KALCIJEV FOLINAT Pliva 10 mg/ml

KALCIJEV FOLINAT Pliva 10 mg/ml 100 mg0 mL

1 staklena bočica sa 10 ml otopine za injekciju/infuziju, u kutiji

Supstance:
kalcijum-folinat
Jačina ATC Oblik
100 mg0 mL V03AF03 otopina za injekciju/ infuziju

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml
otopina za injekciju/infuziju

kalcijev folinat

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek.
Sačuvajte ju jer ćete ju vjerovatno željeti ponovno čitati. Ako imate neko dodatno pitanje, obratite se
ljekaru ili farmaceutu. Ovaj je lijek prepisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama. Mogao bi im
naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši. Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane
ozbiljnom, ili ako opazite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovoj uputi, obratite se ljekaru ili
farmaceutu.

Sadržaj upute:
1. Šta je Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml i za šta se koristi?
2. Šta morate znati prije nego što počnete koristiti lijek Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml?
3. Kako koristiti lijek Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml?
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati lijek Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE KALCIJEV FOLINAT PLIVA 10 MG/ML I ZA ŠTA SE KORISTI?
Lijek Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml sadrži djelatnu tvar folinatnu kiselinu, koja spada u skupinu
sredstava za detoksikaciju. Primjenjuje se:
- u liječenju raka kao protuotrov, kako bi se smanjile neželjene reakcije skupine lijekova koji se
nazivaju antagonisti folatne kiseline. Na taj način se povećava podnošljivost lijekova za liječenje raka.
Primjeri antagonista folatne kiseline su: metotreksat (lijek koji se koristi u liječenju raka), trimetreksat
(lijek koji se koristi za liječenje infekcija te u liječenju raka), trimetoprim (antibakterijski lijek),
pirimetamin (lijek koji se koristi u liječenju malarije). Takođe se, kod djece i odraslih, koristi kod
predoziranja navedenim lijekovima kako bi se smanjili ili potpuno suzbili znakovi otrovanja.

- u kombinaciji s lijekom 5- fluorouracil kod liječenja raka.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI LIJEK KALCIJEV FOLINAT

PLIVA 10 MG/ML?

Nemojte primjenjivati lijek Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml:
- ako ste alergični na djelatnu tvar ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako imate anemiju zbog nedostatka vitamina B

(npr. pernicioznu anemiju).

Upozorenje i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml:
- ako bolujete od raka centralnog nervnog sistema: ovaj lijek se smije primjenjivati samo u mišić

(intramuskularno) ili u venu (intravenski) i ne smije se primjenjivati u području centralnog nervnog
sistema (tj. intratekalno - između kraljžaka).

- ako bolujete od raka koji se liječi 5-fluorouracilom (npr. raka debelog crijeva):

- iako se kalcijev folinat primjenjuje u kombinaciji s 5-fluorouracilom u liječenju raka, pokazano

je da istovremena primjena tih lijekova dovodi ne samo do povećanja djelotvornosti, nego i
otrovnosti 5-fluorouracila (vidjeti dio „Drugi lijekovi i Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml“ te dio 4.
„Moguće neželjene reakcije“).

- kombinacija ovih lijekova smije se primjenjivati samo uz oprez kod starijih i oslabjelih bolesnika zbog
povećanog rizika od razvoja otrovanja probavnog sistema, odnosno simptoma kao što su smanjen broj
bijelih krvnih stanica (leukopenija), upala sluznica (npr. u ustima ili u želucu) i/ili proljev. Iz tog razloga
ljekar može smanjiti dozu 5- fluorouracila.

- ako primate kombinaciju ovih lijekova, ljekar će Vam provjeravati nivo kalcija u krvi i ako je

potrebno propisati nadomjestak kalcija.

- ako ste prethodno bili podvrgnuti terapiji zračenjem (radioterapiji), ljekar će smanjiti dozu 5-

fluorouracila na početku liječenja kalcijevim folinatom.

