AMPRIL

AMPRIL 5 mg tableta

30 tableta (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
ramipril
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C09AA05 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

AMPRIL 1,25 mg tableta
AMPRIL 2,5 mg tableta
AMPRIL 5 mg tableta
AMPRIL 10 mg tableta
ramipril

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju 
simptome jednake Vašima.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u 
ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Šta je Ampril i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Ampril
3. Kako uzimati Ampril?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Ampril?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE AMPRIL I ZA ŠTA SE KORISTI?
Lijek Ampril sadrži ljekovitu supstancu ramipril. Ova aktivna supstanca spada u skupinu lijekova koje 
nazivamo ACE-inhibitori (inhibitori konvertaze angiotenzina).
Lijek Ampril djeluje tako:

 

da u tijelu smanjuje nastajanje supstanci koje mogu povisiti krvni pritisak

 

da opušta i širi krvne žile

 

da srcu olakšava pumpanje krvi po tijelu.

Lijek Ampril može se upotrebljavati:

 

za liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije),

 

za smanjivanje rizika za srčani infarkt ili moždanu kap,

 

za smanjivanje rizika ili usporavanje pogoršanja tegoba s bubrezima (bez obzira na to imate li 
šećernu bolest ili ne),

 

za liječenje stanja kod kojeg srce ne može pumpati dovoljno krv po tijelu (ovo stanje nazivamo 
srčano popuštanje),

 

kao liječenje nakon srčanog infarkta (infarkta miokarda), kod kojeg se kao komplikacija 
pojavljuje srčano popuštanje.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI AMPRIL
Nemojte uzimati Ampril

 

ako ste alergični (preosjetljivi) na ramipril, bilo koji drugi ACE-inhibitor ili bilo koji sastojak lijeka 
Amprila, navedeno u poglavlju 6 (među znakovima alergijske reakcije mogu biti osip, teškoće 
s gutanjem ili disanjem, otečenost usana, lica, ždrijela ili jezika),

 

ako ste nekad imali ozbiljnu alergijsku reakciju, nazvanu – angioedem (među njezinim 
znakovima su svrbež, koprivnjača (urtikarija), crvene promjene na rukama, stopalima i ždrijelu, 
otečenost ždrijela i jezika, otečenost oko očiju i usana, teško disanje i teško gutanje),

 

ako se liječite dijalizom ili nekom drugom vrstom filtracije krvi (ovisno o napravi koja se za to 
upotrebljava, lijek Ampril nije prikladan za Vas),

 

ako imate teškoće s bubrezima kod kojih je prokrvljenost bubrega smanjena (suženje 
bubrežne arterije),

 

ako ste trudni više od tri mjeseca; uzimanje lijeka Amprila bolje je izbjegavati u ranoj trudnoći 
(pogledajte poglavlje Trudnoća i dojenje),

 

ako imate izrazito nizak ili nestabilan krvni pritisak, šta mora ocijeniti ljekar,

 

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje 
krvnog pritiska koji sadrži aliskiren

Ne uzimajte lijek Ampril ako nešto od nabrojenoga vrijedi za Vas. Ako ste u nedoumici, posavjetujte se 
s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete lijek Ampril.

Budite oprezni sa Amprilom 
Prije početka liječenja Amprilom recite ljekaru:

 

ako imate teškoće sa srcem, jetrom ili bubrezima;

 

ako ste izgubili puno tjelesnih soli ili tekućina (zbog povraćanja, proljeva, jačeg znojenja nego 
obično, održavanja dijete s malo soli, dugotrajnog uzimanja tableta za mokrenje (diuretika) ili 
dijalize);

 

ako imate predviđeno liječenje za uklanjanje alergije na ubode pčela ili osa (desenzibilizacija);

 

ako ćete dobiti anestetik. Možete ga dobiti za operaciju ili kakav stomatološki zahvat, možda 
ćete morati jedan dan prije toga prestati uzimati lijek Ampril; o tome se posavjetujte sa svojim 
ljekarom;

 

ako imate u krvi puno kalija (to pokazuje pretraga krvi);

 

ako uzimate lijekove ili ste u stanju koje dovodi do smanjenja nivoa natrija u vašoj krvi. Vaš 
ljekar će vas možda uputiti da uradite uobičajenu krvnu pretragu, posebno za provjeru nivoa 
natrija u vašoj krvi, naročito ako ste staiji pacijent.

