RANITIDIN HF

RANITIDIN HF 150 mg tableta

20 šumećih tableta (10 papirnih/PE/Al/Surlyn (strip) - folija po 2 tablete), u kutiji

Supstance:
ranitidin
Jačina ATC Oblik
150 mg tableta A02BA02 šumeća tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RANITIDIN HF
150 mg šumeća tableta

ranitidin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije 6dana, morate se obratiti

svom ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

uputstvo sadrži:
1. Šta je lijek RANITIDIN HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek RANITIDIN HF
3. Kako se upotrebljava lijek RANITIDIN HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek RANITIDIN HF
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK RANITIDIN HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
RANITIDIN HF sadrži lijek koji se naziva ranitidin koji pripada grupi lijekova poznatoj kao antagonisti
H

receptora. RANITIDIN HF smanjuje količinu kiseline u Vašem želucu.

Odrasli (uključujući starije) pacijenti
RANITIDIN HF se koristi za:

Liječenje čira u želucu ili dvanaestopalačnom crijevu (duodenum)

Prevenciju čira u želucu kada on predstavlja neželjeno dejstvo nekih lijekova

Liječenje problema koje izaziva prisustvo kiseline u jednjaku (ezofagus) ili višak kiseline u
želucu. U oba slučaja nastaje bol i nelagodnost koji su poznati kao loše varenje, dispepsija ili
gorušica

Liječenju drugih stanja kod kojih je korisno smanjenje kiseline u želucu

Liječenje Zollinger-Ellison-ovog sindroma- stanja u kome je povećana produkcija hormona
gastrina

Djeca (3 do 18 godina)
RANITIDIN HF se koristi u liječenju:

Čira u želucu ili dvanaestopalačnom crijevu (duodenum)

Problema koje izaziva prisustvo kiseline u jednjaku (ezofagus) ili višak kiseline u želucu. U oba
slučaja nastaje bol i nelagodnost koji su poznati kao loše varenje, dispepsija ili gorušica

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK RANITIDIN HF
Lijek RANITIDIN HF ne smijete koristiti:

Ako imate alergiju (preosjetljivost) na ranitidin ili neki od sastojaka lijeka (navedeni su u dijelu
6).

Ako niste sigurni razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da koristite
lijek RANITIDIN HF.

Kada uzimate lijek RANITIDIN HF posebno vodite računa
Konsultujte se sa Vašim ljekarom prije primjene lijeka RANITIDIN HF ako:

Imate rak želuca

Imate probleme sa bubrezima. Treba da dobijete različitu dozu lijeka RANITIDIN HF

Ste već imali čir u želucu i ako koristite nesteroidne protivupalne lijekove (NSAIL)

Imate rijetko stanje koje se naziva akutna porfirija

Ste pušač

Imate dugotrajnu bolest pluća, dijabetes, više od 65 godina ili ne možete da se borite protiv
infekcija obzirom da možete biti pod rizikom dobijanja ozbiljnih infekcija u grudima (upala
pluća); simptomi su povišena temperatura, kašalj i nedostatak daha

Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom prije nego što počnete da koristite lijek.

Treba redovno da posjećujete Vašeg ljekara ako koristite RANITIDIN HF u dužem periodu (terapija
održavanja).

Djeca mlađa od 3 godine
RANITIDIN HF se ne preporučuje za djecu mlađu od 3 godine.

Primjena drugih lijekova

Konsultujte se sa Vašim ljekarom prije nego što uzmete lijek RANITIDIN HF, ukoliko uzimate, ili ste do

nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta i

biljne lijekove. Ovo je zbog toga što RANITIDIN HF može da utiče na dejstvo nekih lijekova. Takođe i

neki drugi lijekovi mogu da utiču na dejstvo lijeka RANITIDIN HF.

