KONVERIL plus

KONVERIL plus 20 mg tableta+ 12.5 mg tableta

30 tableta (3 Al/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid enalapril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KONVERIL PLUS 

20 mg + 12,5 mg, tableta 

enalapril, hidrohlorotiazid


Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. Uputstvo sadrži:

  1. Šta je KONVERIL PLUS i za šta se koristi
  2. Prije nego počnete uzimati KONVERIL PLUS
  3. Kako uzimati KONVERIL PLUS
  4. Moguća neželjena djelovanja
  5. Kako čuvati KONVERIL PLUS
  6. Dodatne informacije


1. Šta je KONVERIL PLUS i za šta se koristi

KONVERIL PLUS sadrži enalapril maleat i hidrohlorotiazid: 

-enalapril spada u grupu lijekova poznatih kao ACE inhibitori, koji djeluju tako što šire krvne sudove
-  hidrohlorotiazid spada u grupu lijekova koji potiču izlučivanje tečnosti (diuretici) iz organizma, koji djeluju tako što povećavaju količinu urina 


Ovi lijekovi snižavaju krvni pritisak. KONVERIL PLUS se koristi u terapiji visokog krvnog pritiska (hipertenzije). Uzimanje oba lijeka koja KONVERIL PLUS sadrži može da pojača njihovo djelovanje u poređenju sa uzimanjem pojedinačnih lijekova.2. Prije nego počnete uzimati KONVERIL PLUS 


Nemojte uzimati KONVERIL PLUS: 

-  ako ste alergični na enalapril maleat, hidrohlorotiazid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
(pobrojani u dijelu 6)
- ako ste ranije bili na terapiji lijekom koji spada u istu grupu lijekova kao i Konveril Plus (ACE
inhibitori) i javile su se alergijske reakcije kao što su oticanje lica, usana, jezika i/ili grla sa teškoćama pri gutanju ili disanju. Ne smijete uzimati ovaj lijek ni ako ste imali ovakve reakcije bez poznatog uzroka ili ako vam je dijagnosticiran nasljedni ili idiopatski edemako ste preosjetljivi na vrstu lijekova koji se zovu „sulfonamidi“
-  ako ste trudni više od tri mjeseca (ipak, bolje je izbjegavati primjenu ovog lijeka tokom cijelog perioda trudnoće – vidjeti odjeljak Trudnoća)
- ako se ne stvara mokraća
- ako imate stanje poznato kao stenoza bubrežne arterije (suženje arterija koje dovode krv do
bubrega)
-  ako imate ozbiljne probleme sa bubrezima i jetrom
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren


Nemojte uzimati KONVERIL PLUS ako se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas.
Ako niste sigurni, razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da uzimate KONVERIL PLUS.

Budite oprezni sa lijekom KONVERIL PLUS


Prije početka liječenja lijekom KONVERIL PLUS posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom ako:
- ako imate problema sa bubrezima, ako ste nedavno imali transplantaciju bubrega, ako idete na dijalizu ili uzimate tablete za izbacivanje viška tečnosti iz organizma (diuretike)
- ako imate poremećaje krvi ili probleme sa funkcijom jetre
-  ako ste na dijeti sa ograničenim unosom soli ili ako ste nedavno patili od pretjeranog
povraćanja ili proliva
-  ako imate problem sa srcem kao što su stenoza aorte, hipertrofična kardiomiopatija ili
opstrukcija pri isticanju krvi iz srčanih komora
- ako imate kolagena oboljenja krvnih sudova, uzimate imunosupresivnu terapiju (koristi se u
liječenju autoimunih poremećaja kao što su reumatoidni artritis ili nakon transplantacije
organa)
-  ako uzimate alopurinol (koristi se u liječenju gihta) ili prokainamid (koristi se za liječenje
poremećaja srčanog ritma). Ako dobijete bilo koju infekciju (simptomi mogu da budu visoka temperatura ili groznica), morate odmah o tome da obavijestite ljekara. Ljekar će možda, s vremena na vrijeme, da Vas uputi na laboratorijsku analizu krvi, da bi provjerio broj bijelih krvnih zrnaca
-  ako se kod Vas ranije javljao angioedem (oticanje tkiva) dok ste uzimali druge lijekove. Znakovi su mogli da budu svrab, koprivnjača, gušenje ili oticanje šaka, grla, usta ili očnih kapaka
-  ako imate dijabetes (šećernu bolest) i uzimate antidijabetičke lijekove, uključujući inzulin (morate redovno kontrolisati krv zbog mogućnosti pada koncentracije glukoze u krvi, naročito tokom prvog mjeseca terapije)
- ako uzimate nadomjestke kalijuma ili zamjenu za kuhinjsku so na bazi kalijuma,
-  ako za liječenje nekih psihijatrijskih poremećaja uzimate litijum
- ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog
krvnog pritiska: -  blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan,
telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću
-  aliskiren

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi redovnim intervalima.
Vidjeti također i informacije pod naslovom “2. Prije nego počnete uzimati KONVERIL PLUS”.

