FOSTER NEXTHALER

FOSTER NEXTHALER 100 µg doza+ 6 µg doza

1 inhalator sa 1,5 g praška za inhaliranje (120 doza), u zaštitnoj zatvorenoj vrećici, u kutiji

Supstance:
formoterol beklometazon
Jačina ATC Oblik
100 µg doza+ 6 µg doza R03AK08 prašak za inhaliranje

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

FOSTER NEXTHALER
(100 µg / 6 µg)/1 doza prašak za inhaliranje

beklometazon, formoterol

Za primjenu kod odraslih osoba.

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i
ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koji neželjeni efekat, potrebno je obavijestiti ljekara, medicinsku sestru
ili farmaceuta . To uključuje i svaki mogući neželjeni efekat koji nije naveden u ovom
uputstvu.

Šta se nalazi u ovom uputstvu:

1. Šta je Foster Nexthaler i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Foster Nexthaler
3. Kako uzimati Foster Nexthaler
4. Mogući neželjeni efekti
5. Kako čuvati Foster Nexthaler
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. ŠTA JE FOSTER NEXTHALER I ZA ŠTA SE KORISTI
Foster Nexthaler je prašak koji se inhalira kroz usta i na taj način stiže duboko u pluća.
Sadrži dvije aktivne supstance: beklometazon dipropionat, bezvodni i formoterol fumarat dihidrat.

Beklometazon dipropionat, bezvodni pripada grupi lijekova koji se zovu steroidi (stručno
kortikosteroidi). Steroidi i liječe i spriječavaju simptome astme. Smanjuju upalu, oticanje i
nadraženost u malim zračnim prolazima pluća.

Formoterol fumarat dihidrat pripada grupi lijekova koji se zovu dugodjelujući
bronhodilatatori. On opušta glatke mišiće u Vašim disajnim putevima i tako proširuje
disajne puteve što Vam olakšava disanje odnosno udisanje i izdisanje zraka iz pluća.

Ove dvije aktivne supstance olakšavaju disanje i ublažavaju simptome, kao što su kratak dah,
pištanje u plućima i kašalj kod bolesnika sa astmom ili HOPB-om, a pomažu i u spriječavaju
simptome astme.

Astma
Foster Nexthaler je namijenjen za liječenje astme kod odraslih osoba.

Ako Vam je propisan Foster Nexthaler onda vjerovatno:

astma se ne može primjereno kontrolisati upotrebom inhalacijskih kortikosteroida i
kratkodjelujućih bronhodilatatora koji se uzimaju „po potrebi“

ili

astma dobro reagira na liječenje kortikosteroidima i dugodjelujućim bronhodilatatorima.

HOPB
Foster Nexthaler može se koristiti u liječenju simptoma teške hronične opstruktivne plućne bolesti
(HOPB) kod odraslih bolesnika. HOPB je dugotrajna bolest disajnih puteva pluća koja je
prvenstveno uzrokovana pušenjem.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI FOSTER NEXTHALER

Nemojte uzimati Foster Nexthaler:
ako ste alergični na beklometazon dipropionat, bezvodni ili formoterol fumarat dihidrat ili na bilo
koji od pomoćnih sastojaka ovog lijeka (navedeno u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Nemojte koristiti ovaj lijek ako imate simptome akutne astme kao što je kratak dah, pištanje u
plućima i kašalj, Vaša astma se pogoršava ili imate akutni napad astme. Za olakšavanje
simptoma pri ruci uvijek morate imati svoj inhalator sa brzodjelujućim inhalacijskim lijekom.