- ako se liječite zbog epilepsije lijekovima kao što su

fenobarbital, fenitoin, primidon i sukcinimidi, jer

postoji rizik od povećane učestalosti napada ako se oni primjenjuju istovremeno s kalcijevim
folinatom. Tokom primjene ovog lijeka i nakon prekida primjene, ljekar će zbog toga redovno
provjeravati nivo lijekova za liječenje epilepsije u Vašoj krvi te će po potrebi prilagoditi njihovo
doziranje.

Drugi lijekovi i Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.
Primjena kalcijevog folinata može uticati na djelotvornost drugih lijekova, kao što su:
-

5-fluorouracil koji se koristi za liječenje raka (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“)

- kombinovano liječenje ovim lijekovima se ne smije započinjati niti nastavljati ako se pojave

neželjene reakcije probavnog sistema (proljev, upala sluznica), sve dok ne dođe do potpunog
oporavka simptoma (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“).

-

metotreksat (koristi se za liječenje raka)

- ako se nakon liječenja metotreksatom pojave poteškoće u radu bubrega, Vaš ljekar može

povećati dozu ili produžiti primjenu kalcijevog folinata.

- kalcijev folinat može uticati i na smanjenje djelotvornosti

metotreksata. Zbog toga će ljekar

pažljivo odrediti dozu kalcijevog folinata koja Vam najbolje odgovara.

- ostali antagonisti folatne kiseline (

trimetoprim ili pirimetamin), te lijekovi za liječenje epilepsije

(

fenobarbital, primidon, fenitoin i sukcinimidi)

- kalcijev folinat može smanjiti djelovanje tih lijekova (vidjeti dijelove „Upozorenja i mjere opreza“ te

„Moguće neželjene reakcije“).

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Nema naznaka da će se pojaviti štetni učinci ako se tokom trudnoće primjenjuje samo kalcijev folinat.
Međutim, kalcijev folinat se često koristi u kombinaciji s drugim lijekovima (antagonistima folatne kiseline
kao što su

metotreksat, 5-fluorouracil, trimetreksat, trimetoprim, pirimetamin). Tokom trudnoće se

antagonisti folatne kiseline smiju primjenjivati samo ako je to izričito neophodno, te nakon pažljive
procjene ljekara o koristi za majku u odnosu na opasnosti za plod. Ukoliko se uprkos trudnoći ili dojenju
provodi liječenje antagonistom folatne kiseline, ne postoji ograničenje glede primjene kalcijeva folinata za
smanjenje neželjenih reakcija navedenih lijekova.
Molimo Vas da proučite upute o lijekovima koji se koriste u kombinaciji s kalcijevim folinatom.

Dojenje

Nije poznato da li se Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml izlučuje u majčino mlijeko. Ovaj lijek se smije
koristiti tokom dojenja samo uz preporuku ljekara.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nema dokaza o uticaju lijeka Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml na sposobnost upravljanja motornim
vozilima ili mašinama.

Ovaj lijek sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži 3,22 mg natrija po ml otopine. O tome treba voditi računa kod bolesnika s ograničenim
unosom natrija.

3. KAKO KORISTITI LIJEK KALCIJEV FOLINAT PLIVA 10 MG/ML?
Ovaj lijek će kod vas primijeniti Vaš ljekar ili stručno osoblje. Detaljni podaci o doziranju i načinu
primjene navedeni su u dijelu upute „Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim
radnicima“ u nastavku.

Doziranje

Vaš ljekar će odlučiti koju dozu ćete primati (temeljem površine Vašeg tijela, stanja koje se liječi i drugih
lijekova koje uzimate) te koliko često i koliko dugo ćete primati ovaj lijek.

Način primjene

Ovaj lijek se primjenjuje u venu (intravenski) ili u mišić (intramuskularno).

Ako dobijete više lijeka Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml nego što ste trebali
Prevelike količine kalcijevog folinata mogu poništiti učinak antagonista folatne kiseline (na primjer

metotreksata). U slučaju predoziranja kombinacijom lijekova 5-fluorouracil i kalcijev folinat, očituju se

otrovni učinci

5-fluorouracila (vidjeti dijelove „Drugi lijekovi i Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml“ i „Moguće

neželjene reakcije“).
Ukoliko sumnjate da se radi o ozbiljnom predoziranju, odmah se posavjetujte s Vašim ljekarom ili
medicinskom sestrom.

