ESPUMISAN

ESPUMISAN 40 mg kapsula

50 kapsula, mekih (2 blistera po 25 kapsula), u kutiji

Supstance:
simetikon
Jačina ATC Oblik
40 mg kapsula A03AX13 kapsula, meka

UPUTSTVO ZA PACIJENTE

Espumisan
40 mg
kapsula, meka
simetikon

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek, jer sadrži za Vas bitne
informacije.
- Uvijek uzimajte lijek tačno kako je opisano u ovom uputstvu ili kako su Vam rekli ljekar ili

farmaceut.

- Sačuvajte ovo uputstvo. Možda Vam opet zatreba.
- Pitajte farmaceuta za više informacija ili savjet.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovo se odnosi i na

moguće nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu. Vidjeti dio 4.

U uputstvu:

1. Šta su Espumisan meke kapsule i za šta se koriste
2. Šta morate znati prije nego uzmete Espumisan meke kapsule
3. Kako uzimati Espumisan meke kapsule
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Espumisan meke kapsule
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1.

ŠTA SU ESPUMISAN MEKE KAPSULE I ZA ŠTA SE KORISTE

Espumisan meke kapsule sadrže aktivnu tvar simetikon koja je gastrointestinalni lijek i dijagnostičko
pomoćno sredstvo.

Aktivna tvar simetikon rastvara mjehuriće u hrani i mukusu digestivnog trakta. Gasove koji se u tom
procesu oslobađaju apsorbuju zidovi crijeva i eliminišu kretanjem crijeva.

Upotreba

Za simptomatsko liječenje gastrointestinalnih poteškoća povezanih sa nakupljanjem gasa,

na primjer meteorizam ili nadutost, osjećaj punoće

Kao pomoć u pripremi za dijagnostičke preglede abdomena, kao što su npr. rentgenski

snimci i sonografija (ultrazvuk)

Espumisan meke kapsule se koriste za liječenje djece starije od 6 godina, adolescenata i odraslih.

Poteškoće povezane sa gasovima mogu biti i znak funkcionalnih poremećaja u
gastrointestinalnom području i izgledati kao da osjećate pritisak i punoću, prijevremeni osjećaj
da ste dovoljno pojeli, podrigivanje, krčanje crijeva i nadutost.

Morate se obratiti ljekaru ukoliko se ne budete osjećali bolje ili ukoliko se budete osjećali lošije.

2.

ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO UZMETE ESPUMISAN MEKE KAPSULE

Ne uzimajte Espumisan meke kapsule

ako ste alergični na simetikon, žuto narandžastu boju FCF (E110), metil
parahidroksibenzoat (E218) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (navedeni u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete Espumisan meke kapsule.
U slučaju da se tek pojave abdominalni problemi i/ili su trajnije prirode, morate se obratiti ljekaru tako
da se ispitaju tegobe i potencijalni drugi uzroci ovakvih poteškoća, te odredi prava terapija u tom
slučaju.

Drugi lijekovi i Espumisan meke kapsule
Nisu poznate interakcije sa drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje
Zbog načina djelovanja simetikona i zbog toga što simetikon ne izlazi iz gastrointestinalnog trakta u
tijelo, ne očekuju se nikakvi negativni efekti nakon što trudnice ili dojilje popiju Espumisan meke
kapsule.

Nema kliničkih podataka o upotrebi Espumisan mekih kapsula kod trudnica.

Vožnja i upravljanje mašinama
Espumisan meke kapsule nemaju, ili imaju zanemariv uticaj na sposobnost vožnje i upravljanja
mašinama.

3.