Obavezno obavijestite svog ljekara prije nego što počnete uzimati Foster Nexthaler ako imate
nešto od navedenog:

probleme sa srcem, ovo uključuje bilo koji poznati poremećaj Vašeg srca i/ili srčane
funkcije

poremećaj srčanog ritma, kao što je ubrzan ili nepravilan rad srca, ubrzan puls ili
palpitacije (lupanje srca), ili ako su Vam rekli da imate abnormalan srčani nalaz.

visok krvni pritisak

suženje arterija (poznato pod nazivom arterioskleroza), ili ako znate da bolujete od
aneurizma (neprirodno proširenje zida krvnih žila)

pojačanu aktivnost štitne žlijezde.

nizak nivo kalija u krvi

neku bolest jetre ili bubrega

dijabetes (šećernu bolest). Udisanje visokih doza formoterola može povisiti nivo šećera u
krvi, zbog čega ćete na početku korištenja ovog inhalatora morati napraviti neke dodatne
krvne pretrage da bi se provjerilo koliki Vam je šećer u krvi, a takve pretrage ćete morati
ponavljati s vremena na vrijeme i tokom liječenja

tumor nadbubrežne žlijezde (poznato kao feohromocitom).

ako morate primiti anestetik. Ovisno o vrsti anestetika, možda nećete smjeti uzimati
Foster Nexthaler najmanje 12 sati prije anestezije.

ako se liječite ili ste se liječili od tuberkuloze (TBC) ili ako je potvrđeno da imate virusnu ili
gljivičnu infekciju pluća

Ako se bilo koja od gore navedenih informacija odnosi na Vas, obavijestite o tome svog ljekara
prije nego što počnete uzimati Foster Nexthaler.
Ako niste sigurni da li smijete uzimati Foster Nexthaler posavjetujte se sa Vašim ljekarom,
medicinskom sestrom ili farmaceutom prije nego što počnete da koristite inhalator.

Vaš ljekar možda će htjeti da povremeno izmjeri nivo kalija u krvi, posebno ako bolujete od teške
astme.
Kao što je slučaj sa mnogim bronhodilatatorima, Foster Nexthaler može uzrokovati nagli
pad kalija u krvi (hipokalemija). Razlog tome jest taj što nedostatak kisika u krvi i neki lijekovi koje
možda uzimate zajedno sa Foster Nexthaler-om mogu još više smanjiti nivo kalija.

Ako uzimate veće doze inhalacijskih kortikosteroida tokom dužeg perioda, možda ćete imati
povećanu potrebu za kortikosteroidima u stresnim situacijama. Stresne situacije mogu biti
odlazak u bolnicu nakon nezgode, ozbiljna ozljeda ili vrijeme prije operacije. U tom slučaju ljekar
koji će Vas liječiti odlučit će treba li Vam povećati dozu kortikosteroida i možda propisati neke
steoride u tabletama ili injekcijama.

Ako ćete morati ići u bolnicu, nemojte zaboraviti uzeti sa sobom sve svoje lijekove i inhalatore,
uključujući Foster Nexthaler i sve druge lijekove ili tablete koje ste kupili bez recepta, po
mogućnosti u originalnoj kutiji.

Djeca i adolescenti
Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina ne smiju uzimati ovaj lijek.

Uzimanje drugih lijekova sa Foster Nexthaler-om
Prije početka liječenja, molimo Vas da kažete svom ljekaru ili farmaceutu uzimate li ili ste
nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući bilo koje druge inhalatore i lijekove koje ste
nabavili bez ljekarskog recepta. Razlog tome je što Foster Nexthaler može uticati na djelovanje
nekih lijekova. Također, neki lijekovi mogu uticati na djelovanje Foster Nexthaler-a.

Ne uzimajte beta blokatore uz ovaj lijek. Beta blokatori su lijekovi koji se koriste za liječenje
mnogih oboljenja uključujući i srčane poremećaje, visok krvni pritisak ili glaukom (povišen očni
pritisak). Ako morate uzimati beta blokatore (uključujući kapi za oči), efekat formoterola
vjerovatno će biti oslabljen ili formoterol uopće neće djelovati.

