IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun

IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun 9 g000 mL

20 polietilenskih boca po 100 ml otopine za infuziju, u kartonskoj kutiji

Supstance:
natrijum-hlorid
Jačina ATC Oblik
9 g000 mL B05BB01 otopina za infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun
9 g/1000 ml, otopina za infuziju

natrijum hlorid

Pročitajte ovo uputstvo pažljivo prije nego počnete uzimati ovaj lijek, jer sadrži važne
informacije za vas.

Čuvajte ove uputstvo. Možda će vam biti potrebno da ga pročitate ponovo.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom doktoru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan za vas. Nemojte ga davati drugim osobama. To im može naškoditi i ako

su njihovi znaci oboljenja isti kao vaši.

Ako primjetite bilo kakvo neželjeno dejstvo, obavjestite svog doktrora ili farmaceuta. To uključuje bilo
koja neželjena djelovanja koja nisu navedena u ovom upustvu. Vidi poglavlje 4.

Šta sadrži ovo uputstvo:
1. Šta je Izotonična otopina natrijklorida 0,9% Braun i za šta se koristi,
2. Prije nego što počnete koristiti Izotoničnu otopinu natrij-klorida 0,9% Braun,
3. Kako uzimati Izotoničnu otopinu natrij-klorida 0,9% Braun,
4. Moguća neželjena djelovanja,
5. Kako čuvati Izotoničnu otopinu natrij-klorida 0,9% Braun,
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE IZOTONIČNA OTOPINA NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun I ZA ŠTA SE KORISTI
Ovaj lijek je otopina natrij hlorida koja će vam biti data kroz kanilu, a koja se postavlja u venu
(intravenskim kapanjem), infuzijom.

Otopina sadrži natrij hlorid u istoj koncentraciji kao koncentracija soli u vašoj krvi.
Primit će te je za snabdijevanje tečnosti i soli kada:

imate manjak tečnosti (izotonična dehidracija),

imate manjak tečnosti i neuobičajno nizak nivo natrijuma u krvi
(hipotonična dehidracija),

imate nizak nivo hlorida u krvi i abnormalno visok pH krvi (hipohloremična alkaloza)

Ste izgubili hlorid

Ova otopina se također koristi:
● za hitnu nadopunu volumena krvi, nakon što ste izgubili krvi,
● kao sredstvo za dostavu drugih elektrolita ili medicinskih proizvoda,
● za liječenje rana i vlaženje tampona rane i zavoja

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI IZOTONIČNU OTOPINU NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun
Ne upotrebljavajte Izotoničnu otopinu natrij-klorida 0,9% Braun:

ako imate previše vode u tijelu (hiperhidratacija),

ako Vam je rečeno da imate ozbiljno povećanje natrijuma ili hlorida u krvi (teška
hipernatremija ili teška hiperhloremija)

Upozorenja imjere opreza:
Razgovarajte sa vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego primite Izotoničnu otopinu natri-klorida
0,9% Braun ako imate:

abnormalno nizak nivo kalija u krvi (hipokalemija),

abnormalno visok nivo natrijuma u krvi (hipernatremija),

abnormalno visok novo hlorida u krvi, (hiperhloremija),

Bilo koje bolesti, gdje unos natrijuma mora biti nizak, kao što su bolesti srca (srčana

insuficijencija), teško oštećenje bubrega (teška bubrežna insuficijencija). oticanje tkiva zbog
viška vode u vašim tjelesnim tkivima (generalizirani edem), voda u plućima (plućni edem),
visok krvni pritisak (hipertenzija) ili eklampsija, bolest koja se javlja tokom trudnoće, sa
visokim krvnim pritiskom, grčevima i oticanjem (edem).

Dok primate ovaj lijek, nivo elektolita u serumu, balans tekućine i acido-bazni status će se povremeno
pratiti. Funkcija vašeg srca i pluća će se pratiti, ako je potrebna brza infuzija otopine.
Kako bi se izbjegla oštećenja mozga (osmotski demijelinizacijski sindrom), vaš ljekar će se pobrinuti
da vaš nivo natrija u krvi se neće povećavati prebrzo. Ako se otopina koristi kao sredstvo za dostavu

drugih elektrolita ili medicinskih proizvoda, vaš ljekar će razmotriti sigurnosne informacije lijeka o
otapanju ili razrijeđivanju u Izotonočnoj otopini natrij-klorida 0,9% Braun.

