CAFFETIN MENSTRUAL

CAFFETIN MENSTRUAL 200 mg tableta

10 film tableta (1 PVC/Al - blister sa 10 tableta) u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
200 mg tableta M01AE01 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CAFFETIN MENSTRUAL

200 mg

film tableta

ibuprofen

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da ga pažljivo koristite da
biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije tri dana, morate se obratiti svom
ljekaru.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Caffetin menstrual i za šta se koristi

2.

Prije nego što počnete da uzimate Caffetin menstrual

3.

Kako uzimati Caffetin menstrual

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Caffetin menstrual

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE CAFFETIN MENSTRUAL I ZA ŠTA SE KORISTI
Caffetin menstrual sadrži aktivnu supstancu ibuprofen i pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih
lijekova (NSAIL) koji ublažavaju bol.
Caffetin menstrual se primjenjuje kod odraslih i djece starije od 12 godina za simptomatsko liječenje
menstrualnog bola i simptome kao što su grčevi, mišićni bolovi, bol u leđima, glavobolja itd.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE CAFFETIN MENSTRUAL

Nemojte uzimati lijek Caffetin menstrual:
 Ako ste alergični (preosjetljivi) na ibuprofen ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledajte dio 6.
„Dodatne informacije“), ili na aspirin i na ostale nesteroidne antiinflamatorne lijekove,
 Ako imate (ili ste imali dvije ili više epizoda) čir na želucu, peptički ulkus (čir na želucu ili
dvanaestopalačnom crijevu), perforaciju, krvarenje,
 Ako ste imali pogoršanje stanja astme, kožni osip, svrbež i curenje iz nosa usljed primjene
ibuprofena, aspirina i drugih sličnih lijekova,
 Ako ste imali krvarenje iz gastrointestinalnog sistema ili perforaciju posebno ako su povezani sa
prethodnim uzimanjem nesteroidnih antiinflamatornih lijekova (NSAIL),
 Ako uzimate druge NSAIL ili analgetike (lijekove protiv bolova) ili aspirin više od 75 mg dnevno,
 Ako imate teško oboljenje jetre ili bubrega,
 Ako imate ozbiljne probleme sa srcem, visokim krvnim pritiskom ili poremećaj koagulacije krvi,
 Ako imate teškoće sa disanjem,
 Ako ste u zadnjem tromjesečju trudnoće.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa svojim ljekarom ili

farmaceutom.

Upozorenja i mjere opreza
Prije nego što uzmete Caffetin menstrual razgovarajte sa ljekarom ili sa farmaceutom:
 Ako imate ili ste imali bronhijalnu astmu,
 Ako imate problema sa bubrezima, srcem, jetrom ili sa crijevima,
 Ako imate povišen holesterol u krvi, ili ako ste imali srčani ili moždani udar,
 Ako ste imali ili imate gastrointestinalne bolesti (kao ulcerativni kolitis ili Kronova bolest),

 Ako imate sistemski eritematozni lupus (SLE) – bolest imunološkog sistema koja se ispoljava
bolovima u zglobovima ili na ostalim promjenama na organima
 Ako ste pušač
 Ako ste trudni ili planirate trudnoću

Lijekovi kao što je ibuprofen mogu povećati rizik od srčanog udara („infarkt miokarda”) ili moždanog
udara. Rizik se povećava povećanjem doze i produženjem perioda liječenja. Nemojte prekoračiti
preporučenu dozu ili trajanje liječenja.
Ukoliko imate bolest srca ili ste ranije imali moždani udar ili imate rizik za pojavu ovih oboljenja (kao
npr. povišeni krvni pritisak, dijabetes, povišeni holesterol ili ste pušač), obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Caffetin menstrual

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Za smanjenje rizika od pojava neželjenih dejstava lijek Caffetin menstrual ne treba da se uzima
zajedno sa ostalim lijekovima koji sadrže NSAIL (npr. aspirin, ibuprofen itd.).
Izbjegavajte uzimanje ovog lijeka sa:

 kortikosteroidima,
 kinolonskim antibioticima,
 lijekovima protiv zgrušavanja krvi (antikoagulansi, kao npr. varfarin),
 lijekovima protiv visokog krvnog pritiska i lijekovima za izbacivanje viška tečnosti iz organizma
(diuretici),
 lijekovima za liječenje srčane slabosti (npr. glikozidi),
 lijekovima koji privremeno potiskuju imunitet (metotreksat, ciklosporin, takrolimus),
 lijekovima za liječenje manije i depresije (soli litijuma ili SSRI),
 lijekovima za prekid trudnoće (mifepriston)
 zidovudinom (antivirusni lijek).

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Caffetin menstrual
Caffetin menstrual tablete se mogu uzimati sa hranom i poslije obroka.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Ako ste trudni, mislite da ste trudni, planirate trudnoću ili ako dojite, prije nego što uzmete ovaj lijek
treba da razgovarate sa svojim ljekarom.
Caffetin menstrual pripada grupi lijekova koji mogu uticati na smanjenje plodnosti žene, koje je
reverzibilno i uticaj lijeka prestaje poslije prekida terapije.

Upravljanje vozilima i mašinama
Poslije kratkotrajne primjene i primjene u preporučenim dozama nisu uočena djelovanja na
sposobnosti za vožnju ili rada sa opasnim mašinama.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Caffetin menstrual
Caffetin menstrual sadrži boju Sunset žuto FCF Al. (E110) i boju ponceau 4R sa aluminijumskim
sjajem (E124), koje mogu izazvati alergijske reakcije.

3. KAKO UZIMATI LIJEK CAFFETIN MENSTRUAL

Lijek je namijenjen za kratkotrajnu primjenu. Treba uzimati najmanju dozu tokom najkraćeg perioda
potrebnog za ublažavanje simptoma.