Djelovanje Foster Nexthaler-a kada se koristi istovremeno sa sljedećim lijekovima:

drugi lijekovi koji djeluje na isti način
kao formoterol (npr. beta adrenergički
lijekovi, koji se često koriste za
liječenje astme)



mogu povećati efekat formoterola.

kinidin, dizopiramid, prokainamid (za
liječenje poremećaja srčanog ritma)

neki antihistaminici npr. terfenadin (za
liječenje alergijskih reakcija)

inhibitori monoaminooksidaze ili
triciklični antidepresivi npr. fenelzin i
izokarboksazid, amitriptilin i imipramin;
fenotiazini (za liječenje depresije ili
duševnih poremećaja)



mogu prouzrokovati neke promjene u

elektrokardiogramu (EKG nalazu). Može i
povećati rizik od poremećaja srčanog ritma
(ventrikularne aritmije).

L-dopa (za liječenje Parkinsonove
bolesti

L-tiroksin (za liječenje smanjene
aktivnosti štitne žlijezde)

lijekovi koji sadrže oksitocin (koji
izaziva kontrakcije maternice)



mogu smanjiti toleranciju srca na beta

adrenergičke lijekove, kao što je formoterol.

inhibitori monoaminooksidaze (MAOI)
(za liječenje duševnih poremećaja),
uključujući lijekove sa sličnim
svojstvima poput furazolidona i
prokarbazina



mogu uzrokovati povišenje krvnog pritiska

digoksin (za liječenje srčanih
poremećaja)



može prouzrokovati pad nivoa kalija u

krvi. To može povećati vjerovatnost nastanka
poremećaja srčanog ritma.

drugi lijekovi koji se koriste u liječenju
astme (teofilin, aminofilin ili steroidi)

diuretici (tablete za mokrenje)



mogu prouzrokovati pad nivoa kalija u

krvi.

neki anestetici



mogu povećati rizik od nastanka

poremećaja srčanog ritma.

Foster Nexthaler sa alkoholom
Potrebno je izbjegavati konzumiranje alkohola, izuzev ako se ste prethodno posavjetovali sa
Vašim ljekarom. Alkohol može smanjiti toleranciju Vašeg srca na aktivnu supstancu, formoterol,
Foster Nexthaler-a.

Trudnoća i dojenje
Nema kliničkih podataka o upotrebi Foster Nexthaler-a tokom trudnoće.

Ako ste u drugom stanju, mislite da ste u drugom stanju ili planirate trudnoću molimo Vas da se
posavjetujete sa Vašim ljekarom. Foster Nexthaler smijete uzimati u toku trudnoće samo ako Vam
je to rekao Vaš ljekar. Vaš ljekar će odlučiti da li ćete prestati uzimati Foster Nexthaler u toku
perioda dojenja ili ako ćete uzimati Foster Nexthaler, ali prestati sa dojenjem. Uvijek se strogo
pridržavajte savjeta Vašeg ljekara.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama
Foster Nexthaler najvjerovatnije neće uticati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilima ili
rada na mašinama. Međutim, možete ispoljiti neke neželjene efekte kao što je vrtoglavica i/ili
drhtavica, zbog čega Vaša sposobnost upravljanja motornim vozilima i rada na mašinama može
biti smanjena.

Foster Nexthaler sadrži laktozu monohidrat.
Pomoćna supstanca laktoza monohidrat sadrži malu količunu mliječnih proteina, što može
uzrokovati reakciju kod alergičnih bolesnika.

3. KAKO UZIMATI FOSTER NEXTHALER
Uvijek uzmite Foster Nexthaler tačno onako kako Vam je to rekao Vaš ljekar. Provjerite sa Vašim
ljekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Foster Nexthaler dostavlja vrlo sitne čestice aerosoli, što rezultira da se svakom dozom sve više
lijeka dostavlja u pluća. Zbog toga, Vaš ljekar Vam može propisati manju dozu nego što ste
uzimali prilikom korištenja prethodnog inhalatora.

Astma
Ljekar će Vas redovno pregledavati kako bi provjerio uzimate li Foster Nexthaler u optimalnoj
dozi. Nakon što Vaša astma bude pod kontrolom, Vaš ljekar će možda postepeno smanjivati dozu
Foster Nexthaler-a.Nemojte ni u kojem slučaju mijenjati dozu Foster Nexthaler-a koju uzimate, a
da se prethodno niste o tome posavjetovali sa ljekarom.