Djeca

Prijevremeno ili na vrijeme rođena novorođenčad mogu zadržati višak natrija zbog nedovoljne
razvijene funkcije bubrega. Stoga, ponovljene infuzije natrijum hlorida će dati ljekar, samo nakon
utvrđivanja nivoa serumskog natrija.

Uzimanje drugih lijekova

i

Izotonične otopine natrij-klorida 0,9 % Braun.

Obavijestite svog doktora ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili namjeravate uzimati bilo
koje druge lijekove.
Vaš ljekar će voditi posebnu brigu o vama ako dobijete/uzmete lijekove koji zadržavaju natrij (npr.
kortikosteroidi ili nesteroidni protuupalni lijekovi), jer mogu uzrokovati nakupljanje tečnosti u tjelesnom
tkivu (edem).

Trudnoća i dojenje
Pitajte svog doktora ili farmaceuta za savjet prije uzimanjaovog lijeka ako ste trudni ili planirate imati
bebu.
Trudnoća
Izotonična otopina natrij-klorida 0,9% Braun se treba koristiti kao što je navedeno. Posebno treba
voditi računa ukoliko imate specifični poremećaj koji se može javiti tokom trudnoće sa sljedećim
simptomima: visoki krvni pritisak, grčevi, napadima i nakupljanju tečnosti u tkivima (eklampsija).

Dojenje

Kao što je koncentracija natrija i hlorida slična onoj u ljudskom tijelu, ne treba očekivati štetne efekte,
ako se proizvod koristi kao što je navedeno. Izotonična otopina natrij-klorida 0,9% Braun
se može koristiti tokom dojenja, ako je to potrebno.

Upravljanje vozilima i mašinama
Izotonična otopina natrij-klorida 0,9% Braun ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja
mašinama.

3. KAKO UZIMATI IZOTONIČNU OTOPINU NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun
Ovaj lijek je za intravensku upotrebu/ili će se korsiti za ispiranje ili ovlaživanje.

Doziranje

Odrasli

Količina lijeka koja će Vam biti data zavisi o vašim potrebama za tečnosti i solima (elektroliti).

Maksimalana doza

Do 40 ml po kg tjelesne težine na dan će Vam biti dato. To znači, da ćete primati do 6 mmol natrijuma
po kilogramu tjelesne težine na dan.
U slučaju npr. groznice, proljeva ili povraćanja vaš ljekar će nadomjestiti dodatni gubitak u zavisnosti
od obima i sastava izgubljene tečnosti.
Data količina infuzije će zavisiti o vašim potrebama za vodom i soli (elektroliti).

Starije osobe će se pažljivo pratiti. Kod starijih bolesnika, može biti potrebno prilagoditi navedenu
dozu da bi se izbjegli cirkulacijski i bubrežni problemi usljed hidratacije.

U koliko Vam je hitno potrebna zamjena za izgubljeni volumen krvi, možete primiti ovu otopinu brzo,
putem infuzije pod pritiskom. U tom slučaju treba biti izuzetno pažljiv, istisnuti sav vazuduh iz
pakovanja i cjevčica prije nego što se počne sa infuzijom.
Količine upotrebljene za ispiranje ili vlaženje zavise o stvarnim potrebama.

Upotreba kod djece

Vaš ljekar će posebno odrediti dozu za vaše dijete.

Ukoliko primite više Izotonične otopine natrij-klorida 0,9% Braun nego što biste trebali

Predoziranje može dovesti do nenormalnog visokog nivoa tečnosti, natrijuma i hlorida u Vašoj krvi
akumulacije tečnosti u tkivu (edem) i/ili (visokog nivoa kiselih supstanci u krvi (Vaša krv postaje kisela).
Prvi znak predoziranja može biti žeđ, zbunjenost, znojenje, glavobolja, slabost, pospanost ili
tahikardija.

