BERLIPRIL PLUS

BERLIPRIL PLUS 10 mg tableta+ 25 mg tableta

30 tableta (3 PA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid enalapril
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta+ 25 mg tableta C09BA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Berlipril PLUS
10 mg + 25 mg
tableta

enalapril, hidrohlorotiazid

Pročitajte pažljivo cijelo uputstvo prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Ovo uputstvo sadrži važne informacije o Vašem liječenju.
Sačuvajte ovo uputstvo. Možda Vam opet bude potrebno.
U slučaju da imate dodatnih pitanja ili sumnji, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan Vama i ne smijete ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi
simptomi isti kao i Vaši.

Ako neko od neželjenih djelovanja postane ozbiljno ili ako primijetite neželjeno djelovanje koje nije
navedene u ovom uputstvu, obavijestite o tome svog ljekara ili farmaceuta. Vidjeti dio 4.

U uputstvu::

1.

Šta je Berlipril PLUS i za šta se koristi

2.

Prije nego uzmete Berlipril PLUS

3.

Kako uzimati Berlipril PLUS

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Berlipril

PLUS

6.

Dodatne informacije i sadržaj pakovanja

1.

Šta je Berlipril PLUS i za šta se koristi

Berlipril PLUS je lijek za snižavanje krvnog pritiska (antihipertenzivni lijek). Kombinacija je ACE
inhibitora (enalapril mealata, u daljem tekstu: enalapril) i lijeka za pospješivanje mokrenja
(hidrohlortiazida).

Berlipril PLUS se koristi za liječenje povišenog krvnog pritiska kada se on ne može smanjiti samo
enalaprilom ili ako ste do sada odvojeno koristili iste doze enalaprila i hidrohlortiazida, obzirom da se
one sada nalaze u jednoj tableti lijeka Berlipril PLUS.

2.

Prije nego uzmete Berlipril PLUS

Ne uzimajte Berlipril PLUS

Ako ste alergični (preosjetljivi) na aktivni sastojak enalapril, neki drugi ACE inhibitor ili neki od
sastojaka ovog lijeka (navedeni su u dijelu 6.)

Ako ste alergični (preosjetljivi) na aktivni sastojak hidrohlortiazid ili druge sulfonamide

Ako ste tokom ranije terapije ACE inhibitorom imali oticanje ekstremiteta, lica, usana, grla ili jezika
(angioedem)

Ako imate nasljednu tendenciju ka oticanju ekstremiteta, lica, usana, grla ili jezika (angioedem) ili
imate angioedem nepoznatog uzroka (nasljedni ili idiopatski angioedem)

Ako Vam je funkcija bubrega ozbiljno poremećena (klirens kreatinina ispod 30 ml/min) i/ili idete na
dijalizu, smanjeno izlučujete urin

Ako imate teško oboljenje jetre,

Ako ste trudni duže od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati upotrebu lijeka Berlipril PLUS u
ranoj trudnoći – vidjeti dio Trudnoća.)

Ako primate terapiju lijekovima koji sadrže aliskiren (lijek koji se koristi za liječenje visokog krvnog
pritiska) i imate dijabetes ili oštećenu funkciju bubrega (klirens kreatinina niži od 60 ml/min).

Upozorenja i mjere opreza:

Obratite se ljekaru i farmaceutu prije nego uzmete Berlipril PLUS

ako ste pod rizikom od pretjeranog pada krvnog pritiska jer patite od neuravnoteženosti tekućina i
soli u organizmu, jer, na primjer, uzimate lijekove za pojačano mokrenje ili ste na ishrani sa malo
soli ili ste mnogo povraćali i imali proljev

ako su kod Vas srčani zalisci lijeve komore suženi, ili postoji druga vrsta poremećeja protoka krvi
u lijevoj komori

ako imate srčano oboljenje sa poremećenim protokom krvi u koronarnim arterijama (srčana
koronarna bolest)

