MEMANTIN LEK filmom obložena tableta

MEMANTIN LEK 20 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC-PVDC/Al blistera po 10 tableta),u kutiji

Supstance:
memantin
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta N06DX01 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ

Memantin Lek

10 mg
filmom obložene tablete

Δ

Memantin Lek

20 mg
filmom obložene tablete

memantin hidrohlorid

Pažljivo pročitajte čitavo uputstvo prije nego počnete s primjenom ovog lijeka jer sadrži za vas važne
informacije.

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovno da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu

Ovaj lijek je propisan samo vama. Nemojte ga davati drugima jer im može naškoditi, čak iako su
njihovi simptomi slični vašima.

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. To se odnosi na
sva moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu. Pogledati dio 4.

U ovom uputstvu
1. Šta je Memantin Lek i za šta se koristi
2. O čemu morate voditi računa prije nego počnete koristiti Memantin Lek
3. Kako se Memantin Lek uzima
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Memantin Lek
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Šta je Memantin Lek i za šta se koristi

Kako djeluje Memantin Lek
Memantin Lek se ubraja u grupu lijekova poznatih kao lijekovi protiv demencije.
Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti pripisuje se poremećaju prijenosa signala u mozgu. Mozak
sadrži takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prijenos živčanih signala
važnih u učenju i pamćenju. Memantin Lek spada u grupu lijekova poznatih kao antagonisti NMDA
receptora. Memantin Lek djeluje na navedene NMDA receptore poboljšavajući prijenos živčanih
signala i pamćenje.

Za šta se koristi Memantin Lek
Memantin Lek se koristi za liječenje pacijenata sa umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2. O čemu morate voditi računa prije nego počnete koristiti Memantin Lek

Nemojte uzimati Memantin Lek

ako ste alergični na memantin hidrohlorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego počnete uzimati Memantin Lek:

ako u anamnezi imate epileptičke napadaje

ako ste nedavno imali infarkt miokarda (srčani udar) ili ako bolujete od kongestivnog zatajenja srca
ili nekontrolirane hipertenzije (povišeni krvni pritisak).

U tim slučajevima liječenje mora biti pažljivo nadzirano, a vaš ljekar treba redovno ponovno
procjenjivati kliničku korist od uzimanja Memantin Leka.

Ako imate oštećenje funkcije bubrega (problemi s bubrezima), ljekar treba pažljivo pratiti funkciju vaših
bubrega i ovisno o njoj, prilagoditi dozu memantina, ako je to potrebno.

Trebalo bi izbjegavati istovremenu primjenu lijekova koji se zovu amantadin (za liječenje Parkinsonove
bolesti), ketamin (tvar koja se obično koristi kao anestetik), dekstrometorfan (obično se koristi za
liječenje kašlja) i ostali antagonisti NMDA.

Djeca i adolescenti
Memantin Lek se ne preporučuje za djecu i adolescente mlađe od 18 godina.

Drugi lijekovi i Memantin Lek
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Posebno, Memantin Lek može promijeniti učinak sljedećih lijekova, te će ljekar možda morati
prilagoditi njihovu dozu:

amantadina, ketamina, dekstrometorfana,

dantrolena, baklofena,

cimetidina, ranitidina, prokainamida, kinidina, kinina, nikotina,

hidroklorotiazida (ili bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom),

antikolinergika (lijekovi koje se uglavnom koriste za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih
grčeva),

antikonvulziva (lijekovi koji se koriste za sprečavanje i ublažavanje napadaja),

barbiturata (lijekovi koji se uglavnom koriste za uspavljivanje),

dopaminergičkih agonista (lijekovi kao što su L-dopa, bromokriptin),

neuroleptika (lijekovi koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja),

oralnih antikoagulansa.

Ako dođete u bolnicu, obavijestite svog ljekara da uzimate Memantin Lek.