Morate obavijestiti svog ljekara ako ste trudni (ili mislite da biste mogli biti trudni). Primjena lijeka KONVERIL PLUS se ne preporučuje za vrijeme rane trudnoće, dok je upotreba nakon trećeg tromjesečja kontraindicirana, obzirom da može imati štetan učinak na Vašu bebu ako se koristi u ovom periodu (vidjeti odjeljak Trudnoća).
Ako trebate da imate neku od dole navedenih intervencija, trebali biste obavijestiti Vašeg ljekara da uzimate KONVERIL PLUS:
-  bilo kakva hirurška intervencija ili dobijanje anestetika (čak i kod stomatologa)
-  procedura poznata kao LDL afereza za uklanjanje holesterola iz krvi
-  liječenje preosjetljivosti (desenzibilizacija), da bi se smanjili efekti alergije na otrov ose ili pčele

Rutinske analize
Kada prvi put počnete da uzimate KONVERIL PLUS, ljekar će često pratiti krvni pritisak da bi bio siguran da dobijate odgovarajuću dozu. Osim toga, pacijente kod kojih je to potrebno, ljekar će uputiti da im se urade laboratorijske analize krvi kojima se određuje nivo kalijuma, natrijuma, magnezijuma, kreatinina i enzima jetre.
Obavijestite ljekara ako ste imali ili treba da imate antidoping test, pošto ovaj lijek može da izazove pozitivan rezultat.

Djeca 

Ne preporučuje se upotreba lijeka KONVERIL PLUS kod djece. 

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom KONVERIL PLUS 

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti neke druge mjere opreza. 

Generalno, Konveril Plus se može kombinovati sa drugim lijekovima, ali, da bi vam ljekar propisao pravilnu dozu ovog lijeka, jako je važno da zna uzimate li neki od dole navedenih lijekova: 

Ako uzimate neki drugi blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima “2. Prije nego počnete uzimati KONVERIL” i “Budite oprezni sa lijekom KONVERIL”) 


Obavezno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova: 

