ESCITA

ESCITA 10 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
escitalopram
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N06AB10 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ Escita

10 mg

filmom obložena tableta

escitalopram

 

Šta se nalazi u ovom uputstvu?

1. Šta je Escita i za šta se primjenjuje

2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati lijek Escita

3. Kako uzimati lijek Escita

4. Mogući neželjeni efekti

5. Kako čuvati lijek Escita

6. Dodatne informacije

 

1. Šta je Escita i za šta se primjenjuje

Escitalopram pripada grupi antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja

serotonina (SSRI). Navedeni lijekovi djeluju na serotoninski sistem u mozgu povećavajući nivo

serotonina. Smatra se da su poremećaji serotoninskog sistema važan faktor u razvoju depresije i

povezanih bolesti.

 

Escita filmom obložene tablete sadrže escitalopram i koriste se za liječenje depresije (velikih

depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaj sa ili bez agorafobije -

strah od otvorenog prostora, socijalni anksiozni poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj i

opsesivno-kompulzivni poremećaj).

Može proći nekoliko sedmica prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite liječenje Escitom

čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite poboljšanje.

Obavezno se obratite ljekaru ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

 

2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati lijek Escita

Nemojte uzimati Escita tablete:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na escitalopram ili na bilo koji od drugih sastojaka Escita

tableta (vidjeti dio „ Pomoćne tvari“).

- ako uzimate druge lijekove koji pripadaju grupi lijekova pod nazivom MAO inhibitori,

uključujući selegilin (koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (za

liječenje depresije) i linezolid (antibiotik).

- ako ste rođeni sa ili ste imali epizodu abnormalnog rada srca (uočenu na EKG-u - pregledu za

procjenu rada srca).

- ako uzimate lijekove za probleme s radom srca ili lijekove koji mogu uticati na rad srca

(vidjeti dio 2 “Uzimanje drugih lijekova”).

Budite oprezni sa Escita tabletama:

Molimo obavijestite svog ljekara ako imate bilo koju drugu bolest ili stanje, jer će možda biti potrebno

da Vaš ljekar to uzme u obzir. Naročito, recite svom ljekaru:

- Ako imate epilepsiju. Vaš ljekar će prekinuti liječenje Escita tabletama ako se pojave napadi

ili ukoliko dođe do povećanja učestalosti napada (vidjeti dio 4 “Mogući neželjeni efekti”).

- Ako imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega. Možda će biti potrebno da ljekar prilagodi Vašu

dozu.

- Ako imate šećernu bolest. Liječenje Escita tabletama može izmijeniti kontrolu glukoze u krvi.

Možda će trebati prilagoditi dozu inzulina i/ili oralnih hipoglikemika.

 

- Ako imate smanjen nivo natrija u krvi.

- Ako ste skloni krvarenju ili dobivanju modrica.

- Ako primate elektrokonvulzivnu terapiju.

- Ako imate koronarnu bolest srca.

- Ako imate ili ste imali probleme sa srcem ili ste nedavno imali srčani udar.

- Ako imate spore otkucaje srca u mirovanju i/ili znate da možda imate manjak soli zbog

produženog teškog proljeva i povraćanja (bolest) ili primjene diuretika (tablete za

izmokravanje).

- Ako imate brze ili nepravilne otkucaje srca, nesvjesticu, kolaps ili vrtoglavicu pri ustajanju,

što može ukazivati na abnormalnu funkciju rada srca.

- Ako imate ili ste prije imali problema sa očima, kao što su određene vrste glaukoma (povišeni

očni pritisak).

 

Mjere opreza

Pojedini bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. To se karakteriše

neobičnim idejama koje se brzo mijenjaju, neprimjereno sretnim raspoloženjem i pretjeranom

fizičkom aktivnošću. Ukoliko osjetite takve promjene, zatražite savjet ljekara.

Simptomi kao što su nemir ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja također se mogu pojaviti

tokom prvih sedmica liječenja. Odmah obavijestite Vašeg ljekara ako osjetite te simptome.