Odrasli i djeca koja imaju više od 12 godina:
Uzeti jednu ili dvije tablete zajedno sa vodom, ako je potrebno do tri puta dnevno. Interval između
pojedinačnih doza je najmanje četiri sata. Ne treba da se prekorači doza od šest tableta u toku 24
sata.
Preporučljivo je da se tablete Caffetin menstrual uzimaju sa hranom ili poslije obroka.
Ne uzimajte lijek duže od tri dana, osim ukoliko Vam ljekar nije drugačije preporučio.

Ne preporučuje se primjena kod djece mlađe od 12 godina.

Ako uzmete više lijeka Caffetin menstrual nego što treba

Ako ste uzeli više lijeka Caffetin menstrual nego što je trebalo može se pojaviti mučnina i pospanost.
Trebalo bi da odmah potražite savjet ljekara u slučaju predoziranja, čak i ako se osjećate dobro.

Ako ste zaboravili uzeti Caffetin menstrual

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Molimo Vas da pogledate gore navedeno uputstvo kako se ovaj lijek koristi i ne uzimajte više od
preporučenog.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Caffetin menstrual, obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Caffetin menstrual može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod

svih.

Ako se pojave sljedeći znaci i simptomi, prekinite uzimanje lijeka i javite se svom ljekaru ili idite u hitnu
pomoć najbliže bolnice
:
Znaci krvarenja iz crijeva, kao što su jaki bolovi u stomaku, stolica crne boje, povraćanje krvi ili
crnog sadržaja koji podsjeća na talog kafe.
Znaci alergijskih reakcija koje su veoma rijetke ali i veoma ozbiljne, kao što su pogoršanje astme,
zviždanje u grudima nepoznatog porijekla i osjećaj gubitka daha, oticanje lica, jezika, grla, teškoće sa
disanjem, ubrzan rad srca, opadanje krvnog pritiska koji vodi do stanja šoka.
Teške kožne reakcije, kao što je osip koji može da se širi po cijelom tijelu, perutanje, plikovi ili
ljuštenje kože. Ovo može da se desi i prilikom prvog uzimanja ovog lijeka.

Učestalost neželjenih dejstava definisana je kao: vrlo često (≥ 10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje
često (≥ 1/1.000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10.000 i <1/10.00), vrlo rijetko (> 1/10.000), nepoznato (ne
može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Sljedeća neželjena dejstva se mogu pojaviti:

Manje česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika, ali kod više od
jednog na 1.000 korisnika):
 glavobolja,
 mučnina, bol u stomaku, poremećaj varenja,
 osip kože sa svrbežom ili bez svrbeža.

Rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika, ali kod više od jednog
na 10.000 korisnika:
 proliv, flatulencija (naduvenost stomaka), zatvor, povraćanje.

Vrlo rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 10.000 korisnika, ali kod više od
jednog na 100.000 korisnika):
 čir na želucu, bol u stomaku (gastritis), čirevi u ustima,
 ukočenost vrata,
 problemi sa jetrom ili sa bubrezima pridružene sa oticanjem ruku i nogu,
 promjene u krvnoj slici. Prvi znaci su groznica, simptomi slični prehladi, zapaljenje grla, čirevi u
ustima, glavobolja, ukočenost vrata, povraćanje, neobjašnjeno krvarenje i modrice ili teška
iscrpljenost.

Tokom istovremene upotrebe sa NSAIL prijavljeni su otoci, povišen krvni pritisak i slabost srca.
Lijekovi kao što je Caffetin menstrual mogu biti povezani sa lakim povećanjem rizika od srčanog
udara („infarkt miokarda”) ili moždanog udara (pogledati odjeljak „Upozorenja i mjere opreza“).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI CAFFETIN MENSTRUAL
Caffetin menstrual morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Rok trajanja: tri (3) godine.
Caffetin menstrual se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja
odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25

C.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Caffetin menstrual
sadrži
 Aktivna supstanca je ibuprofen-lizin.
Jedna film tableta sadrži 200 mg ibuprofena (u obliku ibuprofen-lizina 342 mg).
 Pomoćne supstance su:

Tabletno jezgro: silificikovana mikrokristalna celuloza; kopovidon; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-

dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; talk.

Film obloga:

Opadry II pink (hipromeloza; titan-dioksid (E171); polidekstroza; talk; maltodekstrin; trigliceridi srednje
dužine lanaca; boja E124; boja E110; boja E132)
Opadry fx silver (karboksimetilceluloza-natrijum; maltodekstrin; dekstroza monihidrat; Mica/Titan-
dioksid; lecitin (soja)).

Kako Caffetin menstrual izgleda i sadržaj pakovanja
Caffetin menstrual tablete su svijetloružičaste sa srebrnim sjajem, duguljaste, bikonveksne film
tablete, sa prelomnom crtom na jednoj strani.
Film tablete su pakovane u blistere (alu-folije/PVC folije), perforirane za individualne doze, svaki
blister sadrži 10 film tableta.
Kartonska kutija sadrži 10 film tableta (1 blister) i uputstvo za pacijenta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača (administrativno sjedište),
Alkaloid AD – Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija
tel. +389 2 3104 000
fax. +389 2 3104 021

www.alkaloid.com.mk

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Alkaloid AD – Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija
tel. +389 2 3104 000
fax. +389 2 3104 021

www.alkaloid.com.mk

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
ALKALOID doo Sarajevo
Isevića sokak 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
CAFFETIN MENSTRUAL, film tableta, 10x200mg: 04-07.10-4513/13 od 25.07.2014.