KONVERIL

KONVERIL 10 mg tableta

20 tableta (2 PVC/PE//PVDC-Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
enalapril
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta C09AA02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KONVERIL
5 mg
10 mg
tableta

enalapril

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i
ako ima znake bolesti slične Vašim

.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

1.

Šta je KONVERIL i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati KONVERIL

3.

Kako uzimati KONVERIL

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati KONVERIL

6.

Dodatne informacije

1. Šta je KONVERIL i za šta se koristi

KONVERIL spada u grupu lijekova koji se nazivaju ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin
konvertirajućeg enzima).

KONVERIL je namijenjen:

-

liječenju povišenog krvnog pritiska (hipertenzije)

-

liječenju srčane insuficijencije (slabljenje rada srca); može da smanji potrebu za odlazak u
bolnicu i nekim pacijentima može da pomogne da žive duže

-

za sprječavanje znakova insuficijencije srca; ovi znaci obuhvataju: kratak dah, zamor nakon
blage fizičke aktivnost kao što je šetnja ili oticanje gležnjeva i stopala

KONVERIL djeluje tako što širi krvne sudove. To snižava krvni pritisak. Ovaj lijek obično počinje da
djeluje u roku od sat vremena i njegovo dejstvo traje najmanje 24 sata. Kod nekih osoba će biti
potrebno nekoliko sedmica dok se ne primijeti puno dejstvo lijeka na krvni pritisak.

2. Prije nego počnete uzimati KONVERIL

Nemojte uzimati KONVERIL:

-

ako ste preosjetljivi (alergični) na enalapril maleat ili druge sastojke lijeka KONVERIL
(nabrojani u poglavlju 6)

-

ako ste ikada imali alergijsku reakciju na vrstu lijekova koja je slična lijeku KONVERIL i
nazivaju se ACE inhibitori

-

ako se kod Vas bilo kada javilo oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla koje prouzrokuje
teškoće u gutanju ili disanju (angioedem), kada uzrok nije bio poznat ili je nasljedan

-

ako ste trudni više od tri mjeseca (ipak, bolje je izbjegavati primjenu ovog lijeka tokom cijelog
perioda trudnoće – vidjeti odjeljak Trudnoća)

-

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje
krvnog pritiska koji sadrži aliskiren

Ne uzimajte KONVERIL ako se bilo šta od ovoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa
svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da uzimate KONVERIL.

Budite oprezni sa lijekom KONVERIL:
Prije početka liječenja lijekom KONVERIL posavetujte se sa ljekarom ili farmaceutom ako:

-

ako imate problem sa srcem

-

ako imate stanje koje uključuje promjene na krvnim sudovima u mozgu

-

ako imate problem sa krvlju kao što su nedostatak ili smanjen broj bijelih krvnih zrnaca,
(neutropenija/agranulocitoza), smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija) ili smanjen broj
crvenih krvnih zrnaca (anemija)

-

ako imate problema sa jetrom

-

ako imate problem sa bubrezima, ako ste nedavno imali transplantaciju (presađivanje)
bubrega; to može da dovede do veće koncentracije kalijuma u krvi, što može biti ozbiljno;
ljekar će možda morati da prilagodi dozu lijeka KONVERIL ili prati koncentraciju kalijuma u
krvi

-

ako idete na dijalizu

-

ako ste nedavno patili od pretjeranog povraćanja ili imali ozbiljnu dijareju (proliv)

-

ako ste na dijeti sa ograničenim unosom soli, ako uzimate preparate za nadoknadu kalijuma,
lijekove koji štede kalijum ili zamjene za kuhinjsku so koje sadrže kalijum

-

ako ste stariji od 70 godina

-

ako imate šećernu bolest, morate redovno kontrolisati krv zbog pojave niske koncentracije
glukoze u krvi, naročito tokom prvog mjeseca terapije; koncentracija kalijuma u krvi takođe
može biti povišena

-

ako ste bilo kada imali alergijsku reakciju sa oticanjem lica, usana, jezika ili grla sa
problemima u gutanju i disanju; trebalo bi da imate na umu da kod pacijenata crne rase
postoji veći rizik od ove vrste reakcija na ACE inhibitore

-

ako se dešava da imate nizak krvni pritisak (to možete da primijetite kao vrtoglavicu ili
nesvjesticu, naročito kada stojite)

-

ako imate kolagene vaskularne bolesti (npr. lupus eritematodes, reumatoidni artritis ili
skleroderma), uzimate imunosupresivnu terapiju, uzimate alopurinol ili prokainamid ili neku
kombinaciju ovih lijekova

-

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog
krvnog pritiska:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan,
telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom
bolešću

aliskiren

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi
redovnim intervalima.

