FLUIMUCIL 600

FLUIMUCIL 600 600 mg tableta

10 šumećih tableta (5 blistera sa 2 šumeće tablete)

Supstance:
acetilcistein
Jačina ATC Oblik
600 mg tableta R05CB01 šumeća tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

FLUIMUCIL 600
600 mg, šumeća tableta

acetilcistein

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta, za liječenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg ljekara.
Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lijek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete poželjeti da ga ponovo pročitate.
Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savjet, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije 10 dana, obavezno posjetite Vašeg
ljekara!

Sadržaj uputstva:
1.

Šta je Fluimucil 600 i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Fluimucil 600

3.

Kako uzimati Fluimucil 600

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Fluimucil 600

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE FLUIMUCIL 600 I ČEMU JE NAMJENJEN?
Fluimucil 600 je mukolitik, namjenjen za liječenje poremećaja disajnog sistema sa obilnim stvaranjem
gustog i viskoznog sekreta kao što su: akutni bronhitis, hronični bronhitis i njegove egzacerbacije,
emfizem pluća, mukoviscidoza, bronhiektazija

Antidot liječenje

Namjerno ili slučajno trovanje paracetamolom.

Izo- i ciklofosfamind uropatija.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI FLUIMUCIL 600
Nemojte uzimati Fluimucil 600
Preosjetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu lijeka Fluimucil 600
U slučaju Trudnoće i dojenja (vidjeti dio Trudnoca i dojenje)

Budite oprezni sa lijekom Fluimucil 600:
Ukoliko patite od bronhijalne astme, uzimajte lijek Fluimucil 600 sa oprezom i ukoliko dođe do
bronhospazma odmah prekinite liječenje i obratite se svom ljekaru.

Poseban oprez potreban je ukoliko bolujete ili ste bolovali od čira na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu,
ili ako istovremeno uzimate lijekove koji oštećuju želudac.

Interakcije sa rezultatima laboratorijskih testova
N-acetilcistein može uticati na rezultat kolorimetrijske analize salicilata.
Acetilcistein može uticati na rezultate određivanja ketonskih tijela u urinu.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Fluimucil 600
Obavijestite svog ljekara ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke lijekove, uključujući i lijekove koji se
dobijaju bez recepta.
Studije o interakciji su sprovedene samo na odraslim pacijentima.

Antitusici i N-acetilcistein ne bi se trebali primjenjivati istovremeno, jer može doći do retencije sekreta kao
posljedica smanjenog refleksa kašlja.

Aktivni ugalj može smanjiti dejstvo N-acetilcisteina.

Preporučuje se ne miješati druge lijekove sa rastvorom lijeka Fluimucil 600.

Dosadašnji podaci o smanjenom dejstvu antibiotika pod uticajem N-acetilcisteina odnose sa samo na in
vitro ispitivanja. Za svaki slučaj najbolje je antibiotike i acetilcistein uzimati sa najmanje dva sata razmaka.

Pokazalo se da istovremena primena nitroglicerina sa N-acetilcisteinom izaziva značajnu hipotenziju i
dilataciju temporalne arterije, što dovodi do napada glavobolje.

Ukoliko je neophodno zajedno primeniti nitroglicerin i acetilcistein, pratiti hipotenziju, koja može biti i teška
i upozoriti pacijenta na mogući napad glavobolje.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Kod životinja nije bilo dokaza za postojanje teratogenog efekta acetilcisteina. Međutim, njegova upotreba
za vrijeme trudnoće i laktacije bi trebalo da se odvija samo ukoliko je to strogo neophodno, pod direktnom
kontrolom ljekara.

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama
Fluimucil nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

Ostala upozorenja

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Fluimucil 600

1 šumeća tableta za oralni rastvor sadrži 156,9 mg natrijuma. Oprez kod pacijenata sa smanjenom
funkcijom bubrega ili pacijenata koji su na režimu ishrane sa smanjenim unosom natrijuma.

Šumeće tablete za oralni rastvor sadrže aspartam, izvor fenilalanina koji može biti štetan za osobe sa
fenilketonuriom.
Blag miris sumpora je karakterističan za aktivni sastojak lijeka i ne ukazuje ni na kakvu promjenu samog
lijeka.
Moguće je da dođe do omekšavanja i razvodnjavanja prekomjerne količine sekreta, naročito na početku
terapije. Kod osoba sa smanjenom sposobnošću iskašljavanja uz terapiju acetilcisteinom primjeniti i
respiratornu fizikalnu terapiju (posturalnu drenažu i bronhijalnu aspiraciju) kako bi se izbjeglo zadržavanje
sekreta.

3. KAKO UZIMATI LIJEK FLUIMUCIL 600
Jedna tableta lijeka Fluimucil 600 primjenjuje se jednom dnevno.
Lijek je moguće uzimati i više puta u manjim dozama, ali ukupna dnevna doza ne treba da bude veća od
600 mg.
Kod akutnih simptoma liječenje traje 5 do 10 dana.
Kod hroničnih simptoma liječenje se može nastaviti nekoliko mjeseci pod nadzorom ljekara.