Koliko Foster Nexthaler-a uzeti:

Odrasli i stariji bolesnici:
Uobičajena doza ovog lijeka je jedan do dva udaha dvaput dnevno.
Maksimalna dnevna doza je 4 udaha.

Nemojte povećavati dozu.
Ako osjećate da lijek nije efikasan, obavezno se posavjetujte sa ljekarom prije nego što povećate
dozu.

Hronična opstruktivna plućna bolest (HOPB)

Odrasli i stariji bolesnici:
Uobičajena doza su dva udaha ujutro i dva udaha navečer.

Ne zaboravite: pri ruci uvijek morate imati svoju inhalator sa brzodjelujućim lijekom za brzo
ublažavanje simptoma kao lijek u slučaju pogoršanja simptoma ili iznenadnog astmatskog
napada.

Kako se uzima Foster Nexthaler:

Foster Nexthaler se inhalira.
U kutiji, naći ćete u zatvorenoj zaštitnoj vrećici inhalator koji se naziva Nexthaler i sadrži lijek u
obliku praška. Nexthaler inhalator omogućuje Vam da udahnete lijek.

Molimo Vas da pročitate instrukcije o korištenju i čišćenju Nexthaler inhalatora koji se nalaze na
kraju ovog uputstva.

Kad god je to moguće, udišite lijek stojeći ili sjedeći u uspravnom položaju.

Ako uzmete/udahnete više Fostera Nexthaler-a nego što ste trebali:

obavijestite ljekara ili odmah otiđite u najbližu ambulantu bolnice. Ponesite sa sa sobom
lijek kako bi uposlenici u ambulanti znali šta ste uzeli.

mogu se javiti neželjeni efekti. Recite svom ljekaru ako imate neuobičajene simptome jer
ljekar može željeti da uradi dodatne pretrage ili da odluči da se poduzmu neke dodatne
mjere predostrožnosti.

Ako ste zaboravili uzeti Foster Nexthaler:
Uzmite lijek čim se sjetite. Ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, ne uzimajte dozu koju ste
propustili, nego jednostavno uzmite sljedeću dozu u odgovarajuće vrijeme. Nemojte uzeti
dvostruku dozu.

Ako prestanete uzimati Foster Nexthaler:
Čak i ako se osjećate bolje, ne smijete prestati uzimati Foster Nexthaler, niti smanjiti dozu. Ako
želite prestati uzimati Foster Nexthaler ili lijek uzimati u manjoj dozi, prethodno se o tome
posavjetujte sa svojim ljekarom. Izuzetno je važno da redovno uzimate Foster Nexthaler svaki
dan kako je propisano od Vašeg ljekara, čak i kad nemate nikakvih simptoma.

Ako Vam je disanje nepromijenjeno:
Ako Vam se simptomi ne poboljšaju nakon udisanja Foster Nexthaler-a, razlog tome može biti da
ga pravilno ne koristite. Zbog toga provjerite instrukcije o pravilnom korištenju, koje se nalaze na
kraju ovog uputstva i/ili obavijestite svog ljekara ili medicinsku sestru kako bi Vam ponovo
pokazali kako da pravilno uzimate lijek.

Ako Vam se pogorša astma:
Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ih je teško kontrolisati (npr. ako češće koristite inhalator sa
brzodjelujućim lijekom koji odmah ublažava simptome) ili ne nastupi poboljšanje simptoma,
nastavite da koristite Foster Nexthaler, ali se odmah javite ljekaru. Možda Vam ljekar mora
promijeniti dozu Foster Nexthaler-a ili propisati dodatni ili drugi lijek.

U slučaja bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka, obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI
Kao i svi drugi lijekovi, i ovaj lijek može uzrokovati neželjene efekte, iako se oni neće ispoljiti kod
svih.