Memantin Lek s hranom i pićem
Ako ste nedavno promijenili ili namjeravate značajno promijeniti svoj način prehrane (npr. s normalne
prehrane na strogu vegetarijansku prehranu) ili ako bolujete od stanja renalne tubularne acidoze (RTA
- izrazito povećana količina tvari koje tvore kiseline u krvi zbog poremećaja rada bubrega (slaba
funkcija bubrega)) ili teških infekcija mokraćnog trakta (struktura kroz koje prolazi mokraća), trebali
biste obavijestiti svog ljekara, jer će vam ljekar možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu za savjet prije nego počnete uzimati bilo koji lijek.

Trudnicama se ne preporučuje upotreba Memantin Leka.

Žene koje uzimaju Memantin Lek ne bi trebale dojiti.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama

Δ

Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti te se prilikom korištenja takvog

lijeka zahtjeva oprez kod upravljanja motornim vozilima i mašinama.
Ljekar će vam reći dopušta li vam bolest sigurno upravljanje vozilima i rad na mašinama. Memantin
Lek također može promijeniti vašu sposobnost reagiranja, što čini upravljanje vozilima i rad na
mašinama neprikladnim.

Memantin Lek 10 mg i 20 mg filmom obložene tablete

Memantin Lek sadrži laktozu.
Ako vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego počnete uzimati ovaj
lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. Kako se Memantin Lek uzima

Uvijek uzimajte Memantin Lek tačno onako kako vam je rekao vaš ljekar. Provjerite sa svojim ljekarom
ili farmaceutom ako niste sigurni.

Memantin Lek 10 mg filmom obložene tablete

Doziranje

Preporučena doza za odrasle i starije pacijente je 20 mg jednom na dan.
Kako bi se smanjio rizik od neželjenih dejstava ova doza se postiže postepeno, pridržavajući se
sljedeće šeme dnevnog liječenja:

Period primjene

Jednom na dan

1 sedmica

pola tablete od 10 mg

2 sedmica

jedna tableta od 10 mg

3 sedmica

jedna i pol tableta od 10 mg

4 sedmica i dalje

dvije tablete od 10 mg

Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega
Ako imate oštećenu funkciju bubrega, ljekar će odlučiti o dozi koja odgovara vašem stanju. U tom
slučaju, ljekar treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena
Memantin Lek treba uzimati na usta jednom na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga
uzimati redovno svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu
uzimati sa ili bez hrane. Tablete se mogu podijeliti na jednake polovine kako je prikazano na slici. Ako
je potrebno tabletu uzmite u ruke i pritisnite palčevima prema dole oslanjajući tabletu na kažiprste.

Memantin Lek 20 mg filmom obložene tablete

Doziranje

Preporučena doza za odrasle i starije pacijente je 20 mg jednom na dan.
Kako bi se smanjio rizik od neželjenih dejstava ova doza se postiže postepeno, pridržavajući se
sljedeće šeme dnevnog liječenja:

Period primjene

Jednom na dan

1 sedmica

četvrtina tablete od 20 mg

2 sedmica

pola tablete od 20 mg

3 sedmica

tri četvrtine tablete od 20 mg

4 sedmica i dalje

jedna tableta od 20 mg

Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega
Ako imate oštećenu funkciju bubrega, ljekar će odlučiti o dozi koja odgovara vašem stanju. U tom
slučaju, ljekar treba u određenim razmacima nadzirati funkciju bubrega.

Primjena
Memantin Lek treba uzimati na usta jednom na dan. Kako bi imali korist od ovog lijeka, trebate ga
uzimati redovno svaki dan, u isto doba dana. Tablete treba progutati s malo vode. Tablete se mogu
uzimati sa ili bez hrane.Tableta se može podijeliti u četiri jednake doze, kako je prikazano na slici. Ako
je potrebno tabletu postavite na ravnu površinu sa razdjelnom linijom prema gore; palcem pritisnite
tabletu.

Trajanje liječenja
Nastavite uzimati Memantin Lek onoliko dugo koliko od njega imate koristi. Vaš ljekar treba redovno
procjenjivati vaše liječenje.

Ako ste uzeli više Memantin Leka nego što ste trebali

Općenito, uzimanje previše Memantin Leka ne bi vam trebalo naškoditi. Mogli bi vam se javiti
izraženiji simptomi opisani u dijelu 4. „Moguća neželjena dejstva“.