Ako ste zaboravili primijeniti Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml
Odmah obavijestite svog ljekara ili medicinsku sestru ukoliko ste primili lijek za liječenje raka, ali ne i
dozu kalcijevog folinata. Znakovi i simptomi otrovanja mogu se također pojaviti ako je doza kalcijevog
folinata tokom liječenja metotreksatom bila preniska. Molimo Vas da se posavjetujete s Vašim
ljekarom ukoliko imate dojam da je djelovanje ovog lijeka preslabo ili prejako.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili medicinskoj
sestri.

4. MOGUĆE NEŽELJENE REAKCIJE
Kao i svi drugi lijekovi, i Kalcijev Folinat Pliva 10 mg/ml može izazvati neželjene efekte, iako se one
neće javiti kod svakoga.
Odmah obavijestite svog ljekara ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma:
- iznenadni osip, svrbež ili crvenilo kože popraćeno otežanim disanjem, oticanjem udova, lica, usana

ili jezika (javljaju se vrlo rijetko: kod manje od 1 na 10 000 bolesnika),

- teški i dugotrajni proljev (javlja se vrlo često kod kombinovane primjene s

5-fluorouracilom: kod više

od 1 na 10 bolesnika),

- upalu sluznice u ustima (javlja se vrlo često kod kombinovane primjene s 5-fluorouracilom: kod više
od 1 na 10 bolesnika).
Može se raditi o vrlo ozbiljnim neželjenim reakcijama i Vaš ljekar može odlučiti o prekidu daljeg
liječenja.

Ako se pojavi kožni osip ili simptomi navedeni u nastavku, odmah potražite savjet ljekara:
- crvenkaste mrlje na trupu, čirevi u ustima, grlu, nosu i genitalnoj regiji, crvene i otečene oči,osip koji
može zahvatiti veća područja kože, simptomi koji nalikuju na gripu. Moguće je da se radi o ozbiljnim
kožnim neželjenim reakcijama (Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza) koje su
zabilježene prilikom istovremene primjene kalcijevog folinata s drugim lijekovima za koje je poznato
da uzrokuju navedene neželjene reakcije. Doprinos kalcijeva folinata ne može se sa sigurnošću
isključiti.

Također se mogu razviti sljedeće neželjene reakcije:
Manje često (mogu se javiti kod manje od 1 na 100 bolesnika)
- vrućica.

Rijetko (mogu se javiti kod manje od 1 na 1000 bolesnika)
- nesanica, uzbuđenost i depresija nakon primjene velikih doza lijeka,
- povećavanje učestalosti napada kod bolesnika s epilepsijom (vidjeti također dio „Upozorenja i mjere

opreza“),

- poremećaji probavnog sistema nakon primjene velikih doza lijeka.

Kombinovano liječenje s 5-fluorouracilom

Potrebno je uzeti u obzir neželjene reakcije koje se javljaju zbog primjene lijeka

5-fluorouracil.

Dodatne neželjene reakcije koje se mogu razviti u kombinovanom liječenju:

Vrlo često (mogu se javiti kod više od 1 na 10 bolesnika)
- proljev, povraćanje i mučnina,
- upala sluznica (mukozitis), usana (heilitis), ždrijela (faringitis), jednjaka (ezofagitis), završnog dijela

debelog crijeva (proktitis).

- zacrvenjeli ili bolni dlanovi i tabani (kožna reakcija na šakama i stopalima).

