EDEMID FORTE

EDEMID FORTE 500 mg tableta

20 tableta u staklenoj bočici, u kutiji

Supstance:
furosemid
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta C03CA01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Edemid forte
500 mg
tableta

furosemid

Ovo uputstvo sadrži:
1. Šta su Edemid forte tablete i za šta se koriste
2. O čemu morate voditi računa prije nego što počnete da koristite Edemid forte tablete
3. Kako se Edemid forte tablete uzimaju
4. Moguća neželjena dejstva
5. Čuvanje i rok trajanja Edemid forte tableta
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE EDEMID I ZA ŠTA SE KORISTI

Edemid forte tablete pripadaju grupi vrlo učinkovitih lijekova koji se zovu diuretici (vodene tablete). Ovi
lijekovi uklanjaju vodu iz Vašeg organizma. Zbog povećane brzine izmokravanja urina, Vi ćete mokriti
češće nego što je uobičajeno.

Edemid forte tablete se upotrebljavaju za liječenje:

za sprečavanje akutnog zatajenja bubrega kod pacijenata sa značajno smanjenom brzinom
glomerularne filtracije (manje od 20 ml po minuti ili 0.33 ml/s)

prije dijalize, kod pacijenata sa hroničnim zatajenjem bubrega

kod pacijenata sa zadržavanjem tečnosti i povišenim arterijskim krvnim pritiskom

za održavanje diureze (izlučivanje mokraće) kod pacijenata sa hroničnim zatajenjem bubrega

kod nefrotskog sindroma (oboljenje bubrega), kada dnevna doza od 120 mg nije djelotvorna (kod
nefrotskog sindroma (oboljenje bubrega) furosemid se primjenjuje samo u kombinaciji sa
infuzijom albumina)

kod pacijenata sa rezistentnim (tvrdokornim) zastojnim zatajenjem srca kada dnevnom dozom od
80 mg nije postignut željeni učinak.

2. O ČEMU MORATE VODITI RAČUNA PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE EDEMID
FORTE TABLETE

Nemojte uzimati Edemid forte tablete :
• ako ste alergični (preosjetljivi) na furosemid, sulfonamide ili bilo koji drugi sastojak lijeka
• ako imate bolesti bubrega i izlučivanje urina koje je u potpunosti zaustavljeno

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

Spremite uputstvo. Možda ćete ga željeti ponovo pročitati.

Ako imate dodatna pitanja, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ovaj je lijek propisan Vama i zato ga ne smijete davati drugima. Njima može škoditi, čak i ako
imaju znakove bolesti koji su slični vašima.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

• u stanju šoka ili kod izrazito niskog pritiska
• ako imate smanjenu koncentraciju kalijuma ili natrijuma u krvi
• ako imate prevelik gubitak tjelesnih tečnosti (hipovolemija ili dehidtaracija)
• ako imate teško oštećenje jetre sa oštećenom svijesti
• ako ste u prvom tromjesječju trudnoće
• ako dojite.

Budite posebno oprezni pri uzimanju Edemid forte tableta:
Prije nego uzmete Edemid forte tablete recite Vašem ljekaru ako:
• imate smanjenu koncentraciju elektrolita u krvi ili ste dehidrirani zbog povraćanja, proljeva ili
prekomjernog znojenja
• imate hipertrofiju (uvećanje) prostate ili suženje urinarnog puta
• imate nizak krvi pritisak ili ste u riziku da Vaš krvni pritisak može da padne
• imate šećernu bolest (dijabetes mellitus) ili smanjenu toleranciju šećera
• imate giht (ulozi ili podagra- upala zglobova kod povećane mokraćne kiseline)
• imate porfiriju (poremećaj određenih enzima)
• imate cirozu jetre i nakupljanje tečnosti u Vašem stomaku
• imate niske proteine u krvi jer Vaši bubrezi nisu u dobroj funkciji
• ako ste na dijeti osiromašenoj sa soli ili koristite nadomjeske soli koji sadrže kalijum
• ako ste starija osoba.

