LAMICTAL

LAMICTAL 50 mg tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
lamotrigin
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta N03AX09 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

▲LAMICTAL tablete 25 mg
▲LAMICTAL tablete 50 mg
▲LAMICTAL tablete 100 mg
lamotrigin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati lijek jer sadrži važne informacije za Vas.

Uputstvo nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da ga ponovno pročitate.

Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Zapamtite, ovaj lijek je ljekar propisao samo za Vas. Nemojte ga dati nekom drugom jer bi mu
mogao naškoditi, čak iako simptomi njegove bolesti mogu biti slični Vašim.

Ako primjetite bilo koje neželjeno dejstvo razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Ovo
uključuje bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidjeti poglavlje 4.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1. Šta je Lamictal i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati Lamictal
3. Kako treba uzimati Lamictal
4. Moguća neželjena djestva
5. Kako čuvati Lamictal
6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE LAMICTAL I ZA ŠTA SE KORISTI

Lamictal pripada grupi lijekova koji se zovu

antiepileptici. Koristi se u liječenju dvije različite bolesti:

epilepsije i bipolarnog poremećaja.

Lamictal liječi epilepsiju blokiranjem signala u mozgu koji pokreću epileptičke napade.

Za odrasle i djecu od 13 godina i starije, Lamictal se može primjenjivati sam ili uz druge
lijekove, u liječenju epilepsije. Lamictal se također može primjenjivati s drugim lijekovima u
liječenju napada koji se pojavljuju uz stanje koje se naziva Lennox-Gastautov sindrom.

Za djecu od 2 do 12 godina starosti, Lamictal se može primjenjivati s drugim lijekovima u
liječenju navedenih stanja. Može se primjenjivati sam u liječenju određenog tipa epilepsije koji
se naziva tipični apsans.

Lamictal se takođe primjenjuje u terapiji bipolarnog poremećaja.
Osobe s bipolarnim poremećajem (koji se ponekad naziva

manična depresija) imaju ekstremne

promjene raspoloženja, s razdobljima manije (uzbuđenje ili euforija) koja se izmjenjuju s razdobljima
depresije (duboka tuga ili očaj). Za odrasle od 18 i više godina, Lamictal se može primjenjivati sam ili s
drugim lijekovima u prevenciji razdoblja depresije koje se javlja u bipolarnom poremećaju. Još uvijek
nije poznato kako Lamictal djeluje u mozgu te stvara ovaj efekat.

2.

PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI LAMICTAL

Nemojte uzimati Lamictal

ako ste alergični

(preosjetljivi) na lamotrigin ili neki drugi sastojak Lamictal tableta (nabrojanih

u poglavlju 6.).

Ako se ovo odnosi na Vas

obavijestite Vašeg ljekara i nemojte uzimati Lamictal.

Na šta trebate upozoriti Vašeg ljekara prije početka liječenja
Prije nego započnete liječenje ovim lijekom, obavijestite svog ljekara:

ako imate bilo kakvih problema s bubrezima
ako se ikada razvio osip po koži
nakon primjene lamotrigina ili drugih lijekova u terapiji
bipolanog poremećaja ili epilepsije

ako ste ikada dobili meningitis nakon uzimanja lamotrigina

(pročitati opis simptoma u dijelu 4.

Uputstva za pacijenta: Ostali neželjeni efekti)

ako već uzimate lijek koji sadrži lamotrigin.

Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas:
obavijestite Vašeg ljekara koji može odlučiti da smanji dozu lijeka koji uzimate ili da Vam preporuči
prestanak uzimanja tableta Lamictal.

Važne informacije o potencijalno ozbiljnim reakcijama
Mali broj ljudi koji koristi Lamictal može dobiti alergijsku reakciju ili potencijalno ozbiljnu reakciju kože,
što se može razviti u ozbiljan zdravstveni problem ako se ne liječi na vrijeme. Ovo uključuje Steven-
Johnson sindrom (SJS), toksičnu epidermalnu nekrolizu (TEN) i Reakcije na lijek sa eozinofilijom i
sistemskim simptomima (DRESS). Morate znati za te simptome kako bi ste jedan period pažljivo pratili
sve promjene dok uzimate lijek Lamictal.

