KVINAPRIL HCT HEMOFARM

KVINAPRIL HCT HEMOFARM 20 mg tableta+ 12.5 mg tableta

30 film tableta (3 OPA/Al/PVC/Al//papir/PET/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid kvinapril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA06 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KVINAPRIL HCT HEMOFARM
20 mg + 12,5 mg
film tableta
kvinapril, hidrohlorotiazid

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate pre primjene lijeka KVINAPRIL HCT HEMOFARM
3. Kako se upotrebljava lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK KVINAPRIL HCT HEMOFARM I ČEMU JE NAMIJENJEN?

Lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM se koristi za liječenje povišenog krvnog pritiska.

Lijek kao aktivne sastojke sadrži kvinapril i hidrohlorotiazid. Kvinapril pripada grupi lijekova zvanoj
ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). ACE inhibitori šire krvne sudove, što
dovodi do smanjenja pritiska u krvnim sudovima.
Hidrohlorotiazid pripada grupi lijekova zvanoj diuretici (lijekovi za izmokravanje). Diuretici pospješuju
izlučivanje viška tečnosti i koriste se kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE PRIMJENE LIJEKA KVINAPRIL HCT HEMOFARM

Lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM ne smijete koristiti:

ukoliko ste alergični (preosjetljivi) na kvinapril ili hidrohlorotiazid ili bilo koji sastojak lijeka

(vidjeti odjeljak 6.), slične lijekove ili grupu antibiotika zvanu sulfonamidi

ukoliko ste trudni duže od 3 mjeseca (u drugom ste ili trećem trimestru trudnoće)

ukoliko imate teško oboljenje bubrega ili imate problema sa mokrenjem (anurija)

ukoliko Vam je, nakon analiza krvi, rečeno da imate povišen nivo kalijuma u krvi

ukoliko imate nasljedni /idiopatski (nepoznatog uzroka) angioedem (otok lica, jezika ili grla što
uzrokuje otežano disanje)

ukoliko u anamnezi imate angioedem povezan sa upotrebom ACE inhibitora

ukoliko imate opstrukciju koja usporava protok krvi kroz srce

ukoliko imate šećernu bolest ili oštećenu funkciju bubrega a već koristite aliskiren (za liječenje
visokog krvnog pritiska).

Upozorenja i mjere opreza
Prije nego što počnete da koristite ovaj lijek, porazgovarajte sa svojim ljekarom ukoliko:

imate aortnu stenozu (suženje aortnog zaliska srca), snižen krvni pritisak, bolest srca ili druge
probleme sa srcem (npr. srčana slabost)

imate bolest bubrega, presađen bubreg ili idete na hemodijalizu, liječite se diureticima ili ste
na restriktivnoj dijeti siromašnoj solima. Ovo je važno iz razloga što lijek KVINAPRIL HCT
HEMOFARM može sniziti krvni pritisak i uzrokovati nesvjesticu.

imate bolest ili poremećenu funkciju jetre

ste starijeg životnog doba

imate kolagenu vaskularnu bolest (taloženje kolagena u krvnim sudovima)

imate i bolest bubrega i kolagenu vaskularnu bolest. Ovo je važno iz razloga što lijek
KVINAPRIL HCT HEMOFARM smanjuje broj neutrofila i bijelih krvnih zrnaca u krvi.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko nakon uzimanja lijeka osjetite simptome poput suvog grla ili
groznice.

imate ili bi trebalo da imate proceduru LDL afereze (postupak uklanjanja holesterola iz krvi)

imate bolest paratireoidne žlijezde, koja je udružena sa povišenim nivoom kalcijuma,
sniženim vrijednostima fosfata, stvaranjem kamenja u bubregu, čira na želucu i smanjenja
gustine kostiju

imate alergiju ili astmu

ste ranije imali angioedem (crvena ospa praćena otokom lica koji može biti toliko ozbiljan da
uzrokuje probleme sa disanjem)

imate u anamnezi teške alergijske reakcije kao što su otok lica, usana, jezika ili grla ili otok
šaka ili stopala. Ovo je važno iz razloga što uzimanje lijeka KVINAPRIL HCT HEMOFARM
može uzrokovati izrazit otok.