Kao i sa drugim inhalacijskim lijekovima, postoji rizik od pogoršanja kratkog daha, kašlja i pištanja
u plućima neposredno nakon upotrebe Foster Nexthaler-a, što se zove paradoksalni
bronhospazam
. U tom slučaju, odmah PRESTANITE uzimati Foster Nexthaler i upotrijebite svoj
inhalator sa brzodjelujućim lijekom koji odmah olakšava
disanje kako biste ublažili simptome.
Odmah se javite ljekaru.

Odmah javite ljekaru ako razvijete alergijsku reakciju, koja uključuje kožnu alergiju, svrbež kože,
osip kože, crvenilo kože, oticanje kože ili sluznice naročito očiju, lica, usana ili grla.

Ostali neželjeni efekti su navedeni niže u uputstvu prema njihovoj učestalosti javljanja.

Odmah se javite ljekaru ili farmaceutu:

ako Vam se ispolji neki od neželjenih efekata naveden niže u uputstvu i ako Vam
izazivaju uznemirenost, ako su neželjeni efekti teški ili traju nekoliko dana

ako ste zabrinuti iz bilo kojeg razloga ili ako ima nešto što ne razumijete.

Vaš ljekar će možda željeti da procijeni stanje Vaše astme i po potrebi propiše drugi lijek. Možda
će Vam savjetovati da prestanete uzimati Foster Nexthaler.

Česti neželjeni efekti (javljaju se kod manje od 1 od 10 osoba)

drhtanje

Upala pluća (infekcija pluća) u bolesnika s KOPB-om.

Obavijestite svog liječnika ako se pri primjeni beklometazondipropionata pojavi bilo koja od
sljedećih nuspojava - može se raditi o simptomima infekcije pluća:
• vrućica ili zimica
• pojačano lučenje sluzi, promjena boje sluzi
• pojačan kašalj ili otežano disanje.

Manje česti neželjeni efekti (javljaju se kod manje od 1 od 100 osoba)

simptomi slični gripi, bolno grlo

gljivične infekcije (usta i grla). Da biste smanjili mogućnost nastanka gljivične infekcije
usta i grla, nakon korištenja pumpice isperite usta vodom, grgljajte vodu u ustima ili
operite zube svaki put nakon upotrebe pumpice.

pogoršanje simptoma astme, poteškoće pri disanju

promuklost

kašalj

neuobičajeno brz srčani ritam

neuobičajeno spor srčani ritam

stezanje u prsima

glavobolja

osjećaj bolesti

osjećaj umora ili nervoze

promjene u elektrokardiogramu (EKG)

nizak nivo kortizola u urinu ili krvi

povišen nivo kalija u krvi

povišen nivo glukoze u krvi

povišen nivo masti u krvi

Neželjeni efekti koji su uočeni prilikom korištenja sličnih lijekova za udisanje koji sadrže
beklometazon dipropionat i/ili formaterol su:

palpitacije (lupanje srca)

neujednačen srčani ritam

nenormalno ili oštećeno čulo okusa

bol u mišićima i grčevi u mišićima

nemir, vrtoglavica

anskioznost

poremećaj spavanja

pad nivoa kalija u krvi

povišen/snižen krvni pritisak

Upotreba visokih doza inhalacijskih kortikosteroida tokom dužeg vremenskog perioda može imati
sistemske efekte
koji uključuju:

probleme u radu nadbubrežnih žlijezdi (adrenosupresija)

smanjenje mineralne gustoće kostiju (smanjenje čvrstoće kostiju)

zastoj u rastu u djece i adolescenata

povećan očni pritisak (glaukom), katarakta (zamućenje leće oka)

brzo povećavanje tjelesne težine, naročito u predjelu lica i torza

poremećaji spavanja, depresija ili osjećaj zabrinutosti, nemir, nervoza, uzbuđenost ili
razdražljivost- Ovi događaji imaju veću vjerovatnost javljanja kod djece

nenormalno ponašanje

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI FOSTER NEXTHALER

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ne koristite Foster Nexthaler nakon isteka roka trajanja navedenog na kutiji, vrećici i naljepnici.
Rok trajanja se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage. Uklonite inhalator iz vrećice neposredno
prije prvog korištenja.