- tablete za izbacivanje viška tečnosti (diuretici) koj čuvaju kalijum, kao što su spironolakton, eplerenon, triamteren ili amilorid, preparati za dodavanje kalijuma ili zamjene za kuhinjsku so koje sadrže kalijum. KONVERIL PLUS može da prouzrokuje visoku koncentraciju kalijuma u krvi, što će se pokazati određenim simptomima i utvrđuje se analizom krvi
-  tablete za izbacivanje viška tečnosti (diuretici), kao što su tiazidi, furosemid, bumetanid
-  drugi lijekovi za snižavanje krvnog pritiska, kao što su nitroglicerin, nitrati i vazodilatatori
-  litijum - koristi se za liječenje nekih psihijatrijskih poremećaja. KONVERIL PLUS se ne smije
uzimati sa ovim lijekom
-barbiturati (sedativi koji se koriste za nesanicu ili epilepsiju)
-  triciklični antidepresivi kao što je amitriptilin (koristi se protiv depresije), antipsihotici kao što
su fenotiazini (koriste se za liječenje ozbiljne anksioznosti)
-  tablete protiv bolova, kao što su morfij ili anestetici, zato što krvni pritisak može previše da se snizi
-holestiramin ili holestipol (koriste se u kontroli nivoa holesterola)
- lijekovi koji se koriste protiv ukočenosti i zapaljenja povezanih sa bolnim stanjima, naročito
onih koji pogađaju mišiće, kosti i zglobove, uključujući:
-  
terapiju zlatom koja dovodi do napada vrućine i crvenila u licu, osjećaja mučnine, povraćanja i niskog krvnog pritiska, kada se uzima sa lijekom KONVERIL PLUS
-  terapiju nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima, na primjer diflunisal ili diklofenak. Oni mogu da spriječe pravilno uspostavljanje kontrole krvnog pritiska i mogu da povećaju koncentraciju kalijuma u krvi.
-  lijekovi kao što su efedrin, koji je sastojak preparata protiv određene vrste kašlja i preparat
protiv prehlade ili noradrenalin i adrenalin, koji se koriste se kod niskog krvnog pritiska, šoka, insuficijencije srca, astme ili alergija. Ako se KONVERIL PLUS koristi sa ovim lijekovima, krvni pritisak može da ostane povišen
-  ACTH (za testiranje funkcije nadbubrežne žlijezde)
-  kortikosteroidi (koriste se u liječenju određenih stanja kao što su reumatizam, artritis, alergijska
stanja, astma ili određeni poremećaji krvi)
-  alopurinol (koristi se u liječenju gihta)
-  ciklosporini (imunosupresivni agensi koji se koriste kod autoimunih oboljenja)
- lijekovi koji se koriste u terapiji karcinoma
- antacidi (koriste se za poboljšanje loše probave)
- prokainamid, amiodaron ili sotalol (koriste se u liječenju poremećaja srčanog ritma)
-  digitalis (koristi se za liječenje problema sa srčanim ritmom)
-  karbenoksalon (koristi se u liječenju čira na želucu)
- prekomjerna upotreba laksativa
-antidijabetički lijekovi kao što je inzulin; KONVERIL PLUS može da izazove još veći pad nivoa
šećera u krvi ako ga uzimate sa antidijabeticima  -mTOR (ciljna molekula rapamicina kod sisara) inhibitor (kao što su temsirolimus, sirolimus,
everolimus), pošto bi istovremena upotreba mogla povećati rizik od razvoja alergijske reakcije pod nazivom angioedem

Ako niste sigurni da li se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas, razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da uzimate KONVERIL PLUS.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom KONVERIL PLUS 

KONVERIL PLUS možete da uzimate sa hranom ili bez nje.
Tokom liječenja nemojte uzimati alkoholna pića, jer alkohol pojačava dejstvo lijeka KONVERIL PLUS na krvni pritisak i možda ćete osjetiti vrtoglavicu, ošamućenost ili nesvjesticu. Unos alkohola morate svesti na najmanju moguću mjeru. Trudnoća i dojenje 


Trudnoća 

Morate reći ljekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću). Ljekar će obično savjetovati da prestanete da uzimate KONVERIL PLUS prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i savjetovaće Vam da uzimate neki drugi lijek umjesto lijeka KONVERIL PLUS. KONVERIL se ne preporučuje uzimati tokom prvog tromjesečja trudnoće, a ne smije se koristiti za vrijeme drugog i trećeg tromjesečja trudnoće, jer u tom periodu može imati štetno djelovanje na Vašu bebu. 


Dojenje 

Obavijestite Vašeg ljekara ako dojite ili namjeravate da počnete. KONVERIL PLUS se ne preporučuje upotrebljavati za vrijeme dojenja. 

Upravljanje vozilima i mašinama 

KONVERIL PLUS može kod pojedinaca prouzrokovati vrtoglavicu i umor, te smanjiti njihove psihofizičke sposobnosti za upravljanje vozilima i mašinama. 


Važne informacije o nekim sastojcima KONVERIL PLUS-a 

Ovaj lijek sadrži laktozu.
O tome treba voditi računa kod bolesnika koji imaju šećernu bolest.

Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Ovaj lijek sadrži natrij, manje od 23 mg po jednoj dozi, u osnovi ne sadrži natrij. 3. Kako uzimati KONVERIL PLUS
 

KONVERIL PLUS uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom: 

- ovaj lijek se uzima kroz usta
- KONVERIL PLUS uzimajte uvijek onako kako Vam je objasnio Vaš ljekar
- broj tableta koje uzimate svakoga dana zavisiće od Vašeg stanja

Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

ZAPAMTITE, ovaj lijek je namijenjen Vama. Nemojte ga dijeliti sa drugima. Možda njima ne odgovara.

