RELIKA

RELIKA 2 mg tableta

30 tableta (3 blistera po 10 tableta; blisteri u kesici pa u kutiji)

Supstance:
perindopril
Jačina ATC Oblik
2 mg tableta C09AA04 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

RELIKA
2 mg
4 mg
8 mg
tableta
perindopril

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može
da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima

- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas recite to Vašem ljekaru ili farmaceutu.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1.

Šta je Relika i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Relika

3.

Kako uzimati Relika

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Relika

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE RELIKA I ZA ŠTA SE KORISTI

Relika je inhibitor angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE). Djeluje tako što širi krvne sudove što
olakšava Vašem srcu da pumpa krv kroz njih.
Relika se koristi:

-

U terapiji visokog krvnog pritiska (hipertenzija);

-

U terapiji srčane slabosti (stanje u kome je srce nesposobno da pumpa dovoljno krvi da zadovolji

potrebe organizma);

-

Da smanji rizik od pojave srčanog napada (miokardni infarkt), kod pacijenata sa stabilnom bolešću

srčanih arterija (stanje gdje je dotok krvi u srce smanjen ili blokiran) i kod onih pacijenata koji su već
imali infarkt i/ili operaciju radi poboljšanja dotoka krvi u srce širenjem krvnih sudova.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI RELIKA

Nemojte uzimati Reliku
 ako ste alergični (preosjetljivi) na perindopril, neki drugi ACE inhibitor ili bilo koji drugi sastojak

ovog lijeka (navedenih u odjeljku 6)
 ako ste više od 3 mjeseca trudni ili ako dojite (takođe je bolje izbjegavati primjenu Relike u ranoj

trudnoći)
 ako ste prilikom prethodne primjene ACE inhibitora osjetili sviranje u grudima, oticanje lica, jezika

ili grla, intenzivan svrab ili ozbiljne kožne osipe ili ste Vi ili član Vaše porodice imao te simptome u bilo
kojim drugim okolnostima (stanje koje se zove angioedem).
 ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog

pritiska koji sadrži aliskiren.

Budite oprezni s Relikom
Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, molimo Vas da razgovarate za Vašim ljekarom,
farmaceutom ili medicinskoj sestri prije uzimanje lijeka Relika:

-

ako imate aortnu stenozu (suženje glavnog krvnog suda koji vodi od srca) ili hipertrofičnu

kardiomiopatiju (oboljenje srčanog mišića) ili stenozu renalnih arterija (sužavanje arterija koje
snabdjevaju bubrege krvlju),

-

ako imate neke druge srčane probleme,

-

ako imate probleme sa jetrom,

-

ako imate probleme sa bubrezima ili ako ste na dijalizi,

-

ako imate kolagenu vaskularnu bolest (bolest vezivnog tkiva) kao što je sistemski lupus

eritematosus ili skleroderma,

-

ako imate dijabetes

-

ako ste na dijeti sa smanjenim unosom soli ili koristite zamjenu soli koja sadrži kalijum,

-

ako treba da se podvrgnete anesteziji i/ili većoj operaciji,

-

ako treba da Vam se obavi LDL afereza (uklanjanje holesterola iz Vaše krvi putem mašine),

-

ako idete na tretman desenzibilizacije da bi smanjili alergijske efekte na ubod pčele ili ose,

-

ako ste nedavno imali dijareju ili povraćanje, ili ste dehidrirali,

-

ako Vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere.

-

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog

pritiska:

blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – na primjer valsartan,

telmisartan, irbesartan), naročito ako imate probleme sa bubrezima povezanim sa
dijabetesom

aliskiren.

Ljekar Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u
krvi u redovitim intervalima.
Pogledati takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Reliku“
- ako ste porijeklom crne rase, jer možda imate veći rizik od angioedem i ovaj lijek može biti manje
efikasan u smanjenju Vašeg krvnog pritiska nego kod pripadnika ostalih rasa.
- ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, povećan je rizik za nastanak angioedema:

racekadotril (primjenjuje se za liječenje proliva)

sirolimus, everolimus, temsirolimus i ostale lijekove koji pripadaju grupi lijekova koji se
nazivaju inhibitori mTOR-a (primjenjuju se za sprječavanje odbacivanja presađenih organa).

Angioedem
Angioedem (teška alergijska reakcija sa oticanje lica, usana, jezika ili grla sa poteškoćama u gutanju
ili disanju) je prijavljen kod pacijenata liječenih ACE inhibitorima, uključujući perindopril. Ovo se može
desiti u bilo koje vrijeme tokom liječenja. Ako se razviju takve simptome, treba prestati uzimanje
Relike i odmah idite kod ljekara. Pogledajte i odjeljak 4.

