FLUIMUCIL 100

FLUIMUCIL 100 100 mg g

30 kesica po 1 g granula za oralni rastvor u kutiji

Supstance:
acetilcistein
Jačina ATC Oblik
100 mg g R05CB01 granule za oralni rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA
FLUIMUCIL 100
100 mg, granule za oralni rastvor
acetilcistein

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta, za liječenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg ljekara.
Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lijek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete poželjeti da ga ponovo pročitate.
Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savjet, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije 10 dana, obavezno posjetite Vašeg ljekara!


Sadržaj uputstva:

1.Šta je Fluimucil 100 i za šta se koristi
2.Prije nego počnete uzimati Fluimucil 100
3.Kako uzimati Fluimucil 100
4.Moguća neželjena djelovanja
5.Kako čuvati Fluimucil 100
6.Dodatne informacije

1. ŠTA JE FLUIMUCIL 100 I ZA ŠTA SE KORISTI?
Fluimucil 100 je mukolitik koji se koristi kod poremećaja disajnog sistema sa prekomjernim stvaranjem
gustog i viskoznog sekreta.


2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI FLUIMUCIL 100
Nemojte uzimati Fluimucil 100
Preosjetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu lijeka Fluimucil 100.
Lijek je kontraindiciran kod djece mlađe od 2 godine.
U slučaju Trudnoće i dojenja (vidjeti dio Trudnoca i dojenje)


Budite oprezni sa lijekom Fluimucil 100:
Mukolitici mogu izazvati bronhijalnu opstrukciju kod djece ispod 2 godine. Zbog fizioloških karakteristika
respiratornih puteva mogućnost uklanjanja bronhijalnog sekreta je ograničena. Zato ove lijekove ne treba
primjenjivati kod djece mlađe od 2 godine (vidjeti Nemojte uzimati Fluimucil 100).

Primjena acetilcisteina može dovesti do omekšavanja, razvodnjavanja i stvaranja prekomjerne količine
sekreta, naročito na početku terapije.


Interakcije sa rezultatima laboratorijskih testova
Acetilcistein, aktivni sastojak lijeka Fluimucil 100, može uticati na rezultate kolorimetrijske analize
salicilata kao i na rezultate određivanja ketonskih tijela u urinu.


Važno je znati
Moguće prisustvo mirisa sumpora ne ukazuje na promjenu lijeka, nego je karakterističan za aktivnu
supstancu.


Kada se Fluimucil 100 može koristiti samo nakon konsultacije sa ljekarom
Pacijenti koji boluju od bronhijalne astme moraju se pažljivo nadzirati za vrijeme terapije sa lijekom
Fluimucil 100. U slučaju da dodje do bronhospazma, liječenje se mora odmah prekinuti.
Potrebno je obavijestiti ljekara čak i ako su se takvi poremećaji javljali u prošlosti.

Poseban oprez potreban je kod pacijenata sa peptičnim ulkusom ili historijom peptičkog ulkusa, naročito
ako se Fluimucil 100 koristi u kombinaciji sa drugim lijekovima koji oštećuju želudac.


Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Fluimucil 100:
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove uključujući i
lijekove koji se mogu dobiti bez recepta.

Antitusici i N-acetilcistein ne bi se trebali davati zajedno jer može doći do zastoja sekreta kao posljedice
smanjenog refleksa kašlja.

Aktivni ugalj može smanjiti dejstvo lijeka Fluimucil 100.

Poželjno je ne miješati druge lijekove sa rastvorom lijeka Fluimucil 100.

Dosadašnji podaci o smanjenom dejstvu antibiotika pod uticajem acetilcisteina odnose se na in vitro ispitivanja u kojima je zabilježeno smanjenje aktivnosti antibitika usljed miješanja dvije supstance. Za svaki slučaj najbolje je antibiotike i lijek Fluimucil 100 uzimati sa najmanje dva sata razmaka.
Pokazalo se da istovremena primjena nitroglicerina sa acetilcisteinom, aktivnim sastojkom lijeka Fluimucil 100, izaziva značajan pad krvnog pritiska i dilataciju temporalne arterije, što može dovesti do napada glavobolje.


Uzimanje hrane i pića sa lijekom Fluimucil 100
Nisu poznate bilo kakve interakcije sa hranom ili pićima.


Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Za vrijeme trudnoće i dojenja Fluimucil 100 se može uzeti samo ako ljekar procjeni da je neophodno.
Ljekar će procjeniti odnos korist/rizik liječenja za vrijeme trudnoće i dojenja. Obavijestite svog ljekara ako
ste trudni ili planirate trudnoću.


Upravljanje vozilima i mašinama
Fluimucil 100 nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.


Ostala upozorenja
Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Fluimucil 100
U slučaju potvrđene intolerancije na šećere, kontaktirajte svog ljekara prije uzimanja ovog lijeka.
Granule za oralni rastvor bez šećera sadrže sorbitol, što može izazvati laksativni učinak. Kalorijska vrijednost sorbitola je 2,6 kcal/g.
Granule za oralni rastvor bez šećera takođe sadrže izvor fenilalanina što može biti štetno za pacijente sa fenilketonurijom.
Blag miris sumpora je karakterističan za aktivni sastojak lijeka i ne ukazuje ni na kakvu promjenu samog lijeka.