Misli o samoubistvu i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ako bolujete od depresije i/ili imate anksiozni poremećaj, možete ponekad imati misli o

samoozljeđivanju ili samoubistvu. One se mogu pojačati na početku uzimanja antidepresiva jer ovim

lijekovima treba neko vrijeme dok ne počnu djelovati, obično 2 sedmice, ali nekad i duže.

Veća vjerovatnost za takve misli postoji:

- ako ste u prošlosti imali misli o samoubistvu ili samoozljeđivanju;

- ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su povećan rizik

suicidalnog ponašanja kod odraslih mlađih od 25 godina sa psihijatrijskim stanjima liječenim

antidepresivima.

 

Ako imate misli o samoozljeđivanju ili samoubistvu u bilo kojem trenutku, odmah se obratite svom

ljekaru ili se odmah javite u najbližu bolnicu.

Moglo bi Vam pomoći da kažete nekom od rodbine ili bliskom prijatelju da bolujete od depresije ili

imate anksiozni poremećaj te ih zamoliti da pročitaju ovo uputstvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu

ako misle da se Vaša depresija ili anksioznost pogoršava ili ako su zabrinuti oko promjena u Vašem

ponašanju.

 

Primjena kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina

Escita se ne bi trebala primjenjivati kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Pored toga, morate

imati na umu da bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećani rizik od neželjenih efekata kao što su

pokušaji samoubistva, suicidalne misli i neprijateljsko ponašanje (prije svega agresija, suprotstavljanje

i bijes) kada uzimaju ovu grupu lijekova. Uprkos tome, Vaš ljekar može propisati lijek Escita za

bolesnike mlađe od 18 godina jer je odlučio da je to u njihovom najboljem interesu. Ako je Vaš ljekar

propisao lijek Escita bolesniku mlađem od 18 godina, a Vi biste se htjeli o tome posavjetovati, molimo

da zatražite razgovor sa svojim ljekarom.

Morate obavijestiti svog ljekara u slučaju da se bilo koji od gore navedenih simptoma razvije ili

pogorša, kada bolesnici mlađi od 18 godina uzimaju lijek Escita.

Također, dugotrajni efekti lijeka Escita s obzirom na sigurnost primjene u vezi sa rastom,

sazrijevanjem, te kognitivnim i bihevioralnim razvojem, u ovoj dobnoj grupi do sada nisu utvrđeni.

 

Uzimanje drugih lijekova s Escita tabletama

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste

ga nabavili bez recepta.

 

Recite Vašem ljekaru ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

- ”Neselektivni inhibitori monoamino oksidaze (MAOI)”(koriste se za liječenje depresije), koji

sadrže fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin kao aktivne sastojke.

 Ako ste uzeli bilo koji od tih lijekova trebat ćete pričekati 14 dana prije nego započnete s

 uzimanjem Escita tabletama. Nakon prestanka uzimanja Escita tableta morate pričekati 7 dana

 prije uzimanja bilo kojeg od tih lijekova.

- “Reverzibilni, selektivni MAO-A inhibitori”, koji sadrže moklobemid (koriste se za liječenje

depresije).

- “Ireverzibilni MAO-B inhibitori”, koji sadrže selegilin (koriste se za liječenje Parkinsonove

bolesti). Oni povećavaju rizik od nuspojava.

- Antibiotik linezolid

- Litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan (koristi se za liječenje

depresije).

- Imipramin i dezipramin (oba se koriste za liječenje depresije).

- Sumatriptan i slični lijekovi (koriste se za liječenje migrene) i tramadol (primjenjuje se protiv

jakih bolova). Oni povećavaju rizik od nuspojava.

- Cimetidin, lansoprazol i omeprazol (koriste se za liječenje čira na želucu), fluvoksamin

(antidepresiv) i tiklopidin (koristi se za smanjivanje rizika od moždanog udara). Oni mogu

uzrokovati povišenje nivoa Escita tableta u krvi.

- Hypericum perforatum (gospina trava/kantarion) – biljno ljekovito sredstvo koje se koristi kod

depresije.

