LINCOCIN

LINCOCIN 300 mg mL

1 staklena bočica sa 2 ml otopine za injekciju, u kutiji

Supstance:
linkomicin
Jačina ATC Oblik
300 mg mL J01FF02 otopina za injekciju

1

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


LINCOCIN

otopina za injekciju, 300 mg/ml

linkomicin


Prije nego što počnete koristiti lijek, pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer su u njemu date informacije koje
su veoma važne za vas.

-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga željeti opet pročitati.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

-

Ovaj lijek je prepisan lično vama. Nemojte ga davati drugima. Njima može naškoditi, čak i ako
imaju znake oboljenja slične vašima.

-

Ako osjećate bilo kakve nuspojave, obratite se ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri. To se
odnosi i na sve nuspojave, čak i one koje nisu navedene u ovom Uputstvu za pacijenta.


Sadržaj uputstva:
1. Šta je LINCOCIN i za šta se koristi
2. Šta treba znati prije nego što počnete koristiti LINCOCIN
3. Kako koristiti LINCOCIN
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LINCOCIN
6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE LINCOCIN I ZA ŠTA SE KORISTI


Aktivna supstanca lijeka LINCOCIN je linkomicin. Linkomicin je antibiotik i koristi se protiv određenih
mikroba koji izazivaju oboljenja. Pripada grupi antibiotika koji se nazivaju linkozamidi.

LINCOCIN se koristi za liječenje bakterijskih infekcija nosa, ušiju, respiratornog sistema, kože, kostiju,
zglobova, srca i krvi.

2.

ŠTA TREBA ZNATI PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI LINCOCIN


- ako ste alergični na linkomicin, klindamicin ili bilo koji drugi sastojak lijeka koji je naveden u dijelu 6;
- ako imate upalu mekih moždanih ovojnica.

Zbog prisustva benzil alkohola u Lincocin injekcijama 300 mg/ml, ovaj lijek ne smije se davati
prijevremeno rođenim bebama niti novorođenčadima (vidjeti dio “LINCOCIN otopina za injekcije od
300 mg i 600 mg sadrži benzilalkohol”
- .

Upozorenja i mjere predostrožnosti
Porazgovarajte s ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom prije uzimanja lijeka LINCOCIN.
- Recite ljekaru ukoliko imate problema s crijevima, teške poremećaje bubrežne funkcije, teške

poremećaje jetrene funkcije.

- Ako ste alergični na ovaj lijek, obavijestite ljekara o tome.
- Također obavijestite ljekara u slučaju pojave proljeva, posebno ako je težak, dugotrajan ili u njemu

ima krvi, za vrijeme ili nakon liječenja. To može biti znak teške upale debelog crijeva zbog
sekundarne infekcije izazvane bakterijom

Clostridium difficile

. Moguće je da će biti potrebno

prekinuti liječenje.

- U slučaju produženog liječenja ovim lijekom, vaš ljekar može obaviti dodatna ispitivanja kako bi vam

procijenio funkcioniranje jetre ili bubrega. U slučaju liječenja velikom dozom, ljekar od vas može
zatražiti da uradite nalaze krvi.

- U slučaju prijevremeno rođenih beba i novorođenčadi ne preporučuje se intravenozna primjena

otopine lijeka LINCOCIN za injekcije zbog prisustva benzilalkohola. Benzilalkohol može izazvati
toksičke i alergijske reakcije kod djece mlađe od 3 godine.

- Kao i u slučaju svakog liječenja antibioticima, preporučuje se posmatranje radi uočavanja znakova

infekcije otpornim organizmima, uključujući i gljivice.

- Ako već uzimate druge lijekove, pročitajte i odjeljak „Drugi lijekovi i LINCOCIN“.


Nemojte primjenjivati nerazrijeđeni LINCOCIN intravenozno. Intravenoznu primjenu treba vršiti
korištenjem infuzije tokom perioda od najmanje 1 sata.

2


Uzimanje drugih lijekova sa Lincocinom
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo kakve druge
lijekove.
Neki lijekovi mogu međusobno djelovati na aktivnost i/ili nuspojave; na primjer, kada se skupa s
lijekom LINCOCIN koriste određeni drugi lijekovi (kao što su eritromicin i slični proizvodi) za liječenje
infekcija, zatim određeni lijekovi koji se koriste pri davanju opće anestezije tokom operacija, ili
određeni lijekovi za liječenje dijareje (kao što su kaolin/pektin).
Neki lijekovi mogu utjecati i na rezultate nalaza krvi; u slučaju lijeka LINCOCIN, to se može desiti s
testovima funkcije jetre.