Velike doze Edemid forte tableta mogu da izazovu privremeni gubitak sluha.

Gubitak tjelesne težine koji je prouzrokovan sa povećanim izlučivanjem urina ne treba da prelazi 1
kg/dan, bez obzira na količinu izlučivanja urina.

Recite Vašem ljekaru ako ste sportista koji treba da se podvrgne doping testu, pošto Edemid forte
tabletesadrži aktivnu supstancu koja može da dovede do pozitivnog rezultata na doping testu.

Uzimanje drugih lijekova
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate druge lijekove ili ste ih nedavno koristili. Ovo
uključuje biljne lijekove i lijekove koji se mogu dobiti bez ljekarskog recepta (lijekovi u slobodnoj
prodaji).

Takođe, prije upotrebe Edemid forte tableta, morate da provjerite sa Vašim ljekarom u slučaju da
koristite bilo koji od sljedeće navedenih lijekova:
• lijekove poznate kao nesteroidne antiinflamatorne lijekove (NSAID) koji se upotrebljavaju za liječenje
bolova, uključujući i acetilsalicilnu kiselinu (ako su doze više ili su jednake 3g/dan)
• srčane glikozide (lijekovi za liječenje zatajenja srca ili nepravilnih srčanih otkucaja)
• lijekove za liječenje nepravilnih srčanih otkucaja
• lijekove za snižavanje povišenog krvnog pritiska (ACE inhibitori, ostali diuretici)
• lijekovi koji mogu da oštete Vaše bubrege (neki antibiotici)
• lijekove koji mogu da oštete Vaš sluh (aminoglikozidi-kanamicin, gentamicin, tobramicin; vankomicin,
kolistin)
• litijum (lijek za liječenje manije ili depresije)
• risperidon (lijek za liječenje psihoze)
• hloral hidrat (lijek koji se upotrebljava za liječenje nesanice i tjeskobe /anksioznosti/)
• cisplatina, metotreksat (lijekovi za liječenje malignih bolesti)
• antibiotike (cefalosporine)
• sukralfat (lijek za lijčenje grizlice/ulkusa/ na dvanaestopalačnom crijevu)
• lijekove za liječenje šećerne bolesti/dijabetes mellitusa/ (inzulin ili tablete) zbog snižavanja šećera u
krvi
• teofilin (lijek za astmu)
• lijekove za opuštanje mišića (kurare tip mišićnih relaksanata)
• lijekove za liječenje epilepsije (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin)
• holestiramin (lijez sa snižavanje holesterola i masnoća)
• kortikosteroide, ACTH (kortikotrpin oslobađajući hormon)
• sladić (korijen

Glycyrrhiza glabra)

• visoke doze beta-2-simpatomimetika (uglavnom za liječenje astme)
• laksative (lijekove protiv zatvora)
• reboksetin (lijek za liječenje kliničke depresije)
• amfotericin (lijek za liječenje teškog oblika gljivične infekcije)
• karbenoksolon (lijek za liječenje ulceracija i zapaljenja jednjaka)
• probenecid (lijek za liječenje gihta)
• ciklosporin (lijek za smanjivanje imunog odgovora organizma)
• radiokontrastna sredstva.

Pitajte Vašeg ljekara ako niste sigurni vezano za navedene lijekove.

Uzimanje Edemid forte tableta zajedno sa hranom i pićem
Preporučuje se da se tablete furosemida uzimaju na prazan stomak, progutaju cijele sa dosta
tekućine, bez žvakanja.
Za vrijeme liječenja sa Edemid forte tabletama, naročito pri dugotrajnom liječenju, jedite hranu koja je
bogata sa kalijumom, kao što je povrće, voće, pogotovo banane, suve smokve, datule, šljive itd.
Izbjegavajte konzumiranje alkoholnih pića.

