ADOLORIN

ADOLORIN 300 mg tableta+ 250 mg tableta+ 50 mg tableta

20 tableta (2 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
paracetamol kofein propifenazon
Jačina ATC Oblik
300 mg tableta+ 250 mg tableta+ 50 mg tableta N02BE51 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ADOLORIN
250 mg /300 mg/ 50 mg tableta

paracetamol, propifenazon, kofein

Pažljivo pročitajte u potpunosti ovo uputstvo prije nego uzmete ovaj lijek jer sadrži važne informacije za

Vas.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete trebati ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja,upitajte Vašeg doktora ili farmaceuta.

Ukoliko primijetite neku nuspojavu, obavijestite Vašeg doktora ili farmaceuta.Ovo uključuje i sve

moguće nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu.Vidjeti odjeljak 4.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Adolorin i za šta se koristi?
2. Šta trebate znati prije nego što počnete uzimati Adolorin

?

3. Kako uzimati Adolorin

?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati Adolorin?

6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE

ADOLORIN I ZA ŠTA SE KORISTI?

Adolorin tablete brzo otklanjaju bol i snižavaju povišenu temperaturu.

Adolorin

se koristi za:

-

Liječenje akutnih, kratkotrajnih, blagih, ne-upalnih bolnih stanja kao što su glavobolje, zubobolja,
mišićni bolovi, menstrualni bolovi;

-

Liječenje povišene temperature i boli za vrijeme prehlade i infekcija sličnih gripi.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI

ADOLORIN?

Ne uzimajte Adolorin

-

ako ste preosjetljivi (alergični) na propifenazon, paracetamol, kofein, derivate pirazola ili na neku
od ostalih supstanci ovog lijeka, nabrojanih u odjeljku 6.

-

ako imate oštećenje koštane srži sa poremećajem u formaciji krvnih ćelija(smanjeni broj bijelih
krvnih stanica (leukociti,granulocitopenija))

-

u slučaju genetski uzrokovane deficijencije glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (nasljedna, veoma
rijetka metabolička bolest).

-

slučaju teških poremećaja funkcije jetre i bubrega kao što je smanjenje bubrega i ciroza jetre.

-

u slučaju hepatičke porfirije (nasljedni defekt enzima ili stečeni metabolični poremećaj).

-

u slučaju prekomjerne i/ili hronične konzumacije alkohola.

-

u slučaju glavobolja izazvanih lijekovima protiv bolova.

-

kod teškog zatajenja srca (srčana insuficijencija);

-

djeca i adolescenti do 18 godina.

-

tokom trudnoće

-

tokom perioda dojenja

Upozorenja i mjere opreza:
Razgovarajte sa vašim doktorom i farmaceutom prije nego uzmete Adolorin.

Budite posebno oprezni sa Adolorinom

-

u slučaju teških poremećaja funkcije jetre.

-

u slučaju teškog poremećaja funkcije bubrega.

-

u slučaju Gilbertovog sindroma (Meulengracht-ova bolest, rijetko oboljenje jetre).

-

u slučaju želučanih čireva, crijevnih čireva ili krvarenja.

-

u slučaju pothranjenosti

Ako patite od astme ili hroničnih infekcija respiratornog trakta (posebno kada je u kombinaciji sa
simptomima sličnim alergijskom rinitisu) ili ako ste preosjetljivi na analgetike i antireumatske agense
(analgetska astma) jer postoji mogućnost rizika od šoka ako uzmete Adolorin (netolerancija na
analgetike)

Rizik od oštećenja bubrega
Sveukupno, često i naviknuto uzimanje analgetika može uzrokovati dugotrajno oštećenje bubrega sa
rizikom od zatajenja bubrega (tzv. analgetska nefropatija). Ovo se posebno odnosi na to kada se
kombinira više aktivnih analgetskih supstanci.

Dugotrajne upotreba velikih doza analgetika koja nije u skladu sa uputama, mogu se pojaviti glavobolje.
Nastale glavobolje se ne smiju liječiti sa povećanjem doze lijeka. Prekoračenje preporučene doze i dužine
trajanja terapije može uzrokovati teško oštećenje jetre.

Ukoliko je upotreba analgetika naglo prekinuta nakon dugotrajne upotrebe velikih doza što nije u skladu sa
uputama, mogu se pojaviti glavobolje kao i umor, bol u mišićima, nervoza, digestivne tegobe, poremećaj
srčanog ritma i poremećaj spavanja. Ove tegobe se smire u toku nekoliko dana. Do tada, ne uzimajte bilo
koje analgetike i konsultujte doktora prije nego što počnete opet koristiti analgetike.

