LERCOREN

LERCOREN 20 mg tableta+ 10 mg tableta

30 film tableta (3 blistera po 10 film tableta) u kutiji

Supstance:
lerkanidipin enalapril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 10 mg tableta C09BB02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Lercoren
20 mg/10 mg
film tableta
enalapril, lerkanidipin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

-Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

-Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

-Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lijek Lercoren, i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati lijek Lercoren
3. Kako uzimati lijek Lercoren?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Lercoren?
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek Lercoren i za šta se koristi?

LERCOREN je fiksna kombinacija ACE inhibitora (enalaprila) i blokatora kalcijumskih kanala
(lerkanidipina), dva lijeka koja snižavaju krvni pritisak.
LERCOREN se koristi za:
- terapiju visokog krvnog pritiska (hipertenzija) kod pacijenata čiji krvni pritisak nije zadovoljavajuće
kontrolisan samo sa terapijom 20 mg enalaprila. LERCOREN ne treba koristiti za započinjanje terapije
hipertenzije.

2. Prije nego počnete uzimati lijek Lercoren

Nemojte uzimati Lercoren
-

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog
pritiska koji sadrži aliskiren

Lijek Lercoren ne smijete koristiti:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na enalapril ili lerkanidipin, ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka
(navedeni u odjeljku 6).
- ako ste imali alergijske reakcije na lijekove koji su iz iste grupe kao i LERCOREN, kao što su: amlodipin,
felodipin, nifedipin, kaptopril, fosinopril, lizinopril, ramipril.
- ako ste u drugom ili trećem trimestru trudnoće (takođe je bolje izbjegavati LERCOREN tokom rane
trudnoće– vidi pod trudnoća)
- ako imate neka od srčanih oboljenja:
- neliječena kongestivna srčana insuficijencija
- smetnje u protoku krvi iz lijeve komore srca, uključujući suženje aorte (aortna stenoza)
- nestabilna angina pektoris (angina pektoris u miru ili progresivno pogoršavajuća angina)
- nije prošlo mjesec dana od srčanog udara (infarkt miokarda).
- ako imate teško oboljenje jetre ili bubrega, ili ukoliko ste na hemodijalizi
- ako uzimate lijekove kao što su :

- antimikotici (kao što su ketokonazol ili itrakonazol)
- makrolidni antibiotici (kao što su eritromicin ili troleandomicin)
- antiviralni lijekovi (kao što je ritonavir).
- ako istovremeno uzimate lijek ciklosporin
- zajedno sa grejpfrutom ili sa sokom od grejpfruta
- ako ste ikada imali angioedem (otok lica, usana, jezika i/ili grkljana, ruku i stopala), bilo da je nasljednog
tipa ili se pojavio nakon terapije ACE inhibitorima
- ako imate nasljednu sklonost ka oticanju tkiva ili Vam tkivo otiče iz nepoznatog razloga (nasljedni ili
idiopatski angioedem).

Kada uzimate lijek Lercoren, posebno vodite računa:

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ako:
- imate neka od srčanih oboljenja koja uključuju otežan protok krvi (ishemija)
- imate otežan protok krvi u mozgu (cerebrovaskularna bolest)
- imate problema sa bubrezima
- imate povećan nivo enzima jetre ili žuticu
- imate smanjen broj bijelih krvnih zrnaca do različitih nivoa (leukopenija, agranulocitoza), što može imati
za posljedicu sklonost ka infekciji i teško opšte stanje
- imate oboljenje vezivnog tkiva koje uključuje krvne sudove (kolagena vaskularna bolest)
- istovremeno uzimate alopurinol (lijek protiv gihta), prokainamid (lijek koji se koristi za terapiju aritmija), ili
litijum (lijek koji se koristi za liječenje nekih tipova depresije)
- imate reakciju preosjetljivosti ili dolazi do oticanja tkiva (angioedem) tokom liječenja sa lijekom
LERCOREN
- imate šećernu bolest (diabetes melitus)
- imate uporni suvi kašalj
- ako ste pod rizikom od povećanja nivoa kalijuma u krvi
- imate neadekvatno smanjenje krvnog pritiska zbog Vašeg etničkog porijekla (naročito važi za pacijente
crne rase)
- saznate da ste (ili mislite da biste mogli biti) trudni. Primjena ovog lijeka se ne preporučuje tokom rane
trudnoće i ne smijete ga koristiti ako ste trudni duže od 3 mjeseca, s obzirom da, ako se koristi u ovom
periodu, može uzrokovati ozbiljna oštećenja kod Vaše bebe (vidjeti pod trudnoća).

