liječenje završeno,
preporučuje se dozu Zepire postupno smanjivati tokom nekoliko sedmica.
Prestanak uzimanja Zepire, osobito ako je nagli, može uzrokovati simptome sustezanja. Oni su česti
kada se prekine liječenje Zepirom. Rizik je veći kada je Zepira korišten duže vrijeme, kada su
uzimane više doze ili kada je doza prebrzo smanjivana. Kod većine osoba su simptomi blagi i prolaze
sami od sebe unutar dvije sedmice. Ipak, kod nekih pacijenata simptomi mogu biti ozbiljnijeg
intenziteta ili produženog trajanja (2-3 mjeseca ili duže). Ako nakon prestanka uzimanja Zepire
razvijete teške simptome sustezanja, obavijestite Vašeg ljekara. On Vam može savjetovati da
ponovno počnete uzimati tablete i da ih postepenije prestajete uzimati.
Simptomi sustezanja uključuju: omaglicu (osjećaj nestabilnosti ili neravnoteže), osjete poput trnaca i
bockanja iglom, osjećaj žarenja te (manje često) osjete poput udara struje, uključujući i u glavi,
smetnje spavanja (živopisni snovi, noćne more, nesanica), osjećaj tjeskobe, glavobolje, mučninu,
znojenje (ukljućujući noćno znojenje), osjećaj nemira ili uznemirenosti, drhtanje, osjećaj smetenosti ili
dezorijentiranosti, osjećaj emocionalne nestabilnosti ili razdražljivosti, proliv (rijetke stolice), smetnje
vida, osjećaj podrhtavanja ili lupanja srca.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Zepire, obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Zepira može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih ljudi.

Neželjeni efekti obično nestaju nakon nekoliko sedmica liječenja. Ne zaboravite da neki od ovih
efekata mogu takođe biti simptomi Vaše bolesti i stoga isčezavaju kad se počnete bolje osjećati.

Ako razvijete bilo koje od slijedećih neželjenih dejstava, javite se svom ljekaru:
Manje česta neželjena dejstva (javljaju se u manje nego 1 od 100, ali više nego u 1 od 1000
korisnika):
-

neuobičajena krvarenja, uključujući gastrointestinalna krvarenja.

Rijetka neželjena dejstva (javljaju se u manje nego 1 od 1000, ali više nego u 1 od 10000 korisnika):
-

ako iskusite oticanje kože, jezika, usana ili lica ili ako imate poteškoće s disanjem ili gutanjem

(alergijska reakcija), odmah se javite Vašem ljekaru ili otiđite u najbližu bolnicu.
-

ako imate groznicu, osjećate uznemirenost, smetenost, drhtanje i nagle mišićne grčeve-to može

biti znak rijetkog stanja koji se zove serotoninski sindrom. Ako se osjećate kao što je navedeno, javite
se Vašem ljekaru.

Ako iskusite slijedeća neželjena dejstva, morate se odmah javiti Vašem ljekaru ili otići u najbližu
bolnicu:
-

teškoće pri mokrenju

konvulzije (napadi), pogledati i odjeljak “Budite oprezni s Zepirom”

žuta boja kože i bjeloočnice znaci su oštećenja jetrene funkcije/hepatitisa.

brzo, nepravilno kucanje srca, nesvjestica, koji mogu biti znakovi stanja opasnog za život,

poznatog kao Torsade de Pointes.
-

misli o

samoozljeđivanju ili samoubojstvu

, pogledati odjeljak 2 "Mjere opreza".

Dodatno uz gore navedene prijavljene su i slijedeća neželjena dejstva:
Vrlo česta neželjena dejstva (javljaju se u više nego 1 od 10 korisnika):
-

mučnina.

glavobolja.

Česta neželjena dejstva (javljaju se u manje nego 1 od 10, ali više nego 1 od 100 korisnika):
-

začepljen nos ili curenje nosa (sinusitis)

smanjen ili povećani apetit

tjeskoba, uznemirenost, nenormalni snovi, poteškoće s uspavljivanjem, pospanost, vrtoglavica,

zijevanje, drhtanje, trnci po koži
-

proliv, zatvor, povraćanje, suhoća usta

pojačano znojenje

bolovi u mišićima i zglobovima (artralgija i mijalgija)

poremećaji seksualne funkcije (odloženo izbacivanje sjemena, problemi s erekcijom, smanjena

seksualna želja, žene mogu imati problema s postizanjem orgazma)
-

umor, groznica

povećana tjelesna težina

Manje česta neželjena dejstva (javljaju se u manje nego 1 od 100, ali više nego u 1 od 1000
korisnika):
-

koprivnjača (urtikarija), osip, svrbež

škrgutanje zubima, uznemirenost, nervoza, napadi panike, smeteno stanje

poremećaji spavanja, promjene okusa, nesvjestica, (sinkopa)