 

ako uzimate ljjekove pod nazivom mTOR inhibitori (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus) ili 
vildagliptin ili racekadotril jer oni mogu povećati rizik za angioedem, ozbiljnu alergijsku 
reakciju.

 

ako imate kolagensku krvožilnu bolest, npr. sklerodermiju ili sistemski eritematozni lupus;

 

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog 
krvnog pritiska:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, 
telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom 
bolešću.

aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr.
kalijuma) u krvi u redovnim intervalima.
Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Ampril“.

Ljekaru morate reći ako Vam se čini da ste trudni (ili da biste mogli zatrudnjeti). Upotreba lijeka 
Amprila nije preporučljiva u ranom razdoblju trudnoće. Lijek Ampril ne smijete uzimati nakon trećeg 
mjeseca trudnoće jer može prouzročiti ozbiljnu štetu Vašem djetetu (pogledajte poglavlje Trudnoća i 
dojenje).

Djeca

Lijek Ampril nije preporučljivo upotrebljavati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina jer za tu 
starosnu skupinu nema informacija.

Ako bilo što od nabrojenoga vrijedi za Vas (ili ako niste sigurni), posavjetujte se s ljekarom prije nego 
uzmete lijek Ampril.

Uzimanje drugih lijekova sa Amprilom
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo koji lijek, 
također ako ste ga dobili bez recepta, uključujući biljne pripravke.
Naime, lijek Ampril može uticati na djelovanje nekih drugih lijekova. I neki lijekovi mogu uticati na 
djelovanje lijeka Amprila.

Ljekara morate obavijestiti ako uzimate koji od sljedećih lijekova. Sljedeći lijekovi mogu pogoršati 
djelovanje lijeka Amprila:

 

lijekovi za olakšavanje bolova i upala (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi kakvi su ibuprofen, 
indometacin ili acetilsalicilna kiselina);

 

lijekovi za liječenje niskog krvnog pritiska, šoka, srčanog popuštanja, astme ili alergija, npr. 
efedrin, noradrenalin ili adrenalin. Ljekar će Vam morati kontrolirati krvni pritisak.

Ljekara morate obavijestiti ako uzimate koji od sljedećih lijekova. Oni mogu povećati mogućnost 
nuspojava ako ih uzimate zajedno s lijekom Amprilom.

 

lijekovi za olakšavanje bolova i upala (npr. nesteridni protuupalni lijekovi kakvi su ibuprofen, 
indometacin ili acetilsalicilna kiselina),

 

lijekovi protiv raka (kemoterapija);

 

lijekovi za sprečavanje odbacivanja organa nakon presađivanja (npr. ciklosporin);

 

diuretici (tablete za mokrenje, npr. furosemid);

 

lijekovi koji mogu povećati količinu kalija u krvi (npr. spironolakton, triamteren, amilorid, soli 
kalija i heparin, koji se koristi za razrjeđivanje krvi);

 

steroidni lijekovi protiv upale (npr. prednizolon);

 

alopurinol (upotrebljava se za snižavanje mokraćne kiseline u krvi);

 

prokainamid (protiv poremećaja srčanog ritma).

 

trimetoprim ili co-trimoksazol (za infekcije uzrokovan bakterijom) temsirolimus (za kancer)

 

sirolimus, everolimus (za prevenciju odbacivanja transplantata) vildagliptin (za terapiju 
dijabetesa tip 2)

 

racekadotril (za terapiju dijareje) .