ako imate poremećaj dotoka krvi u mozak (cerebrovaskularno oboljenje)

ako Vam je funkcija bubrega umjereno poremećena (klirens kreatinina ispod 80 ml/min)

ako su Vam sužene bubrežne arterije (na obje strane ili na jednoj strani kod osoba sa jednim
bubregom)

ako ste nedavno imali transplataciju bubrega

ako su Vam jetreni enzimi povišeni ili imate žuticu

ako Vam broj leukocita opadne (leukopenija), ili Vam se značajno smanji broj leukocita sa
tendencijom ka infekciji i teškim opštim simptomima (agranulocitoza)

ako bolujete od određene bolesti vezivnog tkiva (kolagenoza) koja zahvata krvne sudove

ako koristite lijekove koji suzbijaju Vaš imuni sistem

ako istovremeno koristite alopurinol (lijek za giht), prokainamid (lijek za liječenje poremećaja
srčanog ritma) ili litij (lijek za liječenje nekih psihijatrijskih bolesti)

ako iskusite reakcije preosjetljivosti na lijek ili počnete oticati (angioedem) tokom terapije sa
lijekom Berlipril PLUS

ako imate dijabetes (dijabetes melitus)

ako imate giht

ako imate uporan, suhi kašalj

ako kod Vas postoji rizik od povećanja nivoa kalija u krvi

ako, zbog Vašeg etničkog porijekla, efekat sniženja pritiska nije dovoljno jak (posebno kod
pacijenata crne kože)

Poteškoće kao što su suha usta, žeđ, slabost, tromost, bolovi ili grčevi u mišićima, ubrzan rad srca,
vrtoglavica, mučnina, te smanjena proizvodnja urina mogu biti znak poremećaja tečnosti i minerala u
organizmu. U tom slučaju potrebno je da o tome obavijestite svog ljekara.

Ukoliko je neophodno da primite desenzitizacijsku terapiju protiv otrova insekata (npr. pčela ili osa),
Berlipril PLUS se privremeno mora zamijeniti drugim odgovarajućim lijekom iz druge klase aktivne
tvari. U protivnom, može doći do reakcija preosjetljivosti koje su opasne po život (npr. pad krvnog
pritiska, nedostatak daha, povraćanje, alergijske reakcije na koži). Ovakve reakcije se mogu pojaviti i
nakon uboda insekata (npr. pčela ili osa).

Istovremena upotreba lijeka Berlipril PLUS i dijalize sa određenim visoko protočnim membranama ili
terapije za ozbiljno povećane masnoće u krvi (LDL afereza sa apsorpcijom dekstran sulfata) može
izazvati teške hipersenzitivne reakcije, pa sve do po život opasnog šoka.

Prije dijalize ili LDL afereze, ljekar Vam mora promijeniti terapiju u smislu uvođenja drugog pogodnog
lijeka – ne ACE inhibitora – ili koristiti drugu memebranu kod dijalize.

Recite ljekaru da uzimate Berlipril PLUS ili ako trebate dijalizu, tako da ljekar može uzeti u obzir
relevantne činjenice tokom terapije.

U slučaju da trebate na operativni zahvat ili trebate primiti anesteziju (uključujući onu kod
stomatologa), recite ljekaru da uzimate Berlipril PLUS, jer može doći do iznenadnog pada krvnog
pritiska pod anestezijom.

Odmah se obratite ljekaru ako iskusite neke od sljedećih simptoma:

oticanje lica, ruku ili nogu, usana, mukoznih membrana, jezika i/ili ždrijela, ostajete bez daha

žućkasta koža ili žućkaste mukozne membrane

povišenu tjelesnu temperaturu, oteknute limfne žlijezde i/ili upalu grla.

U ovakvim slučajevima morate odmah prestati uzimati Berlipril PLUS a Vaš ljekar će poduzeti
odgovarajuće mjere.

