BISOPROLOL PharmaS

BISOPROLOL PharmaS 5 mg tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
bisoprolol
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C07AB07 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

BISOPROLOL PHARMAS
5 mg tableta

bisoprolol

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugIma.

Drugime ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima

Sadržaj uputstva:
1. ŠTA JE LIJEK Bisoprolol PharmaS tablete I ČEMU JE NAMIJENJEN?
2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI Bisoprolol PharmaS tablete
3. KAKO UZIMATI Bisoprolol PharmaS tablete
4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA
5. KAKO ČUVATI Bisoprolol PharmaS tablete
6. DODATNE INFORMACIJE

1. ŠTA JE LIJEK BISOPROLOL PHARMAS I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Bisoprolol je potentni, visoko-selektivni beta-blokator koji ne posjeduje intrinzičnu simpatomimetsku
aktivnost. Kao što je slučaj i sa drugim beta-blokatorima, mehanizam djelovanja lijeka u terapiji
hipertenzija nije dovoljno poznat. Međutim, poznato je da bisoprolol značajno smanjuje aktivnost
renina u plazmi.

Kod bolesnika sa anginoznim napadima, blokada beta receptora dovodi do oporavka srčanih funkcija
putem smanjenja srčanih potreba za kiseonikom

Bisoprolol pripada grupi beta-blokatora. Ovaj lijek se koristi u terapiji visokog krvnog pritiska i za
terapiju hronične angine pektoris.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI Bisoprolol PharmaS tablete
Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj
metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

KADA NE SMIJETE UZIMATI LIJEK
- U slučaju akutne srčane slabosti ili ako se prima terapija u slučaju dekompenzacije srca
- Slaba, iregularna ili usporena srčana aktivnost
- Hipotenzija
- Ozbiljni slučajevi astme ili drugi ozbiljni poremećaji disanja
- Oboljenja krvi
- Poremećaji periferne cirkulacije sa posljedičnom ukočenošću prstiju ruku i nogu
- Preosetljivost (alergija) na bilo koji od njegovih sastojaka
- Tumor srži nadbubrežne žljezde (hipertenzija, povećana frekvencija srčanog rada, glavobolja)
- Ako se prima floktafenin (analgetik) ili sultoprid (antipsihotik)

UPOZORENJA I MJERE OPREZA
Kod upotrebe bisoprolola posebno treba biti obazriv u sljedećim slučajevima:
- Ako imate astmu ili druge poremećaje disanja
- Ako imate šećernu bolest (nizak nivo šećera u krvi može biti maskiran primjenom lijeka)
- Ako imate oboljenja kao što je Graves-ovo oboljenje (prisustvo povišenih koncentracija tireoidnih

hormona)

- Potreba za rigoroznom dijetom
- Potreba za imunosupresivnom terapijom (transplantacija organa)

- Ako imate iregularan srčani ritam ili poremećaje cirkulacije (Raynaud-ov sindrom-praćen

ukočenošću prstiju ruku i nogu)

- Pojava iznenadnog bola u grudima ili blage forme angine pektoris
- Ako imate tumor srži nadbubrežne žljezde (hipertenzija, ubzani puls i glavobolja). Ovi poremećaji

moraju biti liječeni prije primjene Bisoprolola.

- Ako imate psorijazu ili ste ranije liječeni od ovog oboljenja (ozbiljne lezije kože)
- Ako se pripremate za neki operativni zahvat morate upozoriti lekara da primate Bisoprolol

Ovaj lijek može dovesti do pogoršanja alergijskih reakcija. Ovaj lek posjeduje aktivnu supstancu koja

daje pozitivan test tokom antidoping kontrole. Ovaj lek sadrži laktozu ali je, obzirom na količinu laktoze

po jednoj tableti, mala vjerovatnoća izazivanja alergijskih reakcija. Ako primate terapiju zbog srčanih

poremećaja, terapiju ne smijete naglo prekidati. Doza mora biti smanjivana postepeno. Najbolji savjet

daće vaš lekar.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ne uzimajte ovaj lijek ako već koristite lijek koji u svom sastavu ima amiodaron.

UZIMANJE LIJEKA BISOPROLOL PHARMAS SA HRANOM ILI PIĆIMA
Lijek se može uzimati tokom obroka.

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU
Bisoprolol tablete SE NE PREPORUČUJU za upotrebu kod žena koje su trudne ili koje doje

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I
MAŠINAMA
Lijek ne utiče na sposobnost upravljanja automobilom ili na sposobnost rukovanja složenim
mašinama. Ipak, prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom.

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM SUPSTANCAMA KOJE SADRŽI LIJEK
Bisoprolol tablete sadrže mliječni šećer (laktozu). Ako Vam jeVaš ljekar rekao da ne podnosite neke
vrste šećera, konsultujte se sa njim prije nego što započnete sa upotrebom ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI Bisoprolol PharmaS tablete

Ukoliko mislite da lijek BISOPROLOL PHARMAS suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam,

obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Hipertenzija
Bisoprolol tablete od 5 mg su namijenjene za oralnu primenu.

Terapija je individualna. Preporuka je da početna doza bude započeta sa najmanjom preporučenom
dozom. Kod nekih pacijenata 5 mg/dnevno predstavlja dobar izbor kada je riječ o početnom doziranju.
Uobičajena doza je 10 mg jedanput dnevno, a maksimimalna preporučena doza je 20 mg jedanput
dnevno.

