CEFAZ

CEFAZ 500 mg viala

5 bočica sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji

Supstance:
ceftazidim
Jačina ATC Oblik
500 mg viala J01DD02 prašak za rastvor za injekciju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CEFAZ 500 mg prašak za rastvor za injekciju
CEFAZ 1 g prašak za rastvor za injekciju

ceftazidim

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Cefaz i za šta se koristi

2.

Prije nego što počnete uzimati Cefaz

3.

Kako se lijek Cefaz upotrebljava

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Cefaz

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE CEFAZ I ZA ŠTA SE KORISTI

Cefaz sadrži aktivnu supstancu ceftazidim, koja je antibiotik koji pripada klasi cefalosporina. Djeluje
tako što uništava bakterije koje uzrokuju infekcije. Cefaz je širokospektralni antibiotik koji se koristi u
liječenju bakterijskih infekcija kod odraslih i djece (uključujući i novorođenčad).

Cefaz je namijenjen liječenju ozbiljnih bakterijskih infekcija:

pluća i grudnog koša,

pluća i bronhija kod pacijenata sa cističnom fibrozom,

mozga (meningitis),

uva,

urinarnog trakta,

kože i mekih tkiva,

abdomena i abdominalnog zida (peritonitis),

kostiju i zglobova.

Cefaz se takođe može koristiti :
Kako bi se spriječile infekcije tokom operacije prostate kod muškaraca,

U terapiji pacijenata sa niskim brojem bijelih krvnih ćelija (neutropenija) koji imaju povišenu

tjelesnu temperaturu zbog bakterijske infekcije.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE CEFAZ

Ne smijete dobivati lijek Cefaz:

ako ste alergični (preosjetljiv) na ceftazidim ili bilo koji drugi sastojak lijeka (pogledati odjeljak 6.
„Dodatne informacije“),

ako ste ikada imali ozbiljnu alergisku reakciju na neki drugi antibiotik (penicilin, monobaktami i
karbapenemi), jer možete biti alergični i na Cefaz.

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ako mislite da se nešto od gorenavedenog odnosi na Vas. U

tom slučaju nemojte primati lijek Cefaz.

Budite posebno oprezni sa lijekom Cefaz
Tokom terapije sa ovim lijekom, obratite pažnju na pojavu određenih simptoma kao što su alergijske
reakcije, poremećaji nervnog i gastrointestinalnog sistema npr. proliv. Ovo će smanjiti rizik od
potencijalnih problema. Pogledati odjeljak

„Stanja na koja trebate obratiti pažnju“ u odjeljku 4.

Ako ste imali alergijsku reakciju na neki drugi antibiotik, moduće je da ste alergični i na Cefaz.

Ako treba da obavite neke pretrage krvi ili urina
Cefaz može imati uticaja na rezultate nalaza šećera u urinu i na rezultate krvnog testa koji se naziva

Coombs-ov test.

Ako radite ove pretrage:

Recite osobi koja uzima uzorke za analizu da primate lijek Cefaz.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Cefaz
Obavijestite svog ljekara ako uzimate ili ćete početi uzimati druge lijekove, uključujući lijekove koje se
mogu nabaviti bez recepta.
Lijek se ne bi trebao primjenjivati bez prethodne konsultacije sa Vašim ljekarom ako već uzimate:
 antibiotik pod nazivom

hloramfenikol,

 aminoglikozide - vrsta antibiotika, kao što su: gentamicin, tobramicin,
 lijekove za izmokravanje (diuretike), kao što je furosemid.

Ukoliko se ovo odnosi na Vas, obavijestite Vašeg ljekara.

Trudnoća i dojenje

Posavetujte se sa Vašim ljekarom prije početka terapije sa lijekom Cefaz.

ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću

ukoliko dojite.

Ljekar će procijeniti koristi liječenja sa ovim lijekom u odnosu na rizik za bebu.