Kod preosjetljivih pacijenata aktivna supstanca propifenazon, (komponenta Adolorina) može dovesti do
poremećaja u krvnoj slici. U slučaju osipa, ozbiljnog umora, bolova u grlu ili pojave lezija u ustima, treba
se konsultovati sa ljekarom. Zabilježeni su poneki slučajevi teških alergijskih reakcija sa poremećajima
disanja koji potencijalno mogu biti opasni po život

Lijek koji sadrži kofein uzimajte u malim dozama jedino ukoliko patite od slijedeće navedenog:

-

srčane aritmije sa povišenim otkucajima srca;

-

ciroza jetre;

-

povišena funkcija štitne žljezde;

-

sindrom anksioznosti

-

želučani čirevi i duodenalni čirevi.

Korištenje lijekova kao što je Adolorin je povezano sa blago povećanim rizikom od pojave srčanog ili
moždanog udara. Rizik zavisi od doziranja i dužine trajanja terapije. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu
niti dužinu trajanja terapije.

Ako imate problema sa srcem, ili ste već imali moždani udar, ili ako mislite da ste u opasnosti da ga
doživite (npr. ako imate povišen krvni tlak, diabetes mellitus, povećane vrijednosti holesterola ili ste
pušač), konsultirajte se sa doktorom.

Posjetite doktora ako uzimate Adolorin i primjetite slijedeće simptome:

-

visoku temperaturu

-

simptome bakterijske infekcije

-

ako simptomi traju više od 3 dana

Djeca i adolescenti
Djeca i adolescenti ispod 18 godina ne bi trebali uzimati Adolorin.

Drugi lijekovi i Adolorin
Recite Vašem doktoru ili farmaceutu ukoliko uzimate, skoro ste uzimali ili ćete možda uzimati druge
lijekove.

Povećano ili smanjenjeno djelovanje

Adolorin

tablete mogu povećati ili smanjiti djelovanje različitih lijekova.

Stoga, Adolorin

tablete se ne bi trebale uzimati istovremeno sa slijedećim medicinskim produktima bez

uputa ljekara:

Povećava djelovanje:

-

Oralnih tableta za razrjeđivanje krvi, posebno u slučaju dugotrajne redovne primjene. U slučaju
povremene upotrebe uticaj je zanemariv.

-

Istovremeno korištenje lijekova koji ubrzavaju pražnjenje želuca kao što je metoklopramid,
uzrokuje mnogo bržu apsorpciju i djelovanje paracetamola.

-

Formaciju štetnih produkata degradacije kroz lijekove koji stimulišu aktivnost jetre (npr. barbiturati
(tablete za spavanje), anti-epileptični agensi,rifampidine (lijek za liječenje tuberkuloze)).

-

Određenih lijekova za redukciju mokraćne kiseline (probenecid) povećava se dostupnost
paracetamola. Stoga, doza paracetamola bi se trebala smanjiti.

-

Salicilamida (lijekovi za olakšavanje boli) može dovesti do povećanja vremena degradacije
paracetamola što može dovesti do stvaranja štetnih produkata degradacije.

-

Kofein ubrzava apsorpciju određenih lijekova za migrenu (ergotamin).

Smanjuje djelovanje:

-

Degradacije određenih antibiotika (hloramfenikol) se smanjuje na petinu.

-

Kolestiramin (lijek za snižavanje vrijednosti masti u krvi) smanjuje apsorpciju paracetamola.

-

Istovremenom primjenom lijekova koji usporavaju pražnjenje želuca (npr.propantelium) može
dovesti do smanjenja apsorpcije paracetamola.

-

Visoke doze paracetamola mogu kod dijabetičara dovesti do smanjenja djelovanja inzulina.

-

Kofein smanjuje učinak sedativa i lijekova za spavanje.

Nemojte uzimati dodatne lijekove koji sadrže paracetamol kako bi izbjegli rizik od predoziranja
paracetamolom.

Budite posebno oprezni ako istovremeno uzimate lijekove koji štete jetri i/ili stimulišu jetreni metabolizam.

Istovremeno korištenje paracetamola i AZT (zidovudine; medicinski produkti za liječenje HIV infekcija)
može povećati sklonost ka neutropeniji (smanjenje broja bijelih krvnih ćelija). Paracetamol se ne treba
uzimati istovremeno sa AZT bez prethodne konsultacije sa ljekarom.