Ljekara morate obavijestiti ako uzimate koji od sljedećih lijekova. Uzimanje lijeka Amprila može uticati 
na djelovanje sljedećih lijekova:

 

lijekovi za šećernu bolest (npr. peroralni lijekovi za snižavanje glukoze i inzulin). Lijek Ampril 
može sniziti krvni šećer. Za vrijeme uzimanja lijeka Amprila morate tačno kontrolirati šećer u 
krvi.

 

litij (za psihičke poremećaje). Lijek Ampril može povećati količinu litija u krvi. Ljekar će vam 
morati točno kontrolirati količinu litija.

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod 
naslovima ”Nemojte uzimati Ampril” i “Upozorenja i mjere opreza”).

Ako nešto od nabrojenoga vrijedi za Vas (ili ako niste sigurni), posavjetujte se s ljekarom prije nego 
uzmete lijek Ampril.

Uzimanje hrane i pića sa Amprilom

 

Pijenje alkoholnih pića istovremeno s uzimanjem lijeka Amprila može uzrokovati omaglicu ili
vrtoglavicu. Ako se brinete zbog toga, koliko možete popiti za vrijeme uzimanja lijeka Amprila,
posavjetujte se s ljekarom. Učinci lijekova za snižavanje krvnog pritiska i alkohola mogu se 
zbrajati.

 

Lijek Ampril možete uzeti s hranom ili bez nje.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Ljekaru morate reći ako mislite da ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti. Ljekar će Vam u pravilu 
savjetovati da prekinete s uzimanjem lijeka Amprila prije nego zatrudnite odnosno odmah kad je Vaša 
trudnoća potvrđena.

Ljekar će Vam u pravilu savjetovati uzimanje drugog lijeka umjesto lijeka Amprila jer uzimanje lijeka 
Amprila u ranom razdoblju trudnoće nije preporučljivo. Lijek Ampril ne smijete uzimati nakon trećeg 
mjeseca trudnoće jer može prouzročiti ozbiljnu štetu Vašem djetetu.

Dojenje

Recite ljekaru ako dojite ili namjeravate dojiti. Uzimanje lijeka Amprila u razdoblju dojenja nije 
preporučljivo. Ako želite dojiti, ljekar će Vam izabrati drugu vrstu liječenja povišenog krvnog pritiska. 
Posebno to vrijedi kod dojenja novorođenčadi ili nedonoščadi.

Upravljanje vozilima i mašinama
Za vrijeme uzimanja lijeka Amprila može se pojaviti omaglica. Vjerovatnoća da će se pojaviti, veća je 
kad započnete uzimati lijek Ampril ili kad započnete uzimati veću dozu. Ako Vam se to dogodi, ne 
vozite i ne upotrebljavajte oruđa odnosno mašine.

3. KAKO UZIMATI LIJEK AMPRIL?

Kod uzimanja lijeka Amprila tačno se pridržavajte ljekarovih uputa. Ako ste u nedoumici, posavjetujte 
se s ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje ovog lijeka

 

Lijek Ampril uzmite svaki dan u isto vrijeme.

 

Tablete progutajte cijele i s tekućinom.

 

Tablete ne smijete zdrobiti ili gristi.

Koliko lijeka morate uzeti kod doziranja za pojedinu indikaciju

 

Liječenje visokog krvnog pritiska

 

Uobičajena početna doza je 1,25 mg ili 2,5 mg jedanput na dan.

 

Ljekar će vam prilagođavati količinu lijeka, sve dok Vaš krvni pritisak ne bude normaliziran.

 

Najveća doza je 10 mg jedanput na dan.

 

Ako već uzimate diuretike (tablete za mokrenje), ljekar će prije početka liječenja lijekom 
Amprilom možda tražiti da diuretike prestanete uzimati ili će vam smanjiti dozu diuretika.

Za smanjivanje rizika za srčani infarkt ili moždanu kap

 

Uobičajena početna doza je 2,5 mg jedanput na dan.