U slučaju da uzimate ovaj lijek, morate redovno na kontrole kod ljekara. Stoga morate čuvati sve
laboratorijske nalaze na koje Vas pošalje ljekar i ostalu medicinsku dokumentaciju.

Ne preporučuje se istovremena upotreba lijeka Berlipril PLUS sa litijem (lijekom za liječenje nekih
psihijatrijskih poblesti).

Morate reći ljekaru ako mislite da ste (ili možete biti) trudni. Berlipril PLUS se ne preporučuje u ranoj
trudnoći, a ne smije se koristiti ako ste trudni duže od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naškoditi Vašoj
bebi u ovom periodu (vidjeti dio "Trudnoća").
● Pacijenti sa pogoršanom funkcijom bubrega

Vaš ljekar će obratiti posebnu pažnju u slučaju da imate pogoršanu funkciju bubrega i započet će
terapiju uz veliki oprez.

● Stariji pacijenti

Ne postoje dokazi koji govore da se mora obratiti posebna pažnja ako se lijek daje starijim osobama.
Vaš ljekar će odrediti terapiju u skladu sa funkcijom Vaših burbega.

● Djeca i adolescenti

Berlipril PLUS se ne preporučuje djeci i adolescentima ispod 18 godina starosti.

● Doping test

Obratite se ljekaru u slučaju da ste sportaš koji mora uraditi doping test. Uzimanje lijeka Berlipril PLUS
može uticati na pozirivan rezulatat anti-dopig testa, jer sadrži aktivni sastojak hidrohlorotiazid.
Upotreba lijeka Berlipril PLUS radi dopinga može naškoditi Vašem zdravlju.

Drugi lijekovi i Berlipril PLUS

Recite ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzeli neki drugi lijek.

Na djelovanje lijeka Berlipril PLUS utiče sljedeće:

Lijekovi koji pospješuju mokrenje ali čuvaju kalij ( kao što je spironolakton, eplerenon,

triamteren ili amilorid na primjer), suplementi kalija, zamjenske soli koje sadrže kalij ili heparin.

Može doći do porasta kalija u krvi. Ljekar Vam u tom slučaju mora često mjeriti nivo kalija.

Ostali lijekovi koji pospješuju mokrenje (tiazidi ili diuretici Henlove petlje), ostali lijekovi za

sniženje krvnog pritiska, lijekovi za širenje krvnih sudova, lijekovi protiv depresije, kao i drugih

psihijatrijskih oboljenja (triciklični antidepresanti, antipsihotici), anestetici, narkotici.

Može doći do pojačanog sniženje krvnog pritiska.

Neki lijekovi koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska, kao što je grupa lijekova

poznata kao „antagonisti angotenzin II receptora“ ili „sartani“:

Može doći do povećane učestalosti sniženja krvnog pritiska, gubitka svijesti, srčanog udara, porasta
kalija u krvi i promjene u funkciji bubrega kod pacijenata sa određenim drugim bolestima
(aterosklerotske bolesti, zatajenje srca ili dijabetes).

● Alkohol, barbiturati, narkotički analgetici:

Može doći do naglog pada krvnog pritiska pri ustajanju iz ležećeg položaja.

Litij (lijek za liječenje određenih vrsta psihijatrijskih bolesti):

Postoji rizik od trovanja litijem, stoga se istovremena upotreba lijeka Berlipril PLUS i litija ne
preporučuje. U slučaju da je ovakva kombinacija neophodna, koncentracija litija u krvi se mora
pažljivo pratiti.

Lijekovi protiv bolova i upale (nesteroidni antiupalni lijekovi):

Ovi lijekovi mogu oslabiti dejstvo ACE inhibitora, dovesti do povećanja kalija u krvi i pogoršanja rada
bubrega. U rijetkim slučajevima može doći do akutnog zatajenja bubrega, posebno kod pacijenata sa
pogoršanom funkcijom bubrega.

Zlatni pripravci (natrij aurotiomalat), lijek u obliku injekcije za liječenje reume:

Moguća pojava nitritoidnih rekacija kao što su crvenilo lica, mučnina, povraćanje, smanjen krvni
pritisak.

