LINCOCIN

LINCOCIN 500 mg kapsula

12 kapsula, tvrdih (1 Al/PVC blister sa 12 kapsula, tvrdih), u kutiji

Supstance:
linkomicin
Jačina ATC Oblik
500 mg kapsula J01FF02 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

LINCOCIN
500 mg
tvrda kapsula

linkomicin

Prije nego što počnete koristiti lijek, pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer su u njemu date informacije koje su veoma važne za vas.

- Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga željeti opet pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.
- Ovaj lijek je prepisan lično vama. Nemojte ga davati drugima. Njima može naškoditi, čak i ako imaju znake oboljenja slične vašima.
- Ako osjećate bilo kakve nuspojave, obratite se ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri. To se  odnosi i na sve nuspojave, čak i one koje nisu navedene u ovom Uputstvu za pacijenta.


Sadržaj uputstva:
1. Šta je LINCOCIN i za šta se koristi
2. Šta treba znati prije nego što počnete koristiti LINCOCIN
3. Kako koristiti LINCOCIN
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LINCOCIN
6. Dodatne informacije


1.ŠTA JE LINCOCIN I ZA ŠTA SE KORISTI

Aktivna supstanca lijeka LINCOCIN je linkomicin. Linkomicin je antibiotik i koristi se protiv određenih
mikroba koji izazivaju oboljenja. Pripada grupi antibiotika koji se nazivaju linkozamidi.

LINCOCIN se koristi za liječenje bakterijskih infekcija nosa, ušiju, respiratornog sistema, kože, kostiju,
zglobova, srca i krvi.


2.ŠTA TREBA ZNATI PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI LINCOCIN


Nemojte uzimati Lincocin
- ako ste alergični na linkomicin ili bilo koji drugi sastojak lijeka koji je naveden u odjeljku 6;
- ako imate upalu mekih moždanih ovojnica.

Upozorenja i mjere predostrožnosti
Porazgovarajte s ljekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom prije uzimanja lijeka LINCOCIN.
- Recite ljekaru ukoliko imate problema s crijevima ili imate, teške poremećaje bubrežne ili jetrenefunkcije.
- Ako ste alergični na ovaj lijek, obavijestite ljekara o tome.
- Također obavijestite ljekara u slučaju pojave proljeva, posebno ako je težak, dugotrajan ili u njemu ima krvi, za vrijeme ili nakon liječenja. To može biti znak teške upale debelog crijeva zbog
sekundarne infekcije izazvane bakterijom Clostridium difficile. Moguće je da će biti potrebno prekinuti liječenje.
- U slučaju produženog liječenja ovim lijekom, vaš ljekar može obaviti dodatna ispitivanja kako bi vam procijenio funkcioniranje jetre ili bubrega. U slučaju liječenja velikom dozom, ljekar od vas može
zatražiti da uradite nalaze krvi.
- Kao i u slučaju svakog liječenja antibioticima, preporučuje se posmatranje radi uočavanja znakova infekcije otpornim organizmima, uključujući i gljivice.
- Ako već uzimate druge lijekove, pročitajte i odjeljak „Drugi lijekovi i LINCOCIN“.

Uzimanje drugih lijekova sa Lincocinom
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo kakve druge
lijekove.

Neki lijekovi mogu međusobno djelovati na aktivnost i/ili nuspojave; na primjer, kada se skupa s lijekom LINCOCIN koriste određeni drugi lijekovi (kao što su eritromicin i slični proizvodi) za liječenje infekcija, zatim određeni lijekovi koji se koriste pri davanju opće anestezije tokom operacija, ili određeni lijekovi za liječenje dijareje (kao što su kaolin/pektin).

Neki lijekovi mogu utjecati i na rezultate nalaza krvi; u slučaju lijeka LINCOCIN, to se može desiti s testovima funkcije jetre.

Uzimanje hrane, pića i alkohola s lijekom LINCOCIN
Upitajte ljekara ili farmaceuta za savjet o konzumiranju alkohola prije uzimanja lijeka.

Trudnoća, dojenje i plodnost
U slučaju da ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije uzimanja ovog lijeka. 

Porazgovarajte s ljekarom o mogućoj primjeni lijeka za vrijeme trudnoće.
Nemojte uzimati linkomicin za vrijeme trudnoće osim ako je liječenje njime zaista neophodno.


Male količine lijeka mogu dospjeti u majčino mlijeko. Pošto se mogu javiti teške neželjene reakcije u
slučaju djece koja doje, vaš ljekar će odlučiti trebate li prestati s dojenjem ili prestati uzimati lijek,
uzimajući u obzir značaj lijeka za vaš oporavak.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Iako nisu zabilježeni posebni efekti u smislu sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja mašinama,  prijavljene su povremene omaglice.


LINCOCIN tvrde kapsule od 500 mg sadrže laktozu. Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na
određene šećere, potražite savjet prije uzimanja lijeka.

3.KAKO KORISTITI LINCOCIN
Lijek uvijek uzimajte isključivo prema uputama ljekara. Ako imate nekih nedoumica, posavjetujte se s  ljekarom ili farmaceutom.
Samo za liječenje odraslih.
Progutajte cijelu kapsulu s čašom vode. Dozu će odrediti Vaš ljekar. Uopćeno, mogu se koristiti  sljedeće doze, ovisno o težini i prirodi bolesti. 1 kapsula od 500 mg 3–4 puta/dan, najmanje 1 sat prije  ili 1 sat poslije obroka.


