CORNELIN

CORNELIN 10 mg tableta

60 film tableta (6 PVC/PVdC//Al blistera sa po 10 film tableta), u kutiji

Supstance:
lerkanidipin
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta C08CA13 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CORNELIN
10 mg
20 mg
film tableta

lerkanidipin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek CORNELIN i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek CORNELIN
3. Kako se upotrebljava lijek CORNELIN
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek CORNELIN
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK CORNELIN I ČEMU JE NAMIJENJEN?
CORNELIN

film tablete sadrže kao aktivni sastojak lerkanidipin koji pripada grupi lijekova pod

nazivom blokatori kalcijumskih kanala, koji spriječavaju ulazak kalcijuma u srčani i glatki mišić.
CORNELIN film tablete se koriste u liječenju povišenog krvnog pritiska kod odraslih starijih od 18
godina (ne preporučuje se kod djece mlađe od 18 godina).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK CORNELIN

Lijek CORNELIN ne smijete koristiti ukoliko:

Ste alergični na lerkanidipin, ili na neku od pomoćnih supstanci.

Ste ranije imali alergijsku reakciju na lijekove koji su slični lijeku CORNELIN (npr. amlodipin,

nikardipin, felodipin, isradipin, nifedipin, lacidipin).

Imate neka oboljenja srca:

- Neliječenu insuficijenciju srca.
- Nestabilnu anginu (angina u mirovanju ili koja se progresivno pojačava).
- Ako ste imali infarkt miokada prije manje od mjesec dana.

Imate teške probleme sa jetrom i bubrezima.

Uzimate lijekove koji inhibiraju izoenzim CYP3A4:

- Lijekove ptoriv gljivica (kao što su ketokonazol ili itrakonazol).
- Makrolidne antibiotike (kao što su eritromicin ili troleandomicin).
- Antivirusne lijekove (kao što je ritonavir).

Ako uzimate ciklosporin (lijek koji se koristi kod transplantacija zbog spriječavanja odbacivanja

organa).

Sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta.

Ste trudni i ukoliko dojite.

Preduzmite posebne mjere predostrožnosti sa lijekom Cornelin i obavijestite Vašeg ljekara ako:

Imate neka druga oboljenja srca, ako imate pejsmeker ili već postojeću anginu pektoris.

Imate probleme sa jetrom ili bubrezima ili ako ste na dijalizi.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ako uzimate:

Beta-blokatore (na primjer metoprolol), diuretike (tablete za izbacivanje vode) ili ACE-inhibitore
(lijekove koji se koriste u liječenju visokog krvnog pritiska).

Cimetidin (više od 800 mg, lijek se koristi za liječenje čira u želucu, gorušice i lošeg varenja).

Digoksin (koristi se u liječenju problema sa srcem).

Midazolam (koristi se za smirenje).

Rifampicin (lijek protiv tuberkuloze).

Astemizol ili terfenadin (lijekovi protiv alergije).

Amjodaron ili hinidin (lijekovi protiv brzog pulsa).

Fenitoin ili karbamazepin (lijekove protiv epilepsije). Vaš ljekar će mjeriti krvni pritisak češće
nego obično.

Uzimanje lijeka CORNELIN sa hranom ili pićima
Uzimanje lijeka CORNELIN sa hranom ili pićima ne utiče na dejstvo lijeka.
Ukoliko uzimate CORNELIN ne smijete koristiti alkohol, jer njihova istovremena primjena može kod
Vas izazvati pad krvnog pritiska. Ne uzimajte lijek CORNELIN sa sokom od grejpfruta.

Primjena lijeka CORNELIN u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ne uzimajte CORNELIN ako ste trudni, planirate trudnoću, ne koristite bilo koji metod kontracepcije ili
dojite.

Uticaj lijeka CORNELIN na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Savjetuje se oprez zbog moguće pojave vrtoglavice, slabosti i zamora. Nemojte da vozite ili upravljate
mašinama dok ne saznate kako CORNELIN djeluje na Vas.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka CORNELIN
Zbog prisustva laktoze u CORNELIN film tabletama, u slučaju netoleancije na neke šećere, obratite se
Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK CORNELIN

Lijek CORNELIN uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli

Preporučena doza je 10 mg oralno jednom dnevno uvijek u isto vrijeme, najbolje ujutru najmanje 15
min prije doručka zbog toga što obrok sa više masti značajno povećava nivo lijeka u krvi. Vaš ljekar
može povećati dozu na 20 mg ako je to potrebno. Preporučuje se da se film tablete progutaju cijele
(bez žvakanja) sa vodom.

Starije osobe (više od 65 godina)

Nije potrebno prilagođavanje dnevne doze. Ipak, potrebno je preduzeti posebne mjere opreza kod
započinjanja terapije.