● Lijekovi koji suzbijaju imunološke reakcije (imunosupresivi), sistemski kortikosteroidi, prokainamid

(lijek protiv aritmije):

Povećan rizik od smanjenja broja leukocita u krvi ili drugih krvnih zrnaca (leukopenija).

● Citostatici (npr. ciklofosfamid, fluorouracil, metotreksat):

Povećana toksičnost koštane srži (posebno granulocitopenija).

● Lijekovi za liječenje gihta (npr, alopurinol, benzbromaron):

Mora se pojačati doza lijeka za liječenje gihta.

● Simpatomimetici lijekovi koji imaju sličan efekat kao vlastiti tjelesni transmitori – noradrenalin ili

adrenali, (na primjer povećanje krvnog pritiska) kolestiramin i kolestipol (aktivna tvar za smanjenje

vrijednosti masnoća u krvi):

Mogu oslabiti dejstvo na sniženje krvnog pritiska.

Lijekovi za sniženje šećera u krvi i inzulin:

Možda bude neophodno prilagoditi dozu lijeka za sniženje šećera u krvi ili inzulina.

● Amfotericin B (aktivna tvar za liječenje gljivičnih bolesti) karbenoksolon (aktivna tvar za liječenje

čira na želucu ili crijevima), lijekovi koji sadrže kortizon (kortikosteroidi), kortikotropin (hormon koji

djeluje na adrenalne žlijezde), diuretici koji štede kalij (neke vrste lijkekova koji povećavaju

izlučivanje urina na primjer furosemid ili određeni laksativi:

Poremećaj u odnosu minerala u tijelu, na primjer smanjen nivo kalija.

● Soli kalcija:

Povećan nivo kalcija u krvi.

● Srčani glikozidi (npr. digoksin, aktivna tvar za jačanje udarnog volumena srca):

Pojačano djelovanje i povećane nuspojave kod srčanih glikozida.

● Relaksanti mišića (npr. tubokurarin hlorid, aktivna tvar za opuštanje mišića):

Pojačano i produženo djelovanje lijekova za opuštanje mišića.

● Lijekovi koji mogu izazvati "torsades de pointes", opasnu vrstu poremećaja srčanog ritma (npr.

određeni lijekovi za liječenje poremećaja srčanog ritma, kao što je kinidin, prokainamid, amiodaron,

sotalol ili psihoaktivni lijekovi):

Povećan rizik od pojave „torsades de pointes“ zbog smanjenja nivoa kalija u krvi.

Berlipril PLUS uzet sa hranom, bezalkoholnim pićem i alkoholom

Alkohol: pojačava dejstvo na sniženje krvnog pritiska

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate zatrudniti, obratite se ljekaru ili farmaceutu za
savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Trudnoća
Morate reći ljekaru ako mislite da ste (ili možete biti) trudni.

Ljekar će Vas posavjetovati da prestanete uzimati Berlipril PLUS prije nego zatrudnite ili čim saznate
da ste trudni i savjetovat će Vas da uzmete drugi lijek umjesto lijeka Berlipril PLUS. Berlipril PLUS se
ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne smije se koristiti ako ste trudni duže od 3 mjeseca, jer može
ozbiljno naškoditi Vašoj bebi u ovom periodu.
Dojenje
Obratite se ljekaru ako dojite ili trebate da počnete dojiti. Dojenje se ne preporučuje dok uzimate
Berlipril PLUS.

Vožnja i upravljanje mašinama

Berlipril PLUS može dovesti do toga da se sposobnost učestvovanja u saobraćaju ili upravljanja
mašinama značajno smanji. Ovo se posebno odnosi na početak terapije, kod povećanja doza ili u
slučaju promjene pripravka, ili ako se lijek uzima u kombinaciji sa alkoholom. Moguće su pojave
vrtoglavice ili zamora.

