Šifarnik bolesti MKB 10

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

Organski i simptomatski duševni poremećaji (F00-F09)

F00 Demencija u Alzheimerovoj bolesti
F01 Vaskularna demencija
F02 Demencija u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
F03 Demencija, neoznačena
F04 Organski sindrom nesećanja, neizazvan upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci
F05 Delirijum, neizazvan upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci
F06 Drugi duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i telesnom bolešću
F07 Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga
F09 Organska ili simptomatska duševna bolest, neoznačena

 

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci (F10-F19)

F10 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola
F11 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata
F12 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida
F13 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa
F14 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina
F15 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kofein
F16 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena
F17 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana
F18 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača
F19 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više psihoaktivnih supstanci i drugih droga

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji (F20-F29)

F20 Shizofrenija
F21 Poremećaj sličan shizofreniji
F22 Stalna sumanuta duševna oboljenja
F23 Akutna i prolazna duševna oboljenja
F24 Indukovano sumanuto duševno oboljenje
F25 Shizoafektivna duševna oboljenja
F28 Drugo neorgansko duševno oboljenje
F29 Neorgansko duševno oboljenje, neoznačeno

 

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji) (F30-F39)

F30 Manična epizoda
F31 Afektivno bipolarno duševno oboljenje
F32 Depresija-depresijsko duševno oboljenje
F33 Povratan depresijski poremećaj
F34 Stalni poremećaji raspoloženja (afekata)
F38 Drugi poremećaji raspoloženja (afekata)
F39 Poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji (F40-F48)

F40 Fobijski anksiozni poremećaji
F41 Drugi anksiozni poremećaji
F42 Opsesijsko-prisilni poremećaj
F43 Reakcija na težak stres i poremećaj prilagođavanja
F44 Disocijativni (konverzivni) poremećaji
F45 Telesni psihogeni poremećaji
F48 Drugi neurotski poremećaji

 

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima (F50-F59)

F50 Poremećaji ishrane
F51 Neorganski poremećaji spavanja
F52 Neorganski poremećaj u polnom odnosu
F53 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa babinjama, neklasifikovani na drugom mestu
F54 Psihološki faktori i faktori ponašanja povezani sa poremećajima ili bolestima klasifikovanim na drugom mestu
F55 Zloupotreba lekova bez uzrokovanja zavisnosti
F59 Sindromi ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i fizičkim faktorima, neoznačeni

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih (F60-F69)

F60 Specifični poremećaji ličnosti
F61 Mešoviti i drugi poremećaji ličnosti
F62 Trajna promena ličnosti neorganskog porekla
F63 Poremećaji navika i impulsa
F64 Poremećaji polnog identiteta
F65 Poremećaji polne sklonosti
F66 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa polnim razvojem i orijentacijom
F68 Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
F69 Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odrasle osobe, neoznačeni

Duševna zaostalost (F70-F79)

F70   Laka duševna zaostalost
F71 Umerena duševna zaostalost
F72 Teška duševna zaostalost
F73 Duboka duševna zaostalost
F78 Druga duševna zaostalost
F79 Duševna zaostalost, neoznačena

 

Poremećaji razvoja psihe (F80-F89)

F80 Specifični poremećaji razvoja govora i jezika
F81 Specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje
F82 Specifičan poremećaj razvoja pokretljivosti
F83 Mešoviti specifični poremećaji razvoja
F84 Prožimajući poremećaji razvoja
F88 Drugi psihički poremećaji razvoja
F89  Poremećaj psihičkog razvoja, neoznačen

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji (F90-F98)

F90 Hiperkinetički poremećaji
F91 Poremećaji ponašanja
F92 Mešoviti poremećaji ponašanja i emocija
F93 Poremećaj emocija sa početkom u detinjstvu
F94 Poremećaji socijalnog funkcionisanja nastali u detinjstvu i adolescenciji
F95 Tikovi – nevoljni pokreti mišića
F98 Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescenciji

 

Neoznačen duševni poremećaj (F99-F99)

F99 Duševni poremećaj