Uzimanje hrane, pića i alkohola s lijekom LINCOCIN
Upitajte ljekara ili farmaceuta za savjet o konzumiranju alkohola prije uzimanja lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost
U slučaju da ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu prije uzimanja ovog lijeka.

Porazgovarajte s ljekarom o mogućoj primjeni lijeka za vrijeme trudnoće.
Nemojte uzimati linkomicin za vrijeme trudnoće osim ako je liječenje njime zaista neophodno.

Male količine lijeka mogu dospjeti u majčino mlijeko. Pošto se mogu javiti teške neželjene reakcije u
slučaju djece koja doje, vaš ljekar će odlučiti trebate li prestati s dojenjem ili prestati uzimati lijek,
uzimajući u obzir značaj lijeka za vaš oporavak.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Iako nisu zabilježeni posebni efekti u smislu sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja mašinama,
prijavljene su povremene omaglice.

LINCOCIN otopina za injekcije od 300 mg i 600 mg sadrži benzilalkohol.
Zbog prisustva benzil alkohola (9mg/ml) ovaj lijek se ne bi smio davati prijevremeno rođenim bebama
pa čak ni normalno rođenim bebama. Konzervans benzil alkohol se povezuje sa ozbiljnim
nuspojavama u djece, uključujući “gasping sindrom” (respiratorni poremećaj karakteriziran trajnim
nedostatkom daha i borbom za vazduh) i čak i smrt. Prijevremeno rođena djeca i novorođenčad sa
malom kilažom imaju povećan rizik od razvoja toksičnosti. Benzil alkohol može izazvati toksične ili
alergijske reakcije kod novorođenčadi i kod djece mlađe od 3 godine.

3.

KAKO KORISTITI LINCOCIN


Lijek uvijek uzimajte isključivo prema uputama ljekara. Ako imate nekih nedoumica, posavjetujte se s
ljekarom ili farmaceutom.

LINCOCIN otopina za injekcije od 300 mg–600 mg:
Vaš ljekar određuje dozu otopine za injekcije, koja ovisi o prirodi i težini bolesti.

Ljekar će vam reći koliko dugo trebate uzimati LINCOCIN. Liječenje nemojte prekidati prije vremena
jer se u slučaju preranog okončanja liječenja antibioticima dolazi u situaciju da nisu eliminirane sve
bakterije tako da se simptomi mogu opet pojaviti.

Ako uzmete više lijeka LINCOCIN nego što je indicirano
Ako ste uzeli više lijeka LINCOCIN nego što je indicirano, odmah pozovite ljekara, farmaceuta ili
centar za pomoć u slučaju trovanja.
Uzimanje prevelike količine lijeka može izazvati bol u abdomenu, mučninu, povraćanje ili proljev.
Ljekar može izazvati povraćanje ili obaviti ispiranje želuca.
Ukoliko se nerazrijeđeni lijek prebrzo ubrizga u venu, mogu se javiti problemi u radu srca. Međutim, to
se ne dešava kada se LINCOCIN primjenjuje kako je predviđeno.

Ako zaboravite uzeti LINCOCIN
Ako zaboravite uzeti dozu, narednu dozu uzmite u predviđeno vrijeme. Nemojte uzimati dvostruku
dozu kako biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili uzeti.

3


Ako prestanete uzimati LINCOCIN
Uvijek se posavjetujte s ljekarom ukoliko imate namjeru prekinuti liječenje.
U slučaju preranog okončanja liječenja antibioticima dolazi se u situaciju da nisu eliminirane sve
bakterije tako da se simptomi mogu opet pojaviti.

Ako imate drugih pitanja o korištenju lijeka, potražite dodatne informacije kod ljekara, farmaceuta ili
medicinske sestre.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE


Kao i svi drugi lijekovi, i ovaj lijek može izazvati nuspojave, iako se one ne javljaju kod svih osoba.
Sljedeće nuspojave mogu se pojaviti prilikom uzimanja lijeka LINCOCIN:

Poremećaji probavnog sistema, kao što su bol u stomaku, mučnina, povraćanje, proljev i moguća
upala ezofagusa. U slučaju da imate težak ili produženi proljev tokom liječenja, prekinite liječenje.
Takvi učinci mogu trajati 2–3 sedmice nakon prekida liječenja. Ponekad je potrebno posebno
liječenje proljeva.