ste osoba crne rase, jer ovaj lijek možda kod Vas neće biti dovoljno efikasan ili ćete biti
skloniji pojavi neželjenih dejstava (npr. pojava angioedema)

imate poremećaj soli ili elijektrolita u krvi (npr. natrijum ili kalijum), možete biti pod pažljivim
nadzorom ljekara

imate hipokalijemiju (snižen nivo kalijuma u krvi), čiji su simptomi suvoća usta, žeđ, slabost,
letargija ili bol u mišićima

ste ili ćete biti u postupku desenzitizacije odnosno postupku smanjenja alergijskih reakcija na
ubod pčela i osa

planirate trudnoću ili ste upravo saznali da ste trudni

imate šećernu bolest (dijabetes) ili giht

imate sistemski lupus eritematozus (SLE) (bolest koju karakterišu bolovi u zglobovima, ospa
po koži i groznica)

bi trebalo da imate veću operaciju koja zahtjeva primjenu anestetika

Vam se pri upotrebi lijeka jave problemi s vidom kao što su bol u oku ili zamućen vid.
Hidrohlorotiazid, koji je aktivni sastojak lijeka, može uzrokovati pojavu problema s vidom.
Ukoliko se ovi problemi ne liječe, to može dovesti do gubitka vida. U slučaju pojave ovakvih
simptoma, javiti se ljekaru.

koristite još neke lijekove

ste zbog povraćanja, proliva, dijete siromašne solima, korišćenja lijekova za izbacivanje
tečnosti (diuretika) duži vremenski period ili dijalize, izgubili dosta soli ili tečnosti

Vam se prilikom uzimanja lijeka KVINAPRIL HCT HEMOFARM javi bol u stomaku sa ili bez
povraćanja, a kao posljedica brzog oticanja zida tankog creva (intestinalnog edema).

ukoliko za snižavanje krvnog pritiska već uzimate neki od slijedećih lijekova:
-antagoniste angiotenzin II receptora (poznate kao sartani, npr. valsartan, telmisartan,
irbesartan), posebno ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega kao posljedicu šećerne bolesti
-aliskiren.

Ljekar može od Vas zahtjevati da u pravilnim vremenskim intervalima proveravate bubrežnu funkciju,
krvni pritisak i elektrolite u krvi (npr. kalijum).
Vidjeti i informacije u odjeljku iznad ''

Lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM ne smijete koristiti''.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Pojedini lijekovi mogu stupiti u interakciju sa lijekom KVINAPRIL HCT HEMOFARM. Ljekar će možda
morati da Vam promjeni dozu i/ili preduzme druge mjere opreza ukoliko koristite neke od slijedećih
lijekova:

antagoniste angiotenin II receptora ili aliskiren (vidjeti takođe informacije u odeljcima ''

Lijek

KVINAPRIL HCT HEMOFARM ne smete koristiti'' i ''Upozorenja i mere opreza'')

ostale lijekove za snižavanje krvnog pritiska i diuretike (za izlučivanje viška tečnosti)

tetracikline (vrsta antibiotika)

suplemente kalijuma (uključujući i zamjene za soli koji često sadrže kalijum)

anestetike

litijum (za liječenje depresije, manije ili samodestruktivnog ponašanja)

nesteroidne antiinflamatorne lijekove kao što su aspirin ili ibuprofen (lijekove protiv bolova)

kortikosteroide (npr. hidrokortizon, deksametazon ili prednizolon) i ACTH (tetrakosaktid) ili
lijekove za koje se zna da snižavaju nivo kalijuma u krvi

prokainamid (za liječenje srčanih aritmija)

citostatike (za liječenje malignih bolesti)

imunosupresive (za liječenje autoimunih bolesti kao što su Kronova bolest i reumatoidni
artritis)

alopurinol, urikozurike i inhibitore ksantin-oksidaze (za liječenje hroničnog gihta)

lijekove za liječenje problema sa varenjem i gorušice (antacide)

''presorne amine'' kao što su noradrenalin ili druge lijekove iz iste grupe

lijekove koji imaju sedativni efekat; to uključuje i alkoholna pića i pilule za spavanje.

lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma npr. digoksin, amjodaron ili sotalol

lijekove za snižavanje holesterola ili žučnih soli (holestiramin i holestipol)

insulin ili druge lijekove za liječenje šećerne bolesti, jer u toku istovremene upotrebe može biti
potrebno smanjenje doze insulina

zbog potencijalnog rizika od sniženih koncentracija kalijuma u krvi, potreban je oprez kada se
lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM uzima istovremeno sa lijekovima kao što su glikozidi
digitalisa (digoksin) ili bilo koji lijek koji se koristi za liječenje ventrikularne tahikardije
(ubrzanog rada srca)

mTOR inhibitore koji se koriste za liječenje raka bubrega (uključujući temsirolimus).