Ako ste uzeli preveliku dozu Memantin Leka, javite se svom ljekaru za savjet jer bi vam mogla
zatrebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili da uzmete Memantin Lek

Ako ustanovite da ste zaboravili uzeti dozu Memantin Leka, pričekajte i uzmite sljedeću dozu u
uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi drugi lijekovi i ovaj lijek može prouzrokovati neželjena dejstva, iako ne kod svih koji ga
uzimaju.

Općenito, zabilježena neželjena dejstva su blaga do umjerena.

Česta (mogu se javiti kod manje od 1 na 10 osoba):

glavobolja, pospanost, zatvor, povišeni rezultati testova jetrene funkcije, omaglica, poremećaji
ravnoteže, nedostatak zraka, visoki krvni pritisak i preosjetljivost na lijek.

Manje česta (mogu se javiti kod manje od 1 na 100 osoba):

umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, nenormalan hod, zatajenje srca i
zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetka (mogu se javiti kod manje od 1 na 10 000 osoba):

napadaji.

Nepoznata (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

upala gušterače, upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim mislima i samoubistvom. Ovi su
događaji prijavljivani kod pacijenata liječenih ovim lijekom.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Memantin Lek

Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 30°C.

Filmom obložene tablete 10 mg:
48 mjeseci.
Filmom obložene tablete 20 mg:
24 mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja koji je naveden na blisteru i kartonskom
pakovanju. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako baciti
lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

Šta sadrži Memantin Lek

Memantin Lek 10 mg filmom obložene tablete

Aktivna supstanca je memantin.
Jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantin hidrohlorida što odgovara 8,31 mg memantina.

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: laktoza monohidrat, celuloza mikrokristalna, silicij koloidni bezvodni, magnezium

stearat

Film ovojnica tablete: hipromeloza (E464), laktoza monohidrat, makrogol, triacetin i titanijev dioksid

(E171).

Memantin Lek 20 mg filmom obložene tablete

Aktivna supstanca je memantin.
Jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantin hidrohlorida što odgovara 16,62 mg
memantina.

Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: laktoza monohidrat, natrijev škrobni glikolat (tipa A), celuloza mikrokristalna, silicij

koloidni bezvodni, magnezijev stearat

Film ovojnica tablete: polivinilni alkohol, makrogol, titanijev dioksid (E 171), talk, željezov oksid crveni

(E172) i željezov oksid žuti (E172).

Kako Memantin Lek izgleda i sadržaj pakovanja

Memantin Lek 10 mg filmom obložene tablete

Memantin Lek su bijele filmom obložene tablete ovalnog oblika (6,1 x 11,6 mm) sa razdjelnom linijom
na obje strane.
Tableta se može razdijeliti na jednake polovine.

Memantin Lek 20 mg filmom obložene tablete

Memantin Lek su svijetlo crvene filmom obložene tablete okruglog oblika (promjera 11,1 mm) sa dvije
ukršene razdjelne linije na jednoj strani.
Tableta se može podijeliti na jednake četvrtine.

Ovaj lijek je dostupan u providnom PVC-Aclar/aluminijum i/ili providnom PVC/PVDC/aluminijum blister
pakovanju sa 30 filmom obloženih tableta.

Režim izdavanja lijeka
Rp – Lijek se izdaje na ljekarski recept

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Naziv i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka (puštanje lijeka u promet)
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija
Lek S.A., Domaniewska 50C, Varšava, Poljska
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Njemačka
S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, Targu-Mures, Rumunija

Broj i datum rješenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:
Memantin Lek 30x10mg filmom obložene tablete: 04-07.3-1-2231/16 od 28.06.2016.
Memantin Lek 30x10mg filmom obložene tablete: 04-07.3-1-7267/15 od 28.06.2016.

Memantin Lek 30x20mg filmom obložene tablete: 04-07.3-1-7263/15 od 28.06.2016.
Memantin Lek 30x20mg filmom obložene tablete: 04-07.3-1-2232/16 od 28.06.2016.