Vaš ljekar će odrediti koliko dugo morate uzimati LINCOCIN. Nemojte ranije prekidati liječenje jer se
simptomi mogu ponovno pojaviti ako se liječenje zaustavi prije vremena i ako sve bakterije nisu
uništene.

Ako uzmete više lijeka LINCOCIN nego što je indicirano
Ako ste uzeli više lijeka LINCOCIN nego što je indicirano, odmah pozovite ljekara, farmaceuta ili
centar za pomoć u slučaju trovanja.
Uzimanje prevelike količine lijeka može izazvati bol u abdomenu, mučninu, povraćanje ili proljev.
Ljekar može izazvati povraćanje ili obaviti ispiranje želuca.


Ako zaboravite uzeti LINCOCIN
Ako zaboravite uzeti dozu, narednu dozu uzmite u predviđeno vrijeme. Nemojte uzimati dvostruku
dozu kako biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili uzeti.


Ako prestanete uzimati LINCOCIN
Uvijek se posavjetujte s ljekarom ukoliko imate namjeru prekinuti liječenje.
U slučaju preranog okončanja liječenja antibioticima dolazi se u situaciju da nisu eliminirane sve
bakterije tako da se simptomi mogu opet pojaviti.

Ako imate drugih pitanja o korištenju lijeka, potražite dodatne informacije kod ljekara, farmaceuta ili
medicinske sestre.4.MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, i ovaj lijek može izazvati nuspojave, iako se one ne javljaju kod svih osoba.

Sljedeće nuspojave mogu se pojaviti prilikom uzimanja lijeka LINCOCIN:
Poremećaji probavnog sistema, kao što su bol u stomaku, mučnina, povraćanje, proljev i moguća
upala ezofagusa. U slučaju da imate težak ili produženi proljev tokom liječenja, prekinite liječenje.
Takvi učinci mogu trajati 2–3 sedmice nakon prekida liječenja. Ponekad je potrebno posebno
liječenje proljeva.

 Poremećaji krvi: nedostatak ili smanjenje broja bijelih krvnih zrnaca (neutropenija, agranulocitoza
ili leukopenija), nedostatak broja krvnih pločica (trombocitopenija), anemija, smanjenje ćelijskih
elemenata krvi (pancitopenija).

 Hipersenzitivne reakcije: angioneurotski sindrom (svrbež i otoci na koži), serumska bolest
(groznica, otok i bol u zglobovima koji mogu dovesti do šoka), morbiliformni osip (osip sačinjen od
malih, izraženih crvenih lezija, s područjima zdrave kože između njih).

 Poremećaji kože i sluzokože: svrbež, osip, crvenilo kože, vaginalna upala, upala kože s ljuštenjem
(perutanje površinskog sloja kože u obliku lamela) i pojava plikova.

Poremećaji jetre: ikterus (žutica) i abnormalni rezultati testova funkcije jetre.

Srčani poremećaji: hipotenzija (previše nizak pritisak) nakon prebrze intravenozne primjene, što u
rijetkim slučajevima može dovesti do kardiopulmonarnog zastoja.

 Lokalne reakcije: ako se ubrizgava u venu, upala se obično pojavljuje na mjestu uboda injekcije,
uz otok i bol.

Ostalo: sekundarna infekcija izazvana otpornim organizmima, posebno gljivicama.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
ljekarnika. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovoj uputi o
lijeku, kao i one koje jesu.


5.KAKO ČUVATI LINCOCIN
Lijek čuvati izvan pogleda i dohvata djece.
Lijek čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Nemojte uzimati lijek nakon datuma isteka roka upotrebe koji je odštampan na kutiji iza oznake
„EXP“. Datum roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.


Ne bacajte lijekove u odvode ili u sisteme predviđene za odlaganje otpada iz domaćinstva. Zamolite
svog ljekara da izvrši odlaganje lijekova koje više ne koristite. Tim mjerama se pomaže zaštita
okoline.


6.DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek LINCOCIN sadrži?
- Aktivna tvar je linkomicin (u obliku linkomicin hidrohlorida). Jedna kapsula sadrži 500 mg linkomicina.
- Ostali pomoćni sastojci lijeka su: laktoza, talk i magnezijev stearat u kapsuli.
- Sastojci kapsule su: dinatrijeva so indigosulfonične kiseline, titanijev dioksid i želatin.

Vrsta i sadržaj pakovanja/kontejnera
LINCOCIN kapsule od 500 mg:
- tamnoplave (vrh) i svijetloplave (dno) kapsule, ispunjene bijelim prahom i označene s „P&U 500“ na obje strane.
- Pakovanje od 12 kapsula (1 blister sa 12 kapsula).

Proizvođač
Pfizer Luxembourg S.A.R.L,
51 Avenue J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg, Luksemburg

Proizvođač gotovog lijeka
Pfizer Italia S.A.R.L
63046 Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Italia


Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Pfizer BH d.o.o
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Lincocin caps 500 mg: broj:04-07.10-3119/13 od 10.07.2014

Datum posljednje revizije uputstva
December 2015