proširenje zjenica (midrijaza), smetnje vida, zvonjava u ušima (tinitus)

gubitak kose

prekomjerna menstrualna krvarenjaneprvilni menstrualni period

smanjenje tjelesne težine

ubrzani otkucaji srca

oticanje ruku ili nogu

krvarenja iz nosa

Rijetka neželjena dejstva (javljaju se u manje nego 1 od 1000, ali više nego u 1 od 10000 korisnika):
-

agresija, depersonalizacija, halucinacije

usporeni otkucaji srca

Učestalost nepoznata

(ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

smanjenji nivo natrijuma u krvi (simptomi uključuju mučninu i loše osjećanje sa slabošću mišića

ili smetenost)
-

vrtoglavicu kod ustajanja zbog pada krvnog pritiska (ortostatska hipotenzija)

nenormalne testove jetrene funkcije (povećane vrijednosti jetrenih enzima u krvi)

poremećaje pokreta (nevoljni pokreti mišića)

bolnu erekciju (prijapizam)

poremećaje krvarenja uključujući krvarenja u kožu i sluznice (ekhimoze) iznenadno oticanje

kože ili sluznice (angioedemi)
-

povećanje količine izlučenog urina (neodogovarajuće lučenje ADH)

curenje mlijeka u žena koje nisu dojilje

maniju.

povećani rizik za prelom kostiju primijećen je kod pacijenata koji uzimaju lijekove ove vrste.

promjena srčanog ritma ( nazvana “produžavanje QT-intervala”, vidljiva na EKG-u koji

prikazuje električnu aktivnost srca).

Osim toga, poznato je da se neki neželjeni efekti javljaju s lijekovima koji djeluju na sličan način kao i
Zepira (aktivna supstanca escitalopram). To su:
-

motorna uznemirenost (akatizija)

anoreksija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI ZEPIRA

Zepira morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Ovaj lijek ne zahtijeva posebne mjere čuvanja.
Zepira se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja
odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Zepira sadrži
 Aktivna supstanca je escitalopram.
Zepira 5 mg film tablete
Jedna film tableta sadrži 5 mg escitaloprama u obliku escitalopram-oksalata.
Zepira 10 mg film tablete
Jedna film tableta sadrži 10 mg escitaloprama u obliku escitalopram-oksalata.
Zepira 15 mg film tablete
Jedna film tableta sadrži 15 mg escitaloprama u obliku escitalopram-oksalata.
Zepira 20 mg film tablete
Jedna film tableta sadrži 20 mg escitaloprama u obliku escitalopram-oksalata.

 Pomoćne supstance su:

Tabletno jezgro: mikrokristalna celuloza; silicijun dioksid, koloidni, bezvodni; talk; kroskarmeloza

natrijum;

magnezijum-stearat;

silificirana

mikrokristalna

celuloza;

butilhidroksitoluen;

butilhidroksianizol.

Film-obloga: hipromeloza; makrogol 400; titan dioksid (E 171).

Kako Zepira

izgleda i sadržaj pakovanja

Zepira 5 mg film tablete: bijele dо bledo-žute, okrugle, bikonveksne, film tablete s otisnutim oznakom
“F” sa jedne i „53“sa druge strane tablete.
Zepira 10 mg film tablete: bijele dо bledo-žute, ovalne, bikonveksne, film tablete s otisnutim oznakom
“F” sa jedne i „54“sa druge strane tablete, s dubokim urezom između brojeva „5“ i „4“.
Zepira 15 mg film tablete: bijele dо bledo-žute, ovalne, bikonveksne, film tablete s otisnutim oznakom
“F” sa jedne i „55“sa druge strane tablete, s dubokim urezom između brojeva „5“ i „5“.
Zepira 20 mg film tablete: bijele dо bledo-žute, ovalne, bikonveksne, film tablete s otisnutim oznakom
“F” sa jedne i „56“sa druge strane tablete, s dubokim urezom između brojeva „5“ i „6“.

Zepira film tablete su pakovane u blister pakovanje (prozirna PVC/Aclar-Aluminijum folija). Svaki
blister sadrži 10 film tableta.
Kartonska kutija sadrži 30 film tableta (3 blistera) i upustvo za pacijenta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12

1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nosioc odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum odobrenja za stavljanje lijeka u promet

ZEPIRA 5 mg film tablete: 04-07.3-2-7967/16 od 06.04.2017.
ZEPIRA 10 mg film tablete: 04-07.3-2-7968/16 od 06.04.2017.
ZEPIRA 15 mg film tablete: 04-07.3-2-7966/16 od 06.04.2017.
ZEPIRA 20 mg film tablete: 04-07.3-2-7969/16 od 06.04.2017.