Pročitajte opis tih simptoma u poglavlju 4 ovog uputstva

pod nazivom Alergijske reakcije- Potencijalno

ozbiljne reakcije-odmah potražite ljekarsku pomoć.

Misli o samopovrjeđivanju ili samoubistvu
Antiepileptički lijekovi se koriste za liječenje nekoliko različitih stanja, uključujući i epilepsiju i bipolarni
poremećaj. Osobe s bipolarnim poremećajem katkad mogu imati misli o samopovrjeđivanju ili
samoubistvu. Ako imate bipolarni poremećaj veća je vjerovatnoća da ćete imati ovakva razmišljanja:

ako prvi put uzimate lijek

ako ste prije uzimanja lijeka već imali razmišljanja o o samopovređivanju ili o samoubistvu

ako ste mlađi od 25 godina.

Ako imate uznemiravajuće misli ili iskustva, ili ako primijetite da se osjećate lošije ili dolazi do pojave
drugih simptoma dok uzimate lijek Lamictal:
recite to svom ljekaru što je prije moguće ili otiđite u najbližu zdravstvenu ustanovu.
Može Vam biti od pomoći da obavijestite člana porodice, pazitelja ili bliskog prijatelja da možete postati
depresivni ili da možete imati značajne promjene u ponašanju, i zamolite ih da pročitaju ovo Uputstvo.
Možete ih zamoliti da Vam kažu ako su zabrinuti za Vašu depresiju ili druge promjene u Vašem
ponašanju.

Mali broj ljudi liječenih antiepilepticima kao što je Lamictal također je imao misli osamopovrjeđivanju ili
samoubistvu. Ako Vam se pojave takve misli u bilo kojem trenutku, odmah se javite ljekaru.

Ako uzimate Lamictal za liječenje epilepsije
Napadi u nekim vrstama epilepsije povremeno se mogu pogoršati ili se češće događati dok uzimate
Lamictal. Neki pacijenti mogu doživjeti teške epileptičke napade što može uzrokovati ozbiljne
zdravstvene probleme. Ako se Vaši napadi događaju češće, ili ako postaju teži dok uzimate Lamictal
recite to svom ljekaru što je prije moguće.

Lamictal se ne smije davati osobama mlađim od 18 godina za liječenje bipolarnih poremećaja.
Lijekovi za liječenje depresije i drugih psihičkih problema mogu povećati rizik od suicidalnih misli i
ponašanja u djece i adolescenata u dobi ispod 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Lamictal
Obavijestite svog ljekara ako uzimate druge lijekove, nedavno ste ih uzimali ili planirate uzimati
uključujući biljne ili vitaminske pripravke te one koje ste nabavili bez recepta.

Vaš ljekar treba znati ako uzimate druge lijekove za liječenje epilepsije ili za liječenje problema s
mentalnim zdravljem, a kako bi bio siguran da uzimate adekvatnu dozu lijeka Lamictal. Ovi lijekovi
uključuju:

lijekovi za liječenje epilepsije: okskarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin,
topiramat ili zonisamid,

litij, olanzapin ili aripiprazol za liječenje psihičkih problema

bupropion, za liječenje psihičkih problema ili kao pomoć u odvikavanju od pušenja.

Obavjestite Vašeg ljekara ukoliko primjenjujete neki od navedenih lijekova.

Neki lijekovi mogu imati međusobnu reakciju s lijekom Lamictal te postoji veća vjerovatnoća da može
doći do neželjenih dejstava. Ti lijekovi su:

valproat, koristi se za liječenje epilepsije i mentalnih problema

karbamazepin, koristi se za liječenje epilepsije i mentalnih problema

fenitoin, pirimidon ili fenobarbiton, koristi za liječenje epilepsije

risperidon, koristi za liječenje psihičkih problema

rifampicin, koji je antibiotik

lijekovi, koji se primenjuju u terapiji infekcije humanim virusom imunodeficijencije (HIV)
(kombinacija lopinavira i ritonavira ili atazanavira i ritonavira)

hormonski kontraceptivi, kao što su kontraceptivne tablete

(vidjeti u nastavku).