Budite oprezni sa Lercorenom
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete Lercoren

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog
krvnog pritiska:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan,
telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom
bolešću.

aliskiren.

Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u
krvi u redovnim intervalima.
Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Lercoren”

Ako treba da se podvrgnete terapiji desenzibilizacije na otrove insekata (radi smanjenja efekata alergije na
ubod pčele ili ose), LERCOREN treba privremeno zamijeniti pogodnim lijekom drugog tipa. U suprotnom
se mogu javiti simptomi koji ugrožavaju život. Ovakve reakcije se takođe mogu javiti nakon uboda insekata
(pčele ili ose).

Upotreba lijeka LERCOREN tokom dijalize ili tokom terapije za uklanjanje veoma povećanog nivoa lipida
iz krvi, može proizvesti tešku reakciju preosjetljivosti i dovesti do životno-ugrožavajućeg šoka.

Molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara da ste na terapiji lijekom LERCOREN ili da Vam treba dijaliza,
kako bi to uzeo u obzir prilikom propisivanja terapije.

Ako uskoro treba da se podvrgnete operaciji ili anesteziji (čak i kod zubara), obavijestite Vašeg ljekara da
uzimate LERCOREN, s obzirom da tokom anestezije može doći do iznenadnog pada krvnog pritiska.

Obavijestite Vašeg ljekara odmah ako Vam se jave neki od navedenih simptoma:
- oticanje lica, udova, usana, sluznih membrana, jezika, i/ili grkljana, ili plitko disanje
- žuta prebojenost kože i sluznih membrana
- groznica, oticanje limfnih čvorova i/ili zapaljenje grla.

U ovim slučajevima morate prestati sa uzimanjem lijeka LERCOREN, a Vaš doktor će preduzeti potrebne
mjere.

Bezbjednost i efikasnost lijeka LERCOREN nije dokazana u kontrolisanim studijama na djeci.
Upotreba ovog lijeka zahtijeva redovno medicinsko praćenje. Zbog toga Vas molimo da sprovodite
laboratorijske testove i ispitivanja koje Vaš doktor traži.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i
one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Kada se uzima istovremeno sa nekim drugim lijekovima, efekat lijeka LERCOREN ili efekat drugih lijekova
može biti pojačan ili oslabljen, ili se neki neželjeni efekti mogu češće javljati.

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge
lijekove.
Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod
naslovima ”Nemojte uzimati Lercoren” i “Upozorenja i mjere opreza”).”

Efekat smanjenja krvnog pritiska može biti pojačan ako koristite neki od sljedećih lijekova zajedno sa
lijekom LERCOREN:
- ciklosporin (lijek koji suprimira imuni sistem)
- oralne lijekove protiv gljivica, kao što su ketokonazol i itrakonazol
- antivirusne lijekove kao što je ritonavir
- makrolidne antibiotike kao što su eritromicin ili troleandomicin
- lijekove za terapiju čira kao što je cimetidin u dozama većim od 800 mg dnevno
- diuretike kao što su: hidrohlortiazid, hlortalidon, furosemid, triamteren, amilorid, indapamid, spironolakton
ili ostale lijekove za snižavanje krvnog pritiska
- lijekove sa vazodilatatornim dejstvom (šire krvne sudove) kao što su gliceriltrinitrat i organski nitrati
(izosorbid) ili anestetici
- neke lijekove za terapiju depresije i psihoza
- baklofen

