PRILAZID PLUS

PRILAZID PLUS 5 mg tableta+ 12.5 mg tableta

30 film tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid cilazapril
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA08 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PRILAZID

plus

film tableta, 5,0 mg + 12,5 mg

cilazapril, hidrohlortiazid

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek PRILAZID

plus i za što se koristi

2. Prije nego počnete uzimati lijek PRILAZID plus
3. Kako uzimati lijek PRILAZID plus
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek PRILAZID plus
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK PRILAZID PLUS I ZA ŠTO SE KORISTI
PRILAZID plus 5,0 mg + 12,5 mg film tableta
1 film tableta sadrži: cilazaprila (u obliku cilazapril, monohidrata) 5,0 mg i hidrohlortiazida 12,5 mg

PRILAZID plus je je kombinacija dva lijeka, pod nazivom cilazapril i hidrohlorotiazid.
PRILAZID plus se koristi za liječenje visokog krvnog pritiska. Obe aktivne komponente djeluju
zajednički kako bi snizile Vaš krvni pritisak. Koriste se zajedno kada je liječenje jednom od njih
nedovoljno.
Cilazapril pripada grupi lijekova pod nazivom ‘ACE inhibitori’ (inhibitori angiotenzin konvertujućeg
enzima). On djeluje tako da opušta i širi krvne sudove. To pomaže u snižavanju krvnog pritiska.
Takođe olakšava srcu pumpanje krvi po tijelu.
Hidrohlorotiazid pripada grupi lijekova pod nazivom ‘tiazidni diuretici’ ili ‘tablete za izmokravanje’.
Djeluje tako što povećava stvaranje tečnosti (mokraće). To snižava krvni pritisak.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK PRILAZID PLUS

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek PRILAZID plus

- ako ste preosjetljivi na cilazapril, hidrohlorotiazid ili bilo koju drugu komponentu lijeka (vidjeti dio 6)
- ako ste preosjetljivi na lijekove slične lijeku PRILAZID plus, kao što su drugi ACE inhibitori, drugi
tiazidni diuretici ili sulfonamidi
- ako ste poslije primjene nekog od ACE inhibitora imali ozbiljnu nuspojavu pod nazivom angioedem,
nasljedni angioedem ili angioedem nepoznatog uzroka. Znakovi angioedema uključuju oticanje lica,
usana, usta ili jezika.,
- ako imate teške poteškoće s bubrezima (klirens kreatinina manji od 30 ml/min) ili anuriju
(nemogućnost mokrenja).
- ako ste trudni duže od 3 mjeseca (Takođe je bolje izbegavati PRILAZID plus u ranoj trudnoći - vidjeti
djelove “Trudnoća” i “Dojenje”).
Pacijenti koji boluju od rijetkog nasljednog oboljenja netolerancije na galaktozu, Lapp laktoznog
deficita ili loše glukozno-galaktozne apsorpcije ne smiju koristiti ovaj lijek.
Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati PRILAZID plus. Ako niste sigurni,
prije uzimanja lijeka PRILAZID plus posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Budite oprezni s lijekom PRILAZID plus

Obavezno se konsulujte sa svojim ljekarom prije nego što počnete da uzimate lijek, ukoliko je kod Vas
prisutno neko od sljedećih oboljenja ili stanja:
- ako imate poteškoća sa srcem. PRILAZID plus nije prikladan za osobe s određenim vrstama

poteškoća sa srcem

- ako ste imali moždani udar ili imate problema sa snabdevanjem mozga krvlju

- teški poremećaj funkcije jetre ili ako razvijete žuticu
- oštećena bubrežna funkcija ili ako imate poteškoća sa snabdevanjem bubrega krvlju koji se naziva

stenoza bubrežne arterije

- ako idete na dijalizu bubrega
- ako ste nedavno povraćali ili imali proljev
- ako ste na dijeti kojom kontrolišete koliko soli (natrijuma) unosite
- ako imate u planu tretman za smanjenje alergijske reakcije na ubode pčela ili osa (desenzibilizacija)

- ako planirate odlazak na operaciju (uključujući operativni zahvat na zubu). To je zbog toga što neki
anestetici mogu sniziti Vaš krvni pritisak i on može postati prenizak.
- ako Vam se nakupila tečnost u trbuhu (ascites)
- ako imate šećernu bolest
- ako imate kolagenu bolest krvnih sudova
- ako ste podvrgnuti LDL aferezi sa dekstran sulfatom
- ako imate giht
- ako imate porfiriju.
Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili ako niste sigurni, prije uzimanja lijeka PRILAZID
plus posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Morate obavijestiti svog ljekara ako mislite da
ste trudni ili planirate trudnoću. PRILAZID plus se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smijete ga
uzimati ako ste trudni duže od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se koristi u toj
fazi (vidjeti djelove “Trudnoća” i “Dojenje”).
Primjena kod djece i adolescenata
PRILAZID plus se ne preporučuje za primjenu kod djece i adolescenata u dobi mlađoj od 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom PRILAZID plus

