RANITIDIN HF

RANITIDIN HF 150 mg tableta

20 film tableta (2 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
ranitidin
Jačina ATC Oblik
150 mg tableta A02BA02 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RANITIDIN HF
150 mg film tableta

ranitidin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije 6 dana, morate se obratiti

svom ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je lijek RANITIDIN HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek RANITIDIN HF
3. Kako se upotrebljava lijek RANITIDIN HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek RANITIDIN HF
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK RANITIDIN HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
RANITIDIN HF sadrži lijek koji se naziva ranitidin koji pripada grupi lijekova poznatoj kao antagonisti
H

receptora. RANITIDIN HF smanjuje količinu kiseline u Vašem želucu.

Odrasli (uključujući starije) pacijenti
RANITIDIN HF se koristi za:

Liječenje čira u želucu ili dvanaestopalačnom crijevu (duodenum)

Liječenje infekcija u želucu uz pomoć antibiotika (lijekovi protiv bakterija)

Prevenciju čira u želucu kada on predstavlja neželjeno dejstvo nekih lijekova

Liječenju krvarenja iz čireva

Liječenje problema koje izaziva prisustvo kiseline u jednjaku (ezofagus) ili višak kiseline u
želucu. U oba slučaja nastaje bol i nelagodnost koji su poznati kao loše varenje, dispepsija ili
gorušica

Prekid vraćanja kiseline iz želuca na gore dok ste pod dejstvom anestetika u toku hirurške
intervencije

Djeca (3 do 18 godina)
RANITIDIN HF se koristi u liječenju:

Čira u želucu ili dvanaestopalačnom crijevu (duodenum)

Problema koje izaziva prisustvo kiseline u jednjaku (ezofagus) ili višak kiseline u želucu. U
oba slučaja nastaje bol i nelagodnost koji su poznati kao loše varenje, dispepsija ili gorušica

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK RANITIDIN HF
Lijek RANITIDIN HF ne smijete koristiti:

Ako imate alergiju (preosjetljivost) na ranitidin ili neki od sastojaka lijeka (navedeni su u dijelu
6).

Ako niste sigurni razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da koristite
lijek RANITIDIN HF.

Kada uzimate lijek RANITIDIN HF posebno vodite računa
Konsultujte se sa Vašim ljekarom prije primjene lijeka RANITIDIN HF ako:

Imate rak želuca.

Imate probleme sa bubrezima. Treba da dobijete različitu dozu lijeka RANITIDIN HF.

Ste već imali čir u želucu i ako koristite nesteroidne protivupalne lijekove (NSAIL).

Imate rijetko stanje koje se naziva akutna porfirija.

Ste strariji od 65 godina.

Imate bolest pluća.

Imate dijabetes.

Imate neki problem sa imunim sistemom.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom prije nego što počnete da koristite lijek.

Primjena drugih lijekova

Konsultujte se sa Vašim ljekarom prije nego što uzmete lijek RANITIDIN HF, ukoliko uzimate, ili ste do

nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta i

biljne lijekove. Ovo je zbog toga što RANITIDIN HF može da utiče na dejstvo nekih lijekova. Takođe i

neki drugi lijekovi mogu da utiču na dejstvo lijeka RANITIDIN HF.

Posebno recite svom ljekaru ili farmaceutu ako koristite neki od slijedećih lijekova:

Nesteroidne protivupalne lijekove (NSAIL) protiv bola i upala.

Lidokain, lokalni anestetik.

Propranolol, prokainamid ili N-acetilprokainamid, za liječenje problema sa srcem.

Diazepam, za probleme sa brigom i zabrinutošću.

Fenitoin, za liječenje epilepsije.

Teofilin, za probleme sa disanjem (astma).

Varfarin, za spriječavanje koagulacije krvi.

Glipizid, za snižavanje nivoa glukoze u krvi.

Atazanavir ili delaviridin, za liječenje HIV infekcije.

Triazolam, za liječenje nesanice.

Gefitnib, za liječenje raka pluća.

Ketokonazol, lijek protiv gljivica za liječenje gljiivičnih infekcija.

Sukralfat, za liječenje čira u želucu.

Midazolam je lijek koji Vam se može dati neposredno prije hirurške intervencije. Recite ljekaru da
koristite RANITIDIN HF prije intervencije ako on/ona želi da Vam da midazolam.

Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom prije nego što počnete da koristite RANITIDIN HF.

Primjena lijeka RANITIDIN HF u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da bi mogli biti trudni ili ako planirate trudnoću pitajte Vašeg ljekara ili
farmaceuta za savjet prije nego što uzmete RANITIDIN HF. Ne treba da uzimate ovaj lijek osim ako
Vaš ljekar smatra da je to neophodno.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK RANITIDIN HF
Uvijek uzimajte RANITIDIN HF kako Vam je preporučio Vaš ljekar. Provjerite sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom ako niste sigurni.

Primjena lijeka

Lijek uzimate u usta.

Progutajte cijelu film tabletu sa vodom.

Preporučena doza za odrasle (uključujući i starije) i adolescente (starosti 12 godina i više) je:

150 mg ujutru i 150 mg uveče, ili

300 mg prije spavanja.

Tačnu dozu lijeka koju treba da uzimate odrediće Vaš ljekar u zavisnosti od stanja Vašeg želuca.

Primjena kod djece starosti 12 godina i više

Treba dati dozu kao kod odraslih.

Primjena kod djece težine preko 30 kg i starosti od 3 do 11 godina:

Vaš ljekar će odrediti odgovarajuću dozu na osnovu tjelesne težine djeteta.