Primjena u trudnoći i dojenju
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća
Recite svom ljekaru ako ste trudni, sumnjate da ste trudni ili ako planirate trudnoću.
Edemid forte tablete se ne bi trebale upotrebljavati za vrijeme trudnoće, izuzev ako nisu prijeko
neophodne. Edemid forte tablete prolaze kroz placentalnu barijeru i zbog toga mogu da izazovu
pojačano mokrenje kod ploda.
Ako za vrijeme liječenja Edemid forte tabletama zatrudnite, odmah prestanite uzimati lijek i o tome
obavijestite svog ljekara.

Dojenje
Dojilje ne smiju uzimati Edemid forte tablete. Ako je liječenje njime stvarno neophodno, morate
prestati dojiti.

Uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama
Uticaj furosemida na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama se nije ispitivala, ali s obzirom na
farmakodinamske osobine furosemida, malo je vjerovatno da će da utiče na ove sposobnosti. Za
vrijeme vožnje ili upravljanja mašinama treba imati u vidu da se za vrijeme liječenje mogu javiti
vrtoglavica ili slabost, naročito na početku liječenja ili kad se doza povećava. U slučaju pojave
navedenog, nemojte voziti ili upravljati mašinama.

Važne informacije o nekim od sastojaka Edemid forte tableta
Edemid forte tablete sadrže laktozu monohidrat. Jedna tableta sadrži 84.55 mg laktoze u obliku
laktoza monohidrata.
Ako Vam je ljekar nekada rekao da imate intoleranciju (nepodnošljivost) na određene šećere, molimo
Vas prije upotrebe ovog lijeka obratite se ljekaru za savjet.

3. KAKO SE UZIMAJU EDEMID FORTE TABLETE

Uvijek uzmite ovaj lijek na tačan način kako Vam je naveo Vaš ljekar. Ako niste sigurni, provjeritre sa
Vašim ljekarom.

Doziranje i dužinu terapije će odrediti Vaš ljekar.
Preporučuje se da se tablete furosemida uzimaju na prazan stomak, progutaju cijele sa dosta
tekućine, bez žvakanja.

Edemid forte 500 mg tablete su namijenjene za primjenu kod pacijenata kojima je potrebna doza veća
od 120 mg furosemida dnevno. Dozu je potrebno prilagoditi svakom pojedinačnom pacijentu. Dnevna

doza je 250 mg (pola tablete) do 2000 mg (4 tablete). Početna doza od 250 mg se može po potrebi
povećati za 250 mg svakih 4 do 6 sati, do najviše 2000 mg tokom 24 sata. Dnevna doza rijetko je veća
od 500 mg.
Dnevna doza ne smije prelaziti 2000 mg.

Stariji pacijenti

Primjenjuju se preporučene doze za odrasle. Općenito, furosemid se sporije izlučuje kod starijih
pacijenata; potrebno je postepeno određivanje doze dok se ne postigne željeni terapijski učinak.

Oštećenje bubrežne funkcije

Kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom (kreatinin klirens < 10 ml/min) može biti potrebna
veća doza (iv primjena), budući da manja količina furosemida dospjeva do bubrežnih tubula.
Povećanje doze može biti neophodno za održavanje istog diuretičkog učinka.
Kod pacijenata sa nefrotskim sindromom (oboljenje bubrega) potreban je oprez prilikom određivanja
doze, zbog povećane opasnosti od nastanka neželjenih reakcija.

Oštećenje jetrene funkcije

Kod pacijenata sa blagim oštećenjem jetrene funkcije nije potrebno prilagođavanje doze; međutim
prilagođavanje doze može biti potrebno kod pacijenata sa umjerenim do teškim oštećenjem jetrene
funkcije.

Edemid forte nije namijenjen za primjenu kod djece.

