LAMICTAL

LAMICTAL 5 mg tableta

30 tableta za žvakanje u HDPE bočici, u kutiji

Supstance:
lamotrigin
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta N03AX09 tableta za žvakanje

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

▲LAMICTAL
tableta za žvakanje 5 mg

lamotrigin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati lijek jer sadrži važne informacije za Vas.

Uputstvo nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da ga ponovno pročitate.

Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Zapamtite, ovaj lijek je ljekar propisao samo za Vas. Nemojte ga dati nekom drugom jer bi mu
mogao naškoditi, čak iako simptomi njegove bolesti mogu biti slični Vašim.

Ako primjetite bilo koje neželjeno dejstvo, razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
Ovo uključuje bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidjeti poglavlje
4.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1. Šta je Lamictal i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati Lamictal
3. Kako treba uzimati Lamictal
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Lamictal
6. Dodatneinformacije

1.

ŠTA JE LAMICTAL I ZA ŠTA SE KORISTI

Lamictal pripada grupi lijekova koji se zovu

antiepileptici. Koristi se u terapiji dvije različite bolesti:

epilepsije i bipolarnog poremećaja.

U terapiji epilepsije lijek Lamictal djeluje blokiranjem signala u mozgu koji pokreću epileptičke napade.

Za odrasle i djecu od 13 godina i starije, Lamictal se može primjenjivati sam ili uz druge
lijekove, u terapiji epilepsije. Lamictal se također može primjenjivati s drugim lijekovima u
terapiji napada koji se pojavljuju uz stanje koje se naziva Lennox-Gastautov sindrom.

Za djecu od 2 do 12 godina starosti, Lamictal se može primjenjivati s drugim lijekovima u
terapiji navedenih stanja. Može se primjenjivati sam u terapiji određenog tipa epilepsije koji se
naziva tipični apsans.

Lijek Lamictal se također koristi u terapiji bipolarnog poremećaja.
Osobe s bipolarnim poremećajem (koji se ponekad naziva

manična depresija) imaju ekstremne

promjene raspoloženja, s razdobljima manije (uzbuđenje ili euforija) koja se izmjenjuju s razdobljima
depresije (duboka tuga ili očaj). Za odrasle od 18 i više godina, Lamictal se može primjenjivati sam ili s
drugim lijekovima u prevenciji razdoblja depresije koje se javlja u bipolarnom poremećaju. Još uvijek
nije poznato kako Lamictal djeluje u mozgu te stvara ovaj efekat.

2.

PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI LAMICTAL

Nemojte uzimati Lamictal

Nemojte uzimati Lamictal ako ste alergični (

preosjetljivi) na lamotrigin ili neki drugi sastojak

Lamictal tableta (nabrojanih u poglavlju 6.).

Ako se ovo odnosi na Vas:

obavijestite Vašeg ljekara i nemojte uzimati Lamictal.

Na šta trebate upozoriti Vašeg ljekara prije početka terapije
Prije nego započnete terapiju ovim lijekom, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta :
ako imate bilo kakvih problema s bubrezima
ako se ikada razvio osip po koži nakon uzimanja lamotrigina ili drugih lijekova za epilepsiju ili
bipolarni poremećaj
ako ste ikada dobili meningitis nakon uzimanja lamotrigina

(pročitati opis simptoma u poglavlju 4.

Uputstva za pacijenta:Rijetka neželjena dejstva)

ako već uzimate lijek koji sadrži lamotrigin.

Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas:

obavijestite Vašeg ljekara koji može odlučiti da smanji dozu lijeka koji uzimate ili da Vam
preporuči prestanak uzimanja tableta Lamictal.

Važne informacije o potencijalno ozbiljnim reakcijama
Mali broj ljudi koji koristi Lamictal može dobiti alergijsku reakciju ili potencijalno ozbiljnu reakciju kože,
što se može razviti u ozbiljan zdravstveni problem ako se ne liječi na vrijeme. Ovo uključuje Steven-
Johnson sindrom (SJS), toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN) i Reakcije na lijek sa eozinofilijom i
sistemskim simptomima (DRESS). Morate znati za te simptome kako biste jedan period pažljivo pratili
sve promjene dok uzimate Lamictal.

