BILOBIL intense 120 mg

BILOBIL intense 120 mg 120 mg kapsula

kutija sa 20 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Supstance:
ginkgo biloba list
Jačina ATC Oblik
120 mg kapsula N06DX02 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

BILOBIL intense 120 mg kapsula, tvrda

suhi ekstrakt lista Ginko biloba

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za vas.
Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi vam
koristio na najbolji način.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koje neželjeno djelovanje koje nije
spomenuto u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je Bilobil intense 120 mg i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Bilobil intense 120 mg
3. Kako uzimati Bilobil intense 120 mg?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bilobil intense 120 mg?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE BILOBIL INTENSE 120 mg I ZA ŠTA SE KORISTI?

Bilobil intense 120 mg kapsule, tvrde sadrže kvantificirani suhi ekstrakt lista Ginko biloba. Suhi
ekstrakt lista Ginko biloba spada u grupu biljnih ljekovitih pripravaka koji se koriste za ublažavanje
simptoma demencije. Demencija je hronična progresivna moždana bolest s gubitkom pamćenja kao
najočitijim simptomom.

Bilobil intense 120 mg kapsule, tvrde mogu poboljšati protok krvi i metabolizam u mozgu te spriječiti
opadanje intelektualnih sposobnosti kod blaže do umjerene demencije svih tipova. Kod poremećaja
prokrvljenosti ekstremiteta smanjuje osjećaj hladnoće, drhtanje i ukočenost te bol kod hodanja.

Bilobil intense 120 mg kapsule, tvrde su biljni ljekoviti pripravak koji se preporučuje za ublažavanje
simptoma:

kod blage do umjerene demencije bilo kojeg tipa (kod primarne degenerativne demencije,
vaskularne demencije ili demencije miješanog tipa), t.j. za olakšavanje sljedećih simptoma:
opadanje pamćenja i intelektualne sposobnosti, neraspoloženje, vrtoglavica, zvonjenje u
ušima, glavobolja i poremećaji spavanja,

kod početnih poremećaja protoka krvi u udovima, uz istovremenu odgovarajuću fizikalnu
terapiju, osobito vježbanje hodanjem.

Morate razgovarati sa liječnikom ukoliko se ne osjećate bolje ili se osjećate lošije nakon 30 dana
upotrebe.

2. PRIJE NEGO POČENTE UZIMATI BILOBIL INTENSE 120 mg

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati Bilobil intense 120 mg
Nemojte uzimati Bilobil intense 120 mg kapsule, tvrde ako ste alergični (preosjetljivi) na suhi ekstrakt
lista Ginko biloba ili bilo koji pomoćni sastojak Bilobil intense 120 mg kapsula, tvrdih.
Budite oprezni sa Bilobil intense 120 mg
Prije početka liječenja Bilobil intense 120 mg kapsulama, tvrdim potrebno je potvrditi da spomenuti
simptomi nisu posljedica druge prikrivene bolesti, koja zahtijeva posebno liječenje.
Prije operacije recite svom ljekaru da uzimate Bilobil intense 120 mg kapsule, tvrde.
Ako imate abnormalnu sklonost spontanom krvarenju (hemoragijska dijateza) ili ako uzimate druge
lijekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (kumarinski antikoagulansi, acetilsalicilna kiselina i drugi
nesteroidni protuupalni lijekovi), Bilobil intense 120 mg kapsule možete početi uzimati tek nakon
prethodnog savjetovanja s ljekarom.

Uzimanje Bilobil intense 120 mg zajedno sa efavirenzom se ne preporučuje (vidjeti odjeljak “Uzimanje
drugih lijekova sa Bilobil intense 120 mg”)
Ako uzimate lijekove za snižavanje šećera u krvi ili za snižavanje krvnog pritiska, trebate se
posavjetovati sa svojim ljekarom prije početka terapije sa Bilobil intensom 120 mg. Budući da su
podaci o sigurnosti primjene kod djece ograničeni, Bilobil intense 120 mg kapsule, tvrde se ne
preporučuju za djecu.
Ne uzimajte veće doze od preporučenih.

Uzimanje hrane i pića sa Bilobil intense 120 mg
Bilobil intense 120 mg kapsule, tvrde možete uzimati neovisno o hrani. Do sada ne postoje izvještaji o
bilo kakvom utjecaju hrane i pića na djelovanje ginka. Ne preporučuje se uzimanje kapsula zajedno s
alkoholnim pićima.

Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Zbog manjka podataka o neškodljivosti upotrebe tokom trudnoće i dojenja, lijek se ne smije uzimati
tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ne postoje izvještaji o uticaju lijeka na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.

Uzimanje drugih lijekova sa Bilobil intense 120 mg
Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove,
uključujući lijekove koje ste dobili bez recepta.
Bilobil intense 120 mg kapsule, tvrde se ne preporučuju ako redovito uzimate lijekove koji sprečavaju
zgrušavanje krvi (npr. kumarinski antikoagulansi, acetilsalicilna kiselina, drugi nesteroidni protuupalni
lijekovi). Istovremeno liječenje ovim lijekovima može povećati rizik krvarenja.
Bilobil se ne preporučuje uzimati istovremeno sa efavirenzom (lijek za terapiju HIV infekcije), jer ginko
ekstrakt smanjuje koncentraciju efavirenza u krvi
Ako uzimate lijekove za liječenje epilepsije (npr. valproat, fenitoin), posavjetujte se s ljekarom prije
početka liječenja Bilobil intense 120 mg kapsulama, tvrdim.
Bilobil intense 120 mg kapsule, tvrde mogu uticati na metabolizam lijekova koji se metaboliziraju
preko citokrom P450 enzimatskog sistema. Ako uzimate bilo koji drugi lijek, posavjetujte se s
ljekarom prije uzimanja Bilobil intense 120 mg kapsula.
Ne preporučuje se uzimanje Bilobil intense 120 mg kapsula zajedno s ovim lijekovima.