Vidjeti također i informacije pod naslovom “2. Prije nego počnete uzimati KONVERIL”.

Morate obavijestiti svog ljekara ako ste trudni (ili mislite da biste mogli biti trudni). Primjena lijeka
KONVERIL se ne preporučuje za vrijeme rane trudnoće, dok je upotreba nakon trećeg tromjesečja
kontraindicirana, obzirom da može imati štetan učinak na Vašu bebu ako se koristi u ovom periodu
(vidjeti odjeljak Trudnoća).

Morate imati na umu da KONVERIL kod pacijenata crne rase manje efikasno snižava krvni pritisak
nego kod pacijenata ostalih rasa.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas, razgovarajte sa ljekarom ili
farmaceutom prije nego što počnete da uzimate KONVERIL.

Ako ćete se podvrgnuti nekoj operaciji ili nekoj drugoj medicinskoj proceduri
Ako treba da imate bilo koji od sljedećih zahvata, morate reći ljekaru koji Vas liječi da uzimate
KONVERIL:

-

bilo kakva hirurška operacija ili dobijanje anestetika (čak i kod stomatologa)

-

terapija za uklanjanje holesterola iz krvi koja se zove „LDL afereza“,

-

liječenje preosjetljivosti (desenzibilizacija), da bi se smanjili efekti alergije na otrov ose ili pčele

Razgovarajte sa ljekarom ili stomatologom prije zahvata ako se bilo šta od ovoga odnosi na Vas.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom KONVERIL
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.
Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti neke druge mjere opreza.

Ako uzimate neki drugi blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije
pod naslovima “2. Prije nego počnete uzimati KONVERIL” i “Budite oprezni sa lijekom KONVERIL”)

Obavezno obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

-

druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska, kao što su beta blokatori ili tablete za izbacivanje
vode iz organizma (diuretici)

-

lijekove koji sadrže kalijum (uključujući zamjene za kuhinjsku so u ishrani)

-

antidijabetičke lijekove (za liječenje šećerne bolesti), uključujući i oralne antidijabetike i inzulin

-

litijum (koristi se za liječenje određene vrste depresije)

-

triciklične antidepresive - lijekove za liječenje depresije

-

antipsihotike - lijekove za liječenje mentalnih problema

-

određene lijekove za kašalj i prehladu, kao i lijekove za smanjenje tjelesne težine koji sadrže
supstance poznate kao “simpatomimetički agensi”

-

određene lijekove protiv bolova ili artritisa, uključujući terapiju zlatom

-

nesteroidne antiinflamatorne lijekove, uključujući COX-2 inhibitore (lijekove koji smanjuju upalu
i mogu se koristiti za ublažavanje bolova)

-

acetilsalicilnu kiselinu

-

lijekove koji se koriste za razbijanje ugrušaka u krvi (trombolitici)

-

alkohol

Ako niste sigurni da li se bilo šta od nabrojanog odnosi na Vas, razgovarajte sa ljekarom ili
farmaceutom prije nego što počnete da uzimate KONVERIL.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom KONVERIL
KONVERIL možete da uzimate sa hranom ili bez nje. Većina pacijenata ga uzima uz čašu vode.

Trudnoća i dojenje
Trudnoća
Morate reći ljekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću). Ljekar će obično savjetovati da
prestanete da uzimate KONVERIL prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i savjetovaće
Vam da uzimate neki drugi lijek umjesto lijeka KONVERIL. KONVERIL se ne preporučuje uzimati
tokom prvog tromjesečja trudnoće, a ne smije se koristiti za vrijeme drugog i trećeg tromjesečja
trudnoće, jer u tom periodu može imati štetno djelovanje na Vašu bebu.

Dojenje
Obavijestite ljekara ako dojite ili ako namjeravate da počnete da dojite. Dojenje novorođenčadi (prvih
nekoliko sedmica nakon rođenja), a naročito prerano rođenih beba, ne preporučuje se tokom uzimanja
lijeka KONVERIL. Ako je beba starija, ljekar bi trebalo da Vam predoči korist i rizike uzimanja lijeka
KONVERIL tokom dojenja, u poređenju sa ostalim terapijama.

Upravljanje vozilima i mašinama
Možete osjećati vrtoglavicu ili pospanost dok uzimate KONVERIL. Ako do ovoga dođe, nemojte
upravljati motornim vozilom ili koristiti alate ili mašine.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka KONVERIL
Ovaj lijek sadrži laktozu.
O tome treba voditi računa kod bolesnika koji imaju šećernu bolest.
Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati
ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Ovaj lijek sadrži natrij, manje od 23 mg po jednoj dozi, u osnovi ne sadrži natrij.

