PANTHENOL

PANTHENOL 50 mg g

alu-tuba sa 30 g masti, kutija sa alu-tubom, 30 g masti

Supstance:
dekspantenol
Jačina ATC Oblik
50 mg g D03AX03 mast

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PANTHENOL
50 mg/g, mast
dekspantenol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake
bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek PANTHENOL i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek PANTHENOL
3. Kako se upotrebljava lijek PANTHENOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek PANTHENOL
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK PANTHENOL I ČEMU JE NAMIJENJEN?

Lijek PANTHENOL sadrži aktivnu supstancu dekspantenol, koja pripada grupi preparata koji pomažu
zacjeljivanje manjih povreda i iritacija kože, koriste se kao redovna njega dojki kod dojilja, kod djece u svrhu
spriječavanja i liječenja osipa izazvanog pelenama kao i u pauzi ili poslije terapije kod pacijenata liječenih
lokalnim kortikosteroidima.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK PANTHENOL

Lijek PANTHENOL ne smijete koristiti ukoliko:

PANTHENOL mast ne smijete uzimati ukoliko imate alergiju (preosjetljivost) na dekspantenol ili neki od
sastojaka lijeka (vidjeti

“Sadržaj pomoćnih supstanci”).

Kada uzimate lijek PANTHENOL, posebno vodite računa ukoliko:

izbjegavati kontakt s očima.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one

koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta, homeopatske lijekove ili visoke doze vitamina.


Uzimanje lijeka PANTHENOL sa hranom ili pićima

Nije relevantno za preparat.

Primjena lijeka PANTHENOL u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Primjena ovog lijeka tokom trudnoće je dozvoljena.. Ukoliko se koristi za njegu bradavica tokom dojenja,
treba oprati mast prije svakog podoja.

Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem ljekaru.

Uticaj lijeka PANTHENOL na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama

Nema podataka da dekspantenol utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom ili
rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka PANTHENOL

Zbog prisustva lanolina i stearilalkohola mogu se javiti lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK PANTHENOL

Lijek PANTHENOL uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni,

provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Tretman površinskih rana bilo koje vrste i prevencija ojedene, ispucale i oštećene kože: nanijeti jednom ili
više puta na dan, po potrebi.
Njega dojki kod dojilja: mast nanijeti na bradavicu nakon svakog dojenja.
Liječenje oštećene sluzokože grlića: nanijeti jednom ili više puta na dan, prema uputstvu ljekara
Njega djeteta: nanijeti nakon svakog mjenjanja pelena.

Ako ste uzeli više lijeka PANTHENOL nego što je trebalo

Nisu poznati slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek PANTHENOL

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako naglo prestanete da uzimate lijek PANTHENOL

Ukoliko osjetite poboljšanje, ne prekidajte liječenje lijekom PANTHENOL bez savjeta Vašeg ljekara.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek PANTHENOL, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod
svih.

U toku primjene PANTHENOL masti, registrovani su pojedinačni slučajevi alergijskog kontaktnog dermatitisa
(kožne reakcije preosjetljivosti), pruritusa (svrab), eritem (crvenilo), ekcem, raš, urtikarija (koprivnjača),
iritacija kože, plikovi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PANTHENOL

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:

5 godina.

Nemojte koristiti lijek PANTHENOL poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe
ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi do 25

o

C.

Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek PANTHENOL

PANTHENOL, 50mg/g, mast

Aktivne supstance su:
Aktivna supstanca je dekspantenol.
1 gram masti sadrži 50 mg dekspantenola.

Ostali sastojci su:
Glicerol, vazelin, bijeli;

lanolin, bezvodni;

parafin, tečni; parafin, stearilalkohol, cetilalkohol, prečišćena voda.

Kako izgleda lijek PANTHENOL i sadržaj pakovanja

PANTHENOL, 50mg/g, mast
Homogena mast, blijedožute boje

.

PANTHENOL, 50mg/g, mast:

Aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem .

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

04-07.3-2-1959/16 od 20.09.2016.

Datum poslednje revizije
09/2016