KLOMETOL

KLOMETOL 10 mg tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
metoklopramid
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta A03FA01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ KLOMETOL
10 mg tableta

metoklopramid

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek KLOMETOL i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek KLOMETOL
3. Kako uzimati lijek KLOMETOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek KLOMETOL
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK KLOMETOL I ZA ŠTO SE KORISTI
KLOMETOL 10 mg tableta
1 tableta sadrži: metoklopramid-hidrohlorida 10 mg (u obliku metoklopramid-hidrohlorid, monohidrata)
KLOMETOL

pripada grupi lijekova koji se zovu antagonisti dopamina.

KLOMETOL

je lijek iz grupe antiemetika. Sadrži supstancu koja se naziva metoklopramid. Djeluje na

dio mozga, pomažući u prestanku tegoba kao što su mučnina i povraćanje.

Odrasle osobe
KLOMETOL se kod odraslih osoba koristi za:

sprječavanje odložene mučnine i povraćanja koji se javljaju poslije hemoterapije;

sprječavanje mučnine i povraćanja uzrokovanih zračenjem (radioterapija);

liječenje mučnine i povraćanja, uključujući mučninu i povraćanje koji se javljaju u toku migrene.
Metoklopramid se u toku migrene može primjenjivati zajedno sa lijekovima u terapiji bola, kako bi
ovi lijekovi bolje djelovali.

Djeca
KLOMETOL se kod djece koristi za sprječavanje odložene mučnine i povraćanja koji se javljaju poslije
hemoterapije, samo ukoliko drugi lijekovi ne djeluju ili se ne mogu primijeniti.

KLOMETOL tablete su namijenjene odraslima i djeci starijoj od 15 godina (vidjeti dio 3). Za primjenu
lijeka kod mlađe djece, koristite druge farmaceutske oblike (npr. KLOMETOL oralni rastvor).

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK KLOMETOL

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek KLOMETOL

Ne uzimajte lijek KLOMETOL

tablete u sljedećim stanjima:

ukoliko ste alergični na metoklopramid ili neku od pomoćnih supstanci u lijeku (dio 6),

ukoliko imate krvarenje, blokadu, ili čir želuca ili crijeva,

ukoliko možda imate rijedak oblik tumora nadbubrežne žljezde poznatog kao feohromocitom,

ukoliko ste ikada imali nevoljne pokrete mišića (tardivna diskinezija) nakon primjene nekog
lijeka

ukoliko imate epilepsiju

ukoliko imate Parkinsonovu bolest

ukoliko koristite levodopu (lijek za Parkinsonovu bolest) ili agoniste dopamina (vidjeti i u dijelu
„Primjena drugih lijekova“)

ukoliko ste nekada imali poremećen nivo pigmenta u krvi (methemoglobinemija) ili deficit
NADH citohroma b5

KLOMETOL

se ne smije koristiti kod djece mlađe od godinu dana (vidjeti dalje u uputstvu

dio „Djeca i

adolescenti“).

Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lijek. Ukoliko niste sigurni,
konsultujte se sa Vašim ljekarom.

Budite oprezni s lijekom KLOMETOL

Prije nego što uzmete KLOMETOL

tablete recite svom ljekaru ako :

imate ili ste imali poremećaj rada srca (produženje QT intervala) ili bilo koje drugo srčano
oboljenje

imate poremećen nivo elektrolita u krvi, kao što su kalijum, natrijum ili magnezijum

koristite druge lijekove koji mogu uticati na rad srca

imate bilo kakvih neuroloških problema

imate poremećaj funkcije jetre ili bubrega. Možda će Vam ljekar sniziti dozu lijeka (vidjeti dio
3).

Ljekar će Vam možda izvršiti određene laboratorijske testove krvi kako bi odredio nivo jednog
pigmenta u krvi. U slučaju povišenog nivoa (methemoglobinemija), neophodno je da odmah i trajno
prekinete primjenu lijeka.

Neophodno je da prođe najmanje šest sati između primjene dvije doze lijeka KLOMETOL, čak i u
slučaju povraćanja ili odbijanja lijeka, da bi se izbjeglo predoziranje.

Liječenje ne smije da traje duže od tri mjeseca zbog rizika od nastanka nevoljnih mišićnih grčeva.

Djeca i adolescenti
Kod djece i mlađih odraslih osoba može doći do pojave nekontrolisanih pokreta (ekstrapiramidalni
poremećaj). Lijek KLOMETOL se ne smije koristiti kod djece mlađe od godinu dana, zbog povećanog
rizika od nastanka nevoljnih pokreta (vidjeti dio

„Nemojte uzimati lijek KLOMETOL“).

Klometol tablete se ne koriste kod djece mlađe od 15 godina, sem u specijalnim slučajevima kada
ljekar to odluči. U slučaju da je djetetu neophodna manja doza od 10 mg potrebno je koristiti druge
farmaceutske oblike lijeka Klometol

(oralni rastvor, 5 mg/5 ml ili rastvor za injekciju, 10 mg/2 ml).