3. Kako uzimati KONVERIL

KONVERIL uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni,
provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Veoma je važno da nastavite sa uzimanjem lijeka KONVERIL onoliko dugo koliko Vam je ljekar
propisao.
Nemojte uzimati više tableta nego što je propisano.

Liječenje hipertenzije:

Preporučena početna doza iznosi od 5 do 20 mg jednom dnevno.
Nekim pacijentima će biti neophodna manja početna doza.
Uobičajena doza kod dugotrajne terapije je 20 mg jednom dnevno.
Maksimalna doza kod dugotrajne terapije je 40 mg jednom dnevno.

Liječenje srčane insuficijencije:

Preporučena početna doza je 2,5 mg na dan.
Ljekar će povećavati količinu lijeka korak po korak, dok se ne dostigne doza koja Vama odgovara.
Uobičajena doza kod dugotrajne terapije je 20 mg svakog dana, uzima se u jednoj ili dvije doze.
Maksimalna dugotrajna doza je 40 mg dnevno i daje se u dvije podijeljene doze.

Pacijenti sa oboljenjem bubrega

Doza lijeka će biti određena na osnovu toga koliko dobro Vam rade bubrezi:

-

umjereni problemi sa bubrezima – 5 mg do 10 mg svakog dana

-

ozbiljni problemi sa bubrezima – 2,5 mg svakog dana

-

ako idete na dijalizu – 2,5 mg svakog dana; danima kada ne idete na dijalizu doza će biti
promijenjena u zavisnosti od visine krvnog pritiska.

Stariji pacijenti

Vašu dozu će odrediti ljekar ovisno od toga kako rade Vaši bubrezi.

Djeca

Iskustvo primjene lijeka KONVERIL kod djece je ograničeno. Ako dijete može da proguta tabletu,
doza će se određivati prema težini djeteta i odgovoru krvnog pritiska.

Preporučena početna doza je:

-

2,5 mg svakog dana kod djece težine između 20 kg i 50 kg

-

5 mg svakog dana kod djece teže od 50 kg

Doziranje može biti prilagođeno potrebama djeteta:

-

do maksimalnih 20 mg dnevno kod djece težine između 20 kg i 50 kg

-

maksimalno 40 mg kod djece teže od 50 kg

KONVERIL se ne preporučuje kod novorođenčadi (prvih nekoliko sedmica nakon rođenja) i kod djece
sa problemima u radu bubrega.

Ako uzmete više lijeka KONVERIL nego što ste trebali
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka KONVERIL nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim
ljekarom ili idite u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite pakovanje ovog lijeka. Mogu se javiti sljedeća
djelovanja: osjećaj ošamućenosti ili vrtoglavice. To se događa usljed naglog ili prekomjernog pada
krvnog pritiska.

Ako ste zaboravili uzeti KONVERIL
Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, preskočite propuštenu dozu.
Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.
Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

Ako prestanete uzimati KONVERIL
Nemojte prestajati da uzimate lijek, osim ako Vam to nije rekao ljekar.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi KONVERIL može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih. Sa ovim lijekom može da dođe do sljedećih neželjenih dejstava:

Prestanite uzimati KONVERIL i potražite hitnu medicinsku pomoć ako uočite sljedeće simptome:

-

oticanje lica, usana, jezika ili grla koje može da izazove probleme sa disanjem ili gutanjem

-

oticanje šaka, stopala ili gležnjeva

-

ako se javi izdignuti osip na koži (koprivnjača)

Trebalo bi da imate na umu da kod pacijenata crne rase postoji veći rizik od ove vrste reakcija. Ako se
dogodi nešto od navedenog, prestanite da uzimate KONVERIL i odmah se obratite ljekaru.

Kada počnete da uzimate KONVERIL možda ćete osjećati vrtoglavicu ili nesvjesticu. Ukoliko do ovoga
dođe, biće Vam bolje ako legnete. To je prouzrokovano snižavanjem krvnog pritiska. Ovi simptomi bi
trebalo da se poboljšaju sa nastavkom terapije. Ako ste zabrinuti, razgovarajte sa svojim ljekarom.