 

Ljekar zatim može odlučiti i povećati dozu koju uzimate.

 

Uobičajena doza je 10 mg jedanput na dan.

Liječenje za smanjivanje ili usporavanje pogoršanja teškoća s bubrezima

 

Liječenje je moguće započeti dozom 1,25 mg ili 2,5 mg jedanput na dan.

 

Ljekar će Vam prilagoditi dozu koju uzimate.

 

Uobičajena doza je 5 mg ili 10 mg jedanput na dan.

Liječenje srčanog popuštanja

 

Uobičajena početna doza je 1,25 mg jedanput na dan.

 

Ljekar će Vam prilagoditi dozu koju uzimate.

 

Najveća doza je 10 mg na dan. Po mogućnosti treba lijek uzeti dvaput na dan.

Liječenje nakon srčanog infarkta

 

Uobičajena početna doza je od 1,25 mg jedanput na dan do 2,5 mg dvaput na dan.

 

Ljekar će Vam prilagoditi dozu koju uzimate.

 

Uobičajena doza je 10 mg na dan. Po mogućnosti treba lijek uzeti dvaput na dan.

Starije osobe

Ljekar će smanjiti početnu dozu i sporije će prilagođavati Vaše liječenje.

Ako uzmete više Amprila nego što ste trebali
Odmah se posavjetujte s ljekarom ili pođite u ambulantu za hitnu pomoć najbliže bolnice. Ne vozite u 
bolnicu sami! Neka vas vozi netko drugi ili pozovite spasioce. Sa sobom uzmite ambalažu lijeka, kako 
bi ljekar mogao znati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Ampril 
Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite uobičajenu dozu kad je vrijeme za sljedeću.
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti tabletu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Amprila obratite se svom ljekaru ili 
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, Ampril može izazvati nuspojave.
Nuspojave su prema učestalosti razvrstane u sljedeće skupine:

Ako opazite koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava, prestanite uzimati lijek Ampril i odmah pođite k 
ljekaru. Možda ćete trebati hitnu ljekarsku pomoć.

 

Otečenost lica, usana ili ždrijela, što otežava gutanje ili disanje, ili svrbež i osip. Može to biti 
znak teške alergijske reakcije na lijek Ampril.

 

Među teškim kožnim reakcijama su osip, ulkusi u ustima, pogoršanje već postojeće kožne 
bolesti, crvenilo, mjehuri ili odvajanje kože (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična 
epidermalna nekroliza ili multiformni eritem).

Ljekara morate odmah obavijestiti ako Vam se pojave:

 

Brže kucanje srca, nejednakomjerno ili jako kucanje srca (palpitacije), bolovi u prsima, 
stezanje u prsima ili ozbiljnije tegobe, uključujući srčani infarkt ili moždanu kap.

 

Teško disanje ili kašalj. Mogu to biti znakovi teškoća s plućima.

 

Veća sklonost podljevima, dugotrajnija krvarenja nego obično, bilo kakva krvarenja (npr. 
krvarenja iz desni), ljubičaste pjege na koži ili veća sklonost infekcijama kao obično, upala 
ždrijela i povišena tjelesna temperatura, umor, nesvjestica, omaglica ili bljedilo. Mogu to biti 
znakovi tegoba sa koštanom moždinom.

 

Jaka bol u želucu koja se može širiti u leđa. Može to biti znak pankreatitisa (upala gušterače).

 

Povišena tjelesna temperatura, zimica, umor, gubitak apetita, bolovi u želucu, tjeranje na 
povraćanje, žutilo kože ili očnih bjeloočnica (žutica). Mogu to biti znakovi tegoba s jetrom, npr. 
hepatitisa (upala jetre) ili oštećenje funkcije jetre.

Među drugim nuspojavama su:
Ljekaru ili farmaceutu morate reći ako koja od ovih nuspojava postane ozbiljna ili traje duže od samo 
nekoliko dana.

