BEDOXIN

BEDOXIN 50 mg/2 mL

50 staklenih ampula po 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
piridoksin
Jačina ATC Oblik
50 mg/2 mL A11HA02 rastvor za injekciju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

BEDOXIN

50 mg/2 ml rastvor za injekciju

piridoksin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek BEDOXINi za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek BEDOXIN

3. Kako uzimati lijek BEDOXIN

4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek BEDOXIN

6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK BEDOXIN

I ZA ŠTO SE KORISTI

BEDOXIN

50 mg/2 ml rastvor za injekciju

2 ml rastvora za injekciju sadrži: piridoksin-hidrohlorida 50 mg

BEDOXIN je lijek koji pripada grupi hidrosolubilnih vitamina. To je sintetski vitamin B

. Ima značajnu

ulogu u mnogobrojnim metaboličkim reakcijama. Ovaj vitamin je suštinski bitan u ishrani.
Lijek BEDOXIN se koristi kad postoji nedostatak piridoksina (vitamina B

) u organizmu i u terapiji

sideroblastične anemije. Kod novorođenčadi i male djece se upotrebljava za terapiju tzv. piridoksin-
zavisnih konvulzija (grčeva). Koristi se u slučajevima akutnog trovanja (intoksikacije) kod predoziranja
izoniazidom.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK BEDOXIN

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek BEDOXIN

Ne uzimajte lijek BEDOXIN ako ste alergični na piridoksin ili na bilo koji sastojak lijeka, ako
upotrebljavate lijek Levodopa (u terapiji Parkinsonove bolesti).

Budite oprezni s lijekom BEDOXIN

Lijek BEDOXIN uzimajte onoliko koliko vam je vaš ljekar propisao. Dugotrajna upotreba velikih doza
može da dovede do neuroloških neželjenih dejstava.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa ljekarom ili

farmaceutom prije primjene lijeka BEDOXIN.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom BEDOXIN

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Molimo Vas da provjerite sa svojim ljekarom da li uzimate neke od sljedećih lijekova (ili bilo koje
druge):

Levodopa, lijek koji se koristi u terapiji Parkinsonove bolesti

Izoniazid, koji se koristi u liječenju tuberkuloze

Oralni kontraceptivi

Penicilamin, koji se koristi u liječenju artritisa i drugih stanja

Ako imate bilo kakvu nedoumicu vezanu za uzimanje ovog lijeka, posavjetujte se sa svojim ljekarom
prije nego što počnete da ga upotrebljavate.

Uzimanje hrane i pića s lijekom BEDOXIN

Uzimanje hrane i pića ne utiče značajno na dejstvo lijeka BEDOXIN.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni, namjeravate da zatrudnite ili ukoliko dojite posavjetujte se sa svojim ljekarom ili

farmaceutom prije započinjanja primjene ovog lijeka.

Lijek BEDOXIN se može koristiti u toku trudnoće i dojenja, jer lijek ne pokazuje neželjena dejstva na
trudnoću ili na zdravlje fetusa ili novorođenog deteta.

Upravljanje vozilima i mašinama

Nije poznato da lijek BEDOXIN utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rad sa mašinama.

3. KAKO UZIMATI LIJEK BEDOXIN

Ukoliko mislite da lijek BEDOXIN

suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite

vašem ljekaru.

Lijek BEDOXIN se najčešće koristi u vidu tableta. Kada to nije moguće, ali i za liječenje hitnih stanja
kao što su piridoksin-zavisne konvulzije kod djece i trovanje lijekovima, lijek se primjenjuje u vidu
injekcija. Zavisno od prirode vaše bolesti, tjelesne težine, godina starosti i odgovora na liječenje
lijekom BEDOXIN, Vaš ljekar će odrediti odgovarajuću dozu koja se daje u mišić (intramuskularno), u
venu (intravenski) ili pod kožu (subkutano).

Ako uzmete više lijeka BEDOXIN

nego što ste trebali

S obzirom na to da će Vam lijek dati medicinska sestra ili ljekar, malo je vjerovatno da ćete dobiti veću
dozu od propisane. Ukoliko mislite da Vam je data prevelika doza, obratite se ljekaru ili medicinskoj
sestri.

Ako ste zaboravili uzeti lijek BEDOXIN

Ukoliko mislite da niste primili propisanu dozu lijeka, obratite se ljekaru ili medicinskoj sestri.

Ako prestanete uzimati lijek BEDOXIN

Ne treba da prekidate terapiju bez prethodnog savjetovanja sa svojim ljekarom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka BEDOXIN obratite se svom ljekaru

ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lijekovi i lijek BEDOXIN može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne moraju ispoljiti

kod svih osoba.

Lijek BEDOXIN se dobro podnosi. Neželjeni efekti su izuzetno rijetki i javljaju se kod malog broja
bolesnika.
Rijetko se mogu javiti mučnina, glavobolja, parestezija (osjećaj bockanja, trnjenja, mravinjanja u
nekom dijelu tijela), somnolencija (pospanost), povišene vrijednosti serumske AST (SGOT) i sniženje
koncentracije folne kiseline u serumu. Može se javiti peckanje i žarenje na mjestu intramuskularne ili
supkutane primjene lijeka.
Kod nekih bolesnika koji dugotrajno (više mjeseci) uzimaju lijek i to velike doze (200 mg i više,
dnevno), mogu da se jave parestezija, hiperestezija (preosjetljivost na dodir), mišićna slabost i
ukočenost, senzorna periferna neuropatija. Grčenje mišića (konvulzije) može se javiti nakon
intravenske primjene visoke doze piridoksina.
Neželjeni neurološki efekti mogu da se jave rijetko i kod bolesnika koji su dugotrajno dobijali i manje
doze piridoksina. Nakon prestanka terapije piridoksinom, dolazi do postepenog poboljšanja
neuroloških simptoma, a poslije izvjesnog vremena i do potpunog oporavka..
Moguće su i reakcije preosjetljivosti na piridoksin (alergijske reakcije).Prvi znaci teške alergijske
reakcije, koja je veoma rijetka, jesu oticanje lica i/ili grla. Ukoliko se pojave ovi simptomi odmah
posjetite ljekara u najbližem urgentnom centru. To bi mogla biti veoma ozbiljna neželjena reakcija na
lijek BEDOXIN.

Ako primjetite bilo koje neželjeno dejstvo potrebno je obavijestiti ljekara ili medicinsku sestru.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK BEDOXIN

Lijek BEDOXIN

čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti.
Lijek ne zahtijeva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Rok upotrebe: 5 godina

Lijek BEDOXIN

se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek BEDOXIN

sadrži

Aktivne supstance: 1 ampula sa 2 ml rastvora za injekciju sadrži piridoksin-hidrohlorida 50 mg.
Pomoćne supstance: hlorovodonična kiselina; voda za injekcije.

Kako lijek BEDOXIN

izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: Bistar, bezbojan rastvor.
Pakovanje: Kutija sa 50 ampula od 2 ml, od braon stakla I hidrolitičke grupe sa bijelim keramičkim
prstenom za prelom, sa 2 ml rastvora za injekciju.

Režim izdavanja

Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa (ZU).

Proizvođač
GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o., Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:
BEDOXIN,

50 mg/2 ml rastvor za injekciju: 04-07.3-2-6499/16 od 07.03.2017.