BEDOXIN

BEDOXIN 20 mg tableta

20 tableta (2 Alu/ PVdC/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
piridoksin
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta A11HA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

BEDOXIN 20 mg tableta

piridoksin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek BEDOXIN

i za što se koristi

2. Prije nego počnete uzimati lijek BEDOXIN
3. Kako uzimati lijek BEDOXIN
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek BEDOXIN
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK BEDOXIN

I ZA ŠTO SE KORISTI

BEDOXIN 20 mg tableta
1 tableta sadrži: piridoksin-hidrohlorida 20 mg

Aktivni sastojak tableta BEDOXIN je piridoksin-hidrohlorid, koji je vitamin B

.

Koristi se kada postoji nedostatak vitamina B

u organizmu i za liječenje stanja koje se naziva

idiopatska sideroblastna anemija u kome se crvena krvna zrnca nepravilno formiraju.
Piridoksin takođe može da se koristi u liječenju oštećenja nerava (periferni neuritis) koje je izazvano
upotrebom lijeka izoniazid koji se koristi u liječenju tuberkuloze.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK BEDOXIN

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek BEDOXIN

Ako ste alergični na piridoksin ili na bilo koji sastojak tablete.

Budite oprezni s lijekom BEDOXIN

Lijek BEDOXIN uzimajte onoliko koliko vam je vaš ljekar propisao. Dugotrajna upotreba velikih doza
može da dovede do neuroloških neželjenih dejstava.
Lijek se ne preporučuje za primjenu kod djece.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa ljekarom ili

farmaceutom prije primjene lijeka BEDOXIN.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom BEDOXIN

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Molimo Vas da provjerite sa svojim ljekarom da li uzimate neke od sljedećih lijekova (ili bilo koje
druge):

Levodopa, lijek koji se koristi u terapiji Parkinsonove bolesti

Izoniazid, koji se koristi u liječenju tuberkuloze

Hidralazin (koji se koristi za liječenje povišenog krvnog pritiska)

Fenobarbital i fenitoin (za liječenje epilepsije)

Oralni kontraceptivi

Penicilamin, koji se koristi u liječenju artritisa i drugih stanja

Altretamin (za liječenje karcinoma)

Tetraciklini (antibiotici, za liječenje bakterijskih infekcija)

MAO inhibitori (za liječenje depresije)

Eritropetin (za liječenje teških oblika anemije)

Ako imate bilo kakvu nedoumicu vezanu za uzimanje ovog lijeka, posavjetujte se sa svojim ljekarom
prije nego što počnete da ga upotrebljavate.

Uzimanje hrane i pića s lijekom BEDOXIN

Uzimanje hrane i pića ne utiče značajno na dejstvo lijeka BEDOXIN.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni, namjeravate da zatrudnite ili ukoliko dojite posavjetujte se sa svojim ljekarom ili

farmaceutom prije započinjanja primjene ovog lijeka.

Treba da obavijestite svog ljekara ako ste trudni, ako planirate trudnoću ili ako želite da dojite dok
koristite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i mašinama

Lijek BEDOXIN ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rad sa mašinama.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek BEDOXIN
U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se svom ljekaru prije upotrebe ovog lijeka, jer se u
njegovom sastavu nalazi laktoza.

3. KAKO UZIMATI LIJEK BEDOXIN

Ukoliko mislite da ovaj lijek suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite vašem

ljekaru.

Vaš ljekar će odrediti dozu lijeka koja je najbolja za Vas. Uvijek uzmite lijek tačno onako kako Vam je
ljekar preporučio i takođe slijedite svako posebno uputstvo i upozorenja koja su navedena na
pakovanju lijeka. Ukoliko se simptomi Vaše bolesti pogoršavaju ili ne dolazi do poboljšanja,
kontaktirajte svog ljekara. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Ukoliko Vam se drugačije ne kaže, progutajte tabletu sa čašom vode.

Nedostatak vitamina B6 u organizmu
Uobičajena doza za odrasle je 60 do 160 mg dnevno, u podijeljenim dozama.

Idiopatska sideroblastna anemija
Uobičajena doza za odrasle je 100 do 400 mg dnevno, podijeljeno u nekoliko doza.

Periferni neuritis koji je izazvan upotrebom lijeka izoniazid
Uobičajena doza za odrasle je 140-160 mg dnevno u tri podijeljene doze.

Osobe starije životne dobi
Ako ste stariji, biće Vam potrebne doze poput gore navedenih.

Djeca
Nije preporučena primjena kod djece.

Ako uzmete više lijeka BEDOXIN nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka BEDOXIN

nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom!

Ako ste slučajno uzeli previše lijeka BEDOXIN, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu ili idite u
najbližu zdravstvenu ustanovu. Uvijek ponesite sa sobom pakovanje lijeka sa uputstvom, bez obzira
da li je u njemu ostalo još lijeka ili ne, a da biste pokazali ljekaru ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili uzeti lijek BEDOXIN

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili/zaboravili da uzmete lijek!

Ako ste zaboravili da uzmete dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Ako je skoro već vrijeme za sljedeću
dozu, onda uopšte ne uzimajte propuštenu.

Ako prestanete uzimati lijek BEDOXIN

Treba da uzimate lijek onoliko dugo koliko Vam je propisano. Ne prekidajte terapiju bez konsultacije
sa ljekarom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka BEDOXIN

obratite se svom ljekaru

ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lijekovi i lijek BEDOXIN

može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju

ispoljiti kod svih.Ako uzimate velike doze BEDOXINtableta u dužem vremenskom periodu, kod Vas

mogu da nastanu problemi sa nervima (periferni neuritis). Simptomi perifernog neuritisa su npr.
osjećaj bockanja i utrnulost.

Ako primjetite bilo koje neželjeno dejstvo potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK BEDOXIN

Lijek BEDOXIN čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Rok upotrebe: 5 godina

Lijek BEDOXIN se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek BEDOXIN

sadrži

Aktivna supstanca: 1 tableta sadrži piridoksin-hidrohlorida 20 mg.
Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; magnezijum–stearat; povidon K-25.

Kako lijek BEDOXIN

izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: tablete su okrugle, ravnih površina, bijele do skoro bijele boje.
Pakovanje: 2 blistera od Alu/PVC trake i PVC/PVdC trake sa po 10 tableta (20 tableta) u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o.
Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
BEDOXIN 20 mg tableta: 04-07.3-2-6498/16 od 26.04.2017.