Morate reći Vašem ljekaru ako mislite da ste (ili možda postanete) trudni. Relika se ne preporučuje u
ranoj trudnoći, i ne smije se uzimati ako ste više od 3 mjeseca trudni, jer može izazvati ozbiljna
oštećenja Vašoj bebi ako se koristi u tom periodu (vidite odjeljak Trudnoća i dojenje).

Djeca i adolescenti
Perindopril se ne preporučuje za upotrebu kod djece i adolescenata ispod 18 godina.

Uzimanje drugih lijekova s Relikom

Molimo Vas obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji

drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta ili biljne lijekove.

Na terapiju lijekom Relika mogu uticati drugi lijekovi. To uključuje:
druge lijekove za terapiju visokog krvnog pritiska, uključujući blokatore angitenzinskih II receptora
(ARB), aliskiren (pogledajte isto informaciju u odjeljcima Nemojte uzimati Reliku i Budite oprezni s
Relikom), ili diuretike (lijekovi koji povećavaju produkciju urina putem bubrega),

-

diuretike koji štede kalijum (npr. triamteren, amilorid) suplemente kalijuma ili soli zamjene koje

sadrže kalijum,

-

diuretici koji štede kalijum primjenjeni u liječenju insuficijencije srca: eplerenon i spironolakton u

dozama od 12,5 mg do 50 mg dnevno,

-

litijum za maniju ili depresiju,

-

nesteroidne antiinflamatorne lijekove (npr. ibuprofen) za ublažavanje bolova ili visoke doze

aspirina,

-

lijekove za liječenje dijabetesa (kao što je insulin ili metformin),

-

baklofen (za liječenje ukočenosti mišića u bolestima kao što je multipla skleroza),

-

lijekovi za liječenje psihičkih poremećaja kao što je depresija, anksioznost, šizofrenija itd. (npr.

triciklični antidepresivi, antipsihotici),

-

imunosupresive (lijekovi koji smanjuju odbrambeni mehanizam) koriste se u terapiji autoimunih

poremećaja ili nakon transplantacije (npr. ciklosporin, takrolimus),

-

trimethoprim (za liječenje infekcija),

-

estramustin (za terapija kancera),

lijekove koji se često primjenjuju u liječenju prol

i

va (racekadotril) ili za sprječavanje odbacivanje

presađenih organa (sirolimus, everolimus, temsirolimus i drugi lijekovi koji pripadaju

grupi

koja se

naziva inhibitori mTOR-a).

Pogledati odjeljak

“Budite oprezni s Relikom”

.

-

alopurinol (za terapiju gihta),

-

prokainamid (za terapiju nepravilnog srčanog ritma),

-

vazodilatatore uključujući nitrate (lijekovi koji šire krvne sudove),

-

heparin (lijekovi koji se koriste za razređivanje krvi),

-

lijekovi koji se koriste u terapiji niskog krvnog pritiska, šoka ili astme (npr. efedrin, noradrenalin ili

adrenalin),

-

soli zlata, naročito sa intravenoznom primjenom (koristi se za terapiju simptoma kod reumatoidnog

artritisa).

Uzimanje hrane i pića s Relikom
Poželjno je da se lijek Relika uzima prije obroka.

Trudnoća i dojenje
Prije nego počnete uzimati neki lijek, posavetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća

Morate reći Vašem ljekaru ukoliko ste (ili možda postanete) trudni. Vaš ljekar će Vas normalno
posavetovati da prestanete sa uzimanjem lijeka Relika prije nego ostanete u drugom stanju ili što je
prije moguće kad saznate da ste trudni i reći će Vam da uzimate neki drugi lijek umjesto lijek Relika.
Relika se ne preporučuje u ranoj trudnoći, i ne smije se uzimati kad ste više od 3 mjeseca trudni, jer
može izazvati ozbiljna oštećenja Vašoj bebi ukoliko ga koristite poslije trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Recite Vašem ljekaru ukoliko dojite ili počinjete dojiti. Relika se ne preporučuje majkama koje doje, i
Vaš ljekar može izabrati drugu terapiju za vas ukoliko želite da dojite, posebno ako imate
novorođenče, ili ukoliko Vam je djete prijevremeno rođeno.

Upravljanje vozilima i mašinama
Relika uobičajeno ne utiče na budnost ali se kod nekih pacijenata može javiti vrtoglavica ili slabost
zbog niskog krvnog pritiska. Ako Vam se jave ovi simptomi, Vaša sposobnost upravljanjem vozila i
rukovanje mašinama može biti smanjena.

Ako niste sasvim sigurni provjerite sa svojim ljekarom.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Relika
Relika sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego
što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI RELIKU

Uvjek uzimajte lijek Relika tačno kako Vam je objasnio Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste

sasvim sigurni provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Progutajte tabletu sa čašom vode, po mogućstvo svakog dana u isto vrijeme, ujutru, prije obroka. Vaš
ljekar će odlučiti koja je tačno Vaša doza.

