Šifarnik bolesti MKB 10

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje (R00-R09)

R00 Poremećaji srčanog ritma
R01 Šumovi i drugi zvuci srca
R02 Gangrena, neklasifikovana na drugom mestu
R03 Nenormalan krvni pritisak, bez dijagnoze
R04 Krvarenje iz disajnih puteva
R05 Kašalj
R06 Smetnje disanja
R07 Bol u grlu i grudima
R09 Drugi simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

 

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha (R10-R19)

R10 Bol u trbuhu i karlici
R11 Mučnina i povraćanje
R12 Gorušica
R13 Otežano gutanje
R14 Nadutost i slična stanja trbuha
R15 Nevoljno pražnjenje creva
R16 Uvećana jetra i uvećana slezina, neklasifikovane na drugom mestu
R17 Žutica nepoznatog porekla
R18 Tečnost u trbuhu
R19 Drugi simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

 

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva (R20-R23)

R20 Poremećaj osetljivosti kože
R21 Koprivnjača i drugi osip kože
R22 Lokalizovana oteklina i masa kože i potkožnog tkiva
R23 Druge promene kože

 

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema (R25-R29)

R25 Nenormalni nevoljni pokreti
R26 Nenormalnosti hoda i pokretljivosti
R27 Drugi poremećaji koordinacije
R29 Drugi simptomi i znaci nervnog i mišićno-koštanog sistema

 

Simptomi i znaci mokraćnog sistema (R30-R39)

R30 Bolno mokrenje
R31 Krvava mokraća, neoznačena
R32 Neoznačeno nezadržavanje mokraće
R33 Zadržavanje mokraće
R34 Nemogućnost mokrenja i umanjeno mokrenje
R35 Učestalo mokrenje
R36 Curenje iz mokraćovoda bešike
R39 Drugi simptomi i znaci mokraćnog sistema


Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja (R40-R46)

R40 Pospanost, ošamućenost i besvesnost
R41 Drugi simptomi i znaci poimanja i svesnosti
R42 Nestabilnost i vrtoglavica
R43 Poremećaji čula mirisa i poremećaji čula ukusa
R44 Drugi opšti simptomi i znaci osećanja i opažanja
R45 Simptomi i znaci osećanja (emocija)
R46 Simptomi i znaci spoljašnjeg izgleda i ponašanja

 

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa (R47-R49)

R47 Poremećaji govora, neklasifikovani na drugom mestu
R48 Poremećaji čitanja i drugi poremećaji raspoznavanja znakova, neklasifikovani na drugom mestu
R49 Poremećaji glasa

 

Opšti simptomi i znaci (R50-R69)

R50 Groznica drugog nepoznatog porekla
R51 Glavobolja
R52 Bol, neklasifikovan na drugom mestu
R53 Klonulost i umor
R54 Starost
R55 Padanje u nesvest i iznenadna nedovoljna funkcija mozga i src
R56 Konvulzije, neklasifikovane na drugom mestu
R57 Šok, neklasifikovan na drugom mestu
R58 Krvarenje, neklasifikovano na drugom mestu
R59 Povećanje limfnih čvorova
R60 Edem, neklasifikovan na drugom mestu
R61 Prekomerno znojenje
R62 Usporen fiziološki razvoj
R63 Simptomi i znaci pri uzimanju hrane i tečnosti
R64 Izrazita mršavost
R65 Sindrom sistemskog inflamatornog (zapaljenskog) odgovora
R68 Drugi opšti simptomi i znaci
R69 Nepoznati i neoznačeni uzroci oboljevanja

 

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze (R70-R79)

R70 Akutna povećana sedimentacija eritrocita i poremećaji viskoznosti plazme krvi
R71 Poremećaji crvenih krvnih zrnaca
R72 Nenormalnost belih krvnih zrnaca, neklasifikovana na drugom mestu
R73 Povišen nivo šećera u krvi
R74 Nenormalan nivo enzima u serumu krvi
R75 Laboratorijski dokaz o prisustvu virusa humane imunodeficijencije (HIV)
R76 Druge nenormalni imunološki nalazi u serumu
R77 Drugi poremećaji belančevina u krvi
R78 Lekovi i druge supstance u krvi kojih normalno nema
R79 Drugi nenormalni hemijski nalazi krvi

 

Patološki nalazi mokraće, bez dijagnoze (R80-R82)

R80 Belančevine u mokraći
R81 Šećer u mokraći
R82 Drugi abnormalni nalaz mokraće

Patološki nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze (R83-R89)

R83  Nenormalna moždano-kičmena tečnost
R84 Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša
R85 Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje
R86 Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa
R87 Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa
R89 Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva

 

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze (R90-R94)

R90   Nenormalni nalazi kod dijagnostike centralnog nervnog sistema
R91 Nenormalni nalazi kod dijagnostike pluća
R92 Nenormalni nalazi kod dijagnostike dojke
R93 Nenormalni nalazi kod dijagnostike drugih struktura tela
R94 Poremećaji funkcija organa

 

Neoznačeni i nepoznati uzroci smrti (R95-R99)

R95 Iznenadna smrt odojčeta
R96 Druga iznenadna smrt nepoznatog uzroka
R97 Smrt bez svedoka
R99 Drugi nedovoljno definisani i neoznačeni uzroci smrti