PRESOLOL

PRESOLOL 50 mg tableta

56 film tableta (4 blistera po 14 film tableta)

Supstance:
metoprolol
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta C07AB02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PRESOLOL
50 mg, film tableta

metoprolol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je lijek PRESOLOL i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek PRESOLOL
3. Kako uzimati lijek PRESOLOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek PRESOLOL
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek PRESOLOL i za šta se koristi
Aktivni sastojak, metoprolol tartarat, pripada grupi lijekova koji se nazivaju beta blokatori. Beta
blokatori usporavaju otkucaje srca, smanjuju silu kojom se grči srčani mišić i smanjuju kontrakciju
krvnih sudova u srcu, mozgu i u cijelom tijelu.

PRESOLOL tablete se koriste u liječenju različitih stanja među kojima su:

Visoki krvni pritisak .

Angina (bol u grudima).

Neki poremećaji srca kao što su srčani napad ili nepravilni otkucaji srca.

Kao dio liječenja previše aktivne štitne žlijezde.

Prevencija napada migrene.

2. Prije nego počnete uzimati lijek PRESOLOL
Lijek PRESOLOL ne smijete koristiti ukoliko:

Ste alergični (preosjetljivi) na metoprolol ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (vidjeti dio 6:
Dodatne informacije).

Ste alergični na grupu lijekova koji se nazivaju beta blokatori.

Imate stanje koje utiče na provođenje električnih impulsa u srcu (blokada srca drugog i trećeg
stepena).

Imate ozbiljnu insuficijenciju srca.

Imate šok zbog toga što Vaše srce ne pumpa na odgovarajući način.

Imate ozbiljno lošu cirkulaciju.

Imate veoma usporen puls (manje od 50 otkucaja u minuti).

Primate lijek iz grupe pod nazivom beta-agonisti, koji pomažu srcu da pumpa snažnije.

Imate problema sa ritmom srca poznat kao sindrom bolesnog sinusa.

Imate ili ste imali poteškoće sa disanjem ili astmu.

Imate neliječen visoki krvni pritisak zbog tumora u blizini bubrega (feohromocitom).

Imate povećanu kiselost krvi (metabolička acidoza).

Primate verapamil ili diltiazem intravenski.

Imate veoma nizak krvni pritisak.

Ukoliko mislite da se bilo šta od navedenog odnosi na Vas nemojte uzimati tablete. Prvo se obratite
Vašem ljekaru i slijedite njegov savjet.
Budite oprezni sa lijekom PRESOLOL:
Važno je da obavijestite Vašeg ljekara prije uzimanja nego što počnete da koristite PRESOLOL ako:

Želite da prekinete terapiju: ne bi trebalo da naglo prekidate, jer se time može pogoršati
hronična srčana insuficijencija i povećati rizik pojave srčanog udara.

Imate probleme sa disanjem.

Se jave alergijske reakcije, na primer na ubod insekata, hranu ili druge supstance.

Imate dijabetes. PRESOLOL može da prikrije neke simptome niskog šećera u krvi kod
dijabetičara. Takođe, može biti neophodno da se prilagodi terapija lijekovima za snižavanje
šećera u krvi koje trenutno primate.

Imate slabu cirkulaciju krvi ili insuficijenciju srca.

Imate usporen puls.

Treba da imate operaciju, obavjestite anesteziologa da uzimate PRESOLOL.

Imate ozbiljne probleme sa jetrom.

Imate tumor u blizini bubrega (feohromocitom).

Imate vrstu bola u grudima pod nazivom Prinzmetal-ova angina.

Imate previše aktivnu tiroidnu žlezdu (PRESOLOL može prikriti simptome kao što su ubrzani
rad srca, znojenje, drhtavica, anksioznost, pojačani apetit ili gubitak tjelesne težine).

Imate ili ste imali osip kože pod nazivom psorijaza.

Imate suve oči.

Ukoliko neko od navedenih upozorenja važi (ili je važilo ranije) za Vas, obratite se Vašem ljekaru.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom PRESOLOL

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

PRESOLOL može da utiču na dejstvo drugih lijekova, ali i neki lijekovi mogu da utiču na dejstvo lijeka
PRESOLOL.

Ako treba da kombinujete PRESOLOL i dolje navedene lijekove morate razgovarati sa Vašim
ljekarom:

Lijekovi za snižavanje krvnog pritiska kao što su:

Antagonisti kalcijuma, npr. verapamil, nifedipin i diltiazem.

Lijekovi sa centralnim dejstvom, npr. klonidin, guanfacin, moksonidin, metilldopa i

rilmenidin.

Alfa blokatori, npr. prazosin, tamsulozin, terazosin, doksazosin.

Dejstvo lijeka PRESOLOL i drugih lijekova za snižavanje krvnog pritiska na krvni pritisak je obično
aditivno.