Efekat smanjenja krvnog pritiska može biti oslabljen ako koristite neki od sljedećih lijekova zajedno sa
lijekom LERCOREN:
- lijekove protiv bolova (npr.paracetamol, ibuprofen, naproksen, indometacin ili aspirin, osim ako je u
niskim dozama)
- lijekove koji djeluju na krvne sudove (npr. noradrenalin, izoprenalin, dopamin, salbutamol)
- lijekove za terapiju epilepsije, kao što su fenitoin ili karbamazepin
- ukoliko uzimate rifampicin (za liječenje tuberkuloze).

Ako koristite digoksin (lijek koji utiče na tonus srčanog mišića) molimo Vas da pitate ljekara na koje
simptome treba da obratite pažnju.

Ako koristite diuretike koji štede kalijum (spirinolakton) ili dodatke kalijuma može se povećati nivo kalijuma
u krvi.
Istovremena upotreba litijum-karbonata i lijeka LERCOREN može dovesti do litijumske toksičnosti.
Ako koristite imunosupresive ili lijekove za terapiju gihta, u veoma rijetkim slučajevima, možete biti
podložni teškim infekcijama.
Ukoliko imate šećernu bolest (dijabetes), imajte u vidu da istovremena upotreba lijeka LERCOREN i
insulina ili antidijabetika, kao što su sulfonilurea ili bigvanidini, može dovesti do hipoglikemije (prekomjerno
smanjenje nivoa šećera u krvi) tokom prvog mjeseca terapije.
Molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ako koristite lijekove za alergiju (antihistaminike) kao što su
terfenadin ili astemizol ili lijekove za terapiju srčanog ritma (antiaritmike) kao što su amjodaron ili hinidin, ili
estramustin ili amifostin ili zlato, s obzirom na interakcije koje se mogu javiti sa ovim lijekovima.

Uzimanje lijeka Lercoren sa hranom i pićima

LERCOREN treba uzeti najmanje 15 minuta prije obroka.
Alkohol može pojačati dejstvo lijeka LERCOREN i stoga se savjetuje izbjegavanje ili striktno ograničenje
uzimanja alkoholnih pića tokom terapije lijekom LERCOREN.

Primjena lijeka Lercoren u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća
Recite Vašem ljekaru ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Vaš ljekar će Vas obično
posavjetovati da prestanete sa uzimanjem lijeka LERCOREN prije trudnoće ili čim saznate da ste trudni i
savjetovaće Vas da uzimate neki drugi lijek umjesto lijeka LERCOREN. Primjena lijeka LERCOREN se ne
preporučuje tokom rane trudnoće i ne smije se uzimati poslije trećeg mjeseca trudnoće, s obzirom da
može dovesti do ozbiljnih oštećenja kod bebe.

Dojenje
Obavijestite Vašeg ljekara ako dojite ili planirate da dojite. Tokom uzimanja lijeka LERCOREN ne
preporučuje se dojenje novorođenčadi (prvih nekoliko nedjelja po rođenju), posebno prijevremeno rođenih
beba.
Ako je u pitanju starija beba, Vaš ljekar će razmotriti potencijalnu korist i rizik primjene lijeka u odnosu na
druge terapije.
Pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta za savjet prije uzimanja bilo kog lijeka.

Uticaj lijeka Lercoren na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Ako osjetite vrtoglavicu, slabost, umor ili pospanost tokom terapije ovim lijekom, nemojte voziti ili upravljati
mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Lercoren

LERCOREN sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neki od šećera, obratite se Vašem ljekaru prije
upotrebe ovog lijeka.