Upravljanje vozilima i mašinama
Cefaz može izazvati neželjena dejstva, kao na primjer vrtoglavicu, koja može uticati na Vašu
sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Nemojte voziti ili upravljati mašinamaukoliko ste
primjetili ovo neželjeno dejstvo.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Cefaz
Jedna bočica praška za rastvor za injekciju od 500 mg sadrži natrijum u količini od 26 mg, odnosno
jedna bočica praška za rastvor za injekciju od 1 g sadrži natrijum u količini od 52 mg. O tome treba
voditi računa kod bolesnika sa ograničenim unosom natrijuma.

3. KAKO SE LIJEK CEFAZ UPOTREBLJAVA

Lijek Cefaz će Vam dati ljekar ili medicinska sestra direktno u venu (intravenski) ili u mišić
(intramuskularno). U nekim slučajevima može se davati „kap po kap“, tj. infuzijom (intravenska
infuzija).S obzirom na to da je Cefaz u obliku praška, prije davanja se mora rastvoriti pomoću vode za
injekcije ili odgovarajuće infuzijske tekućine. To čine ljekari ili medicinske sestre.

Preporučena doza
Va

š ljekar će odlučiti koja je odgovarajuća doza lijeka Cefaz za Vas i ona zavisi od ozbiljnosti i vrste

infekcije; dali već koristite neki antibiotik;Vaše težine i starosne dobi; funkcija Vaših bubrega.

Novorođenčad (od 0 do 2 mjeseca)
25 mg do 60 mg po kilogramu tjelesne težine dnevno, podijeljeno u dvije pojedinačne doze.
Bebepreko 2 mjeseca i djeca čija je tjelesna težina ispod 40 kg
100 mg do 150 mg po kilogramu tjelesne težine dnevno, podijeljeno u tri doze. Maksimalna dnevna
doza iznosi 6 g.
Odrasli i djeca tjelesne težine 40 kg ili više
1 g do 2 g Cefaza tri puta dnevno. Maksimalna dnevna doza iznosi 9 g.
Pacijenti koji imaju više od 65 godina
Dnevna doza ne bi trebalo prelaziti 3 g dnevno, naročito kod pacijente koji imaju više od 80 godina.
Pacijenti sa oštećenjem bubrega
Ukoliko imate problema sa bubrezima, možete primiti drugačiju dozu lijeka Cefaz od uobičajene.
Ljekar ili medicinska sestra će odrediti odgovarajuću dozu za Vas, u ovisnosti od ozbiljnost Vaše
bubrežne bolesti Vaš Ljekar će oprezno pratiti Vaše stanje i možda će zahtijevati češće kontrolne

testove bubrežne funkcije.

Ako uzmete više lijeka Cefaz nego što treba
Ako ste slučajno dobili više lijeka nego što Vam je prepisano, odmah se obratite svom ljekaru ili se
uputite najbližoj bolnici.

Ako ste propustili dozu lijeka Cefaz
Ako ste propustili injekciju, trebate je primiti što je prije moguće. Nemojte uzeti duplu dozu (dvije
injekcije u isto vrijeme) kako bi nado mjestili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati Cefaz
Nemojte prestati uzimati lijek Cefaz, ukoliko Vam ljekar nije tako rekao.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća

ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Cefaz, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Cefaz može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Stanja na koja trebate obratiti pažnju
Sljedeća ozbiljna neželjena dejstva su se dogodila kod malog broja ljudi, ali njihova tačna
učestalostje nepoznata:

 Ozbiljne alergijske reakcije. Znaci uključuju: uzdignut osip koji svrbi, oticanje ponekad lica ili usta
što dovodi do otežanog disanja,
 Osip po koži, koji može biti u obliku plikova i izgleda kao male mete (centralna tamna tačka
okružena blijedim područjem sa tamnim prstenom oko ruba), osip rasprostranjen po cijelom tijelu s
mjehurima i ljuštenjem kože (to mogu biti znakovi
Stivens−Džonsonovog sindroma ili toksične epidermalne nekrolize),
 poremećaji nervnog sistema: tremor, grčevi i, u nekim slučajevima koma.
Ova neželjena dejstva su se dogodila kod pacijenata kod kojih je bila primijenjena previsoka doza,
posebno kod pacijenata sa oštećenjem bubrega.
 Bilo je rijetkih prijava ozbiljne reakcije preosjetlivosti s ozbiljnim osipom koji može biti praćen sa
groznicom, umor, oticanje lica ili limfnih

žlijezda, povećan broj eozinofila (vrsta belih krvnih ćelija),

efekti na jetri, bubrega ili pluća (reakcija koja se naziva DRESS)

Ukoliko imate neki od navedenih simptoma, odmah se obratite Vašem

ljekaru ili drugom

medicinskom osoblju.

Česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba):

proliv,

otok i crvenilo duž vena ,

crveni, uzdignuti osip po koži koji može da svrbi,

bol, osjećaj pečenja, oticanje ili upala na mjestu primanja injekcije.

Posavetujte se sa Vašim ljekarom ukoliko primijetite neko od ovih neželjenih dejstava.

Česta neželjena dejstva koja se mogu javiti u Vašim nalazima krvi:

povećan broj jedne vrste bijelih krvnih ćelija (eozinofilija),

povećan broj ćelija koje omogućavaju zgrušavanju krvi (trombociti),

povišene vrijednosti jetrenih enzima.

Manje česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 100 osoba):

upala donjeg dijela debelog crijeva (kolona), koja može biti bolna ili se može javiti dijareja
(proliv) koja ponekad sadrži krv,

gljivična infekcija sluznice usta ili vagine,

glavobolja,

vrtoglavica,

bol u stomaku,

mučnina i povraćanje,

groznica i drhtavica

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ukoliko primijetite neko od ovih neželjenih dejstava.

Manje česta neželjena dejstva koja se mogu javiti u Vašim nalazimakrvi:

Sniženje broja bijelih krvnih ćelija,

Sniženje broja krvnih pločica- trombocita, (ćelije koje pomažu u zgrušavanju krvi),

Povećanjevrijednosti uree, urea nitrogena iliserumskog kreatinina u krvi.

Vrlo rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10.000 osoba):
• Upala ili insuficijencija bubrega

Ostala neželjena dejstva:
Ostala neželjena dejstva koja su se dogodila kod malog broja pacijenata, ali je njihova tačna
učestalost nepoznata:
 upala i insuficijencija bubrega,
 žmarci i trnci,
 neugodan okus u ustima,
 žuta obojenost kože i bionjača.

Ostala neželjena dejstva koja se mogu javiti u Vašim pretragama krvi:
 crvene krvne ćelije se prebrzo razgrađuju
 povećan broj određene vrste bijelih krvnih ćelija (limfocitoza),
 ozbiljno smanjenje broja bijelih krvnih ćelija (agranulocitoza).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI CEFAZ

Cefaz morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Cefaz se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi se na
zadnji dan tog mjeseca.
Bočicu čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svjetlosti na temperaturi do 25˚C.
Vaš ljekar, farmaceut ili medicinska sestra će znati kako ispravno uskladištiti Cefaz.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je
pitati farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva
okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Cefaz sadrži
 Aktivna supstanca je ceftazidim
Jedna bočica sadrži 500 mg ceftazidima (ekvivaletno 582 mg ceftazidim-pentahidrata).
Jedna bočica sadrži 1 g ceftazidima (ekvivaletno 1,164 g ceftazidim-pentahidrata).

 Pomoćna supstanca je natrijum karbonat

Kako Cefaz izgleda i sadržaj pakovanja

Cefaz 500 mg i 1 g prašak za rastvor za injekciju je bijeli do krem boje kristalni prašak.

Cefaz prašak za rastvor za injekciju nalazi se u 10 ml staklenoj bočici, zatvorenoj sa bromobutil
gumenim čepom.
Kartonska kutija sadrži 5 bočica sa praškom za rastvor za injekciju i uputstvo za upotrebu.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi (ZU) sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

7. PROIZVOĐAČ
ALKALOID AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12
Skoplje, Republika Makedonija
tel. + 389 2 310 40 00
www.alkaloid.com.mk

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
ALKALOID AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12
Skoplje, Republika Makedonija
tel. + 389 2 310 40 00
www.alkaloid.com.mk

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
ALKALOID, d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak 4b,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Datum revizije uputstva
Septembar, 2015.godine

Broj i datum rješenja
Cefaz 500 mg prašak za rastvor za injekciju

broj rješenja: 04-07.3-2-1596/15 datum: 25.09.2015.