3. KAKO UZIMATI FLUIMUCIL 100
Djeca od 7-14 godina:
2 kesice lijeka Fluimucil 100, rastvoriti prema uputstvu, dva puta dnevno.
Djeca od 2-7 godina:
1 kesicu lijeka Fluimucil 100, rastvoriti prema uputstvo, tri puta dnevno.


Preporučene doze se ne smiju prekoračiti bez preporuke ljekara.
Dužina terapije je 5 do 10 dana.


Ako se simptomi počnu češće javljati, ili ako primjetite neke druge promjene ili pogoršanje, obratite se
svom ljekaru.
Rastvoriti sadržaj kesice u čaši vode, promješati kašikicom ako je potrebno. Dobije se ugodan rastvor koji
se može popiti direktno iz čaše ili sa kašikicom ili staviti u flašicu.


Ako uzmete više lijeka Fluimucil 100 nego što ste trebali
Prevelika doza može izazvati gastrointestinalne simptome kao što su mučnina, povraćanje i dijareja.

U slučaju da uzmete veću dozu lijeka Fluimucil 100 od preporučene, odmah kontaktirajte svog ljekara!

Ako imate dodatnih pitanja o lijeku, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi Fluimucil 100 može izazvati neželjena djelovanja ali ne kod svih ljudi.
U tabeli su navedena neželjena dejstva oralno uzetog acetilcisteina i njihova učestalost


Sistem klasifikacije 
organa

Neželjena dejstva

 

     
  Povremena 
(≥1/1.000
i<1/100)
Rijetka 
(≥1/10.000do
<1/1.000
Veoma rijetka
(<1/10.000)
Nepoznata
Poremećaji 
imunog sistema
Preosjetljivost   Anafilaktički
šok,
anafilaktička/anafilaktoidna 
reakcija
 
Poremećaji 
nervnog sistema
Glavobolja      
Poremećaji sluha 
unutrašnjeg uha

Tinitus (zujanje 
u ušima)

 

     
Kardio poremećaji Tahikardija      
Vaskularni 
poremećaji
    Krvarenje  
Respiratorni, 
torakalni
i medijastinalni 
poremećaji
  Bronhospazam, 
dispnea
  Opstrukcija 
bronhija
Gastrointestinalni 
poremećaji
Povraćanje, 
dijareja, 
stomatitis,bol
abdomena, 
mučnina
Dispepsija    

Poremećaji kože i 
subkutanog tkiva

 

Urtikarija, raš, 
angioedem, 
pruritus
     

Opšti poremećaji i 
promjene
na
mjestu aplikacije

Pireksija      Edem lica

Ispitivanja

 

Sniženje 
arterijskog 
pritiska
   

 

 

Veoma rijetki slučajevi ozbiljnih poremećaja kože, kao što su Stevens-Johnsonov sindrom i Lyellov
sindrom prijavljeni su u vezi sa uzimanjem N-acetilcisteina. Iako je u većini slučajeva prisutan još jedan suspektan lijek, u slučaju bilo kakvih promjena na koži i sluzokoži najbolje je konsultovati ljekara i odmah prekinuti terapiju acetilcisteinom.

Neke studije su pokazale da dolazi do smanjenja agregacije trombocita za vrijeme uzimanja
acetilcisteina. Klinički značaj ovih studija još nije utvrđen.
Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.


5. KAKO ČUVATI LIJEK FLUIMUCIL 100
Vidjeti rok upotrebe na vanjskom pakovanju. Datum se odnosi na lijek koji se pravilno čuvao, u
originalnom pakovanju. Ne upotrebljavajte lijek nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju.
Lijek Fluimucil 100 čuvati na temperaturi ispod 30°C.
ČUVATI LIJEK VAN DOMAŠAJA DJECE!

Lijekovi se ne trebaju bacati u slivnik ili kućni otpad. Pitajte svoj farmaceuta kako zbrinuti lijekove koji vam  više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoline.
Važno je da uvijek imate na raspolaganju podatke o lijeku, znači sačuvajte i kutiju i uputstvo za pacijenta.


6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Fluimucil 100 sadrži:
Jedna kesica sadrži: 1 g granula za oralni rastvor
Aktivna supstanca: acetilcistein 100 mg
Pomoćne supstance: aspartam, beta-karoten, aroma narandže, sorbitol.


Kako Fluimucil 100 izgleda i sadržaj pakovanja
Granule za oralni rastvor u papirno-aluminijumsko-polietilenskim kesicama. Kutija sa 30 kesica.


Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.


Nosilac dozvole
Remedia d.o.o.
Kranjčevićeva 37
71000 Sarajevo


Proizvođač (administrativno sjedište)
ZAMBON S.P.A.
Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso, Milano Italija


Proizvođač gotovog lijeka
ZAMBON SWITZERLAND Ltd Via Industria 13 – Cadempino Switzerland


Broj i datum obnove dozvole o stavljanju lijeka u promet:
Broj dozvole: 04-07.3-2-3657/15 od 03.11.2015.