Poremećaji krvi: nedostatak ili smanjenje broja bijelih krvnih zrnaca (neutropenija, agranulocitoza
ili leukopenija), nedostatak broja krvnih pločica (trombocitopenija), anemija, smanjenje ćelijskih
elemenata krvi (pancitopenija).

Hipersenzitivne reakcije: angioneurotski sindrom (svrbež i otoci na koži), serumska bolest
(groznica, otok i bol u zglobovima koji mogu dovesti do šoka), morbiliformni osip (osip sačinjen od
malih, izraženih crvenih lezija, s područjima zdrave kože između njih).

Poremećaji kože i sluzokože: svrbež, osip, crvenilo kože, vaginalna upala, upala kože s ljuštenjem
(perutanje površinskog sloja kože u obliku lamela) i pojava plikova.

Poremećaji jetre: ikterus (žutica) i abnormalni rezultati testova funkcije jetre.

Srčani poremećaji: hipotenzija (previše nizak pritisak) nakon prebrze intravenozne primjene, što u
rijetkim slučajevima može dovesti do kardiopulmonarnog zastoja.

Lokalne reakcije: ako se ubrizgava u venu, upala se obično pojavljuje na mjestu uboda injekcije,
uz otok i bol.

Ostalo: sekundarna infekcija izazvana otpornim organizmima, posebno gljivicama.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
ljekarnika. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovoj uputi o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI LINCOCIN


Lijek čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Otopinu za injekcije čuvati na sobnoj temperaturi (15–25 °C).

Nemojte uzimati lijek nakon datuma isteka roka upotrebe koji je odštampan na kutiji iza oznake
„EXP“. Datum roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ne bacajte lijekove u odvode ili u sisteme predviđene za odlaganje otpada iz domaćinstva. Zamolite
svog ljekara da izvrši odlaganje lijekova koje više ne koristite. Tim mjerama se pomaže zaštita
okoline.

6.

DODATNE INFORMACIJE


Šta lijek LINCOCIN otopina za injekcije sadrži?

LINCOCIN otopina za injekcije 600 mg/2 ml:
Aktivna tvar je linkomicin (u obliku linkomicin hidrohlorida).
1 ml otopine za injekcije sadrži 300 mg linkomicina.
Ostali sastojci su: benzilalkohol, voda za injekcije.

Vrsta i sadržaj pakovanja/kontejnera

4

LINCOCIN otopina za injekciju od 600 mg/2 ml:

- Otopina za injekcije je bezbojna.
- Pakovanje sadrži 1bočicu.


Proizvođač
Pfizer Luxembourg S.A.R.L,
51 Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg, Luksemburg

Proizvođač gotovog lijeka
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12, 2 870 Puurs, Belgium

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Pfizer BH d.o.o
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

8.DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Lincocin 300 mg/ml, 2 ml:

broj:04-07.10-3120/13 od 10.07.2014


Datum posljednje revizije uputstva
Decembar 2015

______________________________________________________________________
Sljedeće informacije su namijenjene samo za medicinsko osoblje:

Lijekovi koji su fizički nekompatibilni s linkomicinom su novobiocin, kanamicin i fenitoin.

KAKO KORISTITI JEDNOKRATNE ŠPRICE:
1. Uklonite zaštitnu kapicu.
2. Pričvrstite iglu na špricu.
3. Uklonite štitnik igle.
Šprica je spremna za upotrebu.

Bacite špricu nakon korištenja; nemojte je ponovno koristiti.

Ne ubrizgavajte linkomicin intravenozno nerazrijeđen kao bolus. Mora se primjenjivati infuzijom tokom
perioda od najmanje 1 sata (pogledati odjeljak „Metode za razrjeđivanje i infuziju“).

METODE ZA RAZRJEĐIVANJE I INFUZIJU
IV doze se primjenjuju kao 1 gram razrijeđenog linkomicina za najmanje 100 ml odgovarajuće otopine
(npr. 0,9 %-tne otopine natrijevog hlorida ili 5 %-tne otopine glukoze) tokom perioda od najmanje jednog
sata.

Doza

Volumen

Vrijeme

600 mg

100 ml

1 h

1 g

100 ml

1 h

2 g

200 ml

2 h

3 g

300 ml

3 h

4 g

400 ml

4 h


Navedene doze se mogu ponavljati po potrebi, ali se ne smije premašiti količina od 8 grama linkomicina
dnevno.

5


NAPOMENA
Zabilježene su teške kardiopulmonarne reakcije kada bi bile premašene preporučene koncentracija i
brzina primjene.