Berlipril PLUS sadrži laktozu

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite mu se za
savjet prije uzimanja ovog lijeka.

3.

Kako uzimati Berlipril PLUS

Uvijek uzimajte Berlipril PLUS tačno onako kako Vam je ljekar propisao. Ako niste sigurni, obratite se
za savjet ljekaru ili farmaceutu.

Ljekar će Vam vjerovatno prvo prilagoditi dozu pojedinačnih aktivnih tvari iz lijeka Berlipril PLUS
(enalapril i hidrohlortiazid). Ako to bude opravdano, ljekar može odrediti direktan prelazak sa ove dvije
pojedinačne terapije na Berlipril PLUS kombinaciju.

Preporučena dnevna doza iznosi 1 Berlipril PLUS tableta.

Napomena:

Kada prelazite sa ove dvije pojedinačne supstance na njihovu kombinaciju koju sadrži Berlipril PLUS,
može doći do pretjeranog pada krvnog pritiska. Ovo se posebno odnosi na pacijente koji imaju manjak
soli i/ili tečnosti u organizmu (npr. nakon povraćanja, proljeva, ili prethodnog uzimanja lijeka za
pospješivanje mokrenja), kao i na pacijente sa teškom srčanom insuficijencijom ili ozbiljno visokim
krvnim pritiskom ili visokim krvnim pritiskom uzrokovanim oboljenjem bubrega. Nakon uzimanja prve
Berlipril PLUS tablete, vjerovatno ćete biti pod strogim nadzorom ljekara do 8 sati.
Način primjene:
Berlipril PLUS možete uzeti neovisno o jelu. Dnevnu dozu trebate popiti ujutro uz puno tečnosti (npr.
čašu vode).
Diobena crta je tu da Vam pomogne. U slučaju da tabletu ne možete progutati cijelu, podijelite je po
diobenoj crti i popijte.

Trajanje terapije

Ljekar će odrediti dužinu trajanja terapije. Terapija lijekom Berlipril PLUS je obično dugotrajna.

Obratite se ljekaru ili farmaceutu ako mislite da je efekat lijeka Berlipril PLUS prejak ili preslab.

Ako uzmete više lijeka Berlipril PLUS nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli više tableta nego što ste trebali, odmah kontaktirajte ljekara/Hitnu službu. Oni
će odlučiti o potrebnim mjerama na osnovu težine trovanja.
U zavisnosti od količine predoziranja, mogući su sljedeći simptomi:
Pojačano mokrenje, poremećaj minerala u organizmu, veliki pad krvnog pritiska, poremećaj svijesti pa
sve do duboke nesvijesti, grčevi, blaga paraliza, ubrzan ili usporen rad srca, jaki udarci srca,
cirkulatorni šok i otkazivanje bubrega.
U slučaju sumnje na predoziranje, morate odmah potražiti pomoć ljekara!

Ako zaboravite uzeti Berlipril PLUS
Ne uzimajte duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Berlipril PLUS
Ne prekidajte terapiju lijekom Berlipril PLUS samoinicijativno bez konsultacija sa ordinirajućim
ljekarom.
U slučaju da imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4.

Moguća neželjna djeovanja

Kao i svi ostali lijekovi, Berlipril PLUS može uzrokovati neželjena djelovanja iako ne kod svih. Ukoliko
imate ozbiljnih neželjenih djelovanja, kao i onih koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se
ljekaru ili farmaceutu.

Značajna neželjna djelovanja ili znaci na koje morate obratiti pažnju, te mjere koje treba preduzeti u
tom slučaju

Oticanje tkiva (angioneurotični edem) koji zahvata larinks, dio grkljana zaslužan za govor i/ili jezik
zahtijeva hitan tretman kod ljekara u Hitnoj službi.
Ako primjetite znakove žutice, morate prekinuti terapiju i javiti se ljekaru.
U slučaju povišene tjelesne temperature, nateknutih limfnih žlijezda i/ili upale grla, odmah se obratite
ljekaru radi kontrole leukocita.
Odmah se obratite ljekaru u slučaju gore navedenih nuspojava.