Ako uzmete više Edemid forte tableta nego što ste trebali
Ako Vi (ili neko drugi) progutate više tableta odjednom ili ako mislite da je dijete progutalo neku od
tableta, odmah se obratite najbližoj bolnici ili Vašem ljekaru. Predoziranje može uzrokovati probleme
sa srcem i dehidrataciju. Molimo sa sobom ponesite ovo Uputstvo, preostale tablete i pakovanje.

Ako ste zaboravili uzeti Edemid forte
Nemojte nadoknađivati propuštenu dozu; uzmite narednu dozu u uobičajeno vrijeme i
zaboravite propuštenu.
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati Edemid forte
Ukoliko želite prekinuti uzimanje ovog lijeka uvijek se posavjetujte sa Vašim ljekarom. Čak i ako se
dobro osjećate, može biti potrebno da nastavite uzimanje lijeka.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o ovom lijeku, molimo Vas obratite se Vašem ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i drugi lijekovi, tako i Edemid forte tablete mogu da ima neželjena dejstva, mada ih svi ne
dobijaju.
Procjena učestalosti neželjenih dejstava se bazira na sljedećim podacima o učestalosti: vrlo često
(≥1/10), često (≥1/100, <1/10), manje često (≥1/1000, <1/100), rijetko (≥1/10000, <1/1000), vrlo rijetko
(<1/10000), nepoznato (ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka).

Ako Vam se javi bilo šta od sljedeće navedenog, prestanite sa upotrebom Edemid forte tableta i
odmah se obratite Vašem ljekaru ili u najbližu bolničku ustanovu:
• jaka alergijska reakcija (osip, svrabež, oticanje lica, usana, usta i grla) koja može da prouzrokuje
poteškoće u gutanju ili disanju.

Ovo je ozbiljno, ali manje često neželjeno dejstvo. U slučaju pojave navedenih simptoma, trebaće
Vam hitna medicinska pomoć ili hospitalizacija.

Česta neželjena dejstva

visok rizik od tromboze (zgrušavanje krvi)
• oštećenje bubrega
neravnoteža elektrolita i tjelesne tečnosti (nedostatak natrijuma, kalijuma, kalcijuma, hlorida i
magnezijuma, metabolička alkaloza, povišen nivo mokraćne kiseline u krvi, smanjenje volumena
cirkulišuće krvi, dehidratacija)
• nizak krvni pritisak
• ortostatka hipotenzija
• povišen nivo uree i kreatinina u serumu.

Manje česta neželjena dejstva
• trombocitopenija (nizak broj trombocita u krvi)
• glavobolja, vrtoglavica, uspavanost
• poremećaji vida
• mišićni spazam, mišićna slabost
• zbunjenost
• svrbež, reakcije prosjetljivosti na koži i sluznici (pojava mjehurića po koži , koprivnjača, eritema
multiforme (crvenilo po koži koje zahvata veći dio tijela), bulozni pemfigoid (mjehuranje po koži
uzrokovano poremećajem imunološkog sistema) , eksfolijativni dermatitis (crvenilo i ljuspanje kože),
osjetljivost crvenilo kože, na svjetlost).

Rijetka neželjena dejstva
oštećenje sluha
• zujanje u uhu (tinnitus)
• eozinofilija, leukopenija (nizak broj bijelih krvnih ćelija)
• povišena tjelesna temperatura
• zapaljenje bubrega (intersticijski nefritis)
• parestezije (osjećaj bockanja i trnjenja)
• mučnina
• povraćanje
• proljev
• suva usta
• gubitak apetita
• zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis)
• povišen nivo šećera u krvi
• kontrakcije mišića.