Cefaz 1 g prašak za rastvor za injekciju

broj rješenja: 04-07.3-2-1597/15 datum: 25.09.2015.

INFORMACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

CEFAZ 500 mg prašak za rastvor za injekciju

CEFAZ 1 g prašak za rastvor za injekciju

Slijedeće informacije su namijenjene isključivo za medicinske profesionalce

Doziranje i način primjene

Način primjene:
Doza lijeka zavisi od težine, osjetljivosti, mjesta i tipa infekcije, i od starosti, i renalne funkcije
pacijenta.

Cefaz u dozi od 500 mg treba davati intravenskom injekcijom ili dubokom intramuskulnom injekcijom.
Kao mjesta za intramuskularnu injekciju preporučuju se gornji vanjski kvadrant gluteusa maksimusa i
lateralni dio bedra. Rastvori ceftazidima mogu se davati direktno u venu.
Standardni preporučeni način primjene je intermitentnim intravenskim injekcijama. Intramuskularnu
primjenu treba razmotriti samo ako intravenska primjena nije moguća ili je za pacijente manje
prikladna.
Cefaz u dozi od 1 g treba davati intravenskom injekcijom, ili infuzijom, ili dubokom intramuskularnom
injekcijom. Kao mjesta za intramuskularnu injekciju preporučuju se gornji vanjski kvadrant gluteusa

maksimusa i lateralni dio bedra. Rastvori ceftazidima mogu se davati direktno u venu ili se može
uštrcati u cjevčicu sistema za parenteralnu primjenu, ako pacijent parenteralno prima tekućinu.
Standardni preporučeni način primjene je intermitentnim intravenskim injekcijama ili kontinuiranom
intravenskom infuzijom. Intramuskularnu primjenu treba razmotriti samo ako intravenska primjena
nije moguća ili je za bolesnika manje prikladna.

Doziranje

Odrasli i djeca ≥ 40 kg

IPovremena upotreba

Infekcija

Doza koja se upotrebljava

Bronho-pulmonarne infekcije kod
pacijenata sa cističnom fibrozom

100 mg/kg/dan do 150 mg/kg/dan svakih
osam sati, maksimalno 9 g/dan

Febrilna neutropenija
Bolnička pneumonija
Bakterijski meningitis
Bakterijemija*

2 g svakih 8 sati

Infekcija kostiju i zglobova
Komplikovane infekcije kože i mekog tkiva

Komplikovane intraabdominalne infekcije

Peritonitis povezan sa dijalizom kod
pacijenata na CAPD

1 g do 2 g svakih 8 sati

Komplikovane infekcije urinarnog trakta

1 g do 2 g svakih 8 ili 12 sati

Perioperativna profilaksa kod
transuretralne resekcije prostate (TURP)

1 g pri uvođenju u anesteziju, a druga doza
prilikom odstranjivanja katetera

Hronična gnojna upala srednjeg uva

Maligna upala vanjskog uva

1 g do 2 g svakih 8 sati

Kontinuirana infuzija
Infekcija

Doza koja se upotrebljava

Febrilna neutropenija
Bolnička pneumonija
Bronho-pulmonarne infekcije kod
pacijenata sa cističnom fibrozom

Bakterijski meningitis
Bakterijemija*
Infekcija kostiju i zglobova
Komplikovane infekcije kože i mekog tkiva

Komplikovane intra-abdominalne infekcije

Peritonitis povezan sa dijalizom kod
pacijenata na CAPD

Udarna doza od 2 g, nakon koje sledi
kontinuirana infuzija od 4 g do 6 g svaka 24
sata

1

Kod odraslih pacijenata sa normalnom bubrežnom funkcijom nije bilo neželjenih

dejstava prilikom primjene doze od 9 g/dan
*Koja je povezana ili se sumnja da je povezana sa bilo kojom od infekcija navedenih u
dijelu 4.1.

