HEPALPAN

HEPALPAN 300 i.j. g

40 g krema (1 alu-tuba sa 40 g krema) u kutiji

Supstance:
heparin
Jačina ATC Oblik
300 i.j. g C05BA03 krem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HEPALPAN
300 i.j./g krem

heparin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je lijek Hepalpan krem i za što se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati lijek Hepalpan krem

3.

Kako uzimati lijek Hepalpan krem

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati lijek Hepalpan krem

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE LIJEK HEPALPAN KREM I ZA ŠTO SE KORISTI

HEPALPAN 300 i.j. krem
1 g krema sadrži: heparin-natrijuma 300 i.j.

Heparin-natrijum nakon resorpcije sprječava zgrušavanje krvi i tako djeluje peventivno protiv
nastajanja ugrušaka u krvnim sudovima i terapijski na već nastale ugruške.
Hepalpan krem

se primjenjuje kao dodatna terapija u lokalnom liječenju površinskog tromboflebitisa

(lokalizovane upale površinskih vena) i stanja nastalih kao posljedica tromboze površinskih vena.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK HEPALPAN KREM

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek Hepalpan krem

Ne koristite Hepalpan krem ukoliko ste alergični na neku od sastavnih komponenti lijeka. Krem ne
treba primjenjivati na velikim površinama kože, ispucaloj koži, osjetljivim površinama.
Hepalpan krem

nemojte nanositi na inficirane površine, sluznice i otvorene rane.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Budite oprezni s lijekom Hepalpan krem

Prilikom aplikacije krema koji sadrži heparin, pacijente sa tromboflebitisom ne masirati.
Treba preduzeti mjere opreza sa ciljem da se izbjegne kontakt lijeka sa sluzokožom očiju. Može se
nanositi samo na kožu.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas obratite se Vašem ljekaru ili

farmaceutu.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Hepalpan krem

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Nisu poznate klinički značajne interakcije. Međutim, ukoliko se lijek primjenjuje istovremeno sa drugim
preparatima koji se aplikuju na kožu savjetuje se poseban oprez.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Hepalpan krem

Hrana ili piće nemaju uticaj na dejstvo lijeka Hepalpan krem.

Trudnoća i dojenje

S obzirom da ne postoje klinički podaci o dejstvima na majku i dijete, Hepalpan krem primjenjivati
samo uz savjet i nadzor ljekara.
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i mašinama

Hepalpan krem ne utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja
mašinama.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Hepalpan krem
Heparin sprječava stvaranje krvnog ugruška (tromba) unutar krvnog suda.
Metil-parahidroksibenzoat (E218) može izazvati alergijske reakcije na koži, trenutno ili odloženo.

3.

KAKO UZIMATI LIJEK HEPALPAN KREM

Ukoliko mislite da lijek Hepalpan krem suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se

obratite vašem ljekaru.

Lijek Hepalpan krem uzimajte uvijek tačno onako kako je propisano. Ako niste sasvim sigurni,
provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Hepalpan krem

se nanosi na bolno, upaljeno područje vena, jedan do dva puta na dan u tankom sloju,

bez utrljavanja u kožu.
Ne nanositi krem masažom na oboljelo mjesto.
Može se staviti i okluzivni zavoj nakon prethodnog nanošenja krema u debljini od 1 do 2 mm.
Prilikom aplikacije na noge, najbolje je krem nanositi pokretima odozdo naviše tj. u pravcu srca.
Trajanje terapije zavisi od indikacije, najčešće 1-2 nedjelje, a u hroničnim slučajevima i više nedjelja.
Duža upotreba treba da bude pod ljekarskim nadzorom.
Krem nanositi samo na neoštećenu kožu i to u tankom sloju. Preparat ne treba aplikovati na otvorene
rane. Krem ne nanositi na sluzokože, kao ni u blizini sluzokoža.
Ukoliko već imate krvne ugruške u venama (trombozu) ili upalu vena (tromboflebitis) ne smijete
utrljvati krem na oboljelo mjesto, već ga samo nanijeti u tankom sloju.

Ako uzmete više lijeka Hepalpan krem nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Hepalpan krem nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom!

Ukoliko se koristi prema preporukama, nema opasnosti od predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Hepalpan krem

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili/zaboravili da uzmete lijek!

Nanesite lijek Hepalpan krem

kada se sjetite.

Nemojte nanijeti duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da nanesete krem.

Ako prestanete uzimati lijek Hepalpan krem

Nije primjenjivo.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Hepalpan krem obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi i lijek Hepalpan krem može izazvati nuspojave.

Lijek Hepalpan krem, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih. Pri pravilnoj upotrebi Hepalpan krem se dobro podnosi. Mogu da se jave svrab,
crvenilo i peckanje na mjestu aplikacije. U tom slučaju treba obustaviti terapiju. Heparin-natrijum može
tokom dugotrajne lokalne primjene izazvati preosjetljivost kože (alergiju).

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI LIJEK HEPALPAN KREM

Lijek Hepalpan krem čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Poslije prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.
Rok upotrebe: 3 godine

Lijek Hepalpan krem se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta lijek Hepalpan krem sadrži

Sadržaj aktivnih supstanci:
1 g krema sadrži 300 i.j. heparin-natrijuma.
Sadržaj pomoćnih supstanci:
dekspantenol; parafin bijeli, meki; alantoin; lanolin; sorbitanoleat; glicerol; metil-parahidroksibenzoat
(E218); voda, prečišćena

Kako lijek Hepalpan krem izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled:
Homogen krem blijedožute boje, karakterističnog mirisa.
Pakovanje:
Tuba sa 40 g krema u složivoj kutiji.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o., Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:
Broj: 04-07.3-2-285/14 od 03.02.2015.