Rifampicin (za liječenje tuberkuloze).

Lijekovi za liječenje alergija (antihistaminici).

Lijekovi za liječenje depresije (antidepresivi).

Lijekovi za liječenje ozbiljnih mentalnih bolesti (antipsihotici).

Lijekovi za smanjivanje upala i groznice, npr. celekoksib, indometacin i floktafenin.

Drugi beta-blokatori slični lijeku PRESOLOL uključujući i one u obliku kapi za oči kao što je
timolol.

Ergotamin (za liječenje migrene).

Nitrati kao što je nitroglicerin (za liječenje angine).

Narkotici kao što je oksikodon (za liječenje snažnog bola).

Digitalis glikozidi kao što je digoksin (za liječenje insuficijencije srca).

Lijekovi za liječenje nenormalnog ritma srca kao što su propafenon, amiodaron i hinidin.

Atropin (za liječenje nekih stanja oka).

Adrenalin (za hitno liječenje alergijskih reakcija).

Anestetici.

Lijekovi za liječenje dijabetesa.

Lidokain (za liječenje nenormalnog ritma srca).

Baklofen (za liječenje spazma).

Meflohin (za liječenje malarije).

Antacidi (za probleme sa želucem).

Uzimanje lijeka PRESOLOL sa hranom ili pićima
Kada uzimate PRESOLOL trebalo bi da na najmanju mjeru svedete konzumiranje alkohola, pošto
alkohol može da pojača dejstvo lijeka.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća
PRESOLOL se uglavnom ne preporučuje tokom trudnoće iako Vaš ljekar može da odluči da Vam
propiše PRESOLOL u kasnijoj fazi trudnoće i to pod pažljivim nadzorom uključujući i dejstva na
novorođenče.

Ukoliko ste trudni obavijestite o tome Vašeg ljekara.

Dojenje
Dojenje bi uglavnom trebalo prekinuti tokom uzimanja lijeka PRESOLOL, iako Vaš ljekar može da
odluči da propiše PRESOLOL dojilji i to pod pažljivim nadzorom novorođenčeta.

Upravljanje vozilima i mašinama
PRESOLOL može da utiče na Vašu sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama zbog toga
što može izazvati vrtoglavicu i zamor. Ovo u većoj mjeri važi na početku liječenja. Ukoliko se jave
neželjeni efekti poput vrtoglavice ili zamora, nemojte upravljati vozilom ili rukovati bilo kojim alatima.

3. KAKO UZIMATI LIJEK PRESOLOL

Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je ljekar preporučio i ne prekidajte liječenje ukoliko Vam Vaš

ljekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lijek PRESOLOL suviše slabo ili jako djeluje na Vaš

organizam, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ljekar će Vam reći koliko PRESOLOL tableta i kada treba da uzmete. Preporučena doza će zavisiti od
stanja koje imate i njegove ozbiljnosti. Uvijek pažljivo pratite uputstva ljekara. Dozu će zapisati
farmaceut. Uvijek pažljivo pročitajte dozu. Ako niste sigurni razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom.
Nastavite da uzimate tablete onoliko dugo koliko Vam je preporučeno, osim ako se ne pojave neki
problemi. U tom slučaju razgovarajte sa Vašim ljekarom.

Uobičajene doze su:

Visok krvni pritisak

Uobičajena početna doza je 100 mg dnevno. Ovu dozu može povećati Vaš ljekar ako je neophodno.

Angina (bol u grudima)
Uobičajena doza je 50‐100 mg dva do tri puta dnevno.

Za druga stanja preporučena ukupna dnevna doza je između 100 i 200 mg. Vaš ljekar će izabrati
početnu dozu i pratiti Vaše stanje.

Progutajte tabletu sa dovoljno vode.

Ne prekidajte naglo da uzimate tablete jer se Vaše stanje može pogoršati. Prije toga
razgovarajte sa Vašim ljekarom.

PRESOLOL se ne preporučuje kod djece.

Pacijenti koji imaju probleme sa jedtom treba da uzimaju manju dozu.

Ako ste uzeli više lijeka PRESOLOL nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi
slučajno uzeo Vaš lijek, odmah se obratite Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj
ustanovi.

Simptomi predoziranja su: nizak krvni pritisak, usporen puls, kratak dah, vrtoglavica, zamor, kašalj,
šištanje u grudima i, u ozbiljnim slučajevima, zastoj srca. Odmah se obratite Vašem ljekaru. Sa sobom
ponesite prazna pakovanja lijekova koje ste uzeli. U nekim slučajevima može biti neophodna
hospitalizacija.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek PRESOLOL

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se sjetite, osim je blizu vrijeme da uzmete sljedeću
dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek PRESOLOL
Nikad nemojte naglo prestajati sa uzimanjem lijeka PRESOLOL. Ukoliko naglo prestanete sa
uzimanjem ovog lijeka, Vaše fizičko stanje se može odmah pogoršati, mogu se javiti nenormalnosti u
ritmu Vašeg srca ili se može javiti visok krvni pritisak.