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Posebno, obavjestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:
- Bilo koji lijek za liječenje visokog krvnog pritiska.
- Lijekove pod nazivom ‘nesteroidni antiinflamatorni (protivupalni) lijekovi’ (NSAID). Oni uključuju
acetilsalicilnu kiselinu, indometacin i ibuprofen.
- Insulin ili druge lijekove za liječenje šećerne bolesti.
- Litijum (koristi se za liječenje depresije).
- Steroidne lijekove (kao što su hidrokortizon, prednizolon i deksametazon) ili druge lijekove koji
suprimiraju (potiskuju) imunski sistem.
- Suplemente kalijuma (uključujući i zamjene za so) ili diuretike koji štede kalijum.
- Antagoniste aldosterona.
- Simpatomimetike.
- Anestetike, narkotike.
- Tricikličke antidepresive, antipsihotike.
- Jedinjenja zlata (koriste se za liječenje reumatoidnog artritisa).
- Lijekove za liječenje slabosti srca ili abnormalnosti rada srca.
- Suplemente kalcijuma i vitamin D.
- Holestiramin/kolestipol (koriste se za smanjenje količine masnoće u Vašoj krvi).
- Antiholinergike.
- Citotoksične lijekove (npr. metotreksat, ciklofosfamid).
- Ciklosporine (sprječavaju odbacivanje organa nakon transplantacije).
- Kontrastna sredstva koja sadrže jod (daju se bolesnicima prije određenih vrsta RTG pretraga).

Uzimanje hrane i pića s lijekom PRILAZID plus

PRILAZID plus se može uzimati sa ili bez hrane. Obavijestite svog lijekara ili farmaceuta ako uzimate
dodatke ishrani koji sadrže kalijum..

Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Trudnoća
Morate obavijestiti svog ljekara ako mislite da ste (ili možda ostanete) trudni. Ljekar će Vam obično
savjetovati da prestanete da uzimate PRILAZID plus prije nego što ostanete trudni ili čim saznate da
ste trudni, te će Vam savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto lijeka PRILAZID plus. PRILAZID plus

se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni duže od 3 mjeseca, jer može
ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje
Obavjestite svog ljekara ako dojite ili počinjete dojiti. PRILAZID plus se ne preporučuje majkama koje
doje te Vaš ljekar može za Vas odabrati drugu terapiju ako želite dojiti, pogotovo ako je Vaše djete tek
rođeno ili je rođeno prerano.

Upravljanje vozilima i mašinama

Pri uzimanju lijeka PRILAZID plus možete osjetiti omaglicu. Ona će se najverojatnije pojaviti kad prvi
put počinjete liječenje. Ako osjetite omaglicu nemojte upravljati vozilima ili koristiti bilo kakve alate ili
mašine.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek PRILAZID

plus

PRILAZID plus sadrži laktozu.
U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se svome ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI LIJEK PRILAZID

PLUS

Ukoliko mislite da lijek PRILAZID plus suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se

obratite vašem ljekaru.

Lijek se primjenjuje oralno.
Uobičajena doza za odrasle 1 tableta jednom dnevno.
Uzimanje ovog lijeka
- Progutajte svaku tabletu s čašom vode.
- Nije važno u koje doba dana uzimate PRILAZID plus. Međutim, uzimajte ga uvek približno u isto
vrijeme.
- PRILAZID plus se može uzimati prije ili nakon obroka. Nemojte drobiti ili žvakati tablete.

Ako uzmete više lijeka PRILAZID

plus nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka PRILAZID plus nego što bi trebalo ili je neko drugi uzeo Vašu

PRILAZID plus tabletu, odmah razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom ili odmah idite u

bolnicu! Sa sobom ponesite pakovanje lijeka. Mogu se pojaviti sljedeći efekti: osećaj omaglice ili

ošamućenosti, plitko disanje, hladna znojna koža, nemogućnost pomicanja ili govora te usporeni ili
nepravilni otkucaji srca.

Ako ste zaboravili uzeti lijek PRILAZID plus

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko je uobičajeno vrijeme uzimanja lijeka blizu samo nastavite sa uzimanjem kao i do tada. Ako to
nije slučaj, uzmite PRILAZID plus čim se sjetite, a zatim nastavite sa uzimanjem lijeka kao i do tada.

Ako prestanete uzimati lijek PRILAZID

plus

Nemojte prestati sa uzimanjem lijeka PRILAZID plus sve dok se ne posavjetujete sa svojim

ljekarom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka PRILAZID

plus obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi i lijek PRILAZID plus može izazvati nuspojave iako se one neće javiti kod

svakoga.