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa ljekarom ili

farmaceutom prije primjene ovog lijeka.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom KLOMETOL

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Ovo je neophodno zbog toga što pojedini lijekovi mogu uticati na efikasnost lijeka KLOMETOL ili
KLOMETOL može uticati na efikasnost drugih lijekova. To su sljedeći lijekovi:

-

levodopa i drugi lijekovi u liječenju Parkinsonove bolesti (vidjeti dio „

Nemojte uzimati lijek

KLOMETOL“)

-

antiholinergici (za liječenje grčeva u stomaku)

-

derivati morfina (za liječenje jakog bola)

-

sedativi (lijekovi za umirenje)

-

bilo koji lijekovi za liječenje psihijatrijskih (mentalnih) oboljenja

-

digoksin (za liječenje srčane slabosti)

-

ciklosporin (koristi se u liječenju problema imunog sistema)

-

mivakurium i suksametonium (za relaksaciju mišića)

-

fluoksetin i paroksetin (za depresiju)

Uzimanje hrane i pića s lijekom KLOMETOL

Nemojte piti alkohol za vrijeme terapije, jer alkohol pojačava sedativni efekat lijeka.

Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Ukoliko ste trudni, namjeravate da zatrudnite ili ukoliko dojite posavjetujte se sa svojim ljekarom ili

farmaceutom prije započinjanja primjene ovog lijeka.

Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite, posavjetujte se sa ljekarom prije primjene
lijeka KLOMETOL. Ukoliko je neophodno, KLOMETOL se može koristiti u toku trudnoće. Odluku o
tome će donijeti Vaš ljekar.

Primjena lijeka KLOMETOL se ne preporučuje u toku dojenja, jer metoklopramid prolazi u mlijeko i
može uticati na odojče.

Upravljanje vozilima i mašinama

∆ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja

motornim vozilima i mašinama).

Nakon primjene lijeka KLOMETOL mogu se javiti pospanost, ošamućenost ili nekontrolisani pokreti u
vidu grčenja, trzanja i povišen tonus mišića koji izaziva uvrtanje tijela. Ovo može uticati na vid i na
sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek KLOMETOL
Nije primjenjivo.

3. KAKO UZIMATI LIJEK KLOMETOL

Uvijek uzimajte lijek KLOMETOL tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Lijek se primjenjuje oralno.

Sve indikacije (odrasli pacijenti)
Preporučena pojedinačna doza lijeka je 10 mg (jedna tableta), do tri puta dnevno.
Maksimalna dnevna doza je 30 mg (tri tablete u toku 24 sata) ili 0,5 mg/kg tjelesne težine.
Lijek se može primjenjivati najduže 5 dana.

Sprječavanje odložene mučnine i povraćanja nakon hemoterapije (djeca do 18 godina)
Preporučena doza je 0,1 do 0,15 mg/kg tjelesne težine, do 3 puta dnevno, oralnim putem.
Maksimalna dnevna doza je 0,5 mg/kg tjelesne težine
Klometol u obliku tableta se primjenjuje samo kod adolescenata starijih od 15 godina, koji imaju više
od 60 kg.

Uzrast

Tjelesna masa

Doza

Učestalost primjene lijeka

Adolescenti (15-18 godina)

60 kg i više

10 mg

Do tri puta dnevno

Nemojte uzimati ovaj lijek duže od 5 dana, za sprječavanje odložene mučnine i povraćanja
prouzrokovanog hemioterapijom.

Lijek KLOMETOL u obliku tableta nije pogodan za upotrebu kod djece koja imaju tjelesnu masu manju
od 61 kg.

U slučaju da je neophodna manja doza od 10 mg potrebno je koristiti alternativne farmaceutske oblike
lijeka KLOMETOL (oralni rastvor, 5 mg/5 ml ili rastvor za injekciju, 10 mg/2 ml).

Način primjene

Neophodno je da razmak između dvije doze bude najmanje 6 sati, čak i u slučaju povraćanja i
odbijanja lijeka, kako bi se izbjeglo predoziranje.

Starije osobe
Smanjenje doze može biti neophodno, u zavisnosti od stanja bubrega, jetre ili opšteg zdravstvenog
stanja.

Odrasle osobe sa oboljenjem bubrega
Obavijestite ljekara ukoliko imate neko oboljenje bubrega. U slučaju umjerenog i teškog stepena
oboljenja bubrega, neophodno je da uzimate manju dozu lijeka.

Odrasle osobe sa oboljenjem jetre
Obavijestite ljekara ukoliko imate neko oboljenje jetre. U slučaju teškog stepena oboljenja jetre,
neophodno je da uzimate manju dozu lijeka.

U slučaju da Vam ljekar propiše primjenu doze manje od 10 mg, potrebno je koristiti druge
farmaceutske oblike lijeka KLOMETOL (oralni rastvor, 5 mg/5 ml ili rastvor za injekciju, 10 mg/2 ml).

Djeca i adolescenti
Metoklopramid se ne smije primjenjivati kod djece mlađe od godinu dana.

