MEMANTIN Pliva filmom obložena tableta

MEMANTIN Pliva 10 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
memantin
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N06DX01 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Memantin Pliva
10 mg
filmom obložena tableta

memantin

Molimo Vas da, prije nego što počnete uzimati lijek, pažljivo pročitate ovu uputu.
Uputu sačuvajte, jer ćete ju vjerovatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne
informacije o lijeku Memantin Pliva. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto
više, obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim
osobama. Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši. Ukoliko neka od
neželjenih reakcija postane ozbiljnom, ili ako primijetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u
ovoj uputi, molimo Vas, obratite se ljekaru ili farmaceutu. Pogledajte dio 4.

Sadržaj ove upute:
1. Šta su
Memantin Pliva i za šta se koriste?
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Memantin Pliva
3. Kako uzimati Memantin Pliva
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati Memantin Pliva?
6. Sadržaj pakovanja i druge dodatne informacije

1. ŠTA JE MEMANTIN PLIVA I ZA ŠTA SE KORISTI?
Memantin Pliva sadrži aktivnu supstancu memantinhlorid.
Memantin Pliva pripada skupini lijekova koji djeluju na nervni sistem i nazivaju se lijekovi protiv
demencije.
Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti posljedica je poremećaja prenosa signala kojima se šalju
poruke u mozgu. U mozgu se nalaze tzv. NMDA receptori, koji učestvuju u prenosu nervnih signala
važnih za učenje i pamćenje. Memantin Pliva pripada grupi lijekova koji su poznati kao antagonisti
NMDA receptora. Memantin Pliva djeluje na NMDA receptore, poboljšavajući prenos nervnih signala,
a time i pamćenje.
Memantin Pliva se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2.ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI MEMANTIN PLIVA
Nemojte uzimati Memantin Pliva:

Ako ste alergični (preosjetljivi) na memantinhidroklorid ili na bilo koji drugi sastojak Memantin

Pliva(vidjeti dio 6.)

Budite posebno oprezni s Memantin Pliva
Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja Memantin Pliva:

ako ste ikada imali epileptične napade,

ako ste nedavno pretrpjeli infarkt miokarda (srčani udar), ili ako imate kongestivno zatajenje
srca ili nekontroliranu hipertenziju(povišeni krvni tlak).

U tim situacijama ljekar treba pažljivo nadzirati Vaše liječenje i redovno procjenjivati kliničku korist od
Memantin Pliva.
Ako Vam je oštećena funkcija bubrega, ljekar je treba pažljivo pratiti i u skladu s tim prilagoditi dozu
Memantin Pliva, bude li potrebno.
Treba izbjegavati istovremeno uzimanje amantadina, ketamina, dekstrometorfana i ostalih NMDA
antagonista.
Djeca i adolescenti
Memantin Pliva se ne preporučuje djeci ni omladini mlađoj od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova i Memantin Pliva
Molimo da kažete ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući
one nabavljene bez recepta.
Memantin Pliva može naročito uticati na sljedeće lijekove, te će ljekar možda morati prilagoditi njihove
doze:
- amantadin, ketamin, dekstrometorfan,
- dantrolen, baklofen,
- cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin,

- hidroklorotiazid (i bilo koja kombinacija s hidroklorotiazidom),
- antikolinergici (supstance koje se općenito koriste za liječenje poremećaja kretnji i crijevnih grčeva),
- antikonvulzivi (lijekovi za sprječavanje i ublažavanje napada),
- barbiturati,
- dopaminergični agonisti (npr. L-dopa, bromokriptin),
- neuroleptici (lijekovi za liječenje mentalnih poremećaja),
- peroralni antikoagulansi (lijekovi protiv zgrušavanja krvi).
Odete li u bolnicu, obavijestite ljekara u bolnici da uzimate Memantin Pliva.

Uzimanje Memantin Pliva s jelom i pićem
Ljekara morate obavijestiti ako ste nedavno značajno promijenili svoj način prehrane ili to namjeravate
učiniti (npr. prijeći s uobičajene prehrane na strogo vegetarijansku), ili ako patite od renalne tubularne
acidoze (RTA; višak supstanci koje stvaraju kiselinu u krvi, uzrokovan disfunkcijom bubrega) ili teških
infekcija mokraćnog sistema jer će ljekar možda morati prilagoditi dozu lijeka.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, pitajte Vašeg ljekara ili farmaceuta za
savjet prije uzimanja ovog lijeka.
Trudnoća
Memantin Pliva se ne preporučuje trudnicama.
Dojenje
Žene koje uzimaju Memantin Pliva ne smiju dojiti.

Upravljanje vozilima i rada na mašinama
Ljekar će Vam reći dopušta li Vam bolest da sigurno upravljate vozilima i mašinama.
Uz to, Memantin Pliva može promijeniti Vašu sposobnost reagovanja, pa se upravljanje vozilima i
mašinama može pokazati neprikladnim.

3. KAKO UZIMATI MEMANTIN PLIVA?
Memantin Pliva uvijek uzimajte tačno onako kako Vam je rekao ljekar. Ako niste sigurni, provjerite s
ljekarom ili farmaceutom.