Česte (mogu se pojaviti kod do 1 na 10 bolesnika)

 

glavobolja ili umor

 

omaglica (njena vjerojatnost je veća kad počnete uzimati lijek Ampril ili kad počnete uzimati 
veću dozu)

 

nesvjestica, nenormalno nizak krvni pritisak (hipotenzija), naročito ako brzo ustanete ili 
sjednete

 

suh podražajni kašalj, upala paranazalnih šupljina (sinusitis) ili bronhitis, kratki dah

 

bolovi u želucu ili crijevu, proljev, probavne teškoće, tjeranje na povraćanje ili povraćanje

 

osip na koži, s podignutim područjem ili bez njega

 

bolovi u prsima

 

grčevi ili bolovi u mišićima

 

pretrage krvi koje pokazuju više kalija u krvi nego obično

Manje česte (mogu se pojaviti kod do 1 na 100 bolesnika) teškoće s ravnotežom (vrtoglavica)

 

svrbež i neuobičajene senzacije na koži, npr. utrnulost, mravci, probadanje, osjećaj pečenja ili 
gmizanja na koži (parestezije)

 

pogoršanje osjeta okusa ili promijenjen osjet okusa

 

teškoće sa spavanjem

 

utučenost, tjeskoba, izrazitija nervoza nego obično ili nemir

 

začepljen nos, teško disanje ili pogoršanje astme

 

otečenost crijeva koju nazivamo intestinalni angioedem i očituje se simptomima kao što su 
bolovi u trbuhu, povraćanje i proljev

 

žgaravica, zatvor ili suha usta

 

mokrenje (izlučivanje urina) preko dana jače nego što je uobičajeno

 

jače znojenje nego što je uobičajeno

 

gubitak ili smanjivanje apetita

 

brže ili neredovito kucanje srca, otečenost ruku ili nogu, što može biti znak da se u tijelu 
zadržava više vode nego obično

 

crvenjenje

 

zamagljen vid

 

bolovi u zglobovima

 

povišena tjelesna temperatura

 

impotencija u muškaraca, smanjena spolna želja u muškaraca ili žena

 

veći broj određenih bijelih krvnih stanica (eozinofilija) u pretragama krvi

 

promjene nalaza pretraga krvi koji pokazuju funkciju jetre, gušterače ili bubrega.

Rijetke (mogu se pojaviti kod do 1 na 1000 bolesnika)

 

osjećaj drhtanja ili smušenosti

 

crveni ili otečeni jezik

 

jako ljuštenje ili guljenje kože, osip koji svrbi i bulozni osip

 

teškoće s noktima (npr. labavljenje ili odvajanje noktiju od posteljice nokta)

 

osip na koži ili podljevi

 

pjege na koži i hladni udovi

 

crvene, otečene ili suzne oči koje svrbe

 

poremećaji sluha ili zvonjenje u ušima

 

osjećaj slabosti

 

promjene nalaza pretraga krvi koje pokazuju smanjivanje broja eritrocita, leukocita ili 
trombocita ili smanjivanje količine hemoglobina.

Veoma rijetke (mogu se pojaviti kod do 1 na 10.000 bolesnika) veća osjetljivost na sunčevo svjetlo 
nego obično.

Druge opisane nuspojave
Ljekaru ili farmaceutu morate reći ako koja od nuspojava postane ozbiljna ili traje duže od samo 
nekoliko dana.

 

teškoće s koncentracijom

 

otečenost usta

 

pretrage krvi koje pokazuju premalo krvnih stanica u krvi

 

pretrage krvi koje pokazuju manje natrija u krvi nego obično

 

koncentrirani urin (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadi 
koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja ADH-a (antidiuretskog hormona). Ako 
imate te simptome, obratite se svom ljekaru što je prije moguće.