Ostala upozorenja
Bilobil intense 120 mg sadrži laktozu i glukozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke
šećere, posavjetujte se s ljekarom prije nego uzmete ovaj lijek.

3.KAKO UZIMATI BILOBIL INTENSE 120 mg?

Ukoliko mislite da lijek Bilobil intense 120 mg suviše slabo ili suviše jako djeluje na Vaš organizam,

treba da se obratite ljekaru.

Uvijek uzimajte Bilobil intense 120 mg tačno kako Vam je rekao ljekar. Ako niste sigurni, provjerite s
ljekarom ili farmaceutom.

Blaga do umjerena demencija:
Uobičajena doza je 1 kapsula dva puta dnevno, najbolje ujutro i naveče.

Početni poremećaji protoka krvi u udovima:
Uobičajena doza je 1 kapsula jednom dnevno, najbolje ujutro. Kapsulu progutajte s tekućinom. Lijek
možete uzimati neovisno o hrani.
Prvi znakovi poboljšanja primjećuju se obično nakon mjesec dana. Za dugotrajniji učinak se
preporučuje, osobito kod starijih osoba, uzimanje kapsula u trajanju od najmanje tri mjeseca.
Nakon tri mjeseca pitajte svojeg ljekara ili farmaceuta trebate li nastaviti uzimati lijek.

Primjena kod djece i adolescenata
Nema dostupnih podataka o primjeni Bilobila kod djece i adolescenata ispod 18 godina starosti. Zbog
toga se Bilobil ne treba primjenjivati u ovoj starosnoj grupi.

Ako uzmete više Bilobil intense 120 mg nego što ste trebali

Do sada nema izvještaja o trovanju standardiziranim suhim ekstraktom lista Ginko biloba.

Ako ste zaboravili uzeti Bilobil intense 120 mg
Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu kapsulu.
Uzmite propuštenu dozu što je moguće prije, osim ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu. U tom
slučaju izostavite propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati Bilobil intense 120 mg
Ako prestanete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa vašim ljekarom ili farmaceutom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Bilobila intense 120 mg obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu.

4.MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Bilobil intense 120 mg može uzrokovati neželjena djelovanja.

Veoma rijetka (pojavljuju se kod manje od 1 korisnika na 10.000):

Glavobolja.

Blagi gastrointestinalni poremećaji.

Reakcije preosjetljivosti koje se manifestiraju kao svrbež, crvenilo i oticanje kože.

Krvarenje u probavnom traktu, krvarenje u mozgu, krvarenje u oku, osobito ako uzimate druge
lijekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (također pogledajte Uzimanje drugih lijekova).

U slučaju pojave reakcije preosjetljivosti, prestanite s uzimanjem ovih kapsula i zatražite savjet ljekara
ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.KAKO ČUVATI BILOBIL INTENSE 120 mg?
Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!
Lijek čuvajte pri temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage.
Lijek Bilobil intense 120 mg ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na
ambalaži. Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Rok trajanja lijeka
je 3 godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućno smeće. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu očuvanju okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Bilobil intense 120 mg?
Aktivna supstanca je suhi ekstrakt lista Ginko biloba. Svaka kapsula, tvrda sadži 120 mg ekstrakta
(kao suhi ekstrakt, pročišćen i kvantificiran) iz

Ginkgo biloba L., folium (list ginka) (35-67:1), što se

podudara sa:
26,4 do 32,4 mg flavonoida iskazanih kao flavonoglikozidi,
3,36 do 4,08 mg ginkolida A, B, C i
3,12 do 3,84 mg bilobalida.
Prvo ekstrakcijsko otapalo: aceton 60%

m/m.

Pomoćne supstance su: laktoza monohidrat, kukuruzni škrob, talk, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni
i magnezijev stearat (E572) u sadržaju kapsule

te željezov oksid, crni (E172), željezov oksid, crveni

(E172), željezov oksid, žuti (E172), titanijev dioksid (E171) i želatina u ovojnici kapsule.
Dodatna pomoćna supstanca u biljnom pripravku je raspršivanjem sušena tekuća glukoza.

Kako Bilobil intense 120 mg izgleda i sadržaj pakovanja?
Lijek je dostupan u kutijama od 20 i 60 kapsula, tvrdih u blisteru. Svaki blister sadrži 10 kapsula,
tvrdih. Kapsule su smeđe. Sadrže svijetlo do tamno smeđi prašak s vidljivim tamnijim česticama i
mogućim malim grudvicama

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ
KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Republika Slovenija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Republika Slovenija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Krka Farma d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125A, BiH

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Bilobil intense 120 mg, 20 kapsula, tvrdih: 04-07.3-2-4130/15 od 11.11.2015.
Bilobil intense 120 mg, 60 kapsula, tvrdih: 04-07.3-2-4131/15 od 11.11.2015.