Prije prvog otvaranja vrećice:
Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uslove čuvanja.

Nakon prvog otvaranja vrećice:
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ne koristite Foster Nexthaler ako je prošlo više od 6 mjeseci nakon prvog otvaranja. Koristite
naljepnicu na kutiji kako bi zapisali kad ste otvorili vrećicu.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta
kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Molimo Vas da pročitate instrukcije za korištenje na kraju ovog uputstva za više informacija o
načinu čuvanja Nexthaler inhalatora.

6. SADRŽAJ PAKOVANJA I DRUGE INFORMACIJE

Šta Foster sadrži:
Aktivne supstance su beklometazon dipropionat, bezvodni i formoterol fumarat dihidrat.

Svaka mjerna doza sadrži 100 mikrograma beklometazon dipropionata, bezvodnog i 6
mikrograma formoterol fumarat dihidrata. To odgovara dozi dostavljenoj putem nastavka za usta
od 81,9 mikrograma beklometazon dipropionata, bezvodnog i 5 mikrograma formoterol fumarat
dihidrata.

Drugi sastojci su: laktoza monohidrat (sadrži malu količinu mliječnih proteina) i magnezij stearat.

Kako Foster Nexthaler izgleda i sadržaj pakovanja:
Ovaj lijek sadrži bijeli ili skoro bijeli prašak za inhaliranje u plastičnom inhalatoru koji se naziva
Nexthaler.
Jedno pakovanje sadrži jedan inhalator koja omogućuje120 doza.
Svaki inahalator dolazi u zatvorenoj zaštitnoj vrećici (aluminijska folija)

Ime i adresa nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Providens d.o.o.
Rizaha Štetića 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16

1010 Beč
Austrija

Ime i adresa proizvođača lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Beč, Austrija

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Broj i datum rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet
FOSTER NEXTHALER (100 µg / 6 µg) / 1 doza, prašak za inhaliranje, 120 doza:
04-07.3-1-2989/15 od 04.03.2016.

Datum zadnje revizije uputstva:
Decembar, 2016.

INSTRUKCIJE ZA KORIŠTENJE FOSTER NEXTHALER-A

Molim Vas da pročitate sljedeće instrukcije prije nego što počnete da koristiti ovaj inhalator.
Ako imate problema prilikom korištenja, molimo Vas da se obratite Vašem ljekaru, medicinskoj
sestri ili farmaceutu.

A. Sadržaj pakovanja

Ovo pakovanje sadrži:

1 Uputstvo o lijeku

1 Nexthaler inhalator unutar zatvorene zaštitne vrećice.
Ako pakovanje nije kao što je navedeno, vratite inhalator osobi koja Vam ga je dala (npr.
farmaceut ili ljekar) i tražite da Vam da novi.

B. Opšta upozorenja i mjere opreza

Nemojte ukloniti inhalator iz vrećice ako ne namjeravate odmah da ga koristite.

Inhalator koristite samo kako je naznačeno.

Ako niste sigurni da li uzimate pravilno dozu, obratite se Vašem farmaceutu ili ljekaru.

Ako niste sigurni da se brojač doze spustio za jednu dozu nakon udisanja, sačekajte kada
bude vrijeme za sljedeću dozu da uzmete lijek. Ne uzimajte dodatnu dozu.

Držite poklopac zatvoren sve dok ne budete trebali da koristite inhalator.

Kada ne koritite inhalator čuvajte ga čistog i na suhom mjestu

Nemojte pokušavati da rastavite Nexthaler inhalator ni u kom slučaju.

Ne koristite Nexthaler inhalator :

Nakon isteka roka trajanja

Ako je prošlo više od 6 mjeseci od kada ste otvorili vrećicu

Ako je slomljen

Ako na prozoru brojača doza piše “0“

Ako ne možete da pročitate broj doza sa prozora brojača

U ovim slučajevima bacite svoj inhalator ili ga vratite osobi koja ga Vam je dala i tražite novi.
Upitajte svog farmaceuta kako odložiti inhalator koji Vam više ne treba.