- Acetilsalicilna kiselina (aspirin) i nesteroidni protuupalni lijekovi (lijekovi koji se koriste za

ublažavanje bolova ili sprečavanje zgrušavanja krvi, tzv. antikoagulansi). Oni mogu povećati

sklonost ka krvarenju.

- Varfarin, dipiridamol, i fenprokumon (lijekovi koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi,

tzv. antikoagulansi). Ljekar će Vam vjerovatno provjeriti vrijeme zgrušavanja krvi na početku

terapije i prilikom obustave terapije Escita tabletama, kako bi provjerio je li Vaša doza

antikoagulansa još uvijek adekvatna.

- Meflokin (koristi se za liječenje malarije), bupropion (koristi se za liječenje depresije) i

tramadol (koristi se kod jakih bolova) zbog mogućnosti rizika od sniženja praga za konvulzije.

- Neuroleptici (lijekovi za liječenje shizofrenije, psihoze) zbog mogućnosti rizika od sniženja

praga za konvulzije, te antidepresivi.

- Flekainid, propafenon i metoprolol (koriste se kod kardiovaskularnih bolesti) i dezipramin,

klomipramin i nortriptilin (antidepresivi), te risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici).

Možda će biti potrebno prilagođavanje doze lijeka Escita.

- Lijekove koji smanjuju nivo kalija ili magnezija u krvi, jer ta stanja povećavaju rizik po život

opasnih poremećaja srčanog ritma.

NE UZIMAJTE ESCITA TABLETE ako uzimate lijekove za probleme s radom srca ili lijekove

koji mogu uticati na rad srca kao što su antiaritmici klase IA i III, antipsihotici (npr. derivati

fenotiazina, pimozid, haloperidol), triciklički antidepresivi, određene antimikrobne tvari (npr.

sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin IV, pentamidin, lijekovi protiv malarije, osobito

halofantrin), određeni antihistaminici (astemizol, mizolastin). Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite

se svom ljekaru.

 

Uzimanje hrane i pića s Escita tabletama

Escita se može uzimati sa ili bez hrane (vidjeti tačku 3 “Kako uzimati lijek Escita”). Kao što vrijedi za

mnoge lijekove, kombinovanje Escita s alkoholom nije preporučljivo, iako je dokazano da Escita

nema interakcija s alkoholom.

 

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Obavijestite svog ljekara ako ste trudni ili planirate zatrudniti. Ako ste trudni, ne uzimajte Escita

tablete, osim ako ste se posavjetovali s Vašim ljekarom i upoznati ste s rizicima i dobrobitima

liječenja. Ako uzimate Escita tablete tokom zadnja 3 mjeseca trudnoće, morate biti svjesni mogućnosti

pojave sljedećih efekata kod Vašeg novorođenčeta: poteškoće s disanjem, plavkasta boja kože, napadi

(konvulzije/grčevi), promjena tjelesne temperature, poteškoće s hranjenjem, povraćanje, snižen šećer u

krvi, ukočenost ili opuštenost mišića, pojačani refleksi, tremor, drhtanje, razdražljivost, letargija, stalni

plač, nesanica i poteškoće sa spavanjem. Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od tih simptoma,

molimo odmah obavijestite svog ljekara.

 

Provjerite znaju li Vaša babica i/ili ljekar da koristite Escita tablete. Kada se uzimaju tokom trudnoće,

posebno u zadnja 3 mjeseca, lijekovi poput Escita tableta mogu povećati rizik pojave ozbiljnih stanja

kod djece, koja su nazvana perzistentne plućne hipertenzije novorođenčeta (PPHN), ubrzavajući

disanje djeteta i uzrokujući pojavu modrila. Ovi simptomi obično počinju tokom prva 24 sata nakon

rođenja djeteta. Ako dođe do toga, odmah se obratite svojoj babici i/ili ljekaru.

Ukoliko se primjenjuje za vrijeme trudnoće, Escita se nikada ne smije naglo prekinuti.

Očekuje se da će se Escita izlučiti u majčino mlijeko.

Ispitivanja na životinjama su pokazala da citalopram, lijek sličan escitalopramu, smanjuje kvalitetu

sperme. Teoretski, to bi moglo uticati na plodnost, mada uticaj na plodnost ljudi još nije uočen.