Uobičajena doza kod većine pacijenta je:
-  1 tableta jednom na dan
- ljekar može da Vam poveća dozu na dvije tablete dnevno
- nemojte uzimati više lijeka ili manje lijeka nego što Vam je ljekar propisao

Ako uzmete više lijeka KONVERIL PLUS nego što ste trebali
Odmah se obratite ljekaru ako mislite da ste uzeli više tableta nego što je trebalo.
Najčešći znaci i simptomi predoziranja su pad krvnog pritiska i stupor (stanje sa gotovo potpunim gubitkom svijesti). Drugi simptomi mogu da uključuju vrtoglavicu ili nesvjesticu zbog pada krvnog pritiska, lupanje srca, ubrzani rad srca, ubrzani puls, anksioznost, kašalj, otkazivanje bubrega i ubrzano disanje.

Ako ste zaboravili uzeti KONVERIL PLUS
Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, preskočite propuštenu dozu. Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

 

Ako prestanete uzimati KONVERIL PLUS 

Nemojte prestajati da uzimate lijek, osim ako Vam to nije rekao ljekar. Ako prestanete, krvni pritisak može da se poveća. Ako dođe do pretjeranog povećanja krvnog pritiska, to može uticati na srce ili bubrege. 


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. 4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi KONVERIL PLUS može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Sa ovim lijekom može da dođe do dole navedenih neželjenih dejstava.

Veoma je važno da prestanete uzimati KONVERIL PLUS i potražite hitnu medicinsku pomoć ako počnete da osjećate sljedeće simptome: 

- alergijska reakcija – može da se javi svrbež, kratak dah ili dahtanje i da Vam oteknu ruke, usta, grlo, lice ili oči 


Prestanite uzimati KONVERIL PLUS i potražite hitnu medicinsku pomoć ako počnete da osjećate sljedeće simptome: 

- ošamućenost, vrtoglavica, naročito na početku terapije, kada ustajete ili kada uzmete veću dozu lijeka. 


Ostala moguća neželjena dejstva:
Veoma često (javljaju se kod više od 1 na 10 osoba): 

- zamućeni vid, kašalj, neuobičajen zamor, slabost (mučnina) 


Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba): 

-  glavobolja, depresija, nizak krvni pritisak, gubitak svijesti
-bolovi u grudima, promjene srčanog ritma, angina pektoris, ubrzani rad srca, kratak dah
- proliv, bol u predjelu stomaka (abdomena), promjene u čulu ukusa, zadržavanje tečnosti,
(edem), osjećanje umora
- osip, preosjetljivost/angioneurotski edem: zabilježen je angioneurotski edem lica, udova,
usana, jezika, glasnih žica i/ili grla
-povećan nivo kalijuma u krvi, povećanje kreatinina u serumu (otkriva se laboratorijskom
analizom krvi); smanjen nivo kalijuma u krvi, povećan nivo holesterola, povećan nivo
triglicerida, povećana koncentracija mokraćne kiseline u krvi
- grčevi u mišićima

Manje često (javljaju se kod manje od 1 na 100 osoba):
-  anemija (uključujući aplastičnu i hemolitičku), anksioznost, osjećaj pojačane svijesti ili osjećaj
nesigurnosti (prouzrokovano niskim šećerom u krvi), zbunjenost, pospanost, problemi sa
spavanjem, nervoza, osjećaj trnaca i mravinjanja po koži, vrtoglavica (vertigo)
-  nizak krvni pritisak (zbog koga možete da osjetite vrtoglavicu kada ustajete), ubrzan i
neravnomjeran rad srca, srčani udar ili moždani udar (kod pacijenata sa visokim rizikom)
-curenje nosa, bol u grlu i promuklost, problemi sa disanjem ili astma
- blokada u crijevima (ileus), pankreatitis, mučnina, problemi sa varenjem, zatvor, smanjeni
unos hrane (anoreksija), iritacija želuca, suha usta, nadimanje, giht
- gorući, jak bol sa osjećajem praznine u želucu i gladi, naročito kada je prazan stomak (koje
prouzrokuje peptički ulkus, čir na želucu ili dvanaestopalačnom crijevu), pretjerano znojenje, svrbež, koprivnjača (urtikarija), opadanje kose, proteini u urinu (otkrivaju se laboratorijskom analizom)
-impotencija, smanjen libido, naleti vrućine, zujanje u ušima, osjećanje letargije, visoka temperatura
-  povećanje vrijednosti uree u krvi i smanjenje koncentracije natrijuma u krvi (otkrivaju se laboratorijskom analizom krvi), slabost
- mala koncentracija magnezijuma u krvi (hipomagnezemija) 
- poremećaji u funkciji bubrega
-  bol u zglobovima

Rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 1000 osoba):
- neobični snovi ili problemi sa spavanjem
- smanjenje broja bijelih krvnih zrnaca, crvenih krvnih zrnaca, krvnih pločica, depresija koštane
srži (sve se otkriva laboratorijskim analizama krvi)
  otečene žlijezde, autoimuna oboljenja, smanjen dotok krvi u prste na rukama i nogama što
izaziva crvenilo i bol (Rejnoov sindrom), tečnost u plućima, curenje iz nosa ili bol u nosu
eozinofilna pneumonija (znakovi mogu da budu kašalj, visoka temperatura i problemi sa
disanjem)
- bol, oticanje ili ulkusi (ranice) u ustima, infekcija ili bol i oticanje jezika, problemi sa bubrezima
kao što je bol u donjem dijelu leđa i smanjeno mokrenje
- otečena sluzokoža nosa
 -otežano disanje, respiratorni problemi
-  insuficijencija jetre ili hepatitis, što može da izazove promjenu boje kože u žuto (žutica)
- teške reakcije preosjetljivosti sa visokom temperaturom, osip na koži koji izgledom podsjeća
na mete (multiformni eritem), Stevens-Johnson sindrom i toksična epidermalna nekroliza (teška stanja kože koja karakteriše crvenilo, ljuštenje kože i plikovi), teški osip sa gubitkom kože i folikula dlake (eksfolijativni dermatitis), kožni lupus eritematosus (imuno oboljenje), crveni osip uz prisutno ljuštenje kože (eritroderma), mali prištići po koži ispunjeni tečnošću (pemfigus), purpurne ili crvene tačkice po koži (purpura)
-pretjerano crvenilo kože, plikovi, ljuštenje kože u listovima 

- rast grudi kod muškaraca
- povećani enzimi jetre ili „bilirubina“ u krvi (otkrivaju se laboratorijskom analizom krvi), povećan
-nivo glukoze u krvi   smanjenje nivoa glukoze u krvi
- slabost mišića, ponekad usljed niskog kalijuma (pareza)

Veoma rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 osoba):
-intestinalni angioedem - znakovi mogu da uključuju bolove u stomaku, mučninu i povraćanje, 

-povišen nivo kalcijuma u krvi 


Nepoznato (nije poznato kod koliko osoba se javljaju):
Zabilježena su i kompleksna neželjena dejstva koja mogu da uključuju neke od sljedećih simptoma ili sve njih: 

 - groznica, zapaljenje krvnih sudova, bol i zapaljenje mišića ili zglobova
 - poremećaji krvi koji utiču na sastav krvi (otkrivaju se laboratorijskom analizom krvi)
 - osip, preosjetljivost na sunčevu svjetlost ili druga dejstva na kožu

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.


5. Kako čuvati KONVERIL PLUS

Čuvati van dohvata i vidokruga djece.

Lijek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

Nemojte koristiti KONVERIL PLUS nakon isteka roka upotrebe. Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Rok upotrebe je 2 godine od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.

Lijekove ne treba bacati u otpadne vode, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.


6. Dodatne informacije

Šta KONVERIL PLUS sadrži

Aktivne supstance u lijeku KONVERIL PLUS su enalapril maleat i hidrohlorotiazid. Jedna  

tableta sadrži 20 mg enalapril maleata i 12,5 mg hidrohlorotiazida.

Pomoćne supstance u lijeku KONVERIL PLUS su laktoza monohidrat, kukuruzni škrob, natrijum hidrogenkarbonat (natrijum bikarbonat), magnezijum stearat. Kako KONVERIL izgleda i sadržaj pakovanja 

KONVERIL PLUS tablete su bijele, sa urezom na jednoj strani, pakovane u Al-Al blistere (10 tableta/1 blister)
KONVERIL PLUS tablete dostupne su u pakovanju od 20 i 30 tableta. 


Režim izdavanja 

Lijek se izdaje uz ljekarski recept. 


Naziv i adresa proizvođača 

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Ümraniye 34768 İstanbul, Türkiye 


Proizvođač gotovog lijeka 

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sancaklar 81100 Düzce Türkiye 


Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet 

NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo
Hasiba Brankovića 9, 71 000 Sarajevo, BiH 


Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promtet

 

Konveril Plus 20 tableta: 04-07.10-4753/13 od 16.01.2014.
Konveril Plus 30 tableta: 04-07.3-2-2330/16 od 21.09.2016.