Doziranje
Preporučena doza Memantin Pliva za odrasle i starije bolesnike je 20 mg (2 x 1 tableta) na dan. Da bi
se smanjio rizik od neželjenih efekata, ta se doza postiže postepeno, svakodnevnim uzimanjem lijeka
prema niže navedenom rasporedu.

1. sedmica

pola tablete od 10 mg

2. sedmica

jedna tableta od 10 mg

3. sedmica

jedna i pol tableta od 10 mg

4. sedmica i dalje

dvije tablete od 10 mg jednom dnevno

Uobičajena početna doza je pola tablete jedanput na dan (1 x 5 mg), tokom prve sedmice. Ta se doza
u drugoj sedmici poveća na jednu tabletu jedanput na dan, a u trećoj sedmici na jednu i pol tabletu
jedanput na dan .Od četvrte sedmice uobičajena doza je dvije tablete, jedanput na dan (1x 20 mg).

Doziranje kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega
Ako Vam je oštećena funkcija bubrega, ljekar će odlučiti koja doza odgovara Vašem stanju. U tom
slučaju ljekar mora u određenim vremenskim razmacima provjeravati funkciju Vaših bubrega.

Primjena
Memantin Pliva se uzima na usta (peroralno), jedanput na dan. Da bi vam ovaj lijek pomogao trebate
ga uzimati redovno, svaki dan u isto doba dana. Tabletu treba progutati s malo vode. Tablete se mogu
uzimati s hranom ili bez nje.

Trajanje liječenja
Uzimajte Memantin Pliva sve dok Vam koristi i dok nema neprihvatljivih neželjenih efekata. Ljekar
mora redovno procjenjivati učinke liječenja.

Ako uzmete Više Memantin Pliva tableta nego što treba

Općenito , uzimanje više Memantin Pliva tableta ne bi trebalo imati štetne posljedice za vas.

Možete imati jače izražene neželjene efekte opisane u poglavlju 4.“Mogući neželjeni efekti“.

Uzmete li dozu Memantin Pliva veću od propisane, javite se svome ljekaru ili zatražite

medicinski savjet, jer će Vam možda trebati medicinska pomoć.

Ako zaboravite uzeti Memantin Pliva tablete

Zaboravite li uzeti Memantin Pliva, pričekajte i uzmite iduću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ne uzimajte dvostruku dozu da biste nadoknadili onu zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI
Kao i ostali lijekovi, i Memantin Pliva može prouzrokovati neželjene efekte, premda se one ne moraju
javiti kod svakoga.
Uočeni neželjeni efekti općenito su blagi do umjereni.
Česti (kod najmanje jedne od 100 osoba)

Glavobolja, pospanost, zatvor, povišene vrijednosti testova jetrene funkcije,omaglica,
poremećaj ravnoteže, nedostatak zraka , visok krvni tlak, preosjetljivost na lijek.

Manje česti (kod najmanje jedne od 1000 osoba)

Umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, nenormalan hod , zatajenje srca
i zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetki (kod manje od jedne na 10 000 osoba)

Napadi.

Nepoznati (učestalost se na temelju dostupnih podataka ne može procijeniti)

Pankreatitis ( upala ili infekcija gušterače), hepatitis ( upala jetre) i psihotične reakcije.

Alzheimerova je bolest povezana s depresijom, razmišljanjima o samoubistvu i samoubistvom. Ti su
događaji prijavljivani kod bolesnika liječenih Memantin Pliva.
O svakom neželjenom efektu treba obavijestiti svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
za lijek, kao i one koje jesu.

5. ČUVANJE LIJEKA
LIJEK TREBA ČUVATI VAN DOHVATA I POGLEDA DJECE !
Rok trajanja lijeka je 36 mjeseci.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju.
Lijek čuvati na temperaturi do 30°C.

6. DODATNE INFORMACIJE
Aktivna supstanca je memantinklorid.
Jedna tableta Memantin PLIVA sadrži10 mg memantinklorida.
Popis pomoćnih supstanci:
Jezgra tablete: celuloza, mikrokristalna; kalcij hidrogenfosfat, bezvodni; karmelozanatrij, umrežena;
silicij dioksid, koloidni, bezvodni; magnezij stearat.
Ovojnica: Opadry II 45F27505 Grey: hipromeloza; polidekstroza; titanij dioksid
(E 171); makrogol 4000; željezo oksid, crni (E 172)

Memantin Pliva su sive, duguljaste, dvostruko ispupčene filmom obložene tablete s brojem «10» i
središnjom brazdom između brojeva na jednoj strani te slovima «MM» i središnjom brazdom između
slova na drugoj strani tablete.
Tableta se može podijeliti na dva jednaka dijela.
Farmaceutski oblik i veličina pakovanja:
Filmom obložene tablete; 30 (3x 10) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

7. REŽIM IZDAVANJA LIJEKA
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

8. PROIZVOĐAČ
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Republika Hrvatska

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

9. BROJ I DATUM RJEŠENJA
04-07.3-2-2498/15 od 15.10.2015. godine