3. Kako uzimati lijek Lercoren

Lijek LERCOREN uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim
sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza je jedna tableta dnevno, svakoga dana u isto vrijeme, osim ako ljekar ne propiše
drugačije. Film tabletu je najbolje uzeti ujutru, najmanje 15 minuta prije doručka. Tabletu treba progutati
cijelu sa čašom vode.

Film tablete ne treba uzimati sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta.

Ako imate utisak da je efekat lijeka LERCOREN previše jak ili slab, molimo Vas razgovarajte sa Vašim
ljekarom.

Ako ste uzeli više lijeka Lercoren nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli više od doze koju je ljekar propisao ili u slučaju predoziranja, odmah potražite medicinsku
pomoć i ako je to moguće ponesite sa sobom tablete i/ili kutiju lijeka.

Uzimanje veće doze od one koja je preporučena, može dovesti do velikog pada krvnog pritiska i
nepravilnog ili ubrzanog rada srca. Ovo može dovesti do gubitka svijesti.
Dodatno, veliki pad krvnog pritiska može dovesti do smanjenog protoka krvi kroz važne organe,
kardiovaskularne i bubrežne insuficijencije.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Lercoren

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek u uobičajeno vrijeme, uzmite svoju uobičajenu dozu odmah, osim
ako je uskoro vrijeme za uzimanje sljedeće doze. Sljedećeg dana nastavite sa propisanim doziranjem.
Nemojte uzimati duplu dozu tokom jednog dana.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Lercoren

Ukoliko prestanete sa uzimanjem lijeka LERCOREN, Vaš krvni pritisak može ponovo porasti. Konsultujte
Vašeg ljekara prije nego što prekinete terapiju. Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi upotrebe lijeka
obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće nuspojave

Lijek LERCOREN , kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod

svih.

Najčešća neželjena dejstva (učestalost 1 do 10%) primijećena prilikom primjene kombinacije
enalapril/lerkanidipin 20 mg/10 mg su kašalj, glavobolja, vrtoglavica, periferni otoci i osip. Sva neželjena
dejstva lijeka primijećena prilikom primjene kombinacije enalapril/lerkanidipin -20 mg/ 10 mg ili enalaprila
ili lerkanidipina primjenjivanih pojedinačno su navedena dole.
Učestalost je definisana kao: veoma često (ispoljava se kod više od 1 na 10 pacijenata); često (ispoljava
se kod manje od 1 na 10 pacijenata); manje često (ispoljava se kod manje od 1 na 100 pacijenata); rijetko
(ispoljava se kod manje od 1 na 1000 pacijenata); veoma rijetko (ispoljava se kod manje od 1 na 10.000
pacijenata).

Krv i limfni sistem
Manje često: Anemija
Rijetko: Smanjenje broja određenih krvnih ćelija, pad određenih laboratorijskih vrijednosti (hemoglobin i
hematokrit), smanjena funkcija koštane srži, oticanje limfnih čvorova, autoimune bolesti.

Metabolizam
Manje često: Izuzetno nizak nivo šećera u krvi.

Poremećaji na nivou oka
Veoma često: Zamagljenje vida

Nervni sistem
Veoma često: Vrtoglavica
Često: Glavobolja, depresija
Manje često: zbunjenost, pospanost, nesanica, nervoza, nenormalne senzacije (npr. probadanje i
bockanje).

Rijetko: Čudni snovi, poremećaj spavanja.

Kardiovaskularni sistem
Često: Oticanje članaka, prekomjeran pad krvnog pritiska, uključujući prekomjeran pad pri ustajanju,
kratkotrajni gubitak svijesti (pad u nesvjest), srčani udar ili šlog, bol u grudima, osjećaj stezanja u grudima,
nenormalan srčani ritam, ubrzan puls.
Manje često: Lupanje srca.
Rijetko: Hladne šake i stopala.