Liječenje čira u želucu ili dvanaestopalačnom crijevu

Preporučena doza je 2 mg na svaki kg tjelesne težine dva puta dnevno u toku 4 nedjelje. Doza se
može povećati do 4 mg po kg dva puta dnevno do najveće dnevne doze od 300 mg. Uzmite svaku
dozu u razmaku od 12 sati. Trajanje liječenja se može povećati do 8 nedjelja..

Liječenje gorušice zbog viška kiseline

Preporučena doza je 2.5 mg po kg tjelesne težine dva puta dnevno u toku dvije nedjelje. Doza se
može povećati do 5 mg po kg dva puta dnevno. Uzmite svaku dozu u razmaku od 12 sati.

Ako ste uzeli više lijeka RANITIDIN HF nego što je trebalo
RANITIDIIN HF obično nije štetan ako uzmete više lijeka osim ako ste uzeli više tableta odjednom.
Ako se ovo odnosi na Vas (ili ako je neko drugi uzeo ovaj lijek) treba odmah da idete u hitnu službu
najbliže bolnice. Sa sobom ponesite pakovanje lijeka ili preostale film tablete tako da ljekar zna šta ste
uzeli.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek RANITIDIN HF

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako ste zaboravili da uzmete dozu uzmite je čim se sjetite osim ako je blizu vrijeme da uzmete
slijedeću dozu.

Ako prestanete da uzimate lijek RANITIDIN HF
Poslije nekoliko dana primjene lijeka trebalo bi da se osjećate mnogo bolje. Ne prekidajte uzimanje
lijeka prije nego što razgovarate sa Vašim ljekarom ili farmaceutom, jer se, u suprotnom, mogu vratiti i
nelagodnost.

Ako imate dodatna pitanja o primjeni lijeka razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lijekovi i RANITIDIN HF može da ima neželjena dejstva iako se ona ne moraju pojaviti kod
svih pacijenata.

Mogu nastati slijedeća neželjena dejstva poslije primjene lijeka RANITIDIN HF:
Prestanite sa uzimanjem lijeka RANITIDIN HF i odmah idite kod ljekara ako se kod Vas pojavi neki od
slijedećih ozbiljnih neželjenih dejstava koji mogu zahtjevati hitnu medicinsku pomoć:

Alergijske reakcije čiji su simptomi:

Ospa, svrab ili koprivnjača na koži.

Otok lica, usana, jezika ili drugih dijelova tijela.

Bol u grudima, nedostatak daha, šištanje u grudima i problemi sa disanjem.

Neobjašnjeno povećanje temperature i gubitak svijesti, posebno prilikom ustajanja.

Problemi sa bubrezima koji mogu dovesti do bola u leđima, povišena temperatura, bol
prilikom mokrenja, prisustvo krvi u urinu i promjene u testovima krvi.

Ozbiljan bol u želucu koji može biti znak upale pankreasa (pankreatitis).

Spori ili nepravilni otkucaji srca.

Prilikom slijedeće posjete ljekaru provjerite ako ste imali bilo šta od slijedećeg:

Manje česta neželjena dejstva

(Mogu se javiti kod 1 na 100 pacijenata):

Bol u želucu.

Zatvor.

Mučnina.

Rijetka neželjena dejstva (Mogu se javiti kod 1 na 1000 pacijenata):

Ospa na koži.

Rijetka neželjena dejstva koja se mogu pokazati u analizama krvi:

Povećanje kreatinina u krvi (test funkcije bubrega).

Promjene funkcije jetre.

Provjerite sa Vašim ljekarom ako se pojave slijedeći efekti:

Veoma rijetka neželjena dejstva (Mogu se javiti kod 1 na 10000 pacijenata):

Mogu se promijeniti nivoi nekih lijekova u Vašoj krvi. Zbog toga možete osjetiti neobičan umor
i nedostatak daha, lakše će se javljati modrice i infekcije.

Osjećaj depresije, konfuzije i halucinacija (kada vidite ili čujete neobjašnjive stvari).

Glavobolja (ponekad ozbiljna).

Vrtoglavica ili nejasan vid.

Bol u zglobovima ili mišićima ili nekontrolisani pokreti.

Otok malih krvnih sudova (vasculitis). Simptomi su ospa, otečeni zglobovi ili problemi sa
bubrezima.

Otok jetre koji može dovesti do mučnine ili povraćanja, gubitka apetita ili osjećaj opšte
slabosti, svrab, povišena temperatura, žuta boja kože i oka ili tamno obojen urin.

Crvenilo ili tačkice na koži.

Neobjašnjiv gubitak kose.

Proliv.

Impotencija.

Osjetljivost dojke i/ili povećanje dojke.

Curenje iz dojke.

Jaki otkucaji srca i/ili ubrzan rad srca.

Nije poznato (frekvencija se ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka)

Nedostatak daha.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK RANITIDIN HF
Rok upotrebe
3 godine.
Nemojte koristiti lijek RANITIDIN HF poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvajte lijek RANITIDIN HF van domašaja djece!
Čuvati na temperaturi do 30 ºC. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek RANITIDIN HF
RANITIDIN HF, 150 mg, film tablete
1 film tableta sadrži:
Ranitidin HF 150 mg
(u obliku ranitidin hidrohlorida)

Ostali sastojci su:

Jezgro:

celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum
stearat.

Film:

hipromeloza; triacetin; titan dioksid (E 171); talk.

Kako izgleda lijek RANITIDIN HF i sadržaj pakovanja
RANITIDIN HF, 150 mg, film tablete

Film tableta. Okrugle, bikonveksne film tablete, bijele do svijetlo žute boje.
OPA/AL/PVC-aluminijumski blister. 20 film tableta u pakovanju.
Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-7806/15 od 23.06.2016.