Uobičajeno doziranje je sljedeće:

Visok krvni pritisak

Uobičajena početna doza i doza održavanja je 4 mg jednom dnevno. Nakon jednog mjeseca, ukoliko
je potrebno doza se može povećati do 8 mg, jednom dnevno. 8 mg dnevno je preporučena
maksimalna doza za visok krvni pritisak.

Ako imate 65 godina ili više, uobičajena doza je 2 mg jednom dnevno. Nakon mjesec dana doza se
može povećati do 4 mg jednom dnevno i zatim ukoliko je neophodno i do 8 mg jednom dnevno.

Srčana slabost

Uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Nakon 2 sedmice, doza se može povećati do 4
mg, jednom dnevno, što je i maksimalna preporučena doza za srčanu insuficijenciju.

Stabilna koronarna arterijska bolest

Uobičajena početna doza je 4 mg jednom dnevno. Nakon 2 sedmice, doza se može povećati do 8
mg, jednom dnevno, što je i maksimalna preporučena doza za ovu indikaciju.
Ako imate 65 godina ili više, uobičajena početna doza je 2 mg jednom dnevno. Nakon nedelju dana
doza se može povećati do 4 mg jednom dnevno i zatim nakon sljedeće sedmice do 8 mg jednom
dnevno.

Primjena kod djece i adolscenata

Relika se ne preporučuje za upotrebu kod djece i adolescenata.

Ako uzmete više nego što ste trebali lijek Relika
Ako ste uzeli više od ovog lijeka nego što ste trebali, odmah kontaktirajte najbližu medicinsku hitnu
službu ili se odmah obratite Vašem ljekaru. Nosite pakovanje lijeka sa sobom. Najčešći efekti
predoziranja su nizak krvni pritisak koji može izazvati vrtoglavicu ili nesvjesticu. Ukoliko Vam se to
dogodi, može Vam pomoći ako legnete i podignete noge uvis.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Relika

Ne uzimajte duplu dozu kako bi nadomijestili preskočenu tabletu.

Važno je da se lijek svaki dan kao redovni tretman radi bolje. Ukoliko se propusti uzeti lijek, uzmite
sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestajete uzimati lijek Relika
Kako je terapija lijekom Relika obično doživotna, treba da porazgovarate sa Vašim ljekarom prije
prekida terapije ovim lijekom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Relike obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi Relika može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Ukoliko osjetite nešto od dole navedenih simptoma, odmah prekinite sa uzimanjem lijeka i obratite se
Vašem ljekaru:
- otok lica, usana, usta, jezika i grla, poteškoće sa disanjem (angioedem)(pogledati odjeljak 2 „Budite
oprezni s Relikom“)(manje često - javljaju se kod manje od 1 na 100 korisnika, ali kod više od 1 na
1000 korisnika)
- ozbiljna vrtoglavica ili nesvjestica zbog niskog krvnog pritiska (često - javljaju se kod manje od 1 na
10 korisnika, ali kod više od 1 na 100 korisnika):
- neobično brz i nepravilan srčani ritam, bol u grudima (angina) ili infarkt (vrlo rijetko - javljaju se kod
manje od 1 na 10000 korisnika, ali kod više od 1 na 100000 korisnika):

-

slabost ruke ili noge, ili problema govora što bi mogao biti znak mogućeg moždanog udara (vrlo

rijetko - javljaju se kod manje od 1 na 10000 korisnika, ali kod više od 1 na 100000 korisnika).
iznenadno sviranje u grudima, bol u grudima, nedostatak vazduha, otežano disanje
(bronhospazam)(manje često - - javljaju se kod manje od 1 na 100 korisnika, ali kod više od 1 na
1000 korisnika)
- upala pankreasa što može izazvati ozbiljne bolove u trbuhu pridružene sa bolom u leđima sa
osjećajem vrlo lošo (vrlo rijetko - javljaju se kod manje od 1 na 10000 korisnika, ali kod više od 1 na
100000 korisnika)
- požutavanje kože ili očiju (žutica) koji bi mogao biti znak hepatitis (vrlo rijetko - javljaju se kod manje
od 1 na 10000 korisnika, ali kod više od 1 na 100000 korisnika)

- osip kože koji često počinje sa crvenim delovima na licu koja srvbe, rukama ili nogama (eritema
multiforme) (vrlo rijetko - javljaju se kod manje od 1 na 10000 korisnika, ali kod više od 1 na 100000
korisnika).