Tablete ne bi trebalo da uzimaju bolesnici mlađi od 15 godina. Kod ove uzrasne grupe preporučuje se

oralni rastvor radi sigurnosti pravilnog doziranja lijeka.

Ukoliko mislite da ovaj lijek suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite vašem

ljekaru.

Ako uzmete više lijeka KLOMETOL nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka KLOMETOL nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim

ljekarom ili farmaceutom!

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim ljekarom ili se
javite odmah u bolnicu.

Znaci predoziranja su nekontrolisani pokreti (ekstrapiramidalni poremećaj), ošamućenost, poremećaj
svijesti, konfuzija, halucinacije, srčani problemi. Ukoliko bude neophodno, ljekar će Vam propisati
terapiju za kontrolu ovih simptoma.

Ako ste zaboravili uzeti lijek KLOMETOL

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako ste zaboravili da uzmete lijek, uzmite ga čim se sjetite. Ukoliko je vreme za sljedeću dozu blizu,
izostavite propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek KLOMETOL

Ne prekidajte sa uzimanjem lijeka osim ako Vam ljekar nije rekao. Simptomi se mogu ponovo javiti ako
se rano prekine sa liječenjem.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka KLOMETOL obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lijekovi i lijek KLOMETOL može izazvati neželjena dejstva mada se ona ne moraju

ispoljiti kod svih.

Prekinite sa primjenom lijeka i odmah se javite ljekaru ukoliko primijetite neke od sljedećih reakcija:

nekontrolisani pokreti (obično glave i vrata). Ova reakcija češće se javlja kod djece i mlađih
odraslih osoba i nakon primjene viših doza lijeka. Obično se javlja na početku liječenja, može se
javiti i nakon samo jedne doze lijeka. Ovi nekontrolisani pokreti prestaju kada prekinete sa
primjenom lijeka i primite odgovarajuću terapiju.

povišena temperatura, visok krvni pritisak, konvulzije, preznojavanje, pojačano lučenje pljuvačke.
Ovo mogu biti znaci stanja koje se naziva neuroleptički maligni sindrom.

svrab i osip po koži, otok lica, usana ili grla, otežano disanje. Ovo mogu biti znaci alergijske
reakcije, koja može biti ozbiljna.

Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata)

pospanost

Često (manje od 1 na 10 pacijenata)

depresija

nekontrolisani pokreti kao što su tikovi, tremor, pokreti uvrtanja ili ukočenost mišića

simptomi koji liče na Parkinsonovu bolest (ukočenost, tremor)

osjećaj nemira

nizak krvni pritisak (naročito nakon intravenske primjene lijeka)

dijareja

osjećaj slabosti

Povremeno (manje od 1 na 100 pacijenata)

povišen nivo prolaktina u krvi koji može dovesti do stvaranja mlijeka kod muškaraca i kod žena
koje ne doje

poremećaj menstrualnog ciklusa

halucinacije

smanjen nivo svijesti

usporen rad srca (posebno nakon intravenske primjene lijeka)

alergija

Rijetko (manje od 1 na 1000 pacijenata)

konfuzno stanje

konvulzije (posebno kod pacijenata koji boluju od epilepsije)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na osnovu raspoloživih podataka)

poremećaj nivoa pigmenta u krvi koji može promijeniti boju kože

pojačan rast grudi (ginekomastija)

nevoljni mišićni pokreti nakon produžene primjene, posebno kod starijih pacijenata

povišena temperatura, povišen krvni pritisak, konvulzije, preznojavanje, pojačano lučenje
pljuvačke. Ovo mogu biti znaci stanja koje se naziva neuroleptički maligni sindrom.

izmjene srčanog rada, vidljive na EKG-u

srčani zastoj (posebno nakon parenteralne primjene)

šok (izrazito sniženje krvnog pritiska (posebno nakon parenteralne primjene lijeka)

gubitak svijesti (posebno nakon intravenske primjene lijeka)

alergijske reakcije koje mogu biti ozbiljne (posebno nakon intravenske primjene lijeka)

izrazito povišen krvni pritisak

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK KLOMETOL

Lijek KLOMETOL čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °Cradi zaštite od svjetlosti i vlage.
Rok upotrebe: 5 godina

Lijek KLOMETOL se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek KLOMETOL sadrži

Aktivna supstanca: 1 tableta sadrži metoklopramid-hidrohlorida 10 mg (u obliku metoklopramid-
hidrohlorid, monohidrata).
Pomoćne supstance: skrob, kukuruzni; manitol (E 421); povidon K-25; celuloza, mikrokristalna;
krospovidon; magnezijum-stearat.

Kako lijek KLOMETOL izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: tablete su okrugle, bikonveksne tablete, bijele do skoro bijele boje.
Pakovanje: 3 blistera od ALU/PVC trake i tvrdi PVC. Jedan blister sadrži 10 tableta.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Administrativno sjedište proizvođača
Galenika a.d.
Batajnički drum bb, Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
Galenika a.d.
Batajnički drum bb, Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Galenika d.o.o.
Vidovdanska bb, Banja Luka, BiH

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

04-07.3-2-5754/16 od 16.02.2017.