Pročitajte opis tih simptoma u poglavlju 4. ove upute pod nazivom

Alergijske reakcije:

Potencijalno ozbiljne reakcije-odmah potražite ljekarsku pomoć.

Misli o samopovređivanju ili samoubistvu
Antiepileptički lijekovi se koriste u terapiji nekoliko različitih stanja, uključujući i epilepsiju i bipolarni
poremećaj. Osobe s bipolarnim poremećajem ponekad mogu imati misli o samopovređivanju ili
samoubistvu. Ako imate bipolarni poremećaj veća je vjerovatnoća da ćete imati ovakva razmišljanja:

ako prvi put uzimate lijek

ako ste prije uzimanja lijeka već imali razmišljanja o samopovređivanju ili o samoubistvu

ako ste mlađi od 25 godina.

Ako imate uznemiravajuće misli ili iskustva, ili ako primijetite da se osjećate lošije ili dolazi do pojave
drugih simptoma dok uzimate lijek Lamictal:

recite to svom ljekaru što je prije moguće ili otiđite u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Može Vam biti od pomoći da obavijestite člana porodice, pazitelja ili bliskog prijatelja da možete postati
depresivni ili da možete imati značajne promjene u ponašanju, i zamolite ih da pročitaju ovo Uputstvo.
Možete ih zamoliti da Vam kažu ako su zabrinuti za Vašu depresiju ili druge promjene u Vašem
ponašanju.

Mali broj ljudi koji su primali antiepileptike kao što je Lamictal također je imao misli o
samopovređivanju ili samoubistvu. Ako Vam se pojave takve misli u bilo kojem trenutku, odmah se
javite ljekaru.

Ako uzimate Lamictal u terapiji epilepsije
Napadi u nekim vrstama epilepsije povremeno se mogu pogoršati ili se češće događati dok uzimate
Lamictal. Neki pacijenti mogu doživjeti teške epileptičke napade što može uzrokovati ozbiljne
zdravstvene probleme. Ako se Vaši napadi događaju češće, ili ako postaju teži dok uzimate Lamictal

recite to svom ljekaru što je prije moguće.

Lamictal se ne smije davati osobama mlađim od 18 godina u terapiji bipolarnih poremećaja. Lijekovi za
liječenje depresije i drugih psihičkih problema mogu povećati rizik od suicidalnih misli i ponašanja u
djece i adolescenata u dobi ispod 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Lamictal

Obavijestite svog ljekara ako uzimate druge lijekove, nedavno ste ih uzimali ili planirate uzimati
uključujući biljne ili vitaminske pripravke te one koje ste nabavili bez recepta.

Vaš ljekar treba znati ako uzimate druge lijekove u terapiji epilepsije ili za liječenje problema s
mentalnim zdravljem, a kako bi bio siguran da uzimate adekvatnu dozu lijeka Lamictal. Ovi lijekovi
uključuju:

lijekovi za terapiju epilepsije : okskarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin,
topiramat ili zonisamid,

litijum, olanzapin ili aripiprazol za liječenje psihičkih problema

bupropion, za liječenje psihičkih problema ili kao pomoć u odvikavanju od pušenja.

Recite Vašem ljekaru ako uzimate nešto od navedenog.

Neki lijekovi mogu imati međusobnu reakciju s lijekom Lamictal te postoji veća vjerovatnoća da može
doći do neželjenih dejstava. Ti lijekovi su:

valproat, koristi se u terapiji epilepsije i mentalnih problema

karbamazepin, koristi se u terapiji epilepsije i mentalnih problema

fenitoin, pirimidon ili fenobarbiton, koristi se u terapiji epilepsije

risperidon, koristi za liječenje psihičkih problema

rifampicin, koji je antibiotik

lopinavir i ritonavir, ili atazanavir i ritonavir koji se koriste za liječenje infekcije izazvane
virusom humane imunodeficijencije (HIV)

hormonski kontraceptivi, kao što su pilule (

vidjeti u nastavku).