 

Upravljanje vozilima i mašinama

Savjetuje se da ne upravljate vozilom i da ne rukujete mašinama, dok Vam ne bude poznato kako

Escita djeluje na Vas.

 

3. Kako uzimati lijek Escita

Uvijek uzimajte lijek prema uputama ljekara. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se ljekaru

ili farmaceutu.

 

Odrasli

Depresija

Uobičajena preporučena doza Escita tablete iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš ljekar

može povisiti dozu do maksimalno 20 mg na dan.

 

Panični poremećaj

Početna doza Escita tableta iznosi 5 mg u obliku jedne dnevne doze tokom prve sedmice, prije

povećanja doze na 10 mg na dan. Vaš ljekar može dodatno povećati dozu do maksimuma od 20 mg na

dan.

 

Socijalni anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Escita tableta iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš ljekar

može ili smanjiti vašu dozu na 5 mg na dan ili je povećati do maksimuma od 20 mg na dan, zavisno o

Vašem odgovoru na lijek.

 

Generalizovani anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Escita tableta iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš ljekar

može povisiti dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

 

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Escita tableta iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš ljekar

može povisiti dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

 

Stariji bolesnici (stariji od 65 godina)

Uobičajena preporučena početna doza Escita tableta iznosi 5 mg i uzima se kao jedna dnevna doza.

Vaš ljekar može povećati dozu na 10 mg dnevno.

 

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

Escita se u pravilu ne daje djeci i adolescentima. Za dodatne obavijesti molimo pogledati tačku 2 “Šta

morate znati prije početka uzimanja lijeka Escita ”.

Escita tablete možete uzimati sa ili bez hrane. Progutajte tabletu uz nešto tekućine. Nemojte je žvakati,

jer ima gorak okus.

Po potrebi tablete se mogu prelomiti. Staviti tabletu na ravnu površinu, tako da je strana sa urezom

okrenuta prema gore. Tableta se može prelomiti pritiskom oba kažiprsta na rubove tablete, kako je

prikazano na slici.

 

Trajanje liječenja

Možda će biti potrebno nekoliko sedmica prije nego se počnete osjećati bolje. Nastavite s uzimanjem

Escita tableta čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite bilo kakvo poboljšanje stanja.

Ne mijenjajte dozu Vašeg lijeka prije nego se posavjetujete sa ljekarom.

Nastavite s uzimanjem Escita tableta onoliko dugo koliko preporučuje Vaš ljekar. Ako prerano

prekinete s liječenjem, simptomi Vam se mogu vratiti. Preporučuje se da se liječenje nastavi još tokom

najmanje 6 mjeseci nakon što ćete se ponovno osjećati bolje.

 

Ako uzmete više Escita tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli dozu Escita tableta koja je veća od propisane, odmah obavijestite Vašeg ljekara ili hitnu

službu najbliže bolnice. Učinite tako čak i ako nema uznemirujućih znakova. Neki od znakova

predoziranja mogu biti vrtoglavica, tremor (drhtanje), uzbuđenje, konvulzije (grčevi), koma, mučnina,

povraćanje, promjene srčanog ritma, sniženje krvnog pritiska i promjena ravnoteže tekućine/soli u

tijelu.

Kada se uputite ljekaru ili u bolnicu, sa sobom ponesite kutijicu/pakovanje Escita tableta.

 

Ako ste zaboravili uzeti Escita tablete

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako zaboravite uzeti jednu dozu i toga se sjetite istoga dana, uzmite je odmah čim se sjetite. Sljedećeg

dana nastavite kao i obično. Nemojte uzeti propuštenu dozu tokom noći, ili sljedeći dan, nego

nastavite kao i obično.

 

Ako prestanete uzimati Escita tablete

Ne prekidajte s uzimanjem lijeka Escita sve dok Vam tako ne kaže Vaš ljekar. Kada ste završili s

liječenjem, obično se savjetuje da se doza Escita tableta postepeno smanjuje tokom nekoliko sedmica.

