KALCIUM KARBONAT ALKALOID

KALCIUM KARBONAT ALKALOID 1 g tableta

50 tableta (1 staklena bočica), u kutiji

Supstance:
kalcijum-karbonat
Jačina ATC Oblik
1 g tableta A12AA04 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KALCIUM KARBONAT ALKALOID
1 g, tableta

kalcijum-karbonat

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Kalcium karbonat Alkaloid i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Kalcium karbonat Alkaloid

3.

Kako uzimati Kalcium karbonat Alkaloid

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Kalcium karbonat Alkaloid

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE KALCIUM KARBONAT ALKALOID I ZA ŠTA SE KORISTI

Kalcium karbonat Alkaloid (kalcijum-karbonat) se koristi kao suplement kada je količina kalcijuma u
prehrani niska. Kalcijum je potreban za mnoge tjelesne funkcije, za zdrave kosti, mišiće, za nervni
sistem i srce. Osim toga, koristi se kod hiperfosfatemije u slučajevima hronične bubrežne
insuficijencije (ako primate dijalizu ili ne), za uklanjanje fosfata. Takođe se koristi za hiperaciditet u
želucu.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI KALCIUM KARBONAT ALKALOID

Nemojte uzimati Kalcium karbonat Alkaloid ako:
 ste alergični (preosjetljivi) na kalcijum-karbonat ili na bilo koji drugi sastojak lijeka,
 imate visoki nivo kalcijuma u krvi (hiperkalcijemija) ili visok nivo kalcijuma u urinu (hiperkalcijurija).
Ako niste sigurni, ljekar će Vam dati savjet i
 imate problema sa bubrezima, npr. bubrežni kamenac.

Budite oprezni sa lijekom Kalcium karbonat Alkaloidom ako:
 ste ikada imali kalcijumovo kamenje (litijaze kalcijuma) i
 ste trudni ili dojite.

Da bi se utvrdila potrebna doza lijeka, neophodno je kod svih pacijenata koji su na terapiji sa kalcijum-
karbonatom pratiti nivo fosfata i kalcijuma u serumu (kod pacijenata koji nisu na dijalizi - svaki mjesec,
a kod pacijenata na dijalizi - svake dvije sedmice).
Ukoliko za vrijeme terapije dođe do hiperkalcijemije potrebno je dozu redukovati, ali ukoliko je nivo
fosfata povišen, terapiju treba produžiti sa aluminijum-hidroksidom.
Recite svom ljekaru ako imate bilo koju od sljedećih bolesti prije početka liječenja ili ste ih dobili tokom
liječenja, da bi Vaš ljekar odlučio o smanjenju doze kalcijum-karbonata ili po potrebi dao dodatnu
terapiju koju će kontrolisati.

Uzimanje drugih lijekova sa Kalcium karbonat Alkaloidom

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Posebno, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta

ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

digoksin i kardiotonične glikozide (lijekovi za srce),

vitamin D,

-

preparate gvožđa,

-

tetraciklinske antibiotike,

-

natrijum-fluorid,

-

tiazidne diuretike,

-

fenitoin i glikokortikoide i

-

bifosfonate (za liječenje osteoporoze).

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Kalcium karbonat Alkaloid
Kalcijum-karbonat tablete treba uzimati sa obrokom i sa puno tečnosti.
Alkohol i kafa (više od osam šoljica dnevno) mogu da smanje resorpciju kalcijuma.
Oksalna kiselina (nalazi se u špinatu) i fitinska kiselina (nalazi se kod svih žitarica) mogu inhibirati
apsorpciju kalcijuma stvaranjem netopivih spojeva sa jonima kalcijuma. Pacijent ne bi trebalo da
uzima proizvode kalcijuma u roku od dva sata nakon obroka sa hranom bogatom oksalnom i fitinskom
kiselinom.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Normalni zahtjevi za kalcijumom su povećani tokom trudnoće i dojenja. Terapija sa kalcijum-
karbonatom, tokom trudnoće i dojenja, treba da bude pod nadzorom ljekara. Ako je neophodno
potrebno, kalcijum-karbonat treba dati u različito vrijeme od suplemenata gvožđa. Kalcijum se izlučuje
u majčino mlijeko, ali nedovoljno da izazov nepovoljne efekte na dijete.