Obavijestite Vašeg ljekara ako uzimate neki od navedenih lijekova, ako namjeravate da
krenete sa uzimanjem ili pak prestajete sa uzimanjem istih.

Hormonska kontracepcijska sredstva (kao što je pilula) mogu imati uticaj na način djelovanja lijeka
Lamictal.
Vaš ljekar može preporučiti primjenu određenog tipa hormonskih kontraceptiva ili drugu metodu
kontracepcije, kao što su kondomi, dijafragma ili spirala. Ako koristite hormonsku kontracepcijsku
pilulu, ljekar Vam može uzeti uzorak krvi da provjeri nivo lijeka Lamictal u krvi. Ako koristite hormonski
kontraceptiv ili ako ga planirate koristiti:

obavijestite Vašeg ljekara, koji će s Vama razmotriti odgovarajuće metode kontracepcije.

Lamictal također može imati uticaj na način djelovanja hormonalnih kontraceptiva, iako je to malo
vjerovatno. Ako ste koristeći hormonalni kontraceptiv primijetili bilo kakve promjene u Vašim
mjesečnicama, kao što je prestanak krvarenja ili oskudno krvarenje između perioda:

recite to svom ljekaru. To može biti znak uticaja Lamictala na hormonski kontraceptiv.

Trudnoća i dojenje
Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije početka uzimanja lijeka ako ste trudni, ako ste
možda trudni ili ako planirate zatrudnjeti.

Ne biste trebali sami prestati s terapijom bez razgovora o tome sa svojim ljekarom. To je
posebno važno ako imate epilepsiju.

Trudnoća može mijenjati djelotvornost lijeka Lamictal, tako da Vam može biti potrebna analiza
krvi kako bi Vam se odredila adekvatna doza lijeka Lamictal.

Postoji mogućnost malog povećanja rizika od porođajnih defekata, uključujući rasjep usne ili
nepca, ako se Lamictal koristi tokom prva 3 mjeseca trudnoće

Vaš ljekar može Vam savjetovati da uzimate dodatnu količinu folne kiseline ako planirate
zatrudnjeti ili dok ste trudni.

Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije početka uzimanja lijeka ukoliko dojite ili
planirate dojiti.
Aktivni sastojak lijeka Lamictal prelazi u majčino mlijeko i može uticati na Vašu bebu.
Vaš ljekar će razmotriti rizike i koristi od dojenja dok uzimate Lamictal, te će provjeravati Vašu bebu s
vremena na vrijeme, ako se odlučite na dojenje.

Vožnja i upravljanje mašinama
▲Trigonik, lijek sa snažnim uticajem na psihofizičke sposobnosti (zabrana upravljanja motornim
vozilima i mašinama)

.

Lamictal može prouzrokovati vrtoglavicu i

dvostruku viziju.

Nemojte upravljati

vozilom ili mašinama osim ako ste sigurni da lijek ne utiče na ovaj način na

Vas.

Ukoliko imate epilepsiju, posavjetujte se sa Vašim ljekarom u vezi upravljanja vozilom i mašinama.

3.

KAKO TREBA UZIMATI LAMICTAL

VAŽNO JE da uzimate lijek onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste sigurni kako
trebate uzimati lijek, uvijek pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

Koliko lijeka Lamictal uzeti
Možda će trebati malo vremena dok se ne nađe za Vas najbolja doza Lamictala. Doza koju uzimate će
zavisiti od:

Vaše starosne dobi

uzimate li Lamictal istovremeno s drugim lijekovima

imate li probleme s bubrezima ili jetrom.

Vaš ljekar će Vam propisati nisku dozu za početak te će je postepeno povećavati tokom nekoliko
sedmica, dok ne postignete za Vas djelotvornu dozu (koja se naziva

efektivna doza). Nikada ne

uzimajte više Lamictala nego što Vam ljekar propiše.

Uobičajena efektivna doza Lamictala za odrasle i djecu od 13 ili više godina je između 100 mg i 400
mg svaki dan.