Kada prestanete s uzimanjem Escita tableta, naročito ako je to naglo, mogli biste osjetiti simptome

ustezanja.

 

To je uobičajeno nakon prestanka liječenja Escita tabletama. Rizik je veći kada je Escita primjenjivana

tokom dužeg vremena ili u većim dozama, ili kada je doza prebrzo smanjena. Simptomi su kod većine

ljudi blagi i prolaze sami od sebe unutar dvije sedmice. Međutim, kod pojedinih bolesnika oni mogu

biti jakog intenziteta ili mogu dugo trajati (2-3 mjeseca ili više). Ukoliko prilikom prestanka uzimanja

Escita tableta razvijete teške simptome ustezanja, molimo obavijestite svog ljekara. Ljekar Vam može

savjetovati da ponovno počnete uzimati Vaše tablete, te da ih zatim na još polaganiji način prestanete

uzimati.

 

Simptomi ustezanja uključuju: osjećaj vrtoglavice (nestabilnosti ili poremećaja ravnoteže), osjećaj

poput ubadanja, osjećaj žarenja i (manje često) osjećaj poput udara struje, uključujući i glavu,

poremećaje spavanja (žive snove, noćne more, nemogućnost spavanja), osjećaj tjeskobe, glavobolje,

mučninu, znojenje (uključujući noćno znojenje), osjećaj nemira ili uzbuđenosti, tremor (drhtanje),

osjećaj smetenosti ili dezorijentacije, osjećajnost ili razdražljivost, proljev, poremećaji vida, osjećaj

podrhtavanja ili lupanja srca (palpitacije).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Escita tableta obratite se svom ljekaru

ili farmaceutu.

 

 

4. Mogući neželjeni efekti

Kao i svi drugi lijekovi, Escita može uzrokovati neželjene efekte.

Neželjeni efekti su uglavnom blagi i obično prolaze nakon nekoliko sedmica liječenja.

Molimo imajte na umu da mnogi efekti mogu također biti simptomi Vaše bolesti, te će se poboljšati

kada se Vaše stanje popravi.

 

Odmah se posavjetujte s Vašim ljekarom ukoliko tokom liječenja primijetite bilo koju od

sljedećih neželjenih reakcija:

 

Manje česte (pojavljuju se kod više od 1 na 1000 bolesnika i manje od 1 na 100 bolesnika):

- Neobična krvarenja, uključujući krvarenja u probavnom sistemu.

 

Rijetke (pojavljuju se kod više od 1 na 10 000 i manje od 1 na 1000 bolesnika):

- Ako se pojavi otok kože, jezika, usana ili lica, ili imate otežano disanje ili gutanje (alergijska

reakcija), zatražite savjet ljekara ili se odmah uputite u bolnicu

- Ako imate visoku temperaturu, uzbuđenost, smetenost, drhtanje i naglo stezanje mišića, to bi

mogli biti znakovi rijetkog stanja pod nazivom serotoninski sindrom

 

Ako primijetite sljedeće nuspojave, zatražite savjet Vašeg ljekara ili se odmah uputite u bolnicu:

Učestalost nije poznata:

- Otežano mokrenje

- Napade (konvulzije/grčeve), vidjeti tačku „Budite oprezni pri uzimanju Escita tableta“

- Žutu boju kože i bjeloočnica, što su znakovi oštećenja funkcije jetre/hepatitisa

- Brz, nepravilan rad srca, nesvjestica mogu biti simptomi po život opasnog stanja poznatog kao

Torsades de Pointes

- Misli o samoozljeđivanju ili misli o samoubistvu, vidjeti u dijelu 2. „Budite oprezni pri

uzimanju Escita tableta“

 

 

Pored gore navedenih, prijavljene su i sljedeće nuspojave:

 

Vrlo česte (pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika):

- Mučnina

- Glavobolja

 

Česte (kod više od 1 na 100 bolesnika i kod manje od 1 na 10 bolesnika):

- Začepljen nos, sekrecija iz nosa (sinusitis)