Ako se nivo natrijuma povećava prebrzo, vaš mozak se može oštetiti (osmotski demijelinizacijski

sindrom). U tom slučaju, Vašu infuziju treba odmah zaustaviti. Dodatno, može Vam se dati tableta za
izmokravanje da bi se povećao nivo protoka urina.) Vaš nivo elektrolita u krvi treba kontinuirano pratiti.
Vaš doktor će odlučiti o primjeni drugih lijekova ili drugim mjerama potrebnim za normalizaciju nivoa
elektrolita u u serumu, ravnoteži vode i kiselinsko-bazne ravnoteže.
Ukoliko imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi ovog lijeka, pitajte svog ljekara ili farmaceuta

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može da prouzrukuje neželjena djelovanja, mada ih ne dobivaju svi.
Ako se ovaj lijek koristi u skladu sa datim uputstvima, ne očekuju se neželjena dejstva.

Ukoliko primjetite bilo koju od ovih neželjenih dejstava, a koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo
vas obavjestite vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti vašeg
doktora ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI IZOTONIČNU OTOPINU NATRIJ-KLORIDA 0,9% Braun
Čuvati ovaj lijek izvan vidokruga i dohvata djece.
Ne koristiti ovaj lijek nakon isteka roka upotrebe koji je naznačen na spremniku i vanjskoj kutiji.
Datum isteka roka se odnosi na zadnji dan navedenog meseca.
Čuvati ispod 25°C.
Ne upotebljavajte ovaj lijek ukoliko otopina izgleda zamučeno ili obojeno, ako nađete čestice u otopini
ili ukoliko otkrijete da spremnik curi.
Ukoliko primjetite bilo koju od ovih neželjenih dejstava, a koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo
vas obavjestite vašeg ljekara ili farmaceuta.

Nakon razblaživanja ili dodavanja aditiva:

Sa mikrobiološkog stanovišta, proizvod bi trebalo odmah upotrijebiti. Ukoliko se ne upotrijebi odmah,
vrijeme skladištenja i uslovi prije upotrebe su odgovornost korisnika i ne bi trebalo da budu duži od 24
sata pri temperaturi od 2 do 8°C.

6. OSTALE INFORMACIJE
Šta Izotonična otopina natrij-klorida 0,9% Braun sadrži:
Aktivna supstanca je natrij hlorid
1000 ml otopine sadrži 9,0 g natrijum hlorida
Pomoćna supstanca: voda za injekcije

Kako Izotonična otopina natrij-klorida 0,9% Braun izgleda i sadržaj pakovanja
Izotonična otopina natrij-klorida 0,9% Braun je bistra, bezbojna otopina natrij hlorida u vodi.
Ona dolazi u polietilenskim spremnicima: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml.
Isporučuje se u pakovanjima od 20 × 100 ml, 10 × 250 ml, 10 × 500 ml, 10 × 1000 ml.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Medicallux d.o.o.
Pavla Goranina br. 7, Tuzla

Ime i adresa proizvođača lijeka
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1, Melsungen, Njemačka

B. Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona), Španija

B.Braun Pharmaceuticals S.A.
Str. Louis Pasteur 2, 300264 Timisoara, jud. Timis, Rumunija

Režim izdavanja lijeka
Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog i tercijarnog nivoa.

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Izotonična otopina natrij-klorida 0,9% Braun, 100 ml: 04-07.3-2-5366/15 od 07.04.2016.
Izotonična otopina natrij-klorida 0,9% Braun, 250 ml: 04-07.3-2-5468/15 od 07.04.2016.
Izotonična otopina natrij-klorida 0,9% Braun, 500 ml : 04-07.3-2-5367/15 od 07.04.2016.
Izotonična otopina natrij-klorida 0,9% Braun, 1000 ml - 04-07.3-2-5368/15 od 07 04.2016.

Datum revizije uputstva
August 2016.

________________________________________________________________________________

Sljedeće informacije su namijenjene samo zdravstvenim radnicima:

Da biste spriječili razvoj sindroma osmotske demijelinizacije, povećanje nivoa natrijuma u serumu
ne smije prelaziti 9 mmol/ l /dan. Kao generalna preporuka je korekcija količine od 4 do 6 mmol / l / dan
razumna u većini slučajeva, ovisno o stanju pacijenta i istovremenih faktora rizika.