Za djecu od 2 do 12 godina, efektivna doza zavisi od njihove tjelesne težine — obično je između 1 mg i
15 mg za svaki kilogram djetetove težine, do maksimalne doze održavanja od 200 mg dnevno.

Lamictal se ne preporučuje za djecu ispod 2 godine starosti.

Kako primjenjivati dozu lijeka Lamictal
Uzmite Vašu dozu lijeka Lamictal jednom ili dva puta dnevno, kako Vam savjetuje ljekar. Možete je
uzeti sa ili bez hrane.

Uvijek uzmite cijelu dozu koju Vam je propisao ljekar. Nikad nemojte uzeti samo dio tablete.

Ljekar Vam također može savjetovati da počnete ili prekinete s primjenom drugih lijekova, u zavisnosti
od stanja od kojeg se liječite i način na koji reagujete na liječenje.

Lamictal tablete za žvakanje od 5 mg se mogu žvakati ili rastvarati sa malo vode (dovoljna količina
vode da pokrije površinu tablete) ili se mogu gutati cijele sa malo vode.

Žvakanje tableta:
Možda ćete u isto vrijeme morati popiti malo vode kako bi pomogli otapanju tablete u ustima. Potom
popijte još malo vode kako biste bili sigurni da ste progutali cijeli lijek.

Otapanje lijeka u vodi:

Stavite tabletu u čašu s barem toliko vode da prekrije cijelu tabletu

Ili promiješajte kako bi se tableta otopila, ili pričekajte dok se tableta u potpunosti ne otopi

Popijte svu tekućinu

Dodajte još malo vode u čašu i popijte kako biste bili sigurni da nije ostalo lijeka u čaši

Ako uzmete više lijeka Lamictal nego što ste trebali

Odmah se javite ljekaru, ili hitnoj službi u najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ako je moguće,

pokažite pakovanje lijeka Lamictal.

Ako ste uzeli previše Lamictal tableta možete imati ozbiljna neželjena dejstva koja mogu biti sa
smrtnim ishodom
Osoba koja je uzela previše lijeka Lamictal može imati neke od sljedećih simptoma:

brze, nekontrolisane pokrete oka

(nistagmus)

nezgrapnost i manjak koordinacije koji utiču na ravnotežu

(ataksija)

Promjene srčanog ritma ( vidljive na EKG-u)

gubitak svijesti, napadi (konvulzije) ili komu.

Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu lijeka Lamictal

Ne uzimajte dodatne tablete ili dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Samo
uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

U slučaju da ste zaboravili uzeti više doza lijeka Lamictal

Posavjetujte se s ljekarom kako početi ponovo s uzimanjem. Ovo je važno učiniti.

Ne prekidajte s primjenom lijeka Lamictal bez savjeta
Lamictal se primjenjuje toliko dugo koliko to ljekar preporuči. Ne prekidajte uzimanje lijeka, osim ako
Vam ljekar tako ne savjetuje.

Ako uzimate Lamictal za epilepsiju
Prilikom prekidanja primjene Lamictala, važno je da se doza snižava postepeno, tokom otprilike 2
sedmice. Ako naglo prekinete s primjenom lijeka Lamictal, moguć je povratak ili pogoršanje epilepsije.

Ako uzimate Lamictal za bipolarni poremećaj
Lijeku Lamictal je potrebno određeno vrijeme kako bi počeo djelovati, tako da se vjerovatno nećete
odmah početi osjećati bolje. Ako prekinete s uzimanjem Lamictala, nije potrebno postupno snižavanje
doze. Međutim, još uvijek je potrebno prvo se posavjetovati s ljekarom ako želite prekinuti primjenu
Lamictala.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi, Lamictal može izazvati neželjena dejstva, ali ih neće svako dobiti.

Potencijalno ozbiljne reakcije: zatražite ljekarsku pomoć ODMAH!
Mali broj ljudi koji koristi Lamictal može dobiti alergijsku reakciju ili potencijalno ozbiljnu reakciju kože,
što se može razviti u ozbiljan zdravstveni problem ako se sa terapijom ne započne odmah.