Kofein može dovest do raznih interakcija sa različitim medicinskim produktima (kao sto su
simpatomimetički lijekovi, oralni kontraceptivi, cimetidin, disulfiram, barbiturati, nikotin (pušenje), teofilin i
tzv. inhibitori giraze (derivati kinolonkarbonacida). Molimo vas da obavijestite vašeg ljekara ako koristite
bilo koji od gore navedenih lijekova.

Adolorin sa hranom, pićem i alkoholom
Izbjegavajte istovremeno konzumaciju alkohola jer povećeva štetno djelovanje paracetamola na jetru.

Trudnoća i dojenje
Ne uzimajte Adolorin tokom trudnoće i/ili tokom perioda dojenja.

Obavijestitie vašeg doktora, ako ste trudni, ili mislite da biste mogli biti trudni ili ako dojite.

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama
Adolorin nema uopšte ili ima zanemariv uticaj na sposobnost upravljanja vozilom i mašinama.

3. KAKO UZIMATI

ADOLORIN?

Uvijek uzimajte Adolorintačno onako kako Vam je doktor odredio. Provjerite sa Vašim doktorom ili
farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Odrasli

Ako nije drugačije propisano, uzmite jednu tabletu (maksimalno 4 tablete dnevno) sa dosta tečnosti.

Djeca i adolescenti

Adolorin ne bi trebala uzimati djeca i adolescenti ispod 18 godina.

Pacijenti sa bubrežnom/jetrenom insuficijencijom

Kod pacijenata sa poremećenom funkcijom jetre ili bubrega ili onih što pate od Gilbertovog sindroma
(Meulengracht-ova bolest), doza se mora smanjiti. Održavajte duži interval između dva doziranja. U
slučaju teškog oštećenja funkcije bubrega (klirens kreatinina 10 ml/min), mora se uvesti interval doziranja
od najmanje 8 sati.

Trajanje terapije

Zavisno od vaših simptoma, vaš ljekar će odlučiti o dužini trajanja uzimanja lijeka.

Ne uzimajte Adolorin više od 10 dana mjesečno bez uputa ljekara i ne duže od 3 dana uzastopno,a nikada
nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

Ukoliko uzmete više Adolorina nego što bi trebali
Molimo Vas da posjetite Vašeg doktora što je prije moguće jer prekoračenje preporučene doze može
uzrokovati ozbiljno oštećenje jetre i bubrega. Ne uzimajte dalje lijekove koji sadrže paracetamol da biste
izbjegli rizik od predoziranja i oštećenja jetre ili bubrega.

Uobičajeni prvi simptomi pojave unutar prva 24 sata su: mučnina, povraćanje, gubitak apetita, blijedilo i
bol u donjem dijelu stomaka. Poslije toga može nastupiti subjektivno poboljšanje, ali blaga bol u stomaku
ostaje kao pokazatelj oštećenja jetre.

Znakovi teškog predoziranja su mučnina, povraćanje, bol u stomaku, žutica, variranje nivoa glukoze u krvi,
poremećaj vida, grčevi, epileptični napadi, poremećaj srčanog ritma, vrtoglavica ili gubitak svijesti i koma.

Vaš doktor će Vam dati antidot što prije moguće i/ili poduzeti druge odgovarajuće mjere.

Ako zaboravite uzeti Adolorin tabletu
Nemojte uzeti duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu tabletu. Nastavite sa terapijom prema preporuci
ljekara.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Adolorina obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, Adolorin može izazvati nuspojave iako ne nužno kod svakoga.

Ukoliko neka nuspojava postane ozbiljna ili ukoliko primijetite neke nuspojave koje nisu navedene u ovom
uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg doktora ili farmaceuta.

Nuspojave se mogu definirati prema slijedećim kategorijama:
Vrlo česte: više u 1 od 10 liječenih pacijenata
Česte: kod 1 do 10 od 100 liječenih pacijenata
Povremene: kod 1 do 10 od 1,000 liječenih pacijenata
Rijetke: kod 1 do 10 od 10,000 liječenih pacijenata
Vrlo rijetke: kod manje od 1 od 10,000 liječenih pacijenata
Nepoznato: Učestalost se ne može procijeniti na osnovu dostupnih podataka.