Namjerno ili slučajno trovanje paracetamolom
Što je prije moguće, potrebno je primjeniti početnu dozu od 140 mg/kg tjelesne težine, u roku od 10 sati
od gutanja toksičnog agensa, a nakon toga, pojedinačnu dozu od 70 mg/kg tjelesne težine svaka 4 sata,
jedan do tri dana.

Izo- i ciklofosfamid uropatija
U standardnom ciklusu hemoterapije sa izo- i ciklofosfamidom u dozi od 1200 mg/m2 površne tijela
dnevno u toku 5 dana svakih 28 dana, N acetilcistein može primjenjivati oralno u dozi od 4g/danu u dane
primanja hemoterapije, podijeljeno u 4 doze od po 1 g.

Uputstvo za upotrebu
Rastvoriti šumeću tabletu lijeka Fluimucil 600 u čaši vode, mješajuću kašikicom ako je potrebno i odmah
popiti cijeli sadržaj.
Kako bi lakše izvadili tabletu, odrežite blister duž bočnih uglova.

Ako uzmete više lijeka Fluimucil 600 nego što ste trebali
Prevelika doza može izazvati gastrointestinalne simptome kao što su mučnina, povraćanje i dijareja.
U slučaju da uzmete veću dozu lijeka Fluimucil 600 od preporučene, odmah kontaktirajte svog ljekara!
Ako imate dodatnih pitanja o lijeku, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi Fluimucil 600 može izazvati neželjena djelovanja ali ne kod svih ljudi.
U tabeli su navedena neželjena dejstva oralno uzetog acetilcisteina i njihova učestalost

Neželjena dejstva

Sistem klasifikacije
organa

Povremena
(≥1/1.000

i

<1/100)

Rijetka
(≥1/10.000

do

<1/1.000

Veoma rijetka
(<1/10.000)

Nepoznata

Poremećaji
imunog sistema

Preosjetljivost

Anafilaktički

šok,

anafilaktička/anafilaktoidna
reakcija

Poremećaji
nervnog sistema

Glavobolja

Poremećaji sluha
unutrašnjeg uha

Tinitus

Kardio poremećaji

Tahikardija

Vaskularni
poremećaji

Krvarenje

Respiratorni,
torakalni

i

medijastinalni
poremećaji

Bronhospazam,
dispnea

Gastrointestinalni
poremećaji

Povraćanje,
dijareja,
stomatitis,

bol

abdomena,
mučnina

Dispepsija

Poremećaji kože i
subkutanog tkiva

Urtikarija, raš,
angioedem,
pruritus

Opšti poremećaji i
promjene

na

mjestu aplikacije

Pireksija

Edem lica

Laboratorijska
ispitivanja

Sniženje
arterijskog
pritiska


Veoma rijetki slučajevi ozbiljnih poremećaja kože, kao što su Stevens-Johnsonov sindrom i Lyellov
sindrom prijavljeni su u vremenskoj vezi sa uzimanjem N-acetilcisteina. Iako je u većini slučajeva prisutan
još jedan suspektan lijek, u slučaju bilo kakvih promena na koži i sluzokoži najbolje je konsultovati ljekara
i odmah prekinuti terapiju acetilcisteinom.
Neke studije su pokazale da dolazi do smanjenja agregacije trombocita za vrijeme uzimanja
acetilcisteina. Klinički značaj ovih studija još nije utvrđen.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK FLUIMUCIL 600
Vidjeti rok upotrebe na vanjskom pakovanju. Datum se odnosi na lijek koji se pravilno čuvao, u
originalnom pakovanju. Ne upotrebljavajte lijek nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju.
Lijek Fluimucil 600 čuvati na temperaturi ispod 30°C.
ČUVATI LIJEK VAN DOMAŠAJA DJECE!

Lijekovi se ne trebaju bacati u slivnik ili kućni otpad. Pitajte svoj farmaceuta kako zbrinuti lijekove koji vam
više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoline.
Važno je da uvijek imate na raspolaganju podatke o lijeku, znači sačuvajte i kutiju i uputstvo za pacijenta.

6. DODATNE INFORMACIJE
Svaka tableta sadrži:
Aktivna supstanca: acetilcistein 600 mg
Pomoćne supstance: Natrijum bikarbonat, limunska kiselina bezvodna, okus limuna, aspartam

Kako Fluimucil 600 izgleda i sadržaj pakovanja
Šumeće tablete, 5 blistera sa po 2 šumeće tablete u kartonskoj kutiji

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Nosilac dozvole
Remedia d.o.o.
Kranjčevićeva 37
71000 Sarajevo

Proizvođač (administrativno sjedište)
ZAMBON S.P.A.
Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso, Milano Italija

Proizvođač gotovog lijeka
ZAMBON SWITZERLAND Ltd Via Industria 13 – Cadempino Switzerland

Broj i datum obnove dozvole o stavljanju lijeka u promet:
Broj dozvole: 04-07.3-2-3659/15 od 03.11.2015.