 

prsti na rukama i nogama mijenjaju boju kad ste na hladnoći, a kad se ugriju nastaju trnci ili 
bole (Raynaudov fenomen)

 

povećanje prsa u muškaraca

 

sporo ili otežano reagiranje

 

osjećaj pečenja

 

promijenjen miris stvari

 

ispadanje kose

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili 
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu 
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI AMPRIL?
Ampril morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Lijek Ampril ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži. Datum 
isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok trajanja lijeka je za Ampril 1,25 mg tablete 2 godine, a za Ampril 2,5 mg tablete, Ampril 5 mg 
tablete i Ampril 10 mg tablete 3 godine, od datuma proizvodnje.

Čuvajte na temperaturi do 25 °C.
Čuvajte u originalnoj ambalaži kako biste osigurali zaštitu od vlage.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne 
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Ampril sadrži?
Ljekovita supstanca je ramipril.
Jedna tableta sadrži 1,25 mg ramiprila.
Jedna tableta sadrži 2,5 mg ramiprila.
Jedna tableta sadrži 5 mg ramiprila.
Jedna tableta sadrži 10 mg ramiprila.

Drugi sastojci lijeka su hipromeloza 6cP, mikrokristalinična celuloza, preželatinirani škrob, natrijev 
stearilfumarat, željezo-oksid žuti (E172)-samo za 2,5 mg tablete i željezo-oksid crveni (E172)-samo za 
5 mg tablete.

Kako Ampril izgleda i sadržaj pakovanja? 
Ampril 1,25 mg tablete: bijele do skoro bijele, okrugle, izbočene tablete s ukošenim rubovima i 
utisnutom oznakom 1.25 na jednoj strani tablete. Promjer tablete: 6,5 mm.
Ampril 2,5 mg tablete: svjetlo smećkasto-žute tablete u obliku kapsule, s ukošenim rubovima i 
razdjelnim urezom na objema stranama. Na jednoj strani tablete je na jednoj polovici utisnuta oznaka 
2.5, a na drugoj KRK. Veličina tablete: 8 x 5 mm. Tableta se može podijeliti na jednake doze. 
Ampril 5 mg tablete: tablete u obliku kapsule, svjetlo ružičaste boje s pojedinačnim svjetlijim i tamnijim 
tačkama, s ukošenim rubovima i razdjelnim urezom na objema stranama. Na jednoj strani tablete je na 
jednoj polovici utisnuta oznaka 5, a na drugoj KRK. Veličina tablete: 8 x 5 mg. Tableta se može 
podijeliti na jednake doze.
Ampril 10 mg tablete: bijele do skoro bijele tablete u obliku kapsule, s ukošenim rubovima i razdjelnim 
urezom na objema stranama. Na jednoj strani tablete je na jednoj polovici utisnuta oznaka 10, a na 
drugoj KRK. Veličina tablete: 8 x 5 mm. Tableta se može dijeliti na jednake doze.

Na raspolaganju su kutije s 28 i 30 tableta. U kutiji se nalaze 4 blistera po 7 tableta ili 3 blistera po 10 
tableta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Ampril , tabeta , 28 x 1,25 mg: 04-07.3-2-1763/17 od 06.07.2017.god.
Ampril , tabeta , 30 x 1,25 mg: 04-07.3-1-4608/15 od 31.08.2015.god.
Ampril , tabeta , 28 x 2,5 mg: 04-07.3-2-1762/17 od 06.07.2017.god.
Ampril , tabeta , 30 x 2,5 mg: 04-07.3-1-4671/15 od 31.08.2015.god.
Ampril , tabeta , 28 x 5 mg: 04-07.3-2-1764/17 od 06.07.2017.god.
Ampril , tabeta , 30 x 5 mg: 04-07.3-1-4672/15 od 31.08.2015.god.
Ampril , tabeta , 28 x 10 mg: 04-07.3-2-1765/17 od 06.07.2017.god.
Ampril , tabeta , 30 x 10 mg: 04-07.3-1-4673/15 od 31.08.2015.god.