Upravljanje vozilima i mašinama
Lijek nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama.

3. KAKO UZIMATI KALCIUM KARBONAT ALKALOID

Uvijek uzimajte Kalcium karbonat Alkaloid onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako,

posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza je:

Hiperfosfatemija

Odrasli: 2,5 g do 17 g dnevno u podijeljenim dozama.

Djeca od šest do 12 godina: 0,5 g (pola tablete) tri do četiri puta dnevno.

Djeca od 12 do 18 godina: jedna do jedna i po tableta, tri do četiri puta dnevno, sa maksimalnom

dnevnom dozom od 3 g.

Dijeta siromašna kalcijumom

Odrasli: 0,5 g do 3 g tri puta dnevno.

Djeca od šest do 12 godina: 0,5 g (pola tablete) tri do četiri puta dnevno.

Djeca od 12 do 18 godina: jedna do jedna i po tableta dnevno, sa maksimalnom dnevnom dozom od 5

g.

Želudačni hiperaciditet

Odrasli: 0,5 g do 3 g tri puta dnevno, ako je indikovano.

Djeca: 0,25 g do 1 g tri puta dnevno, ako je indikovano.

Ako uzmete više Kalcium karbonat Alkaloid nego što ste trebali
Ako ste uzeli previše tableta, malo je vjerojatno da će prouzrokovati štetu. Međutim, može da se javi
zatvor, proliv ili nadutost. Ako Vam simptomi ne nestanu, posavjetujte se sa ljekarom.

Ako ste zaboravili uzeti Kalcium karbonat Alkaloid

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite sljedeću dozu po uobičajenom redoslijedu doziranja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Kalcium karbonat Alkaloida, obratite se

svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Kalcium karbonat Alkaloid može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju

kod svih.

Obavijestite svog ljekara ako neželjena dejstva traju i ako osjećate gastrointestinalne smetnje kao što
su povraćanje, žgaravica, prisustvo gasova u digestivnom traktu i proliv. Rijetko može doći do
hiperkalcijemije (povećanje kalcijuma u krvi) sa simptomima kao što su mučnina i povraćanje,
gubljenje apetita, prekomjerna i stalna žeđ, mišićna slabost, pospanost i zbunjenost. Hiperurikemija
(povećanje kalcijuma u urinu) može se takođe pojaviti. Kod nekih pacijenata, veće doze kalcijum-
karbonata mogu uzrokovati mliječno-alkalni sindrom, koji se manifestuje sa hiperkalcijemijom
(povećanje kalcijuma u krvi), alkalozom (pH krvi prelazi 7,45) i bubrežnom disfunkcijom. Pacijenti sa
oštećenjem bubrega, dehidatacijom i elektrolitnim disbalansom su naročito skloni ovom sindromu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI KALCIUM KARBONAT ALKALOID

Kalcium karbonat Alkaloid morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Kalcium karbonat Alkaloid se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25°C.
Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Kalcium karbonat Alkaloid sadrži
- Aktivna supstanca je kalcijum-karbonat.
Jedna tableta sadrži 1 g kalcijum-karbonata.

Pomoćne supstance: mikrokristalna celuloza; želatin; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;

natrijum-skrobni glikolat; magnezijum-stearat.

Kako Kalcium karbonat Alkaloid izgleda i sadržaj pakovanja
Kalcium karbonat Alkaloid tablete su bijele, okrugle, ravne tablete sa prelomnom crtom na jednoj
strani.
Tablete su pakovane u tamno braon staklenu teglicu, zatvorenu sa plastičnim zatvaračem.
Kutija sadrži 1 teglicu sa 50 tableta, uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-3507/16 od 24.10.2016.