Operacija
Recite medicinskom osoblju ukoliko uzimate lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM. Važno je da
anesteziolog to zna ukoliko bi trebalo da imate operaciju.

Laboratorijski testovi
Lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM

može uticati na rezultate nekih laboratorijskih analiza. Obavezno

recite Vašem ljekaru ili medicinskom osoblju da uzimate lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM ukoliko
radite laboratorijske analize.

Uzimanje lijeka KVINAPRIL HCT HEMOFARM sa hranom i pićima

Pogledajte odjeljak 3. Kako se upotrebljava lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM.

Primjena lijeka KVINAPRIL HCT HEMOFARM u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Nemojte započinjati terapiju lijekom KVINAPRIL HCT HEMOFARM ukoliko ste trudni ili dojite, mislite
da ste trudni ili planirate trudnoću. Konsultujte se sa svojim ljekarom prije započinjanja terapije.
Ljekar će Vas savjetovati da prestanete da koristite lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM, prije nego što
zatrudnite ili čim saznate da ste trudni, i uzmete druge alternativne lijekove. Ne preporučuje se
primjena lijeka u toku trudnoće, a poslije trećeg mjeseca se ne smije koristiti, jer može imati štetni
uticaj na bebu ako se koristi u tom periodu.
Ne preporučuje se upotreba lijeka kod dojilja.

Uticaj lijeka KVINAPRIL HCT HEMOFARM na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama

Lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM može uticati na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja
motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Možete imati vrtoglavicu ili se osećati iscrpljeno. Ukoliko
Vam se ovi simptomi jave, ne bi trebalo da upravljate motornim vozilom i rukujete mašinama.

Važne informacije o pomoćnim materijama koje sadrži lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM
Lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM sadrži laktozu monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine
šećere, obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK KVINAPRIL HCT HEMOFARM

Uvek uzimajte lijek tačno onako kako Vam je to rekao ljekar. Ukoliko niste sigurni provjerite sa
ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Potrudite se da uzimate lijek u približno isto vrijeme svakog
dana. Lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM se može uzimati nezavisno od obroka (sa ili bez prisustva
hrane).

Lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM ne treba primjenjivati kod djece i adolescenata mlađih od 18
godina.

Upotreba lijeka KVINAPRIL HCT HEMOFARM se ne preporučuje kod pacijenata koji imaju oboljenje
bubrega i klirens kreatinina ˂ 40 ml/min.

Kod starijih osoba, kontrolu krvnog pritiska treba postići sa najmanjom mogućom dozom.

Progutajte cijelu tabletu sa vodom. Nemojte žvakati, dijeliti ili mrviti tabletu.

Ukoliko i dalje imate nekih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Važno je da nastavite da redovno pijete svoj lijek. To pomaže održavanju kontrole krvnog pritiska.

Ako ste uzeli više lijeka KVINAPRIL HCT HEMOFARM nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi
slučajno
uzeo Vaš lijek, odmah je potrebno obratiti se ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!
Ponijeti sa sobom preostale tablete, kutiju lijeka ili uputstvo za lijek.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM
Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek, ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite preskočenu. Umjesto
toga, nastavite uzimanje lijeka, odnosno slijedeće doze, kada je za to vrijeme.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM
Ne prekidajte sa uzimanjem lijeka i ne menjajte dozu koju trenutno uzimate bez prethodne
konsultacije sa ljekarom.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi upotrebe ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM, kao i drugi lijekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona
ne moraju ispoljiti kod svih.

Ukoliko se javi neko od slijedećih neželjenih dejstava prestanite sa uzimanjem lijeka i odmah se
obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu. Iako su veoma rijetka, ova neželjena dejstva mogu biti ozbiljna.

Teška alergijska (anafilaktoidna) reakcija kao što je oticanje lica, jezika ili guše (angioedem),
što može dovesti do teškoća pri disanju; oticanje ekstremiteta (ruku i nogu).