Obavijestite Vašeg ljekara ako uzimate neki od navedenih lijekova, ako namjeravate da krenete sa
uzimanjem ili pak prestajete sa uzimanjem istih.

Hormonska kontracepcijska sredstva (kao što je pilula) mogu imati uticaj na način djelovanja lijeka
Lamictal.
Vaš ljekar može preporučiti primjenu određenog tipa hormonskih kontraceptiva ili drugu metodu
kontracepcije, kao što su kondomi, dijafragma ili spirala. Ako koristite hormonsku kontracepcijsku
pilulu, ljekar Vam može uzeti uzorak krvi da provjeri nivo Lamictala u krvi. Ako koristite hormonski
kontraceptiv ili ako ga planirate koristiti obavijestite Vašeg ljekara, koji će s Vama razmotriti
odgovarajuće metode kontracepcije.

Lamictal također može imati uticaj na način djelovanja hormonalnih kontraceptiva, iako je to malo
vjerovatno. Ako ste koristeći hormonalni kontraceptiv primijetili bilo kakve promjene u Vašem
menstrualnom ciklusu, recite to svom ljekaru. To može biti znak uticaja Lamictala na hormonski
kontraceptiv.

Trudnoća i dojenje
Postoji mogućnost povećanog rizika od porođajnih defekata u djece čije su majke za vrijeme trudnoće
uzimale Lamictal. Ti defekti uključuju rascjep usne ili nepca. Vaš ljekar može Vam savjetovati da
uzimate dodatnu količinu folne kiseline ako planirate zatrudnjeti ili dok ste trudni.
Trudnoća takođe može mijenjati djelotvornost lijeka Lamictal, tako da Vam može biti potrebna analiza
krvi kako bi Vam se odredila adekvatna doza lijeka Lamictal.
Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako ste trudni, ako postoji mogućnost da ste trudni ili
ako planirate ostati u drugom stanju.
Ne biste trebali sami prestati s liječenjem bez razgovora o tome
sa svojim ljekarom.
To je posebno važno ako imate epilepsiju.
Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom ukoliko dojite ili planirate dojiti. Aktivni sastojak
lijeka Lamictal prelazi u majčino mlijeko i može uticati na Vašu bebu. Vaš ljekar će razmotriti rizike i
koristi od dojenja dok uzimate Lamictal, te će provjeravati Vašu bebu s vremena na vrijeme, ako se
odlučite na dojenje.

Vožnja i upravljanje mašinama
Primjena lijeka Lamictal može uzrokovati pojavu vrtoglavice i duplih slika.
Ne upravljajte vozilima i ne rukujte mašinama, osim ukoliko ste sigurni da primjena lijeka Lamictal
nema uticaja na navedene aktivnosti.

Ukoliko imate epilepsiju porazgovarajte sa Vašim ljekarom o upravljanju motornim vozilom i rukovanju
mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Lamictal
Lijek Lamictal, tablete sadrže malu količinu šećera koji se naziva laktoza. Ukoliko imate poremećaj
intolerancije na laktozu ili neki drugi šećer:
Obavijestite Vašeg ljekara i ne primjenjujte lijek Lamictal.

3.

KAKO TREBA UZIMATI LAMICTAL

Lijek Lamictal uvijek primjenjujte isključivo u skladu sa preporukom Vašeg ljekara. Ukoliko niste sigurni
provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Koliko Lamictala uzeti

Možda će trebati malo vremena dok se ne nađe za Vas najbolja doza Lamictala. Doza koju uzimate će
zavisiti od:

Vaše starosne dobi

uzimate li Lamictal istovremeno s drugim lijekovima

imate li probleme s bubrezima ili jetrom.