C. Značajna obilježja Vašeg Nexthaler inhalatora

Prozor brojača

doza Poklopac Nastavak za usta Vazdušni ventil

Udisanje doze iz Vašeg Nexthaler inhalatora zahtijeva tri jednostavna koraka: Otvorite, Udahnete,
Zatvorite.

D. Prije nego što počnete koristiti novi Nexthaler inhalator

1. Otvorite vrećicu i izvadite inhalator

Nemojte koristiti inhalator ako vrećica nije zatvorena ili ako je oštećena – vratite
ga osobi od koje ste ga uzeli i tražite da Vam da novi.

2. Pregledajte svoj inhalator

Ako Vaš inhalator djeluje da je slomljen ili oštećen vratite ga osobi od koje ste ga
uzeli i tražite da Vam da novi

3. Provjerite prozor brojača doza. Ako je Vaš inhalator sasvim nov, na prozoru brojača doza

treba da stoji “120”.

Nemojte koristiti novi inhalator ako na prozoru brojača doza stoji broj manji od
“120“ – vratite ga osobi koja Vam ga je dala i tražite novi.

E. Kako da koristite Nexthaler inhalator

E.1. Vizualni pregled


1. Provjerite broj doze lijevo: bilo koji broj između “1“ i “120“ pokazuje koliko je još
doza ostalo

Ako brojač doze pokazuje “0“ u tom slučaju više nije ostala ni jedna doza – bacite
Vaš inhalator i uzmite novi

2. Provjerite da li je poklopac potpuno zatvoren prije upotrebe.

E.2. Otvaranje

1. Držite inhalator čvrsto u ispravnom položaju.

2. Otvorite poklopac do kraja.

3. Prije udisanja izdahnite koliko god možete.

Nemojte izdahnuti kroz inhalator.

E.3. Udahnite

Kad god je to moguće, udišite lijek stojeći ili sjedeći u uspravnom položaju.

1. Držite inhalator okomito, prislonite ga na usta, pa ustima obuhvatite nastavak.

o Nemojte prekriti vazdušni ventil dok držite inhalator.

o Nemojte udahnuti kroz vazdušni ventil.

2. Brzo i duboko udahnite kroz usta

o Možda bude prisutan neki okus prilikom uzmanja doze

o Možda ćete čuti škljocaj dok budete uzimali dozu

o Ne udišite kroz nos

o Nemojte ukloniti inhalator iz usta dok udišete

3. Uklonite inhalator iz usta.
4. Zadržite dah 5 do 10 sekundi ili koliko god budete mogli.
5. Polako izdahnite.

o Nemojte izdahnuti kroz inhalator

E.4. Zatvaranje

1. Vratite inhalator u uspravan položaj i poklopac zatvorite do kraja.
2. Provjerite da li se brojač doze smanjio za jednu dozu.

Ako je potrebno da uzmete još jednu dozu ponovite korake od E.1 do E.4.

F. Čišćenje

Nije potrebno da čistite inhalator

Ako je to potrebno, nakon upotrebe očistite inhalator sa suhom krpom

Ne koristite vodu ili druge tečnosti za čišćenje inhalatora.Održavajte ga suhim.

G. Čuvanje

Kada ne upotrebljavate inhalator, čuvajte ga na suhom i čistom mjestu. Možete ga vratiti
nazad u vrećicu nakon upotrebe.

Ne izlažite inhalator toploti ili direktnoj sunčevoj svjetolosti.

Ne izlažite inhalator vlažnoj ili mokroj sredini.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ako je prošlo više od 6 mjeseci nakon što ste otvorili vrećicu, odložite inhalator i tražite
novi.

H. Odlaganje

Odložite Nexthaler inhalator ako je broj na prozoru brojača doze “0“.

Upitajte svog farmaceuta kako da odložite lijekove koje ste potrošili ili Vam više ne
trebaju.

Nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.