Jak bol u trbuhu i/ili leđima zbog koga imate mučninu ili povraćanje (što može biti znak
zapaljenja crijeva ili pankreasa).

Bol ili stezanje u grudima, kratak dah ili ubrzani rad srca. Ovo mogu biti simptomi srčanog
udara ili drugih problema sa srcem.

Slabost ruku, nogu ili problemi s govorom koji mogu biti simptomi potencijalnog moždanog
udara.

Ozbiljne, potencijalno životno ugrožavajuće ospe po koži uključujući koprivnjaču, jak svrab,
plikove po koži, ljušćenje i otok kože, upalu mukoznih membrana (

Stevens Johnson-ov

sindrom), toksičnu epidermalnu nekrolizu i pemfigus.

Odmah obavestite Vašeg ljekara ukoliko Vam se nakon upotrebe lijeka KVINAPRIL HCT
HEMOFARM javi neki od slijedećih simptoma. Iako su veoma rijetka, ova neželjena dejstva mogu biti
ozbiljna.

Osećaj nesvjestice, posebno u stojećem položaju. Ovo može značiti da je Vaš krvni pritisak
suviše nizak (hipotenzija). Ovo će se sa većom vjerovatnoćom desiti ukoliko ste uzimali
diuretike (tablete za izbacivanje viška tečnosti), neke druge lijekove za liječenje krvnog

pritiska ili alkohol, ukoliko ste dehidrirali (izgubili tečnost) ili ste na dijalizi. Ukoliko osjetite
omaglicu ili nesvesticu, lezite dok taj osjećaj ne prođe.

Jaka gušobolja ili teški ulkusi (čirevi) u usnoj duplji, posebno ukoliko imate probleme sa
bubrezima ili kolagenu vaskularnu bolest. Ovo može značiti da nemate dovoljan broj
određene vrste bijelih krvnih zrnaca (neutropenija/agranulocitoza), što može dovesti do
povećanog rizika od nastanka infekcije ili groznice.

Bolovi u grudima (angina), stezanje u grudima, kratak dah, zviždanje u grudima ili otežano
disanje, nepravilan rad srca ili lupanje srca (palpitacije).

Žuta prebojenost kože ili beonjača (žutica), što može biti znak upale jetre (hepatitis).

Neželjena dejstva koja se navode u daljem tekstu su zabilježena kod pacijenata sa povišenim krvnim
pritiskom koji su liječeni kombinacijom kvinapril/hidrohlorotiazid. Ukoliko postanu ozbiljna, ili primjetite
neka neželjena dejstva koja nisu navedena u uputstvu, obratite se Vašem ljekaru:

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lijek):

proliv, problemi s varenjem, slab bol u stomaku, mučnina ili povraćanje

vrtoglavica, glavobolja, osjećaj slabosti, umor, pospanost ili nesanica

bolovi u mišićima, slabost mišića, bolovi u leđima

visoke vrijednosti mokraćne kiseline u krvi, koji uzrokuju otok i bol zglobova (giht)

kašalj, bronhitis

infekcije nosa ili grla, zapušenost nosa i/ili curenje iz nosa (rinitis)

proširenje krvnih sudova

bolovi u grudima

upala grla

povišene vrijednosti kreatinina u serumu (to je sporedni produkt metabolizma u mišićima)

povišene vrijednosti azota u krvi (razgradni produkt uree)

povišene vrijednosti kalijuma u krvi

osjećaj lupanja srca

ubrzani rad srca.

Manje česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 od 100 pacijenata koji uzimaju lijek):

urinarni i problemi sa bubrezima, infekcija mokraćnih puteva

osećaj utnulosti ili peckanja u udovima

bolovi u zglobovima

depresija, nervoza, konfuzija

zvonjenje ili buka u ušima

gasovi

oslabljen vid

vertigo (osjećaj okretanja u prostoru)

nesvjestica, snižen krvni pritisak

suvoća usta ili grla, poremećaj ukusa

zadržavanje tečnosti u organizmu

angioedem (otok lica, jezika ili grla što uzrokuje otežano disanje)

upala sinusa (sinuzitis)

groznica, pojačano znojenje

gubitak kose, svrab, osjetljivost kože na svijetlost

nemogućnost postizanja erekcije (polna nemoć)

virusne infekcije

skraćenje daha

blaga forma dijabetesa

ospa

pojava belančevina u mokraći

mali moždani udar

srčani udar.