Vaš ljekar će Vam propisati nisku dozu za početak te će je postepeno povećavati tokom nekoliko
sedmica, dok ne postignete za Vas djelotvornu dozu (koja se naziva

efektivna doza). Nikada ne

uzimajte više lijeka Lamictal nego što Vam ljekar propiše.

Uobičajena efektivna doza lijeka Lamictal za odrasle i djecu od 13 ili više godina je između 100 mg i
400 mg svaki dan.

Za djecu od 2 do 12 godina, efektivna doza zavisi od njihove tjelesne težine — obično je između 1 mg i
15 mg za svaki kilogram težine djeta, do maksimalne doze održavanja od 200 mg dnevno.

Lamictal se ne preporučuje za djecu ispod 2 godine starosti.

Kako primjenjivati dozu lijeka Lamictal
Uzmite Vašu dozu lijeka Lamictal jednom ili dva puta dnevno, kako Vam savjetuje ljekar. Možete je
uzeti sa ili bez hrane.

Ljekar Vam također može savjetovati da počnete ili prekinete s primjenom drugih lijekova, u zavisnosti
od stanja od kojeg se liječite i načinu na koji reagujete na liječenje.

Progutajte tablete u cijelosti. Nemojte ih lomiti, žvakati ili drobiti.

Uvijek uzmite cijelu dozu koju Vam je propisao ljekar. Nikad nemojte uzeti samo dio tablete.

Ako uzmete više lijeka Lamictal nego što ste trebali

Odmah se javite ljekaru ili hitnoj službi u najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ako je
moguće, pokažite pakovanje lijeka Lamictal.

Ako ste uzeli previše lijeka Lamictal, veća je vjerovatnoća pojave ozbiljnih neželjenih dejstava koja
mogu biti smrtna.
Osoba koja je uzela previše lijeka Lamictal može imati neke od sljedećih simptoma:

brze, nekontrolisane pokrete oka

(nistagmus)

nezgrapnost i manjak koordinacije koji utiču na ravnotežu

(ataksija)

promjene srčanog ritma (vidljive na EKG-u)

gubitak svijesti, napadi ( konvulzije ) ili komu.

Ako ste zaboravili uzeti Lamictal
Ne uzimajte dodatne tablete ili dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.
Posavjetujte se s ljekarom kako početi ponovo s uzimanjem
. Ovo je važno učiniti.

Ne prekidajte s primjenom lijeka Lamictal bez savjeta
Lamictal se primjenjuje toliko dugo koliko to ljekar preporuči. Ne prekidajte, osim ako Vam ljekar tako
ne savjetuje.

Ako uzimate Lamictal za epilepsiju
Prilikom prekidanja primjene lijeka Lamictal, važno je da se doza snižava postepeno, tokom otprilike 2
sedmice. Ako naglo prekinete s primjenom lijeka Lamictal, moguć je povratak ili pogoršanje epilepsije.

Ako uzimate Lamictal za bipolarni poremećaj
Lijeku Lamictal je potrebno određeno vrijeme kako bi počeo djelovati, tako da se vjerovatno nećete
odmah početi osjećati bolje. Ako prekinete s uzimanjem lijeka Lamictal, nije potrebno postupno
snižavanje doze.
Međutim, još uvijek je potrebno prvo se posavjetovati s ljekarom ako želite prekinuti primjenu lijeka
Lamictal.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi, Lamictal može izazvati neželjena dejstva, ali ih neće svako dobiti.

Potencijalno ozbiljne reakcije: zatražite ljekarsku pomoć ODMAH!
Mali broj ljudi koji koristi Lamictal može dobiti alergijsku reakciju ili potencijalno ozbiljnu reakciju kože,
što se može razviti u ozbiljan zdravstveni problem ako se sa liječenjem ne započne odmah.

Veća je vjerovatnoća da do ovih simptoma može doći tokom prvih nekoliko mjeseci liječenja pogotovo
ako je početna doza previsoka ili ako se doza povećava prebrzo, ili ako se Lamictal uzima s drugim
lijekom koji se zove

valproat. Neki od simptoma su češći u djece, pa bi roditelji trebali biti posebno na

oprezu.