Veća je vjerovatnoća da do ovih simptoma može doći tokom prvih nekoliko mjeseci terapije pogotovo
ako je početna doza previsoka ili ako se doza povećava prebrzo, ili ako se Lamictal uzima s drugim
lijekom koji se zove

valproat. Neki od simptoma su češći u djece, pa bi roditelji trebali biti posebno na

oprezu .

Simptomi ozbiljnih reakcija uključuju:

kožni osip ili crvenilo, što se može razviti u ozbiljne kožne reakcije, uključujući rasprostranjen
osip s plikovima i ljuštenje kože, osobito oko usta, nosa, očiju i genitalijama (

Stevens-Johnson

sindrom), rašireno ljuštenje kože (više od 30% površine tijela - toksična epidermalna nekroliza)

ili prošireni osip sa uključenjem jetre, krvi i drugih organa (Reakcije na lijek sa eozinofilijom i
sistemskim reakcijama, koji je takođe poznat kao DRESS hipersenzitivni sidrom)

ulceracije u ustima, grlu, nosu ili genitalijama

bolnost usta ili crvene i natečene oči

(konjunktivitis)

visoke temperature (groznica), simptomi slični gripi ili mamurluku

oticanje lica, ili oticanje žlijezda vrata, pazuha ili prepona

neočekivano krvarenje ili modrice, ili plavljenje prstiju

grlobolja, infekcija kao što je prehlada, češće nego obično.

Povišeni nivoi jetrenih enzima u krvnim testovima

Povišenje eozinofila (vrsta bijelih krvih ćelija)

Povećanje limfnih čvorića

Uključenje organa kao što su jetra i bubrezi

U mnogim slučajevima ti simptomi će biti znak manje ozbiljna neželjena dejstva. Ali morate biti svjesni
da su potencijalno ozbiljne i mogu se razviti u ozbiljan zdravstveni problem,
kao što je zatajenje
organa, ako se ne liječe na vrijeme. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma:

kontaktirajte lijekara odmah! Vaš ljekar može odlučiti da ispita stanje vaše jetre, bubrega i
krvi, i može Vam reći da prestanete uzimati Lamictal. U slučaju da razvijete Steven-Johnsonov
sindrom ili toksičnu epidermalnu nekrolizu Vaš ljekar će Vam reći da više nikada ne smijete
koristiti lamotrigin.

Vrlo česta
Može se javiti u više od 1 na 10 osoba

glavobolja

osip na koži

Česta neželjena dejstva
Može se javiti u manje od 1 na 10 osoba

agresija i razdražljivost

osjećaj pospanosti i mamurluka

osjećaj vrtoglavice

drhtavica ili tremor

poteškoće u spavanju

(insomnija)

osjećaj uznemirenosti

proljev

suha usta

osjećaj slabosti (mučnina i povraćanje)

umor

bol u leđima ili zglobovima, ili negdje drugdje

Manje česta neželjena dejstva
Može se javiti u manje od 1 na 100 osoba

nespretnost i nedostatak koordinacije

(ataksija)

dvoslike

(dvostruka vizija)

ili zamućen vid

neuobičajeno gubljenje ili prorjeđivanje kose (alopecija)

Rijetka neželjena dejstva
Može se javiti u manje od 1 na 1 000 osoba

teške reakcije kože

(Stevens-Johnson sindrom); vidjeti podatke na početku Poglavlja 4.

grupa simptoma koji zajedno uključuju: groznicu (vrućicu), mučninu, povraćanje, glavobolju,
ukočen vrat i ekstremnu osjetljivost na svijetlost. Ovi simptomi mogu biti uzrokovani upalom
membrana (ovojnica) koje pokrivaju mozak i i kičmenu moždinu

(meningitis). Ovi simptomi

obično nestanu nakon prestanka uzimanja tableta Lamictal, međutim ukoliko se ne povuku ili
pogoršaju obavezno se javite Vašem ljekaru.

brzi, nekontrolirani pokreti očiju

(nistagmus)

svrbež očiju, s iscjedkom i ljuštenjem kapaka

(konjunktivitis)

Vrlo rijetka neželjena dejstva
Može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

teška kožna reakcija

(toksična epidermalna nekroliza); vidjeti podatke na početku poglavlja 4.