Respiratorni sistem
Veoma često: Kašalj.
Često: Nedostatak daha.
Manje često: Curenje nosa, bolno grlo i promuklost, škripanje u plućima, astma.
Rijetko: Abnormalnosti u plućnom tkivu, oštro disanje, zapaljenje pluća.

Gastrointestinalni trakt
Veoma često: Mučnina.
Često: Dijareja, bol u stomaku, izmijenjen ukus.
Manje često: Intestinalne smetnje, zapaljenje pankreasa, povraćanje, poremećaji varenja, zatvor, gubitak
apetita, iritacija želuca, suva usta, čir na želucu.
Rijetko: Zapaljenje i čir mukozne membrane u ustima, zapaljenje jezika.
Veoma rijetko: Zadebljanje desni, oticanje crijeva.

Jetra i žučna kesa
Rijetko: Insuficijencija jetre, zapaljenje jetre, žutica (koža i beonjače postaju žuti).

Koža i potkožno tkivo
Često: Crvenilo lica, crvenilo i osjećaj toplote na koži, osip na koži, oticanje lica, usana, jezika, grla, ruku.
Manje često: Pojačano znojenje, svrab, koprivnjača, gubitak kose.
Rijetko: Ozbiljne reakcije na koži.

Grupa simptoma koja se dovodi u vezu sa nekim ili sa svim neželjenim dejstvima: groznica, zapaljenje
seroznih ovojnica, zapaljenje krvnih sudova, bol u zglobovima i mišićima/zapaljenje zglobova i mišića i
promjene nekih laboratorijskih vrijednosti; osip na koži, osjetljivost na svjetlost, i ostale reakcije na koži
koje se mogu javiti.

Bubrezi i urinarni trakt
Manje često: Problemi sa bubrezima.
Rijetko: Smanjeno ili pojačano mokrenje.

Reproduktivni organi i grudi
Manje često: Impotencija.
Rijetko: Uvećanje grudi kod muškaraca.

Opšti poremećaji
Veoma često: Osjećaj slabosti.
Često: Umor, crvenilo lica.
Manje često: Grčevi u mišićima, zujanje u ušima, opšta slabost, povišena temperatura.

Laboratorijska ispitivanja
Često: Povećane vrijednosti kalijuma u krvi, povećan nivo kreatinina u krvi.
Manje često: Povećane vrijednosti uree u krvi, smanjen nivo natrijuma u krvi.
Rijetko: Povećane laboratorijske vrijednosti (jetrinih enzima, bilirubina u krvi).

Ako bilo koji od neželjenih događaja postane ozbiljan, ili ako primijetite neki od neželjenih događaja koji
nije naveden, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Lercoren

Čuvati van vidokruga i domašaja djece.

Rok upotrebe
2 godine.

Nemojte koristiti lijek LERCOREN poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.
Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da ukolonite lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanje životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek Lercoren

Aktivne supstance su: enalapril-maleat i lerkanidipin-hidrohlorid.

Jedna LERCOREN film tableta sadrži 20 mg enalapril-maleata i 10 mg lerkanidipin-hidrohlorida.

Pomoćne supstance su:
Sastav jezgra tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat (tip A); povidon
K 30; natrijum-hidrogenkarbonat; magnezijum-stearat.

Sastav obloge (filma) tablete: hipromeloza; titan-dioksid (E 171); makrogol 6000; talk; hinolin žuti
aluminijum lak (E 104); gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172).

Kako izgleda lijek Lercoren i sadržaj pakovanja

LERCOREN tablete su žute, okrugle, bikonveksne film tablete, ravne površine sa obe strane.
LERCOREN film tablete su dostupne u pakovanju koje sadrži 3 blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30
film tableta).

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)

Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka

Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Alvogen Pharma d.o.o.
Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

Datum i broj dozvole za stavljanje lijeka u promet

Lercoren, 30 x (20 mg + 10 mg), film tableta: 04-07.3-1-221/14 od 01.10.2015.