Ostale moguće nuspojave
Vrlo često (može pogoditi više od 1 na 10 osoba):

Zamagljen vid

Vrtoglavice

Kašalj

Mučnina

Slabost

Često (može pogoditi do 1 na 10 osoba):

Depresija

Gubitak svijesti, glavobolja

Pretjerano nizak krvni pritisak, uključujući i nagli pad pri ustajanju iz ležećeg položaja,

poremećaji srčanog ritma (nepravilan rad srca), osjećaj stezanja u grudima (angina pektoris),
ubrzan rad srca (tahikardija), lupanje srca

Nedostatak daha

Dijareja, bolovi u stomaku, poremećaj okusa,

Osip, preosjetljivost/oticanje tkiva (angioneurotični edem)

Angioneurotični edem zahvata lice, udove, usne, jezik, dio larinksa zaslužan za govor (glotis) i/ili
larinks.

Grčevi u mišićima

Zamor, bolovi u grudima

Povećan nivo kalija, mokraćne kiseline i/ili i kreatinina u krvi, povećanje novoa masti u krvi

(holesterol i trigliceridi), snižen nivo kalija u krvi

Manje često (može pogoditi do 1 na 100 osoba):

Anemija zbog povećanog propadanja eritrocita (hemolitička anemija), poremećaj stvaranja

krvnih zrnaca u koštanoj srži (aplastična anemija)

Preniske vrijednosti šećera u krvi (hipoglikemija)

Konfuzija, pospanost, nesanica, nervoza, abnormalni osjeti (npr. trnjenje, mravinjanje,

bockanje), vrtoglavice

Vidite žuto

Zvonjava u ušima (tinitus)

Crvenilo lica, srčani ili moždani udar, vjerovatno kao rezultat

prevelikog pada krvnog pritiska kod rizičnih pacijenata (pacijenata sa
poremećajem protoka krvi u predjelu srca i/ili mozga)

Lupanje srca

Curenje nosa, bolno grlo i promuklost, sužavanje bronhija nalik grčevima, astma

Opstrukcija crijeva, povraćanje, poremećaj varenja, suha usta, čir na želucu, nadutost, zatvor,
iritacija stomaka, upala pankreasa

Pojačano znojenje, svrab, koprivnjača, gubitak kose, osjetljivost kože na svjetlo

Bol u zglobovima (artralgija)

Poremećaj rada bubrega, zatajenje bubrega, pojačano izlučivanje proteina mokraćom

Impotencija

Pad vrijednosti natrija u krvi, pad vrijadnosti magnezija, povećanje vrijednosti uree

Giht

Smanjen libido

Rijetko (može pogoditi do 1 na 1000 osoba):

Upala pljuvačnih žlijezda

Smanjen broj određenih krvnih zrnaca (leukopenija, neutropenija, trombocitopenija,
pancitopenija) pa do ozbiljnog smanjenja leukocita sa tendencijom ka infekciji i ozbiljnim
opštim simptomima (agranulocitoza), pad određenih laboratorijskih vrijednosti (hemoglobin i
hematokrit), oslabljena funkcija koštane srži (depresija koštane srži), nateknute limfne
žlijezde, autoimune bolesti

Promjene snova, poremećaji spavanja

Cirkulacijske smetnje u rukama i nogama nastale zbog grčeva krvnih sudova (Raynaudov

sindrom), upala malih krvnih sudova

Abnormalnosti u plućnom tkivu (plućni inflitrati), respiratorni poremećaj (uključujući

pneumonitis i plućni edem) nos koji curi, alergijske upale pluća (alergijski alveolitis/eozinofilna
pneumonija)

Upala usta sa čirevima (stomatitis/afte), upala mukozne membrane jezika

Zatajenje jetre, propadanje jetrenih ćelija (hepatička nekroza – može biti smrtonosna), upala

jetre (hepatitis), upala žučne kese (holecististis), posebno kod pacijenata sa heolelitijazom u
anamnezi, žutica