Rijetka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 od 1000 pacijenata koji uzimaju lijek):

poremećaj ravnoteže

upala pluća što može uzrokovati nedostatak daha, kašalj i povišenu temperaturu

zatvor

upala jezika

upala krvnih sudova

plikovi po koži

psorijaza

poremećaji kože udruženi sa groznicom, bolovima u mišićima i zglobovima.

Veoma rijetka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 od 10000 pacijenata koji uzimaju

lijek):

opstrukcija creva, otok tankog creva (intestinalni angioedem)

zamagljen vid

koprivnjača.

Neželjena dejstva koja se javljaju sa nepoznatom učestalošću (ne može se procijeniti na osnovu

dostupnih podataka):

alergijska reakcija koja uzrokuje probleme sa zglobovima, kožom i drugim organima
(sistemski lupus eritematozus)

promjena boje kože

svrab i perutanje kože

ljušćenje kože i rane po koži

oštećenje tkiva kože

promjene u broju bijelih krvnih zrnaca ili snižen broj krvnih pločica što može dovesti do pojave
modrica ili lakog krvarenja, sniženog broja crvenih krvnih ćelija (anemija)

krvarenje ili zakrčenje krvnih sudova u mozgu (moždani udar)

suženje disajnih puteva (bronhospazam)

poremećaji analiza krvi ili drugih laboratorijskih analiza

povećan broj krvnih ćelija udružen sa alergijskim reakcijama

teške alergijske reakcije

upala jetre

žuta prebojenost kože ili beonjača

zapaljenje pankreasa (gušterača)

imunološki poremećaji koji pogađaju kožu i sluzokožu

upala bubrega

zapaljenje plućne, srčane ili trbušne maramice

poremećaj srčane radnje

snižen krvni pritisak u stojećem položaju

kratkovidost

akutni glaukom zatvorenog ugla (povišen očni pritisak).

Za vrijeme terapije ovim lijekom mogu se javiti izvjesne promjene u laboratorijskim vrijednostima krvi,
zbog čega će Vaš ljekar povremeno raditi ispitivanja krvi. Ukoliko primjetite pojavu modrica, osjećate
se veoma umorno i ukoliko ste dijabetičar, a primjetite promjene u nivou šećera u krvi, obavjestite o
tome Vašeg ljekara kako bi uradili neophodne laboratorijske testove.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK KVINAPRIL HCT HEMOFARM

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
36 mjeseci.

Nemojte koristiti KVINAPRIL HCT HEMOFARM film tablete poslije isteka roka upotrebe naznačenog
na pakovanju. Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25

C.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM

Aktivne supstance su:

1 film tableta sadrži:
kvinapril 20 mg (odnosno 21,66 mg kvinapril-hidrohlorida)
hidrohlorotiazid 12,5 mg.

Ostali sastojci su:

Jezgro

Laktoza monohidrat; Magnezijum karbonat, teški; Krospovidon; Povidone (K-30); Magnezijum stearat.

Omotač

Opadry Pink OY-S-6937 : HPMC 2910/ Hipromeloza 3cP; Titanijum-dioksid; Hidroksipropilceluloza;
Makrogol/PEG 400; HPMC 2910 / Hipromeloza 50cP; Gvožđe-oksid, crveno; Gvožđe-oksid, žuto.

Kako izgleda lijek KVINAPRIL HCT HEMOFARM i sadržaj pakovanja
Bikonveksna, trougaona film tableta, pink boje sa utisnutim ''D'' i ''19'' sa obe strane podione crte sa
jedne strane tablete.
oPA/PVC/PET

blister.

Kutija sadrži 30 film tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm A.D. Vršac
Beogradski put bb, 26 300 Vršac, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm A.D. Vršac
Beogradski put bb, 26 300 Vršac, Republika Srbija

Aurobindo Pharma Ltd. Survey No. 313,
Bachupally, Hyderabad Andhra Pradesh, Indija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Kvinalapril HCT Hemofarm 30 x (20 mg + 12,5 mg) film tableta: 04-07.3-1-1590/15 od 08.02.2016.