HEPALPAN

HEPALPAN 300 i.j. g

40 g gela (1 alu-tuba sa 40 g gela) u kutiji

Supstance:
heparin
Jačina ATC Oblik
300 i.j. g C05BA03 gel

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HEPALPAN
300 i.j./g gel

heparin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je lijek Hepalpan gel i za što se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati lijek Hepalpan gel

3.

Kako uzimati lijek Hepalpan gel

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati lijek Hepalpan gel

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE LIJEK HEPALPAN GEL I ZA ŠTO SE KORISTI

HEPALPAN 300 i.j. gel
1 g gela sadrži: heparin-natrijuma 300 i.j.

Heparin-natrijum nakon resorpcije sprječava zgrušavanje krvi i tako djeluje preventivno protiv
nastajanja ugrušaka u krvnim sudovima i terapijski na već nastale ugruške.
Hepalpan gel

se primjenjuje kao dodatna terapija u lokalnom liječenju površinskog tromboflebitisa

(lokalizovane upale površinskih vena) i stanja nastalih kao posljedica tromboze površinskih vena.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK HEPALPAN GEL

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek Hepalpan gel

Ne koristite Hepalpan gel ukoliko ste alergični na neku od sastavnih komponenti lijeka. Gel ne treba
primjenjivati na velikim površinama kože, ispucaloj koži, osjetljivim površinama.
Hepalpan gel

nemojte nanositi na inficirane površine, sluznice i otvorene rane.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Budite oprezni s lijekom Hepalpan gel

Prilikom aplikacije gela koji sadrži heparin, pacijente sa tromboflebitisom ne masirati.
Treba preduzeti mjere opreza sa ciljem da se izbjegne kontakt lijeka sa sluzokožom očiju. Može se
nanositi samo na kožu.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Hepalpan gel

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Nisu poznate klinički značajne interakcije. Međutim, ukoliko se lijek primjenjuje istovremeno sa drugim
preparatima koji se aplikuju na kožu savjetuje se poseban oprez.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Hepalpan gel

Hrana ili piće nemaju uticaj na dejstvo lijeka Hepalpan gel.

Trudnoća i dojenje

S obzirom da ne postoje klinički podaci o dejstvima na majku i dijete, Hepalpan gel primjenjivati samo
uz savjet i nadzor ljekara.
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Upravljanje vozilima i mašinama

Hepalpan gel ne utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja
mašinama.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Hepalpan gel
Heparin sprječava stvaranje krvnog ugruška (tromba) unutar krvnog suda. Metil-parahidroksibenzoat
(E218) i propil-parahidroksibenzoat (E216) mogu izazvati alergijske reakcije na koži, trenutno ili
odloženo. Propilenglikol može izazvati iritaciju kože.

3.

KAKO UZIMATI LIJEK HEPALPAN GEL

Ukoliko mislite da lijek Hepalpan gel suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se

obratite vašem ljekaru.

Lijek Hepalpan gel uzimajte uvijek tačno onako kako je propisano. Ako niste sasvim sigurni, provjerite
sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Hepalpan gel

se nanosi na bolno, upaljeno područje vena, jedan do dva puta na dan u tankom sloju,

bez utrljavanja u kožu.
Ne nanositi gel masažom na oboljelo mjesto.
Može se staviti i okluzivni zavoj nakon prethodnog nanošenja gela u debljini od 1 do 2 mm.
Prilikom aplikacije na noge, najbolje je gel nanositi pokretima odozdo naviše tj. u pravcu srca.
Trajanje terapije zavisi od indikacije, najčešće 1-2 nedjelje, a u hroničnim slučajevima i više nedjelja.
Duža upotreba treba da bude pod ljekarskim nadzorom.
Gel nanositi samo na neoštećenu kožu i to u tankom sloju. Preparat ne treba aplikovati na otvorene
rane. Gel ne nanositi na sluzokože, kao ni u blizini sluzokoža.
Gel je posebno pogodan za aplikaciju danju jer ne prlja odjeću, a kožu ne treba štititi zavojem poslije
nanošenja preparata. Neutralna, hidrofilna podloga gela ima pogodnu konzistenciju koja omogućava
lako nanošenje preparata na veće površine kože.
Hepalpan gel

ne treba primjenjivati kod djece mlađe od 5 godina.

Ukoliko već imate krvne ugruške u venama (trombozu) ili upalu vena (tromboflebitis) ne smijete
utrljvati gel na oboljelo mjesto, već ga samo nanijeti u tankom sloju.

Ako uzmete više lijeka Hepalpan gel nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Hepalpan gel nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom!

Ukoliko se koristi prema preporukama, nema opasnosti od predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Hepalpan gel

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili/zaboravili da uzmete lijek!

Nanesite lijek Hepalpan gel

kada se sjetite.

Nemojte nanijeti duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da nanesete gel.

Ako prestanete uzimati lijek Hepalpan gel

Nije primjenjivo.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Hepalpan gel obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi i lijek Hepalpan gel može izazvati nuspojave.

Lijek Hepalpan gel, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih. Pri pravilnoj upotrebi Hepalpan gel se dobro podnosi. Mogu da se jave svrab,
crvenilo i peckanje na mjestu aplikacije. U tom slučaju treba obustaviti terapiju. Heparin-natrijum može
tokom dugotrajne lokalne primjene izazvati preosjetljivost kože (alergiju).

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI LIJEK HEPALPAN GEL

Lijek Hepalpan gel čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Poslije prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.
Rok upotrebe: 3 godine

Lijek Hepalpan gel se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta lijek Hepalpan gel sadrži

Aktivne supstance:
1 g gela sadrži 300 i.j. heparin-natrijuma.
Pomoćne supstance:
dekspantenol; karbomer 940; propilenglikol; alantoin; metil-parahidroksibenzoat (E218); propil-
parahidroksibenzoat (E216); limunska kiselina, monohidrat; trolamin; voda, prečišćena

Kako lijek Hepalpan gel izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled:
Gel bez boje i mirisa.
Pakovanje:
Tuba sa 40 g gela u složivoj kutiji.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o., Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:
Broj: 04-07.3-2-284/14 od 03.02.2015.