Reakcije na lijek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS) (vidjeti informacije na
početku poglavlja 4).

visoka temperatura

(sa groznicom); također vidjeti podatke na početku poglavlja 4.

oticanje lica

(edem), ili oticanje žlijezda vrata, pazuha ili prepona (limfadenopatija); također

vidjeti podatke na početku poglavlja 4.

promjene u funkciji jetre što se može odraziti u krvnim nalazima, ili zatajenje jetre;

vidjeti

podatke na početku poglavlja 4.

ozbiljan poremećaj zgrušavanja krvi, što može uzrokovati neočekivano krvarenje ili modrice

(diseminirana intravaskularna koagulacija); vidjeti podatke na početku poglavlja 4.

promjene koje se mogu pojaviti u krvi - uključujući smanjen broj crvenih krvnih zrnaca

(anemija), smanjen broj bijelih krvnih ćelija (leukopenija, neutropenija, agranulocitoza),

smanjen broj trombocita

(trombocitopenija), smanjen broj svih vrsta ćelija (pancitopenija) te

poremećaj koštane srži

(aplastična anemija).

halucinacije ( «vidjeti» ili «čuti» stvari i zvukove koji stvarno ne postoje)

zbunjenost

osjećaj 'klimavosti' ili nestabilanosti kod kretanja i pomjeranja

nekontrolisani pokreti tijela

(tikovi), nekontrolisano grčenje mišića očiju, glave i torza ili drugi

neobični pokreti tijela kao što su trzanje, tresenje ili ukočenost.

kod ljudi koji već imaju epilepsiju, napadi postaju češći

kod ljudi koji imaju Parkinsonovu bolest, pogoršanja simptoma.

reakcije slične lupusu (simptomi mogu uključivati: bolove u leđima i zglobovima koji ponekad
mogu biti udruženi sa groznicom (vrućicom) i/ili opštom slabošću)

Ostala neželjena dejstva
Ostala neželjena dejstva su se dogodila kod malog broja ljudi, ali njihova tačna učestalost je
nepoznata:

Prijavljeni su slučajevi poremećaja kostiju uključujući osteopeniju i osteoporozu (smanjenje
gustoće kostiju) te prijelome. Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako se dugotrajno
liječite lijekovima za terapiju epilepsije, ako imate osteoporozu ili uzimate steroide.

Noćne more

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI LAMICTAL

Lijek čuvajte van domašaja djece!
Rok trajanja lijeka 3 godine.
Lijek nemojte upotrebljavati nakon isteka roka trajanja otisnutog na pakovanju.
Rok trajanja se odnosi na posljednji dan u mjesecu.
Lijek čuvajte na temperaturi do 30

C.

Lijek nemojte odlagati putem kućnog otpada ili otpadnih voda. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da
odložite lijek koji više ne koristite. Ove mjere će pomoći u očuvanju okoline.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži Lamictal tablete za žvakanje
Jedna Lamictal tableta za žvakanje sadrži 5 mg lamotrigina.
Pomoćne komponente: kalcijum karbonat, hidroksipropil celuloza, aluminijum magnezijum silikat,
natrijev skrobni glikolat, povidon, natrijum saharin, magnezijum stearat, aroma borovnice.

Farmaceutski oblik i sadržaj pakovanja
Tablete za žvakanje
Kutija sa 30 tableta za žvakanje od 5 mg u blister pakovanju
Lamictal tablete za žvakanje su bijele do gotovo bijele tablete i mogu biti blago prošarane.Imaju miris
na borovnicu.
Lamictal tablete za žvakanje su duguljaste sa zakrivljenim stranama.
Imaju utisnutu oznaku "GS CL2" na jednoj strani i "5" na drugoj.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač
Administrativno sjedište:
Wellcome Limited, Great West Road 980, Brentford, Middlesex, Engleska
Nositelj odobrenja: GlaxoSmithKline d.o.o., Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

Datum i broj rješenja
Lamictal 5 mg: 04-07.2-1692/12 od 24.10.2012.

Datum revizije teksta
Juni, 2016.