Ostala moguća neželjena dejstva:

Veoma često (javljaju se kod više od 1 na 10 osoba):

-

osjećaj vrtoglavice, slabosti ili mučnine

-

zamagljen vid

-

kašalj

Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 osoba):

-

nizak krvni pritisak, promjene srčanog ritma, ubrzani rad srca, angina ili bol u grudima

-

glavobolja, gubitak svijesti (sinkopa)

-

promjene u čulu okusa, kratak dah

-

proliv, bol u predjelu stomaka, osip

-

osjećaj umora, depresija

-

alergijske reakcije sa oticanjem lica, usana, jezika ili grla sa problemima u gutanju ili disanju

povećana koncentracija kalijuma u krvi i povećanje kreatinina u serumu (oboje se obično
otkriva analizom)

Manje često (javljaju se kod manje od 1 na 100 osoba):

-

iznenadan pad krvnog pritiska

-

ubrzan ili neravnomjeran rad srca (palpitacije)

-

srčani udar (vjerovatno zbog veoma niskog krvnog pritiska kod određenih pacijenata sa
visokim rizikom, uključujući i one koji imaju problema sa protokom krvi u srcu ili mozgu)

-

anemija (uključujući aplastičnu anemiju i hemolitičku anemiju)

-

moždani udar (vjerovatno zbog veoma niskog krvnog pritiska kod pacijenata sa visokim
rizikom)

-

zbunjenost, nesanica ili pospanost, nervosa

-

osjećaj bockanja ili utrnulosti kože

-

vrtoglavica

-

zujanje u ušima (tinitus)

-

curenje nosa, bol u grlu ili promuklost

-

astma

-

usporeno kretanje hrane kroz crijeva, zapaljenje pankreasa

-

mučnina (povraćanje), problemi sa varenjem, zatvor (opstipacija), gubitak apetita

-

nelagodnost u stomaku (iritiran želudac), suha usta, čir, smanjena funkcija bubrega,
otkazivanje bubrega

-

pojačano znojenje

-

svrab ili koprivnjača

-

opadanje kose

-

grčevi u mišićima, rumenilo, utisak da se ne osjećate dobro (osjećaj slabosti), visoka
temperatura (groznica), impotencija

-

velika koncentracija proteina u urinu (mjeri se analizom)

-

mala koncentracija šećera ili natrijuma u krvi, velika koncentracija uree u krvi (mjere se
analizom krvi)

Rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 1000 osoba):

-

Rejnoov fenomen - kada šake i stopala postanu veoma hladni i bijeli zbog malog dotoka krvi

-

promjene u vrijednostima testova krvi kao što su manji broj bijelih i crvenih krvnih zrnaca, niži
hemoglobin, manji broj krvnih pločica

-

depresija koštane srži

-

autoimuna oboljenja

-

neobični snovi ili problemi sa spavanjem

-

infiltrati na plućima

-

zapaljenje nosa

-

upala pluća

-

zapaljenje obraza, desni, jezika, usana i grla

-

smanjena količina izlučenog urina

-

multiformni eritem

-

Stevens-Johnson sindrom, ozbiljno stanje na koži kada se javljaju crvenilo i ljuštenje kože,
plikovi ili otvorene rane ili razdvajanje gornjeg sloja kože od donjih slojeva

-

problemi sa jetrom kao što su: smanjenje funkcije jetre, zapaljenje jetre, žutica (promjena boje
kože ili bjeloočnica u žuto), veća koncentracija enzima jetre ili bilirubina (mjeri se analizom krvi)

-

uvećanje mliječnih žlijezda kod muškaraca

Veoma rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 osoba):

-

oticanje crijeva (intestinalni angioedem)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati KONVERIL

Čuvati van dohvata i vidokruga djece.

Lijek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

Nemojte koristiti KONVERIL nakon isteka roka upotrebe.
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.
Rok upotrebe je 2 godine od datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.

Lijekove ne treba bacati u otpadne vode, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. Dodatne informacije

Šta KONVERIL sadrži
Aktivna supstanca u lijeku KONVERIL je enalapril maleat.
Svaka tableta lijeka KONVERIL 10 mg sadrži 10 mg enalapril maleata.
Svaka tableta lijeka KONVERIL 5 mg sadrži 5 mg enalapril maleata.
Pomoćne supstance lijeka KONVERIL su laktoza monohidrat, kukuruzni škrob, natrijum

hidrogenkarbonat (natrijum bikarbonat), magnezijum stearat.

Kako KONVERIL izgleda i sadržaj pakovanja
Bijeli neprovidni PVC/PE/PVDC-Al blister
Pakovanje sa 20 tableta: 20 tableta/2 blistera/1 kutija (10 tableta/1 blister).

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.
Ümraniye 34768 İstanbul Türkiye

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja u promet)
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.
Sancaklar 81100 Düzce Türkiye

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
NOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo
Hasiba Brankovića 9, 71 000 Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Konveril, tableta, 20 x 5 mg: 04-07.10-4751/13 od 14.02.2014.
Konveril, tableta, 20 x 10 mg: 04-07.10-4752/13 od 14.02.2014.

Datum revizije teksta
April, 2015.