Simptomi ozbiljnih reakcija uključuju:

kožni osip ili crvenilo, što se može razviti u ozbiljne kožne reakcije, uključujući rasprostranjen
osip s plikovima i ljuštenje kože, osobito oko usta, nosa, očiju i genitalija

(Stevens-Johnson

sindrom), rašireno ljuštenje kože (više od 30% površine tijela - toksična epidermalna nekroliza)

ili prošireni osip sa uključenjem jetre, krvi i drugih organa (Reakcije na lijek sa eozinofilijom i
sistemskim reakcijama, koji je takođe poznat kao hipersenzitivni sidrom)

ulceracije u ustima, grlu, nosu ili genitalijama

bolnost usta ili crvene i natečene oči

(konjunktivitis)

visoke temperature (povišena tjelesna temperatura), simptomi slični gripi ili pospanost

oticanje lica, ili oticanje žlijezda vrata, pazuha ili prepona

neočekivano krvarenje ili modrice, ili plavljenje prstiju

grlobolja ili češća pojava infekcija (kao što su prehlade), češće nego obično.

Povišeni nivoi jetrenih enzima u krvnim testovima

Povišenje eozinofila (vrsta bijelih krvih ćelija)

Povećanje limfnih čvorića

Uključenje organa kao što su jetra i bubrezi

U mnogim slučajevima ti simptomi će biti znak manje ozbiljna neželjena dejstva. Ali morate biti svjesni
da su potencijalno ozbiljne i mogu se razviti u ozbiljan zdravstveni problem ako se ne liječe na vrijeme,
kao što je zatajenje organa. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma kontaktaktirajte lijekara odmah!
Vaš ljekar može odlučiti da ispita stanje vaše jetre, bubrega i krvi, i može Vam reći da prestanete
uzimati Lamictal. U slučaju da razvijete Steven-Johnsonov sindrom ili toksičnu epidermalnu nekrolizu
Vaš ljekar će Vam reći da više nikada ne smijete koristiti lamotrigin.

Vrlo česta neželjena dejstva
Mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

glavobolja

osip na koži

Česta neželjena dejstva
Mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

agresija i razdražljivost

osjećaj pospanosti i mamurluka

osjećaj vrtoglavice

drhtavica ili tremor

poteškoće u spavanju (insomnija)

uznemirenost

proljev

suha usta

osjećaj mučnine i povraćanja

umor

bol u leđima ili zglobovima, ili negdje drugdje

Manje česta neželjena dejstva
Mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

nespretnost i nedostatak koordinacije

(ataksija)

dvoslike i zamućen vid

Rijetka neželjena dejstva
Mogu se javiti manje od 1 na 1 000 osoba

teške reakcije kože

(Stevens-Johnson sindrom); vidjeti podatke na početku Poglavlja 4.

grupa simptoma koji zajedno uključuju: groznicu (povišenu tjelesnu temperaturu), mučninu,
povraćanje, glavobolju, ukočen vrat i ekstremnu osjetljivost na svijetlost. Ovi simptomi mogu
biti uzrokovani upalom membrana (ovojnica) koje pokrivaju mozak i i kičmenu moždinu

(meningitis). Ovi simptomi obično nestanu nakon prestanka uzimanja tableta Lamictal,

međutim ukoliko se ne povuku ili pogoršaju obavezno se javite Vašem ljekaru.

brzi, nekontrolisani pokreti očiju

(nistagmus)

svrbež očiju, s iscjedkom i ljuštenjem kapaka

(konjunktivitis)

Vrlo rijetka neželjena dejstva
Mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

teška kožna reakcija

(toksična epidermalna nekroliza); vidjeti podatke na početku poglavlja 4.