Poremećaji krvnog i limfnog sistema:

Veoma rijetko: Alergijske reakcije koštane srži (smanjenje broja bijelih krvnih ćelija i trombocita); prvi

simptomi mogu biti: ozbiljna slabost, blijedilo, jaka bol u grlu i ozbiljne lezije sluznice usta; pojedini
poremećaji krvnog sistema (methaemoglobinemija)

Oboljenja imunog sistema
Veoma rijetko: astma, alergijski rinitis, oticanje nazalne sluznice, hipersenzitivne reakcije (oticanje kože,
poteškoće u disanju, znojenje, mučnina, pad krvnog pritiska), teški oblik hipersenzitivnih reakcija
(anafilaktički šok). Ozbiljna alergijska reakcija može se pojaviti unutar prvog sata nakon uzimanja
Adolorina.

Psihijatrijski poremećaji
Rijetko:

Kofein može uzrokovati poremećaj spavanja.

Poremećaji nervnog sistema
Rijetko:

Kofein može uzrokovati kranijalni pritisak/glavobolju

Poremećaji gastrointestinalnog trakta
Rijetko:

Mučnina, gasovi, bol u stomaku, povraćanje, lezije na sluznici usne šupljine.

Oštećenja jetre i žučne kese
Rijetko: Povišen nivo jetrenih transaminaza.
Uzimanjem velikih doza paracetamola (također dugotrajna ili hronična upotreba od nekoliko grama
dnevno) može dovesti do teškog oštećenja jetre i poremećaja funkcije jetre.

Oštećenja kože ili subkutanog tkiva
Rijetko:

Alergijske reakcije kože, vjerovatno praćene povišenom temperaturom („groznica uzrokovana

lijekom“) i ranama na sluznici.

Veoma rijetko: ozbiljne kožne reakcije.

Poremećaji bubrega i urinarnog trakta
Uzimanjem velikih doza paracetamola (također dugotrajna ili hronična upotreba od nekoliko grama
dnevno) može dovesti do oštećenja rada bubrega.

Otok (oticanje prstiju, stopala i članaka), hipertenzija i srčani zastoj (sa kratkim dahom i otečenim nogama)
može biti povezano sa upotrebom određenih NSAIL-a (Nesteroidni Antiinflamatorni Lijekovi) koji imaju isti
princim djelovanja kao i Adolorin.

Uzimanje NSAIL-a (Nesteroidni Antiinflamatorni Lijekovi) može biti povezano sa blago povećanim rizikom
od srčanog udara ili moždanog udara.

Uticaj na laboratorijske rezultate
Paracetamol može uticati na mjerenje nivoa uree i na mjerenje nivoa glukoze u krvi.

Visoke doze levodope (lijek koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti) mogu proizvesti lažne
pozitivne rezultate nivoa paracetamola u plazmi.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku,kao I one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI

ADOLORIN

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.
Čuvati u blisterima u originalnom pakovanju da bi se zaštitilo od svjetlosti.

Držati van dohvata i vidokruga djece.

Rok upotrebe lijeka je 5 godina od datuma proizvodnje.
Ne uzimati

nakon isteka datuma koji je označen na pakovanju. Datum isteka roka se odnosi na posljednji

dan u tom mjesecu.

Lijekovi se ne bi trebali odlagati putem otpadnih voda ili u kućnom otpadu. Upitajte Vašeg farmaceuta kako
da odložite lijekove koje više ne trebate. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Adolorin sadrži
Aktivne supstance su: propifenazon, paracetamol, kofein.
1 tableta sadrži, 250 mg propifenazona, 300 mg paracetamola i 50 mg kofeina.
Pomoćne supstance su mikrokristalna celuloza, povidon, talk, megnezijum stearat, krospovidon.

Kako izgleda Adolorin i sadržaj pakovanja
Adolorin

tablete su bijele, okrugle bikonveksne tablete i dostupne su u blister pakovanjima sa 10, 20, 30 ili

50 tableta.
Nisu sva pakovanja u prometu.

Režim izdavanja
Izdaje se bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21, 1160 Beč, Austrija

Proizvođač gotovog lijeka
Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21, 1160 Beč, Austrija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Apomedical d.o.o.
Vreoca 33, Ilidža – Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Adolorin, tableta, 300 mg/ 250 mg/ 50 mg x 10 tableta: 04-07.3-2-5969/16 od 12.05.2017.
Adolorin, tableta, 300 mg/ 250 mg/ 50 mg x 20 tableta: 04-07.3-2-5970/16 od 12.05.2017.