Teške kožne reakcije (eritema multiforme, Stevens-Johnsonov sindrom, eksfolijativni

dermatitis, toksična epidermalna nekroliza, pemfigus, eritroderma), kožne reakcije slične
kožnom eritematoznom lupusu (određena vrsta autoimune bolesti koja zahvata kožu), relaps
kožnog eritematoznog lupusa, teške hipersenzitivne reakcije, tačkasto krvarenje ispod kože
(purpura)

Smanjeno mokrenje

Povećanje grudi kod muškaraca

Povećane vrijednosti jetre (jetrenih enzima, serumskog bilirubina), povećane vrijednosti

šećera u krvi, šećer u urinu

Akutna upala bubrega

Djelomičan gubitak kretanja (pareza), zbog niskih vrijednosti kalija

Veoma rijetko (može pogoditi do 1 na 10 000 osoba):

Povećanje pH vrijednosti krvi, povećane vrijednosti kalcija u krvi

Naticanje tkiva crijeva (crijevni angioneurotični edem)

Nepoznato (učestalost se ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka):

Sindrom

neodgovarajućeg izlučivanja antidiuretskog hormona

(SIADH) koji rezultira niskim

vrijednostima natrija u krvi (simptomi mogu biti umor, glavobolja, mučnina, povraćanje)

Prijavljen je kompleksni sindrom kojeg mogu pratiti neke ili sve od navedenih neželjenih reakcija:
visoka tempretura, upala serozne opne (npr.plućne maramice), upala krvnih sudova, bolovi u
mišićima/zglobovima te upala zglobova, određene promjene u laboratorijskim vrijednostima (pozitivan
ANA titar, pojačana sedimentacija, eozinofilija i leukocitoza). Mogu se pojaviti i osip na koži,
osjetljivost na svjetlost ili druge kožne reakcije.

Ukoliko imate neke od navedenih nuspojava, obratite se ljekaru ili farmaceutu. To podrazumijeva i
pojavu neželjenih reakcija koje nisu navedene u ovom uputstvu.

5.

Kako čuvati Berlipril PLUS

Držati dalje od dohvata i pogleda djece!
Ne koristite ovaj lijek nakon isteka datuma naznačenog na blisteru i kutiji pod „EXP“. Datum isteka se
odnosi na posljednji dan u mjesecu.
Lijekove ne treba bacati u kućne odvode. Upitajte svog farmaceuta kako baciti lijekove koji Vam više
nisu potrebni. Ove mjere pomažu u zaštiti okoliša.

Uslovi čuvanja
Čuvati na temperaturi do 30º C.
Čuvati u orginalnom pakovanju kako biste zaštitili lijek od vlage.

6. Dodatne informacije

Šta Berlipril PLUS sadrži
Aktivne tvari su enalapril maleat i hidrohlortiazid.
Svaka tableta sadrži 10 mg enalapril maleata i 25 mg hidrohlorotiazida.
Ostali sastojci su: monohidratna laktoza, magnezij karbonat laki, želatin, natrij škrob glikolat (tip A),
koloidna bezvodna silika, magnezij stearat, željezo oksid hidrat, žuta boja (E 172)

Kako Berlipril PLUS izgleda i sadržaj pakovanja
Svijetlo žute, okrugle tablete, ravne na obje strane sa kosim krajevima i diobenom crtom na jednoj
strani.
Berlipril PLUS je dostupan u pakovanjima od 30 tableta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje na ljekarski recept

Proizvođač (administrativno sjedište)

Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
Berlin, Njemačka

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)

Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
Berlin, Njemačka

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet

Berlin-Chemie/Menarini BH d.o.o.
Hasana Brkića 2/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

Berlipril PLUS, tableta, 30 x (10mg+25mg): 04-07.9-1284/13 od 02.07.2014.