KAKO UZIMATI ESPUMISAN MEKE KAPSULE

Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno kako je opisano u ovom uputstvu ili prema uputama ljekara ili
farmaceuta. U slučaju da niste sigurni, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Doziranje
Preporučena doza je:

Kod gastrointestinalnih poteškoća povezanih sa nakupljanjem gasa, na primjer meteorizam ili
nadutost, osjećaj punoće

Dob

Doza

Učestalost primjene

Djeca starija od 6 godina,
adolescenti i odrasli

2 meke kapsule
(što odgovara količini od
80 mg simetikona)

3 do 4 puta dnevno

Kao pomoćno sredstvo u dijagnostičkim pregledima abdomena, na primjer rentgenski snimci i
sonografija (ultrazvuk)

Dan prije pregleda

Jutro na dan pregleda

2 meke kapsule 3 puta dnevno (što
odgovara količini od ukupno 240 mg
simetikona)

2 meke kapsule
(što odgovara količini od 80 mg
simetikona)

Upotreba kod djece
Espumisan meke kapsule nisu namjenjene djeci mlađoj od 6 godina i dojenčadi. Dostupni su drugi
oblici doziranja.

Način primjene
Uzmite Espumisan meke kapsule za vrijeme ili nakon obroka, također prije odlaska u krevet ukoliko je
potrebno.
Napomena: Espumisan meke kapsule mogu se uzimati također nakon operativnih zahvata.

Uzimajte Espumisan meke kapsule sve dok traju poteškoće. Ako je potrebno, Espumisan meke
kapsule mogu se uzimati kroz duži vremenski period. Također pročitajte dio 2: „Upozorenja i mjere
opreza“.

Ukoliko smatrate da je učinak Espumisan mekih kapsula prejak ili preslab, obratite se ljekaru ili
farmaceutu.

Ako uzmete više Espumisan mekih kapsula nego što ste trebali
Praktički je nemoguće otrovati se prevelikim dozama Espumisan mekih kapsula. Čak i velike količine
Espumisan mekih kapsula se podnose bez problema.

Aktivna tvar u Espumisan mekim kapsulama, simetikon, razgrađuje mjehuriće u gastrointestinalnom
traktu na fizički način. Tijelo ne apsorbuje simetikon i on se hemijski i biološki ne mijenja dok prolazi
kroz crijeva.

Ako zaboravite uzeti Espumisan meke kapsule
Možete nadoknaditi dozu u bilo koje vrijeme.

Ako imate dodatnih pitanja vezano za upotrebu ovog lijeka, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Do danas nisu primjećene nikakve nuspojave povezane sa upotrebom Espumisan mekih kapsula.

Žuto narandžasta boja FCF (E110) može uzrokovati alergijske reakcije.
Metil parahidroksibenzoat (E218) može uzrokovati hipersenzitivne reakcije (moguće sa
zakašnjenjem).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno jeobavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI ESPUMISAN MEKE KAPSULE

Čuvati ovaj lijek izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Rok trajanja: 3 godine.
Ne koristite ovaj lijek nakon isteka roka trajanja naznačenog na blisteru i kutiji pod „Rok trajanja“. Rok
trajanja se odnosi na zadnji dan u mjesecu.

Nemojte bacati lijekove putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odložiti
lijekove koje više ne koristite. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6.

SADRŽAJ PAKOVANJA I OSTALE INFORMACIJE

Šta sadrže Espumisan meke kapsule
Aktivna tvar je simetikon.
Jedna meka kapsula Espumisan mekih

kapsula sadrži 40 mg simetikona.

Ostali sastojci su:
Metil parahidroksibenzoat (E218) [Ph. Eur.], želatina, glicerol (85 %), kinolin žuta boja (E104), žuto
narandžasta boja FCF (E110).

Kako izgledaju Espumisan meke kapsule i sadržaj pakovanja
Espumisan meke kapsule su skoro okrugle, žute meke kapsule napravljene od želatina sa sastavkom i
glatkom površinom. Sadržaj kapsula je bezbojan, a može biti blago zamućen.

Espumisan meke kapsule su dostupne u pakovanjima od
25 mekih kapsula
50 mekih kapsula

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Proizvođač (administrativno sjedište):
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Njemačka

Proizvođač (mjesto puštanja u promet):
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Njemačka

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet
Berlin-Chemie/Menarini BH d.o.o.
Hasana Brkića 2/II
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:
Pakovanje sa 25 kapsula: 04-07.2-9730/11 od 29.3.2012

Pakovanje sa 50 kapsula: 04-07.3-2-7570/16 od 24.03.2017.

Datum revitije uputstva
03/2017