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg

ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene
u ovom uputstvu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK KALCIJ FOLINAT PLIVA 10 MG/ML?
Lijek treba čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvajte lijek pri temperaturi od 2-8°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svjetlosti.
Rok trajanja lijeka je 2 godine.
Nemojte uzimati Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml nakon isteka roka trajanja, koji je naveden na
pakovanju. Prva dva broja odnose se na mjesec a zadnji brojevi na godinu. Datum isteka roka trajanja
odnosi se na posljednji dan mjeseca.
Rok trajanja nakon razrjeđenja u skladu sa uputama
Nakon razrjeđenja s preporučenim otopinama za infuziju, 0.9%-tna otopina natrijevog hlorida ili 5%-
tna otopina glukoze, utvrđeno je da hemijska i fizikalna stabilnost razrijeđene otopine traje 72 sata na
temperaturi ispod 25°C. S mikrobiološkog stajališta, lijek se treba primijeniti odmah osim ako način
otvaranja/razrjeđenja isključuje rizik mikrobiološke kontaminacije. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i
uvjeti čuvanja prije primjene odgovornost su korisnika.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti
odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca
Lijekovi se ne smiju odlagati u otpadne vode ili kućno smeće. Pitajte farmaceuta kako odložiti lijekove
koji više nisu potrebni. Te mjere pomažu u zaštiti okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml?
Aktivna supstanca je folinatna kiselina.
Jedan ml otopine za injekciju/infuziju Kalcijevog folinata Pliva 10 mg/ml sadrži 10,8mg kalcijevog
folinata , što odgovara 10,0 mg folinatne kiseline.
Jedna bočica Kalcijev folinat Pliva 50mg/5ml injekcije sadrži 54 mg kalcijevog folinata, što odgovara 50
mg folinatne kiseline.
Jedna bočica Kalcijev folinat Pliva 100mg/10ml injekcije sadrži 108 mg kalcijevog folinata, što
odgovara 100 mg folinatne kiseline. .
Jedna bočica Kalcijev folinat Pliva 300mg/30ml injekcije sadrži 324 mg kalcijevog folinata, što
odgovara 300 mg folinatne kiseline.
Jedna bočica Kalcijev folinat Pliva 500mg/50ml injekcije sadrži 540 mg kalcijevog folinata, što
odgovara 500 mg folinatne kiseline.
Pomoćne supstance su: natrij hlorid, natrij hidroksid, hidrohloridna kiselina 13%, voda za injekcije.

Kako Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml izgleda i sadržaj pakovanja?
Otopina za injekciju/infuziju.
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml je bistra, žuta otopine bez čestica.
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml opremljen je u prozirnu, bezbojnu staklenu bočicu, s gumenim hlorbutil
čepom i aluminijskom kapicom.
Bočice sadržaja 5 ml, 10 ml, 30 ml, odnosno 50 ml otopine za injekciju/infuziju.
Pakovanje: 1 bočica u kutiji.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka:
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište):
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet):
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
i
Pharmachemie BV
Swensenweg 5, Haarlem, Holandija

Režim izdavanja lijeka
Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:

Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml, 5 ml: 04-07.3-2-2286/16 od 29.11.2016.
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml, 10 ml: 04-07.3-2-2287/16 od 29.11.2016.
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml, 30 ml: 04-07.3-2-2288/16 od 29.11.2016.
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml, 50 ml: 04-07.3-2-2289/16 od 29.11.2016.

Datum revizije upute
avgust, 2016.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:
1. DOZIRANJE

Primjena kalcijevog folinata u terapiji metotreksatom:

Budući da režim doziranja kod primjene kalcijevog folinata znatno ovisi o doziranju i načinu primjene
srednje ili visoke doze metotreksata, protokol primjene metotreksata će odrediti režim doziranja
kalcijevog folinata. Zbog toga je najbolje prethodno proučiti važeći protokol za primjenu srednje ili
visoke doze metotreksata za određivanje doziranja i načina primjene kalcijevog folinata.
Sljedeće smjernice mogu poslužiti kao primjer režima koji se koristi kod odraslih i starijih osoba, te
djece:
Kalcijev folinat primjenjuje se parenteralno kod bolesnika sa sindromima malapsorpcije ili drugim
poremećajima probavnog sistema gdje nije osigurana crijevna apsorpcija. Doze iznad 25 do 50 mg se
moraju davati parenteralno zbog mogućnosti zasićenja apsorpcije kalcijevog folinata u crijevima.
Primjena kalcijevog folinata je potrebna kada se metotreksat daje u dozama većim od 500 mg/m2
površine tijela, a potrebno ju je razmotriti i u slučaju primjene doza od 100 mg — 500 mg/m2 površine
tijela.
Doziranje i trajanje primjene kalcijevog folinata ovisi prvenstveno o vrsti i dozi terapije metotreksatom,
pojavi znakova toksičnosti te individualnoj sposobnosti izlučivanja metotreksata. U pravilu, početna
doza kalcijevog folinata je 15 mg (6-12 mg/m