Recite svom ljekaru ako Vam se jave sljedeća neželjena dejstva:

Česta neželjena dejstva, (javljaju se kod manje od 1 na 10 korisnika, ali kod više od 1 na 100
korisnika):
 glavobolja,
 omaglica,
 vertigo;
 osjećaj trnenja i bockanja;
 poremećaj vida,
 tinitus (zujanje u ušima);
 kašalj,
 nedostatak vazduha (dispneja);
 gastrointestinalni poremećaji (mučnina, povraćanje, bol u stomaku, poremećaj ukusa,
dispepsija ili otežano varenje, dijareja, konstipacija);
 alergijske reakcije (kao što su kožni osip, svrab);
 grčevi u mišićima;
 osjećaj umora, slabosti.

Manje česta neželjena dejstva, (javljaju se kod manje od 1 na 100 korisnika ali kod više od 1 na 1000
korisnika:
 promjene raspoloženja;
 poremećaj sna;
 suva usta
 intenzivni svrab ili težak osip kože
 formiranje grupe plikova po koži
 problemi sa bubrezima;
 impotencija;
 znojenje
 višak eozinofila (vrsta bijelih krvnih zrnaca)
 pospanost
 nesvestica
 palpitacije
 tahikardija
 vaskulitis (upala krvnih sudova)
 fotosenzitivnost reakcije (povećana osjetljivost kože na sunce)
 artralgija (bol u zglobovima)
 mialgija (bol u mišićima)
 bol u grudima
 slabost
 periferni edem
 groznica
 pad
 promjene u laboratorijskim parametrima: visok nivo kalijuma u krvi reverzibilan po prekidu, nizak
nivo natrijuma, hipoglikemija (vrlo nizak nivo šećera u krvi) u slučaju dijabetičara, povišen uree u krvi,
i povišen kreatinina u krvi.

Rijetka neželjena dejstva

(javljaju se kod manje od 1 na 1000 korisnika, ali kod više od 1 na 10000

korisnika):
 pogoršanje psorijaze
 promjene u laboratorijskim parametrima: povećan nivo jetrenih enzima, visok nivo bilirubina u
serumu

Vrlo rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 na 10000 korisnika, ali kod više od 1 na
100000 korisnika):
 zbunjenost;
 eozinofilna pneumonija (rijetki tip pneumonije),
 rinitis (zapušen nos ili curenje iz nosa);

 akutna bubrežna insuficijencija
 promjene u vrijednostima u krvi kao što su smanjen broj bijelih i crvenih krvnih zrnaca, smanjene
vrijednosti hemoglobina, smanjeni broj trombocita.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK RELIKA

Lijek Relika morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, blistere čuvati u laminatnoj kesici
da bi se zaštitili od vlage. Upotrijebiti u roku od 60 dana od otvaranja kesice. Pakovanje sadrži
desekant (sredstvo za upijanje vlage), koji se ne guta.
Rok upotrebe je tri godine. Relika se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na
pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog mjeseca.
Neiskorišten lijek ili ambalažu odlagati prema lokalnim propisima za odlaganje farmaceuskog otpada.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Relika sadrži
- Aktivna supstanca je perindopril tert-butilamin.
Relika 2 mg tablete
Jedna tableta sadrži 2 mg perindopril tert-butilamina.
Relika 4 mg tablete
Jedna tableta sadrži 4 mg perindopril tert-butilamina.
Relika 8 mg tablete
Jedna tableta sadrži 8 mg perindopril tert-butilamina.

Pomoćne supstance: laktoza, bezvodna; silika hidrofobna koloidna bezvodna; celuloza,

mikrokristalna; magnezijum-stearat.

Kako Relika izgleda i sadržaj pakovanja
Relika

2 mg tablete su bjele do prljavo bjele boje, okrugle, bikonveksne tablete sa urezanim slovom

„D” s jedne strane i „57” s druge strane.
Relika

4 mg tablete su bjele do prljavo bjele boje, oblika kapsule, tablete sa urezanim slovom „D” s

jedne strane i brojevima„5” i „8” s druge strane razdvojene prelomnom crtom.
Relika

8 mg tablete su bjele do prljavo bjele boje, okrugle, bikonveksne tablete sa urezanim slovom

„D” s jedne strane i brojevima „5” i ‘9” s druge strane koji su razdvojeni prelomnom crtom.

Relika tablete su pakovane u blister pakovanje (PVC/PVdC/aluminijum) koji sadrži 10 tableta.
Kutija sadrži 1 kesicu sa 30 tableta (3 blistera) i uputstvo za upotrebu.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
ALKALOID AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12
Skopje, Republika Makedonija

Proizvođač gotovog lijeka
ALKALOID AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12
Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Tableta 30 x 2 mg:

04-07.3-2-7963/16 od 14.03.2017.

Tableta 30 x 4 mg:

04-07.3-2-7962/16 od 14.03.2017.

Tableta 30 x 8 mg:

04-07.3-2-7964/16 od 14.03.2017.

Datum revizije teksta

03/2017