Vrlo rijetka neželjena dejstva
• snižen broj eritrocija (crvene krvne ćelije)
• snižen broj granulocita (agranulocitoza)
• zapaljenje pankreasa (pankreatitis)
• giht (ulozi ili podagra- upala zglobova kod povećane mokraćne kiseline
• smetnje protoku žuči od jetre prema dvanaestopalačnom crijevu (intrahepatična holestaza)
• porast enzima jetre (transaminaza)
• promjene na koži sa pojavom teškog oblika mjehuranja i krvarenja na usnama, očima, ustima, nosu i
genitalijama (Steven-Johnsonov sindrom)
• jaka reakcija kože koja počinje sa bolnim crvenim područjima, zatim sa velikim mjehurima i na kraju
sa ljuštenjem kože. Ovo stanje je praćeno sa drhtavicom, bolom u mišićima i opštim osjećajem
slabosti (toksična epidermalna nekroliza).

Nepoznato
• skupina neuroloških i psihijatrijskih poremećaja zbog ciroze jetre (hepatička encefalopatija)
• vrtoglavica
• povišen nivo holesterola i triglicerida (masnoće u krvi)
• povišen krvni pritisak, tromboza (zgrušavanje krvi), kolaps cirkulacije
• aritmije srca, srčani poremećaji
• sistemski lupus eritematozus
• žeđ
• uznemirenost

• zamor
• apatija.

Dodatne informacije

Tolerancija glukoze (šećera u krvi) se može smanjiti za vrijeme liječenja i da nastane hiperglikemija
(povišen nivo šećera u krvi). Ovo može da dovede do poboljšanja metaboličkog stanja kod pacijenata
sa šećernom bolesti. Neispoljena (latentna) šećerna bolest može da postane manifestna (stanje
bolesti sa svim izraženim simptomima).

Mogući razvoj elektrolitnog poremećaja može biti podstaknut sa već postojećom bolesti (npr. ciroza
jetre, zatajenje srca), istovremeno primjenjivanim lijekovima i ishranom.

Kod starijih pacijenata i djece kod preobimne diureze (izlučivanja urina) se mogu javiti i
kardiovaskularne bolesti.

Kod nedonoščadi se može javiti oštećenje bubrega i srca.

Edemid može takođe da prouzrokuje ili da pogorša simptome poremećenog mokrenja.

Ako se bilo koji od neželjenih dejstava pogorša ili primjetite neželjena dejstva koja nisu navedena u
ovom Uputstvu, molimo Vas obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

5. ČUVANJE I ROK TRAJANJA EDEMID FORTE TABLETA

Lijek čuvajte izvan dohvata djece.
Lijek skladištiti na temperaturi ispod 25

C, zaštićen od svjetlosti.

Nemojte koristiti lijek nakon isteka datuma roka upotrebe koji je naveden na kutiji. Datum isteka
upotrebe lijeka se odnosi na poslednji dan u mjesecu.

Lijekovi se ne trebaju odlagati putem tečnog otpada ili putem kućnog otpada. Pitajte Vašeg
farmaceuta kako da odložite lijekove kojima je istekao datum upotrebe. Ove mjere pomažu da se
očuva životna okolina.

Rok trajanja lijeka je 5 godine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Edemid forte 500 mg tablete sadrže
Aktivna supstanca je furosemid.
Jedna tableta sadrži 500 mg furosemida.

Pomoćne supstance
Kolidalna bezvodna silika
Kukuruzni skrob
Laktoza monohidrat
Magnezijum stearat
Natrijum karboksimetil škrob (A)
Talk
Želatin.

Farmaceutski oblik i sadržaj pakovanja
Tablete su bijele, okrugle, ravne za zakošenim ivicama, sa razdjelnom crtom na jednoj strani.
Ovaj lijek je dostupan u kartonskojkutiji sa bočicom od 20 tableta.

Režim izdavanja

Rp - Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

IME I ADRESA PROIZVOĐAČA( administrativno sjedište )

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija.

IME I ADRESA PROIZVOĐAČA( proizvođač gotovog lijeka )

Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija b.b., Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet

Edemid Forte, tableta, 20 x 500 mg: 04-07.10-6163/13 od 12.05.2014.