) i daje se 12-24 sata (najkasnije 24 sata) nakon početka

infuzije metotreksata. Ista se doza daje svakih 6 sati slijedeća 72 sata. Nakon nekoliko parenteralnih
doza, liječenje se može nastaviti peroralnim oblikom lijeka.

Osim primjene kalcijevog folinata, sastavni dijelovi liječenja pomoću kalcijevog folinata su mjere koje
osiguravaju brzo izlučivanje metotreksata (održavanje povećanog izlučivanja mokraće i alkalinizacija
mokraće). Potrebno je pratiti funkciju bubrega svakodnevnim mjerenjem kreatinina u serumu.
Nakon 48 sati od početka davanja infuzije metotreksata, potrebno je utvrditi nivo ostatnog
metotreksata. Ukoliko je razina ostatnog metotreksata > 0,5 μmol/L, dozu kalcijevog folinata potrebno
je prilagoditi prema sljedećoj tablici:

Nivo ostatnog metotreksata u krvi 48 sati nakon
početka primjene metotreksata:

Dodatna doza kalcijevog folinata koja se daje
svakih 6 sati kroz 48 sati ili dok
se nivoi metotreksata ne spuste ispod 0.05
μmol/l:

≥ 0,5 μmol/l

15 mg/m

2

≥ 1,0 μmol/l

100 mg/m

≥ 2,0 μmol/l

200 mg/m

U kombinaciji s 5-fluorouracilom u citotoksičnoj terapiji:

Primjenjuju se različiti režimi i različite doze, iako nije dokazano da je neka doza optimalna.
Sljedeći režimi primjenjivani su kod odraslih i starijih osoba u liječenju uznapredovalog ili metastatskog
raka debelog crijeva i rektuma te su prikazani kao primjer. Nema podataka o primjeni ovih kombinacija
kod djece.

Dvomjesečni režim liječenja: Kalcijev folinat 200 mg/m

infuzijom u venu tokom 2 sata, nakon toga

bolus 400 mg/m

5-fluorouracila (5-FU) i 22-satna infuzija 5-FU (600 mg/m

) 2 uzastopna dana, svake

2 nedjelje 1. i 2. dana.
Nedjeljni režim liječenja: Kalcijev folinat 20 mg/m

bolus injekcijom u venu ili 200 do 500 mg/m

kao

infuzija u venu tokom 2 sata sa 500 mg/m

5-fluorouracila kao bolus injekcija u venu u sredini ili na

kraju infuzije kalcijevog folinata.
Mjesečni režim liječenja: Kalcijev folinat 20 mg/ m

bolus injekcijom u venu ili 200 do 500 mg/m

kao

infuzija u venu tokom 2 sata i odmah nakon toga 425 ili 370 mg/m

5-fluorouracila kao bolus injekcija u

venu tokom pet uzastopnih dana.

Kod kombinovane terapije s 5-fluorouracilom, prilagodbe doze 5-fluorouracila i intervala liječenja mogu
biti potrebne ovisno o stanju bolesnika, kliničkom odgovoru i o toksičnosti koja ograničava dozu, kao
što je navedeno u podacima o lijeku 5-fluorouracil. Nije potrebno smanjenje doze kalcijevog folinata.
O broju ponavljanih ciklusa koji će se primjenjivati odlučuje ljekar koji propisuje terapiju.