Hronična stabilna angina pektoris
Preporučuje se početna doza od 1,25 mg/dnevno 1 x ujutro, u trajanju od 7 dana.
Ukoliko nije postignut zadovoljavajući terapijski odgovor moguće je doziranje od 2,5 mg/dnevno 1x
ujutro, u trajanju od 7 dana.
Ukoliko nije postignut zadovoljavajući terapijski odgovor moguće je doziranje od 3,75 mg/dnevno 1x
ujutro, u trajanju od 7 dana.
Ukoliko nije postignut zadovoljavajući terapijski odgovor moguće je doziranje od 5 mg/dnevno 1x
ujutro, u trajanju od 4 nedelje.
Ukoliko nije postignut zadovoljavajući terapijski odgovor moguće je doziranje od 10 mg/dnevno 1x
ujutro, u trajanju od 4 nedelje. Ova doza predstavlja istovremeno i maksimalnu dnevnu dozu.

U slučaju postizanja zadovoljavajućeg terapijskog odgovora sa bilo kojom od gore navedenih doza,
tadoza predstavlja dozu za kontinuiranu terapiju.

Bolesnici sa bubrežnim oboljenjima
Kod bolesnika sa ozbiljnim oštećenjem bubrežnih funkcija (klirens kreatinina <20 ml/min) maksimalna
doza iznosi 10 mg jedanput dnevno. Ova doza može biti podeljena na dva dela (2 x 5 mg).

Bolesnici sa oboljenjem jetre

Nije potrebno redukovati doze. Konsultujte vašeg ljekara prije započinjanja terapije.

Starije osobe

Obično nije potrebno redukovati doze. Preporučuje se započinjanje terapije sa najmanjom mogućom

dozom.
Djeca do 12 godina i adolescenti
Ne preporučuje se primena lijeka.

Vaš ljekar će Vas posavjetovati koliko dugo da uzimate lijek BISOPROLOL PHARMAS

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka BISOPROLOL PHARMAS nego što bi trebalo, odmah razgovarajte
sa Vašim ljekarom ili farmaceutom!

U tom slučaju, preostale tablete i ovo uputstvo za njihovu upotrebu ponesite sa sobom, tako da
medicinsko osoblje bude tačno obavješteno koji ste lijek uzeli više nego što je trebalo.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK BISOPROLOL PHARMAS

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Zato u slučaju da ste preskočili jednu dozu, uzmite preporučenu dozu čim se toga sjetite, osim ako se
vreme za uzimanje sledeće doze nije približilo. U tom slučaju sačekajte to vijreme.

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK BISOPROLOL PHARMAS
Obustavljanje terapije ne smije biti naglo osim ako se to jasno ne naznači. Postoji rizik od infarkta
miokarda i posljedične smrti ako se terapija naglo prekine kod bolesnika sa ishemičnim oboljenjem
miokarda.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA
Kao i drugi lekovi, Bisoprolol tablete mogu izazvati neželjena dejstva. Tokom terapije možete doživjeti
neka od sljedećih neželjenih dejstava:

Česta:

Osjećaj hladnoće ili ukočenost ekstremiteta (prsti na rukama i nogama, uši i nos), češća pojava

grčeva nogu tokom kretanja, nizak nivo šećera u krvi

Umor, iscrpljenost, vrtoglavica, glavobolja (posebno na početku terapije), obično su blagog

karaktera i često nestaju tokom 1-2 nedelje

Muka, povraćanje, rijetka stolica, bol u stomaku, zatvor.

Nizak krvni pritisak

Relativno rijetka:

Mišićna slabost, grčevi i bolovi u zglobovima

Spora ili iregularna srčana aktivnost

Poremećaji spavanja

Bolesnici sa astmom ili oni koji, iz istorije bolesti, imaju podatke o disajnim oboljenjima mogu imati

teškoće sa disanjem

Blaga glavobolja, posebno prilikom naglog ustajanja

Rijetka:

Noćne more, halucinacije, depresija

Alergijske reakcije (svrab, crvenilo kože, osip po koži)

Smanjenje seksualnog potencijala

Oštećenje sluha, zaptivenost nosa

Smanjeno lučenje suza (posebno kod bolesnika koji koriste kontaktna sočiva), svrab ili crvenilo

očiju

Lijek može dovesti do pogoršanja psorijaze ili izazvati osip sličan onome koja se viđa kod psorijaze,

gubitak kose

Ukoliko primjetite bilo koje gore navedene simptome ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u

ovom uputstvu, obavestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI Bisoprolol PharmaS tablete
Lijek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25ºC.
Čuvati lijek BISOPROLOL PHARMAS van domašaja djece!

Rok upotrebe
3 godine.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju

6.DODATNE INFORMACIJE
Kako Bisoprolol PharmaS tablete
izgledaju i kako su pakirane
Bisoprolol PharmaS tableta od 5 mg sadrži: bisoprolol - hemifumarat

5 mg

Tablete Bisoprolola PharmaS od 5mg su svijetlo-žute boje, okrugle, bikonveksne, sa znacima BI i 5

utisnutim sa svake strane podione linije na jednoj strani i bez oznaka na drugoj (suprotnoj) strani.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
PharmaS d.o.o. Beograd
Viline vode bb, Beograd, Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
PharmaS d.o.o. Beograd
Industrijska zona bb Bagljaš Aerodrom, Zrenjanin, Srbija

Nosila dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
PharmaS d.o.o. Sarajevo
Pijačna 14 K, 71 000 Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
30 x 5 mg: 04-07.3-2-376/16 od 22.07.2016.