Reakcije na lijek sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS) (vidjeti informacije na
početku poglavlja 4).

visoka temperatura

(sa groznicom); također vidjeti podatke na početku poglavlja 4.

oticanje lica

(edem), ili oticanje žlijezda vrata, pazuha ili prepona (limfadenopatija); također

vidjeti podatke na početku poglavlja 4.

promjene u funkciji jetre što se može odraziti u krvnim nalazima, ili zatajenje jetre;

vidjeti

podatke na početku poglavlja 4.

ozbiljan poremećaj zgrušavanja krvi, što može uzrokovati neočekivano krvarenje ili modrice

(diseminirana intravaskularna koagulacija); vidjeti podatke na početku poglavlja 4.

promjene koje se mogu pojaviti u krvi - uključujući smanjen broj crvenih krvnih zrnaca

(anemija), smanjen broj bijelih krvnih ćelija (leukopenija, neutropenija, agranulocitoza),

smanjen broj trombocita

(trombocitopenija), smanjen broj svih vrsta ćelija (pancitopenija) te

poremećaj koštane srži

(aplastična anemija).

halucinacije ( «vidjeti» ili «čuti» stvari i zvukove koji stvarno ne postoje)

zbunjenost

osjećaj 'klimavosti' ili nestabilanosti kod kretanja i pomjeranja

nekontrolisani pokreti tijela

(tikovi), nekontrolisano grčenje mišića očiju, glave i torza ili drugi

neobični pokreti tijela kao što su trzanje, tresenje ili ukočenost.

kod ljudi koji već imaju epilepsiju, napadi postaju češći

kod ljudi koji imaju Parkinsonovu bolest, pogoršanje simptoma je češće.

reakcije slične lupusu (simptomi mogu uključivati: bolovi u leđima i zglobovima koji ponekad
mogu biti udruženi sa groznicom (povišenom tjelesnom temperaturom) i/ili opštom slabošću)

Ostala neželjena dejstva
Ostala neželjena dejstva su se dogodile kod malog broja ljudi, ali njihova tačna učestalost je
nepoznata:

Prijavljeni su slučajevi poremećaja kostiju uključujući osteopeniju i osteoporozu (smanjenje
gustoće kostiju) te prelome.

Noćne more

Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom ako se dugotrajno liječite lijekovima za liječene
epilepsije, ako imate osteoporozu ili uzimate steroide.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI LAMICTAL

Lijek čuvajte van domašaja djece!
Rok trajanja lijeka 3 godine.
Lijek nemojte upotrebljavati nakon isteka roka trajanja otisnutog na pakovanju.
Rok trajanja se odnosi na posljednji dan u mjesecu.
Lijek čuvajte na temperaturi do 30

C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog apotekara kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju životne sredine.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži Lamictal

Jedna Lamictal tableta od 25 mg sadrži 25 mg lamotrigina
Jedna Lamictal tableta od 50 mg sadrži 50 mg lamotrigina
Jedna Lamictal tablete od 100 mg sadrži 100 mg lamotrigina.

Pomoćne komponente: laktoza, mikrokristalna celuloza, povidon K30, natrijev skrobni glikolat tip A,
magnezij stearat,željezni oksid, žuti (E172).

Farmaceutski oblik i sadržaj pakovanja
Kutija s 30 tableta po 25 mg, 50 mg ili 100 mg u blister pakovanju.
Lamictal tablete (sve doze) su kvadratnog oblika sa zaobljenim uglovima, te su blijedo žućkastosmeđe
boje.

Lamictal 25 mg tablete imaju oznaku „GSEC7“ na jednoj te „25“ na drugoj strani.
Lamictal 50 mg tablete imaju oznaku „GSEE1“ na jednoj te „50“ na drugoj strani.
Lamictal 100 mg tablete imaju oznaku „GSEE5“ na jednoj te „100“ na drugoj strani.

Administrativno sjedište: Wellcome Limited. Great West Road 980, Brentford, Middlesex, Engleska
Nositelj odobrenja: GlaxoSmithKline d.o.o., Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

Režim izdavanja
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Datum i broj rješenja
04-07.10-1627/13 od 23.09.2013. za Lamictal 25 mg
04-07.10-1628/13 od 23.09.2013. za Lamictal 50 mg
04-07.10-1629/13 od 23.09.2013. za Lamictal 100 mg

Datum revizije teksta
maj, 2016.