Antidot antagonistima folatne kiseline trimetreksatu, trimetoprimu i pirimetaminu:

Toksičnost trimetreksata:
− Prevencija: Kalcijev folinat treba davati svaki dan tokom liječenja s trimetreksatom, te tokom 72 sata
nakon primjene posljednje doze trimetreksata. Kalcijev folinat se može davati ili u venu u dozi od 20
mg/m

kroz 5 do 10 minuta svakih 6 sati do postizanja ukupne dnevne doze od 80 mg/ m

, ili peroralno

podijeljeno u četiri doze od 20 mg/m

dnevno koje se daju u jednakim vremenskim intervalima. Dnevne

doze kalcijevog folinata potrebno je prilagoditi ovisno o hematološkoj toksičnosti trimetreksata.
− Predoziranje (vjerovatnost pojave pri dozama trimetreksata iznad 90 mg/m

bez istovremen primjene

kalcijevog folinata): nakon prekida terapije trimetreksatom, kalcijev folinat 40 mg/m

daje se u venu

svakih 6 sati tokom 3 dana.

Toksičnost trimetoprima:
− Nakon prekida primjene trimetoprima, dnevno se daje 3-10 mg kalcijevog folinata dok se ne postigne
normalna krvna slika.

Toksičnost pirimetamina:
− U slučaju kada se liječi velikim dozama pirimetamina ili dugotrajno malim dozama, potrebno je
istovremeno davati kalcijev folinat u dozi od 5 do 50 mg/dan, na temelju rezultata pretrage periferne
krvi.

2. NAČIN PRIMJENE
Kalcijev folinat se smije primijeniti samo u venu (i.v.) ili u mišić (i.m.). Kalcijev folinat Pliva namijenjen
je za jednokratnu primjenu. Neiskorištenu otopinu potrebno je odmah ukloniti nakon početne upotrebe.
Za intravensku infuziju, kalcijev folinat se prije primjene može razrijediti s preporučenim otopinama za
infuziju, 0,9%-tnom otopinom natrijevog hlorida ili 5%-tnom otopinom glukoze. Primjena kalcijeva
folinata ovisi o individualnom režimu doziranja. U slučaju primjene u venu, ne smije se davati više od
160 mg kalcijevog folinata u minuti, zbog sadržaja kalcija u otopini.
Prije primjene, mora se vizuelno provjeriti bistrina sterilne otopine za injekciju i integritet spremnika, te
jesu li prisutna onečišćenja ili gubitak boje. Otopina se smije koristiti samo ako je bistra, a spremnik
neoštećen.
Sav neiskorišteni lijek i otpadni materijal potrebno je zbrinuti u skladu sa propisima za zbrinjavanja
medicinskog otpada.

3. INKOMPATIBILNOSTI
Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml se ne smije miješati ni s jednim drugim lijekom, osim ako nije utvrđena
kompatibilnost.
Postoje podaci o inkompatibilnosti kalcijevog folinata u obliku otopine za injekcije i droperidola,
fluorouracila, foskarneta i metotreksata u obliku otopine za injekcije.

Droperidol

1. Droperidol 1,25 mg/0,5 ml s kalcijevim folinatom 5 mg/0,5 ml, trenutno taloženje kod direktnog
dodavanja u štrcaljku kroz 5 minuta pri 25° C, a zatim centrifugiranje u trajanju od 8 minuta.
2. Droperidol 2,5 mg/0,5 ml s kalcijevim folinatom 10 mg/0,5 ml, trenutno taloženje kada su lijekovi
davani jedan za drugim u Y-mjesto bez ispiranja kraka Y-mjesta između injekcija.

Fluorouracil

Kalcijev folinat se ne smije miješati s 5-fluorouracilom u istoj otopini za infuziju zbog mogućnosti
nastanka taloga. Utvrđena je inkompatibilnost fluorouracila 50 mg/ml s kalcijevim folinatom 20 mg/ml,
sa ili bez 5% glukoze u vodi, kada su miješani u različitim količinama i pohranjeni pri temperaturama
od 4° C, 23° C, ili 32° C u spremnike od polivinil hlorida.
Foskarnet
Foskarnet 24 mg/ml s kalcijevim folinatom 20 mg/ml: izvješteno je o stvaranju zamućene žute otopine.