Djeca < 40 kg

Dojenčad i mala djeca > 2
mjeseca, te djeca < 40 kg

Infekcija

Uobičajena doza

Povremena upotreba

Komplikovane infekcije
urinarnog trakta
Hronična gnojna upala
srednjeg uva

Maligna upala vanjskog uva

100 mg/kg/dan do 150
mg/kg/dan podijeljeno
u tri podijeljene doze,
maksimalno 6 g/dan

Djeca s neutropenijom
Bronhopulmonarne infekcije
kod djece sa cističnom
fibrozom

Bakterijski meningitis
Bakterijemija*

150 mg/kg/dan u tri
podijeljene doze ,
maksimalno 6 g/dan

Infekcije kostiju i zglobova

Komplikovane infekcije kože i
mekog tkiva

100 mg/kg/dan do 150
mg/kg/dan u tri
podijeljene doze,
maksimalno 6 g/dan

Komplikovane intra-
abdominalne infekcije
Peritonitis povezan sa
dijalizom kod djece na CAPD

Kontinuirana infuzija

Febrilna neutropenija
Bolnička pneumonija

Bronho-pulmonarne infekcije
kod pacijenata sa cističnom
fibrozom

Bakterijski meningitis
Bakterijemija*
Infekcije kostiju i zglobova

Komplikovane infekcije kože i
mekog tkiva
Komplikovane intra-
abdominalne infekcije
Peritonitis povezan sa
dijalizom kod djece na CAPD

Udarna doza od 60
mg/kg do 100 mg/kg,
nakon koje slijedi
kontinuirana infuzija od
100 mg/kg/dan do 200
mg/kg/dan,
maksimalno 6 g/dan

Novorođenčad i dojenčad ≤ 2
mjeseca

Infekcija

Uobičajena doza

Povremena upotreba

Većina infekcija

25 mg/kg/dan do 60
mg/kg/dan podijeljeno
u dvije doze

Kod novorođenčadi i dojenčadi ≤ 2 mjeseca starosti, poluvreme života ceftazidima u

serumu može biti tri do četiri puta veće nego kod odraslih.
* Koja je povezana ili se sumnja da je povezana sa bilo kojom od infekcija navedenih u
dijelu 4.1.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i efikasnost ceftazidima primijenjenog putem kontinuirane infuzije nisu ispitivani kod
novorođenčadi i dojenčadi ≤ 2 mjeseca starosti .

Stariji pacijentii

Zbog smanjenja klirensa lijeka kod starijih pacijenata, dnevna doza ne bi trebalo da bude veća od 3 g,
posebno kod pacijenata starijih od 80 godina.

Oštećenje funkcije jetre

Dostupni podaci ne ukazuju na potrebu prilagođavanja doze kod pacijenata sa slabim ili umjerenim

oštećenjem funkcije jetre. Nisu dostupni podaci o primjeni ovog lijeka kod pacijenata sa teškim
oštećenjem jetrene funkcije. Preporučuje se pažljivo kliničko praćenje sigurnosti i efikasnosti primjene
ovog lijeka.

Oštećena funkcija bubrega: Ceftazidim se izlučuje nepromijenjen putem bubrega te stoga kod

pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega treba smanjiti dozu.
Preporučena inicijalna doza je 1 g dok se doze održavanja trebaju prilagoditi klirensu kreatinina:

Preporučene doze održavanja ceftazidima kod renalne insuficijencije (uklućujući hemodijalizu i
peritonealnoj dijalizu) − možete vidjeti u sažetku karakteristika lijeka u dio koji se odnosi na
preporuke prilikom doziranja.
Uputstvo za upotrebu i rukovanje

Rastvaranje prije upotrebe

Ovaj proizvod je namijenjen samo za jednokratnu primjenu. Neiskorišteni ostatak se odlaže u skladu
sa lokalnim zahtjevima.
Tokom rekonstitucije proizvoda oslobađa se ugljen-dioksid, te se stvara pozitivni pritisak. Mali
mjehurići ugljen-dioksida u pripremljenom rastvoru mogu se zanemariti.