Prekid primjene lijeka PRESOLOL uvijek treba obaviti u konsultaciji sa Vašim ljekarom koji će Vas
uputiti kako da postepeno smanjujete dozu do potpunog prestanka liječenja.

Ukoliko Vam se jave problemi tokom perioda prekida liječenja, obratite se Vašem ljekaru.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom lijeka PRESOLOL obratite se Vašem ljekaru ili
farmaceutu.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek PRESOLOL, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.
Prestanite sa liječenjem i odmah se obratite Vašem ljekaru ukoliko se kod Vas pojave slijedeći
simptomi:

Alergijska reakcija, kao što je svrab, otežano disanje ili oticanje lica, usana, grla ili jezika.

Veoma usporen rad srca i krvni pritisak (možete da osjetite jaku vrtoglavicu ili malaksalost) ili
otežano disanje.

Slijedeći izrazi se koriste da opišu frekvenciju prijavljenih neželjenih dejstava.
Veoma često: kod jednog ili više na 10 pacijenata.
Često: kod jednog ili više na 100 pacijenata.
Manje često: kod jednog ili više na 1000 pacijenata.
Rijetko: kod jednog ili više na 10000 pacijenata.
Veoma rijetko: kod manje od jednog na 10000 pacijenata.

Veoma često:

Zamor

Često:

Vrtoglavica

Glavobolja

Usporen rad srca

Nizak krvni pritisak, zbog čega možete izgubiti svijest ili imati vrtoglavicu, naročito nakon
naglog ustajanja iz sjedećeg ili ležećeg položaja

Nepravilan rad srca

Loša cirkulacija krvi, zbog čega su prsti na rukama i nogama ukočeni i blijedi

Kratak dah prilikom vježbanja

Mučnina

Bol u trbuhu

Proliv

Zatvor

Manje često:

Povećanje tjelesne težine

Depresija

Umanjena pozornost

Pospanost

Nesanica

Noćne more

Nenormalne senzacije kože (peckanje, golicanje, svrab ili pečenje)

Slabost mišića i grčevi

Pogoršanje srčane insuficijencije

Zadržavanje vode

Bol u grudima

Šištanje u grudima

Povraćanje

Osip kože

Pojačano znojenje

Rijetko:

Nervoza

Anksioznost

Teškoće ili gubitak interesovanja za seks

Problemi sa očima (nejasan vid, suve ili iritirane oči, upala)

Curenje nosa

Suva usta

Nenormalni rezultati testa funkcije jetre u krvi

Reverzibilan gubitak kose

Veoma rijetko:

Ozbiljno smanjivanje broja bijelih krvnih ćelija zbog čega su infekcije vjerovatnije

Smanjivanje broja krvnih pločica, zbog čega je veći rizik od krvarenja ili pojave modrica

Promjena nivoa masti u krvi

Nizak nivo šećera u krvi kod dijabetičara koji uzimaju insulin

Otežano pamćenje

Konfuzija

Halucinacije

Promjene u ličnosti

Zvonjenje u ušima

Reverzibilan gubitak sluha

Gangrena

Poremećaji ukusa

Upala jetre (hepatitis)

Preosjetljivost na svjetlo

Pogoršanje psorijaze

Bol u zglobovima

Nenormalno krivljenje penisa

Ukoliko bilo koji od neželjenih efekata postane ozbiljan, ili ukoliko primjetite neželjena dejstva koji nisu
navedeni u ovom uputstvu obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PRESOLOL

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe
5 godina.

Nemojte koristiti lijek PRESOLOL poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 30

C.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek PRESOLOL

Aktivna supstanca je:

1 film tableta sadrži 50 mg metoprolol-tartarata

Ostali sastojci su:

Jezgro: Silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat (tip A),

magnezijum-stearat.

Film: Hipromeloza, polisorbat 80, talk, boja (Cochenillerot (E124)), titan-dioksid (E171).

Kako izgleda lijek PRESOLOL i sadržaj pakovanja
Bikonveksne, okrugle film tablete, ružičaste boje, na prelomu bijele boje sa podionom crtom sa jedne
strane.

Blister (PVC/Al folija) sa 14 film tableta.
Pakovanje sadrži 2 blistera, odnosno, 28 film tableta po 50 mg.
Pakovanje sadrži 4 blistera, odnosno, 56 film tableta po 50 mg.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Film tableta, 28 x 50 mg: 04-07.3-2-2097/14 od 01.04.2015.
Film tableta, 56 x 50 mg: 04-07.3-2-2098/14 od 01.04.2015.