Teške reakcije

Ako imate tešku reakciju nazvanu angioedem, prestanite da uzimate PRILAZID plus i odmah se
obratite ljekaru. Znakovi mogu obuhvatati:
-

Iznenadno oticanje lica, grla, usana ili usta. To može otežati disanje ili gutanje.

Poteškoće sa krvi zabilježene kod primjene ACE inhibitora i tiazidnih diuretika uključuju:
- Smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija). Znakovi uključuju osećaj umora, blijedu kožu, brze ili
nepravilne otkucaje srca (palpitacije - osećaj lupanja srca) i osećaj nedostatka vazduha.
- Smanjen broj svih vrsta bijelih krvnih zrnaca. Znakovi uključuju povećan broj infekcija, npr u Vašim
ustima, desnima, grlu i plućima.
- Smanjen broj trombocita (krvnih pločica) u krvi. Znakovi uključuju lakše dobijanje modrica i krvarenje
iz nosa.

Ostale moguće nuspojave

Česte (zahvataju manje od 1 na 10 osoba)

- Osećaj omaglice
- Kašalj
- Mučnina
- Osećaj umora
- Glavobolja

Manje česte (javljaju se kod manje od 1 na 100 osoba)

- Nizak krvni pritisak. Zbog njega možete osjećati slabost, omaglicu ili ošamućenost te može dovesti
do zamagljenog vida i nesvjestice. Prekomjerno snižavanje krvnog pritiska, kod određenih bolesnika,
može povećati mogućnost od srčanog ili moždanog udara.
- Ubrzan srčani puls
- Osećaj slabosti
- Bol u grudnom košu
- Poteškoće sa disanjem, uključujući nedostatak vazduha i stezanje u grudnom košu
- Curenje iz nosa ili začepljen nos i kijanje (rinitis)
- Suva ili otečena usta
- Gubitak apetita
- Promjene u čulu ukusa
- Proljev i povraćanje
- Kožni osip (koji može biti težak)
- Grčevi mišića ili bolovi u mišićima i zglobovima
- Impotencija
- Znojenje više nego uobičajeno
- Crvenilo uz osećaj vrućine
- Poteškoće sa spavanjem
- laboratorijske analize krvi pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, bijelih krvnih zrnaca ili
trombocita (anemija, neutropenija, agranulocitoza i trombocitopenija)
- Testovi krvi pokazuju abnormalne nivoe elektrolita (natrijuma, kalijuma, hlorida, magnezijuma,
kalcijuma, bikarbonata) ili povišene nivoe glukoze, urata, holesterola i triglicerida
- Oblik teške alergijske reakcije (anafilaksa)
- Cerebralna ishemija, prolazni ishemijski napad, ishemijski moždani udar (može se javiti ako krvni
pritisak postane prenizak)
- Infarkt miokarda (može se javiti ako krvni pritisak postane prenizak)
- Nepravilni otkucaji srca
- Intersticijska bolest pluća
- Poremećaj sličan sistemskom lupusu eritematozusu
- Bockanje i trnci ili obamrlost u rukama ili nogama
- Piskanje (pri disanju)
- Osećaj punoće ili pulsirajuća bol iza nosa, obraza i očiju (sinusitis)
- Bolnost jezika
- Pankreatitis (upala gušterače). Znakovi uključuju jaku bol u trbuhu koja se širi prema leđima.
- Promjene u načinu rada jetre ili bubrega (vidljive u pretragama krvi i mokraće)
- Poteškoće sa jetrom kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje jetre
- Teške kožne reakcije koje obuhvataju stvaranje mjehurića ili ljuštenje kože
- Pojačana osjetljivost na svjetlo
- Gubitak kose (koji može biti privremen)
- Klimanje ili odvajanje nokta iz svog ležišta
- Povećanje dojki kod muškaraca
- Depresija
- Smetenost
- Suvoća očiju
- Poremećaj vida kod kojeg se stvari čine žute.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PRILAZID PLUS

Lijek PRILAZID plus čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.
Rok upotrebe: 3 godine

Lijek PRILAZID plus se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek PRILAZID

plus sadrži

Aktivna supstanca: 1 film tableta sadrži cilazaprila (u obliku cilazapril, monohidrata) 5,0 mg i
hidrohlortiazida 12,5 mg
Pomoćne supstance:
sadržaj jezgra: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; hipromeloza; talk; natrijum-stearilfumarat.
sadržaj filma obloge: hipromeloza; talk; titan-dioksid; gvožđe(III)–oksid, crveni.

Kako lijek PRILAZID plus izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled: film tablete su okrugle, bikonveksne, filmom obložene, svijetlo crvene boje sa naznačenom
podjelom na jednoj strani.
Pakovanje: 3 blistera od Alu/PVC trake i OPA/Alu/PVC trake sa po 10 film tableta (30 film tableta) u
kutiji.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o.
Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-4383/16 od 05.01.2017.