Rastvara se neposredno prije upotrebe.

Pripremanje rastvora:

Veličina bočice

Potrebna

količina

rastvarača (ml)

Postignuta
koncentracija
(mg/ml)

500 mg
500 mg

Intramuskularno
Intravenski bolus

1,5 ml
5 ml

260
90

1 g
1 g
1 g

Intramuskularno
Intravenski bolus
Intravenska
Infuzija

3 ml
10 ml
50 ml*

260
90
20

* Napomena: dodavanje rastvora za razređivanje treba sprovesti u dva koraka.

Preporučuje se primjena sljedeće tehnike rastvaranja:
1. Ubosti iglu kroz poklopac bočice i injektirati preporučenu količinu rastvarača. Ukloniti iglu.
2. Mućkati do rastvaranja: zbog oslobađanja karbon-dioksida bistra tečnost će se zamutiti za jednu do
dvije minute.
3. Obrnuti bočicu. Ubaciti iglu kroz poklopac bočice, pri čemu klip brizgalice treba biti potpuno uvučen,
te izvući ukupan rastvor iz bočice. Provjeriti da li je vrh igle uronjen u rastvor. Rastvor može sadržavati
male količine mjehurića karbon-dioksida, koje treba istisnuti.

NAPOMENA: Da bi se sačuvala sterilnost proizvoda važno je da se igla za oslobađanje gasa ne
postavlja kroz poklopac bočice prije rastvaranja proizvoda.
Ovaj rastvor se može davati intramuskularno i intravenskom injekcijom ili putem infuzije. Ceftazidim je
kompatibilan sa većinom infuzionih rastvora.
U skladu sa dobrom farmaceutskom praksom, treba koristiti svježe pripremljene rastvore. Ukoliko to
ipak nije moguće, rastvoreni lijek se može čuvati 24 sata u frižideru (2 °C do 8 °C) kada je rastvarač
jedan od navedenih dolje.

Boja rastvora se kreće od svijetložute do boje ćilibara, zavisno od koncentracije, rastvarača i uslova
skladištenja.

Rastvarač

Koncentracija

Voda za injekcije

70 mg/ml i 280 mg/ml

0,5% Lidokain injekcija* (samo za i. m. primjenu)

260 mg/ml

1% Lidokain injekcija* (samo za i. m. primjenu)

280 mg/ml

Bakteriostatska voda za injekcije

250 mg/ml

0,9% Natrijum-hlorid injekcija

Do 250 mg/ml

5% Intravenska infuzija glukoze

Do 40 mg/ml

* Ceftazidim rastvoren sa lidokainom ne smije se nikad koristiti:

za intravensko davanje,

kod djece mlađe od 30 mjeseci,

kod pacijenata koji su imali alergiju na lidokain,

kod pacijenta koji imaju srčani blok,

kod pacijenata koji imaju tešku srčanu insuficijenciju.

Predoziranje

Predoziranje može imati neuroloških posljedica, uključujući encefalopatiju, konvulzije i komu.
Simptomi predoziranja se mogu javiti ukoliko doza lijeka nije adekvatno smanjena kod pacijenata sa
oštećenjem funkcije bubrega. Serumski nivoi ceftazidima mogu smanjiti hemodijalizom.

Način čuvanja

Bočice čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svjetlosti.
Rastvoreni lijek se treba odmah iskoristiti ili čuvati u frižideru najduže 24 sata na temperaturi od 2 °C
do 8 °C.

Inkompatibilnosti

Ceftazidim je manje stabilan u injekcijama sa natrijum-bikarbonatu nego u drugim
intravenskimrastvorima, te se natrijum bikarbonat ne preporučuje kao diluent.
Ceftazidim i aminoglikozidi ne treba miješati u istompriboru ili

šprici.

Opisana je precipitacija u slučaju dodavanja vankomicina u rastvor sa ceftazidimom. Preporučuje se
ispiranje setova i linija za davanje prije primjene ova dva lijeka.