- Smanjen ili povećan apetit

- Anksioznost, nemir, nenormalni snovi, poteškoće sa uspavljivanjem, osjećaj pospanosti,

vrtoglavica, zijevanje, tremor (drhtanje), osjećaj bockanja na koži

- Proljev, zatvor, povraćanje, suha usta

- Pojačano znojenje

- Bol u mišićima i zglobovima (artralgija i mialgija)

- Seksualni poremećaji (odgođena ejakulacija, poteškoće s erekcijom, smanjenje seksualnog

 nagona; žene mogu imati poteškoće u postizanju orgazma)

- Umor, temperatura

- Povećanje težine

 

Manje česte (kod više od 1 na 1000 bolesnika i kod manje od 1 na 100 bolesnika):

- Koprivnjača (urtikarija), osip, svrbež (pruritus)

- Škrgutanje zubima, uzbuđenost, uznemirenost, panični napad, stanje smetenosti

- Poremećaj spavanja, poremećaj okusa, nesvjestica (sinkopa)

- Povećane pupile (midrijaza), poremećaj vida, zvonjenje u ušima (tinitus)

- Ispadanje kose

- Vaginalno krvarenje

- Smanjenje težine

- Ubrzani otkucaji srca

- Oticanje ruku ili nogu

- Krvarenje iz nosa

 

Rijetke (kod više od 1 na 10 000 i kod manje od 1 na 1000 bolesnika):

- Agresija, depersonalizacija, halucinacije

- Usporeni otkucaji srca

 

Pojedini bolesnici su prijavili (učestalost nije poznata):

- Smanjene nivoa natrija u krvi (simptomi su mučnina, loše osjećanje, mišićna slabost ili

smetenost)

- Vrtoglavica kod ustajanja zbog niskog krvnog pritiska (ortostatska hipotenzija)

- Abnormalni testovi funkcije jetre (povećane vrijednosti jetrenih enzima u krvi)

- Poremećaji kretanja (nevoljni pokreti mišića)

- Bolna erekcija (prijapizam)

- Poremećaji zgrušavanja uključujući krvarenje u kožu i sluznice (ekhimoze) i smanjeni broj

krvnih pločica/trombocita (trombocitopenija)

- Iznenadno oticanje kože ili sluznice (angioedem)

- Povećano izlučivanje mokraće (neodgovarajuće lučenje ADH)

- Lučenje mlijeka kod žena koje ne doje

- Manija

- Povećan rizik od preloma kostiju kod bolesnika koji uzimaju ovu vrstu lijekova

- Promjena srčanog ritma (nazvana “produženje QT intervala”, uočljiva na EKG-u; električnoj

aktivnosti srca)

Pored toga, poznate su brojne nuspojave koje se pojavljuju uz lijekove koji djeluju na sličan način kao

escitalopram (aktivni sastojak Escita tableta). To su:

- Motorni nemir (akatizija)

- Anoreksija

 

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

 

 

5. Kako čuvati lijek Escita

Escita tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Escita se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi

se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nikada nemojte lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekara kako baciti lijekove

koje više ne koristite. Ove mjere će pomoći u očuvanju okoliša.

 

 

6. Dodatne informacije

 

Šta Escita sadrži

Aktivna supstanca je escitalopram. Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg escitaloprama u

obliku escitalopram oksalata.

 

Pomoćne supstance su:

Jezgra tablete:

mikrokristalna celuloza,

bezvodni koloidalni silicij,

kroskarmeloza natrij,

talk,

magnezijum stearat.

 

Ovojnica tablete:

hipromeloza,

makrogol 6000,

titan dioksid (E171).

 

Kako lijek Escita izgleda i sadržaj pakovanja?

Bijele, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete sa diobenom crtom na jednoj strani i utisnutom

oznakom „E“ na drugoj strani.

Escita filmom obložene tablete su dostupne u blisterima, ukupno 30 tableta.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na ljekarski recept, u apoteci.

 

Ime i adresa proizvođača lijeka

Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo

Igmanska 38

71320 Vogošća

BiH

 

 

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo

Igmanska 38

71320 Vogošća

BiH

 

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Escita, escitalopram, filmom obložena tableta, 30 x 10 mg: 04-07.9-3924/14 od 25.11.2014.