Posebno recite svom ljekaru ili farmaceutu ako koristite neki od slijedećih lijekova:

Nesteroidne protivupalne lijekove (NSAIL) protiv bola i upala

Lidokain, lokalni anestetik

Propranolol, prokainamid ili N-acetilprokainamid, za liječenje problema sa srcem

Diazepam, za probleme sa brigom i zabrinutošću

Fenitoin, za liječenje epilepsije

Teofilin, za probleme sa disanjem (astma)

Neki antikoagulansi (kao što je varfarin), za spriječavanje koagulacije krvi obzirom da
RANITIDIN HF može da promijeni dejstva ovih lijekova

Glipizid, za snižavanje nivoa glukoze u krvi

Atazanavir ili delaviridin, za liječenje HIV infekcije

Triazolam, za liječenje nesanice

Gefitnib, za liječenje raka pluća

Ketoconazol, lijek protiv gljivica za liječenje gljiivičnih infekcija

Midazolam je lijek koji Vam se može dati neposredno prije hirurške intervencije. Recite ljekaru
da koristite RANITIDIN HF prije intervencije ako on/ona želi da Vam da midazolam

Sukralfat, za liječenje čira u želucu

Ako koristite NSAIL (za liječenje bola i upale) u isto vrijeme kada i RANITIDIN HF treba redovno da
posjećujete Vašeg ljekara.

Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas razgovarajte sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom prije nego što počnete da koristite RANITIDIN HF.

Primjena lijeka RANITIDIN HF u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da bi mogli biti trudni ili ako planirate trudnoću pitajte Vašeg ljekara ili
farmaceuta za savjet prije nego što uzmete RANITIDIN HF.

Uticaj lijeka RANITIDIN HF na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
RANITIDIN ne utiče na Vašu sposobnost da vozite ili koristite mašiname.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka RANITIDIN HF
RANITIDIN HF sadrži natrijum (vidjeti dio 6). Ovo je važno za pacijente koji su na dijeti kojom se unosi
smanjena količina natrijuma.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK RANITIDIN HF
Uvijek uzimajte RANITIDIN HF kako Vam je preporučio Vaš ljekar. Provjerite sa Vašim ljekarom ili
farmaceutom ako niste sigurni.

Primjena lijeka

Lijek uzimate u usta.

Stavite tabletu u pola čaše vode.

Kada se tableta potpuno rastvori u vodi popijte rastvor.

Preporučena doza za odrasle (uključujući i starije) i adolescente (starosti 12 godina i više) je:

150 mg ujutru i 150 mg uveče, ili

300 mg prije spavanja.

Može se uzeti doza održavanja od 150 mg preko noći. U nekim slučajevima može se dati veća doza
do 600 mg (300 mg dva puta dnevno) u trajanju od 8 do 12 nedjelja.

Tačnu dozu lijeka koju treba da uzimate odrediće Vaš ljekar u zavisnosti od stanja Vašeg želuca.

Primjena kod djece težine preko 30 kg i starosti od 3 do 11 godina:
Vaš ljekar će odrediti odgovarajuću dozu na osnovu tjelesne težine djeteta.
Drugi oblici ovog lijeka mogu više odgovarati djeci. Razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom.

Liječenje čira u želucu ili dvanaestopalačnom crijevu:
Preporučena doza je 2 mg na svaki kg tjelesne težine dva puta dnevno u toku 4 nedjelje. Doza se
može povećati do 4 mg po kg dva puta dnevno do najveće dnevne doze od 300 mg. Uzmite svaku
dozu u razmaku od 12 sati. Trajanje liječenja se može povećati do 8 nedjelja..

Liječenje gorušice zbog viška kiseline:
Preporučena doza je 2.5 mg po kg tjelesne težine dva puta dnevno do najviše 600 mg dnevno. Doza
se može povećati do 5 mg po kg dva puta dnevno. Uzmite svaku dozu u razmaku od 12 sati.

Ako prestanete da uzimate lijek RANITIDIN HF
Poslije nekoliko dana primjene lijeka trebalo bi da se osjećate mnogo bolje. Ne prekidajte uzimanje
lijeka prije nego što razgovarate sa Vašim ljekarom ili farmaceutom,jer se, u suprotnom, mogu vratiti i
nelagodnost.

Ako imate dodatna pitanja o primjeni lijeka razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste uzeli više lijeka RANITIDIN HF nego što je trebalo
Važno je da doza lijeka bude napisana na pakovanju lijeka. RANITIDIIN HF obično nije štetan ako
uzmete više lijeka osim ako:

Uzmete više tableta odjednom.

Ste na dijeti sa ograničenim unosom natrijuma.

Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili ako je neko drugi ovaj lijek), treba odmah da idete u
hitnu službu najbliže bolnice. Sa sobom ponesite pakovanje lijeka ili preostali lijek kako bi ljekar znao
šta ste uzeli.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek RANITIDIN HF

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako ste zaboravili da uzmete dozu uzmite je čim se sjetite osim ako je blizu vrijeme da uzmete
slijedeću dozu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lijekovi i RANITIDIN HF može da ima neželjena dejstva iako se ona ne moraju pojaviti kod
svih pacijenata.

Stanja na koja treba da obratite pažnju:

Ozbiljne alergijske reakcije:
Ove reakcije su rijetke kod lijeka RANITIDIN HF. Simptomi su:

Ospa i svrab (koprivnjača).

Otok, ponekad lica ili usta (angioedem).

Bol u grudima, nedostatak daha, neobjašnjeno povećanje temperature, šištanje u grudima ili
teškoće sa disanjem.

Nesvjestica, posebno prilikom ustajanja.

Kolaps.

Odmah kontaktirajte ljekara ako dobijete ove simptome. Prestanite da uzimate RANITIDIN HF.

Ozbiljne reakcije kože su veoma rijeke kod pacijenata koji uzimaju RANITIDIN HF. Simptomi su:

Ospa po koži, može se pojaviti plik, koja liči na male tačkice (u centralnom dijelu su tamne
tačkice okružene blijeđom površinom sa tamnim prstenom oko ivica).

Odmah kontaktirajte ljekara ako dobijete ove simptome. Prestanite da uzimate RANITIDIN HF.

Manje česta neželjena dejstva

(Mogu se javiti kod 1 na 100 pacijenata):

Bol u trbuhu.

Zatvor.

Mučnina.

Rijetka neželjena dejstva (Mogu se javiti kod 1 na 1000 pacijenata):

Alergijske reakcije.

Ospa na koži.

Povišen kreatinin.

Promjene u funkciji jetre.

Veoma rijetka neželjena dejstva (Mogu se javiti kod 1 na 10000 pacijenata):

Inflamacija (upala) krvnih sudova (vaskulitis).

Inflamacija (upala) pankreasa (pankreatitis).

Inflamacija (upala) jetre (hepatitis), ponekad sa žutom bojom beonjača oka ili kože (žutica).

Inflamacija (upala) bubrega (intersticijalni nefritis).

Spori, brzi ili nepravilni otkucaji srca.

Proliv.

Zbunjenost, depresija ili halucinacije (kada vidite ili čujete stvari koje nisu realne).

Bol u zglobovima ili mišićima ili nekontrolisani pokreti.

Glavobolja, vrtoglavica, nejasan vid.

Neobičan gubitak kose (alopecija, ćelavost).

Nemogućnost postizanja erekcije (impotencija).

Neobična sekrecija mlijeka ili povećanje grudi kod muškaraca.

Mali broj bijelih krvnih ćelija.

Smanjen broj trombocita (ćelije koje pomažu zgrušavanje krvi) u krvi.

Smanjenje broja svih ćelija u krvi.

Nije poznato (frekvencija se ne može odrediti na osnovu dostupnih podataka)

Nedostatak daha.

Razgovarajte sa Vašim ljekarom ako se pojave neobjašnjene modrice, ponovna infekcija, umor ili
gubitak svijesti.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK RANITIDIN HF
Rok upotrebe
2 godine.

Nemojte koristiti lijek RANITIDIN HF poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvajte lijek RANITIDIN HF van domašaja djece!
Čuvati na temperaturi do 30ºC. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek RANITIDIN HF
RANITIDIN HF, 150 mg, šumeće tablete
1 šumeća tableta sadrži:
Ranitidin 150 mg
(u obliku ranitidin hidrohlorida)

Ostali sastojci su:
Natrijum-karbonat, bezvodni; limunska kiselina, bezvodna; povidon K-30; saharin-natrijum; natrijum-
benzoat; aroma grejpfruta.

Kako izgleda lijek RANITIDIN HF i sadržaj pakovanja
RANITIDIN HF, 150 mg, šumeće tablete
Šumeća tableta. Ravne, okrugle tablete, bijele do svijetlo žute boje.
Unutrašnje pakovanje:10 papirnih/PE/Al/Surlyn (strip) folija sa po 2 šumeće tablete.
Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži ukupno 20 šumećih tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-7805/15 od 23.06.2016.