Pacijenti sa oslabljenom bubrežnom ili hepatičkom funkcijom

Savjetuju se posebne mjere opreza kod započinjanja terapije kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom
jetre ili bubrega. Povećanje doze na 20 mg dnevno treba sprovesti sa oprezom.

Djeca

Lijek se ne smije koristiti kod djece mlađe od 18 godina.

Ako ste uzeli više lijeka CORNELIN nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš
lijek, odmah se obratite Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Simptomi predoziranja lijekom CORNELIN su ubrzan srčani rad, snižen krvni pritisak i gubitak svijesti.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek CORNELIN

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadjomestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, preskočite je i uzmite slijedeću dozu prema preporuci
Vašeg ljekara.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek CORNELIN
Ukoliko osjetite poboljšanje, ne prekidajte liječenje lijekom CORNELIN bez savjeta Vašeg ljekara.
U slučaju naglog prekida terapije može doći do ponovnog porasta krvnog pritiska.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek CORNELIN, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.
Ukoliko se javi neko od slijedećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu

.

Neželjena dejstva koja se javljaju rijetko (učestalost je manja od 1 na 1000 pacijenata):

Angina pektoris (bol u grudima zbog nedostatka krvi u srcu).

Neželjena dejstva koja se javljaju veoma rijetko (učestalost je manja od 1 na 10000 pacijenata):

Bol u grudima, pad krvnog pritiska, gubitak svijesti i alergijske reakcije (simptomi su izraženi kao
svrab, crvenilo, koprivnjača).
Ako već imate anginu pektoris poslije korišćenja lijekova sličnim Cornelin-u mogu se pojaviti češći,
trajniji i teži oblici napada. Mogu se očekivati pojedinačni slučajevi infarkta miokarda.

Ostala moguća neželjena dejstva:

Manje često (učestalost je manja od 1 na 100 pacijenata):

Glavobolja, vrtoglavica, brži puls, palpitacije, naglo crvenilo lica, vrata ili gornjeg dela grudi, otok
zglobova.

Rijetko (učestalost je manja od 1 na 1000 pacijenata):

Pospanost, malaksalost, povraćanje, gorušica, bol u želucu, proliv, crvenilo kože, bol u mišićima,
pojačano mokrenje, umor.

Veoma rijetko (učestalost je manja od 1 na 10000 pacijenata):

Otok desni, promjene u funkciji jetre (koje se otkrivaju testovima krvi), češće mokrenje.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK CORNELIN

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:

Cornelin 10 mg, film tablete
3 godine.

Cornelin 20 mg, film tablete
5 godina.

Nemojte koristiti lijek CORNELIN poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 30°C.
Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek CORNELIN
CORNELIN, 10 mg, film tablete
Aktivne supstance su:
Aktivna supstanca je lerkanidipin (u obliku lerkanidipin-hidrohlorida).
1 film tableta sadrži 10 mg lerkanidipin-hidrohlorida, što odgovara 9,4 mg lerkanidipina.
Ostali sastojci su:

Jezgro:

Laktoza, monohidrat

Skrob, kukuruzni preželatiniziran

Kroskarmeloza-natrijum

Hipromeloza (Hidroksipropilmetilceluloza)

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Magnezijum-stearat.

Film:

Opadry yellow smesa za film sadrži:

Hipromeloza (Hidroksipropilmetilceluloza)

Makrogol

Titan–dioksid

Talk

Gvožđe (III)-oksid, žuti.

CORNELIN, 20 mg, film tablete
Aktivne supstance su:
Aktivna supstanca je lerkanidipin (u obliku lerkanidipin-hidrohlorida).
1 film tableta sadrži 20 mg lerkanidipin-hidrohlorida, što odgovara 18,8 mg lerkanidipina.
Ostali sastojci su:

Jezgro:

Laktoza, monohidrat

Skrob, kukuruzni priježelatiniziran

Kroskarmeloza-natrijum

Hipromeloza (Hidroksipropilmetilceluloza)

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Magnezijum-stearat.

Film:

Opadry pink smesa za film sadrži:

Hipromeloza (Hidroksipropilmetilceluloza)

Makrogol

Titan–dioksid

Talk

Gvožđe (III)-oksid, crveni.

Kako izgleda lijek CORNELIN i sadržaj pakovanja
CORNELIN, 10 mg, film tablete
Žute, okrugle, bikonveksne film tablete sa podionom crtom.
60 film tableta.

CORNELIN, 20 mg, film tablete
Pink, okrugle, bikonveksne film tablete sa podionom crtom.
60 film tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Cornelin, film tableta, 60 x 10 mg: 04-07.3-1-620/16 od 17.10.2016.
Cornelin, film tableta, 60 x 20 mg: 04-07.3-1-621/16 od 17.10.2016.